Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Tajnik: akademik Goran Pichler
Zamjenik tajnika: akademik Leo Klasinc


Zrinski trg 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895172
centrala: +385(0)14895111
E-mail: sivcic@hazu.hr

Ustanove u sastavu:

 

U području matematike istraživanja se odnose na zasnivanje matematike, elementarnu i višedimenzionalnu geometriju i topologiju, osobito teoriju dimenzije, teoriju oblika i teoriju homologije. Razvija se harmonijska analiza na klasičnim grupama i općim linearnim grupama te se istražuju njezine veze s aritmetikom. Istražuju se razna poopćenja klasičnih nejednakosti s primjenama u matematičkoj analizi i geometriji. Razvijaju se matematičke metode koje se primjenjuju u problemima statike, kinematike i dinamike arhitektonskih konstrukcija. Istražuju se filozofski aspekti prirodnih znanosti i matematike, odnos matematike prema umjetnosti te povijest matematičkih i drugih egzaktnih znanosti s osobitim naglaskom na doprinos hrvatskih znanstvenika svjetskoj znanosti.
Na području fizike odvijaju se istraživanja u atomskoj i nuklearnoj fizici, fizici elementarnih čestica, fizici čvrstih stanja i klasičnoj fizici te na interdisciplinarnim vezama fizike s drugim znanostima. Posebice se istražuju mehanizmi visokotemperaturne supravodljivosti, fizikalna svojstva metalnih slitina, kovarijantne osobine relativističkih kvarkovih modela, raspadi hiperona unutar atomske jezgre, dvofotonski raspadi atoma i uzbuđenih stanja atomskih jezgara, fizikalni procesi u sustavima s malim brojem neukleona, kaotična i regularna ponašanja u nelinearnim klasičnim sustavima, kao i primjena na robotiku, biološke oscilatore i geografske forme. Također se istražuju filozofski aspekti prirodnih znanosti.
Na području kemije odvijaju se strukturna istraživanja anorganskih i bioanorganskih spojeva metodama rentgenske strukturne analize i spektroskopije, s naglaskom na odnos strukture i biološke aktivnosti. Studiraju se reakcijski mehanizmi organskih reakcija i mehanizmi anorganskih i metaloorganskih sustava, napose onih koji uključuju prijelazne kovine, a od biološkog su značenja. U rješavanju reakcijskih mehanizama rabe se primarni i sekundarni kinetički izotopni efekti, istražuju se modeli za studij kvantitativnog odnosa strukture i svojstva molekula. Određuju se elektronske strukture heterocikličkih i biološki aktivnih molekula iz njihovih fotoelektronskih spektara.
Razred djeluje i preko Zavoda za povijest i filozofiju znanosti (s Odsjekom za povijest prirodnih i matematičkih znanosti i Odsjekom za filozofiju znanosti).
Razred su u nedavnoj prošlosti svojom aktivnošću osobito zadužili njegovi počasni članovi, preminuli nobelovci Lavoslav Ružička, Vladimir Prelog i Linus Pauling kao i dopisni članovi nobelovci Robert Burns Woodward, Jean-Marie Lehn, Robert Huber, Manfred Eigen, Ben R. Mottelson, John Charles Polanyi i Carlo Rubbia. Istaknuti članovi Razreda bili su i Ivan Supek, Vladimir Devidé, Hrvoje Požar, Smiljko Ašperger, Sibe Mardešić i Drago Grdenić. 

 

 

I. Razred za društvene znanosti

II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

III. Razred za prirodne znanosti

IV. Razred za medicinske znanosti

V. Razred za filološke znanosti

VI. Razred za književnost

VII. Razred za likovne umjetnosti

VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

IX. Razred za tehničke znanosti