Potpora međunarodne aktivnosti mladih istraživača

Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovalo je u skladu s člankom 5. Poslovnika o radu Vijeća Fond za potporu međunarodne aktivnosti mladih istraživača u području daljinskih istraživanja radi poticanja znanstvene aktivnosti mladih istraživača koji u svojem radu koriste metode daljinskih istraživanja. 
Potpora se dodjeljuje za sudjelovanje na konferencijama, kongresima, radionicama, međunarodnim školama i sl. iz područja daljinskih istraživanja, uz uvjet aktivnog sudjelovanja s prezentacijom vlastitog istraživanja (ako je to omogućeno pravilima skupa). 
Prednost u dodjeli potpore imaju djelatnici članica Vijeća. U pravilu, Vijeće će dodijeliti po dvije potpore svake godine. Potpora se dodjeljuje retroaktivno u obliku refundacije dijela troškova (putni trošak, dnevnice, kotizacija, trošak boravka), a može se zatražiti najkasnije tri mjeseca nakon završetka skupa ili aktivnosti.
Natječaj za Potpore stalno je otvoren. O broju dodijeljenih potpora za tekuću godinu i njihovom iznosu Izvršni odbor donosi odluku nakon uvida u prikupljene prijave, u pravilu pred kraj godine.
Pravilniku o radu Fonda mogu se naći svi detalji o uvjetima koje valja ispuniti kao i o načinu prijave za potporu.