Znanstveno vijeće za turizam

Predsjednik Znanstvenog vijeća: akademik Nikola Bašić