Razred za tehničke znanosti

Tajnik: akademik Ignac Lovrek
Zamjenik tajnika: akademkinja Vlasta Piližota


Zrinski trg 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895172
centrala: +385(0)14895111
E-mail: sivcic@hazu.hr

Ustanove u sastavu:

 
Istraživačku djelatnost obavljaju članovi Razreda za tehničke znanosti u okviru znanstvenih vijeća, Akademijinih odbora i u matičnim ustanovama na fakultetima sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku te na Institutu za istraživanje i razvoj INE. Znanstvenoistraživački radovi članova Razreda obuhvaćaju istraživanja u sljedećim područjima: 
1) Razvoj i konstrukcija elektroničkih uređaja, posebno optimalnih linearnih sustava za pojačavanje i filtracije, stabilizacije staza "racetrack" mikrotrona, analogna i digitalna obrade signala, novi vremenski otvori za numeričku spektralnu analizu, te projektiranje učinkovitih struktura digitalnih filtara bez multiplikatora.
2) Razvoj novih eksperimentalnih i računalskih metoda tehničke mehanike namijenjenih rješavanju inženjerskih problema, primjena gama zračenja u prostornoj fotoelasticimetriji, analiza naprezanja u ortotropnim materijalima, primjena metoda kaustike u mehanici loma ortotropnih materijala, linearno prikazivanje dijagrama koncentracije naprezanja i nove metode 3D skeniranja strojnih elemenata.
3) Optimizacija postupaka obrade i razvitka metoda za povećanje produktivnosti poput: Random Strategy Method za identifikaciju procesa obrade, Metoda za maksimalno iskorištenje alata, Metoda za optimizaciju odvalnog glodanja, Metoda za povećanje postojanosti odvalnog glodala i Metoda za povećanje postojanosti Fellows alata.
4) Novi pristup ispitivanju obradivosti materijala The Integrated Machinability Testing Concept i nova jednadžba postojanosti alata koja po prvi put uključuje i interakcije. Predložena je izrada ISO standarda 8688/1 Tool Life Testing in Milling - Face Milling i ISO standarda 8688/2 Tool Life Testing in Milling - End Milling i učestvovanje u njihovoj izradi. Doprinos toplinskoj obradi metala, poglavito izučavanje intenziteta naglog ohlađivanja pri kaljenju, razvoj metode za mjerenje intenziteta ohlađivanja na temelju gradijenta temperature i odgovarajuće sonde, koja je u inozemnoj znanstvenoj literaturi poznata kao LISCIC/NANMAC. Ostvaren je zapažen doprinos u području teorije ljusaka s primjenom na čvrstoću podmornica, numeričkih metoda za analizu čvrstoće i vibracija brodskih i pomorskih konstrukcija na osnovi tehnike konačnih elemenata, unapređena je teorija tankostijenih nosača s primjenom na brodske konstrukcije, nelinearne dinamike i kaotičnog gibanja brodova na valovima, porinuće plovnih objekata s horizontalnog ležaja pomoću zakretnih saonika, projektiranje spremnika na brodovima za prijevoz ukapljenog plina, hidroelastičnost vitkih pomorskih konstrukcija i velikih kontejnerskih brodova.
5) Stvaranje modela za planiranje razvoja energetskih sustava, uvođenje gospodarskih zakonitosti u energetske analize i cjelokupnom sagledavanju utjecaja energetike na okolinu, razvoj i primjena metode aproksimacije dnevnog dijagrama opterećenja te uvođenje krivulje trajanja, razvitak metode za određivanje gubitaka energije ovisno o protoku količine energije, poboljšanje parcijalnih sustava u elektroenergetskom sustavu, te razvoj i primjena metodologije za izradu dugoročne bilance. Projektiranje dubokih “vrućih” plinskih i plinsko-kondenzatnih bušotina, izučavanje najnovije metodologije i tehnologije zbrinjavanja tehnološkog otpada njegovim utiskivanjem u geološki pogodne formacije te mogućnost njene primjene u našim uvjetima, rješavanje višefaznog protjecanja u ležištu okomitim, kosim i vodoravnim cijevima, razvoj metodologije racionalizacije energije i optimiranja procesa proizvodnje nafte, plina i geotermalne vode, projektiranje proizvodnih bušotina, odnosno proizvodnih i sabirno-otpremnih sustava, utvrđivanje zakonitosti višefaznih protjecanja radi poboljšanja mehaničkih sustava podizanja fluida s dna bušotine do površine kao što su: plinsko podizanje, dubinske centrifugalne sisaljke, dubinske hidrauličke sisaljke, itd.
Rješavanje zakonitosti gubitka topline, odnosno promjena temperature fluida pri višefaznom protjecanju u bušotinama i bušotinskim cijevima čime je dan velik prinos optimalnom projektiranju dubokih vrućih plinskih i plinsko-kondenzatnih bušotina u Podravini s enormno visokim tlakovima, visokom temperaturom te prisutnošću sumporovodika, klorida, žive i dr. Metodama kemijskoga inženjerstva postignuto je unapređenje pretvorbe uzrokovane mehaničkim djelovanjem, utvrđeno je vladanje grubodisperznih sustava u određivanju radnih uvjeta uređaja za usitnjavanje, aglomeriranje, suspendiranje, filtriranje, itd. Istraživanje diferencijacije i razvitka biljnoga organizma primjenom tehnika biljne biotehnologije i genetičkog inženjerstva postignuti su rezultati primijenjivi u klonskom i spolnom razmnožavanju te poboljšanju sinteze važnih sekundarnih metabolita.
6) U području prehrambenog inženjerstva odnosno prehrambene tehnologije ispituje se sprječavanje enzimskih reakcija u hrani, sinteza organskih spojeva i njihova primjena u modelnim i realnim sustavima za sprječavanje enzimskih reakcija, stabilnost boje hrane tijekom prerade i čuvanja, zadržavanje aromatičnih sastojaka u različitim proizvodima biljnog podrijetla, poboljšanje reoloških, fizičkih i termofizičkih svojstava hrane, sprječavanje mikrobiološkog kvarenja hrane i primjena novijih metoda konzerviranja hrane. Istražuje se matematičko-statistička i eksperimentalna obrada vibracija na željezničkim tračnicama i pragovima, razrada postupaka za zavarivanje tračnica u oštrim lukovima i uz velik nagib, sigurnost prometa, tehnički aspekti željezničkog, cestovnog, vodnog i zračnog prometa, rješavanje problema povezanosti prometa s gospodarskim, ekološkim i demografskim faktorima od projektiranja, gradnje i održavanja cestovnih i željezničkih prometnica do strategijskih i razvojno primjenjivih projekata prometnog i gospodarskog razvitka, te utvrđivanje prometnih koridora na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Istražuje se mogućnost povezivanja računala i računalnih sustava s objektima istraživanja, metodološki postupci za primjenu računala pri analizi i projektiranju tehničkih objekata i sustava, primjena heurističkih postupaka (evolucijski i genetski algoritmi) u pronalaženju globalnog optimuma složenih višemodalnih funkcija cilja, te rješavanje problema održavanja konzistentnosti sadržaja u dijeljenim spremnicima raspodijeljenih računalnih sustava.

 

Samostan svetoga Jakova u Dubrovniku

sjedište Zavoda za istraživanje korozije i desalinizaciju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Prepoznatljivosti Razreda za tehničke znanosti značajno pridonose Znanstvena vijeća, koja okupljaju istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja tehničkih znanosti, a zadaća im je poticati, organizirati, koordinirati i pomagati znanstvena i stručna istraživanja. To su: Znanstveno vijeće za naftno-plinsko gospodarstvo i energetikuZnanstveno vijeće za pomorstvoZnanstveno vijeće za promet i Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj. Odbor za istraživačku e-infrastrukturu Hrvatske prerastao je u novo Znanstveno vijeće za istraživačku infrastrukturu Hrvatske. Razred za tehničke znanosti nadležan je za rad navedenih šest znanstvenih vijeća koja okupljaju nekoliko stotina eminentnih znanstvenika i stručnjaka. Odbor za proizvodne znanosti, koji je ranije djelovao, uključen je u sastav Znanstvenoga vijeća za tehnološki razvoj.   
U sastavu Razreda trenutno se nalazi dvanaest redovitih članova i devet članova suradnika, koji djeluju uz pomoć administrativne tajnice.

 

 

I. Razred za društvene znanosti

II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

III. Razred za prirodne znanosti

IV. Razred za medicinske znanosti

V. Razred za filološke znanosti

VI. Razred za književnost

VII. Razred za likovne umjetnosti

VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

IX. Razred za tehničke znanosti