Razred za filološke znanosti

Tajnik: akademik Darko Novaković
Zamjenik tajnika: akademik Goran Filipi


Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895172
centrala: +385(0)14895111
E-mail: sivcic@hazu.hr

Ustanove u sastavu:

 

Filološke se znanosti vezuju za sam početak Akademijine djelatnosti, jer je svrha Akademije "da skrbi o proučavanju jezika i književnosti". Razred je na toj temeljnoj Akademijinoj obvezi radio trajno. U tom je nastojanju izrađeno i objavljeno najveće djelo na ovim prostorima, povijesni Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (u 97 svezaka). Sada su u radu i postupno se objavljuju i dva zamašna dopunska dijela toga rječnika: Dopune ARj i Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (dosada objavljeno 7 svezaka). Uz te izrađuju se i posebni narječni rječnici kajkavskih i čakavskih govora te hrvatski književnojezični Benešićev Rječnik hrvatskoga jezika. Od samoga početka Akademija brine o proučavanju hrvatskoga glagolizma, kao temeljne sastavnice hrvatske pismenosti, književnosti i kulture.

Razred je uključen u više međunarodnih i domaćih projekata lingvističke geografije (lingvistički/dijalektološki atlasi) i uvelike radi na dijalektološkoj i onomastičkoj problematici hrvatskoga jezika. Trajna je zauzetost Razreda i u radu na općim slavističkim teoretskim i praktičnim lingvističkim pitanjima, s uključivanjem hrvatskoga latiniteta, balkanističke i klasične filologije, književne povijesti i, sve više, orijentalistike. S time u vezi Razred izdaje niz periodičnih publikacija (npr. časopis Filologija, Hrvatski dijalektološki zbornik, Folia onomastica croatica, Građa za povijest književnosti hrvatske, Stari pisci hrvatski, filološki Rad) i druga djela.

Pri Razredu djeluje Zavod za lingvistička istraživanja u Zagrebu te veći broj stručnih komisija i odbora. Među članovima Razreda svjetski su domet najvišega ranga u znanosti postigli Vatroslav Jagić i Stjepan Ivšić (slavenska akcentologija), Petar Skok (onomastika i etimologija) i Petar Guberina (verbotonalna metoda učenja govora).

Prof. dr. sc. Mira Menac Mihalić, članica suradnica, imenovana je urednicom Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika.

 

 

 

I. Razred za društvene znanosti

II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

III. Razred za prirodne znanosti

IV. Razred za medicinske znanosti

V. Razred za filološke znanosti

VI. Razred za književnost

VII. Razred za likovne umjetnosti

VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

IX. Razred za tehničke znanosti