Javna nabava - Nadmetanja

 

Za 2021. godinu

 

Objavljeno 30. ožujka 2021.

 

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni  ponuda

 

Objavljeno 10. ožujka 2021.

Predmet nabave:

Izvođenje radova na rušenju dimnjaka oštećenih u potresu, na zgradama HAZU na lokacijama u Zagrebu: Trg Josipa Jurja Strossmayera 14 i Medvedgradska 2

Poziv za dostavu ponuda

Prilozi uz poziv

Evidencijski broj nabave: JN 57-2021.

 

 


 

Za 2020. godinu

 

Objavljeno 10. prosinca 2020.
 

Predmet nabave:

 

Nabava usluge osiguranja imovine, opreme i javne odgovornosti za potrebe HAZU u 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 42-2021.


 

Objavljeno 26. studenog 2020.
 

Predmet nabave:

Poziv za dostavu ponuda za usluge osiguranja imovine, opreme i javne odgovornosti za potrebe HAZU u 2021.

Poziv za dostavu ponuda

Prilog 5. Troškovnik

Evidencijski broj nabave: JN 42-2021.


 

Objavljeno 10. studenog 2020.
 

Predmet nabave:

Nabava informatičke opreme za potrebe HAZU u 2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 44-2020.


 

Objavljeno 28. listopada 2020.


Predmet nabave:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu informatičke opreme za potrebe HAZU u 2020.

Poziv za dostavu ponuda

Prilog 5. Troškovnik

Evidencijski broj nabave: JN 44-2020.


 

Objavljeno 19. listopada 2020.


Predmet nabave:

Nabava usluge dizajna world wide web (www) stranice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ponovljeni postupak

Odluka o odabiru

2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 55-2020.


 

Objavljeno 14. listopada 2020.

Predmet nabave:

Izvođenje radova na sanaciji dimnjaka oštećenog u potresu, na lokaciji Andrije Hebranga 1-3 / Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, k.č.br. 2495 k.o. Centar, Zagreb.

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 60-2020.


 

Objavljeno 1. listopada 2020.

Predmet nabave:

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji dimnjaka oštećenog u potresu, na lokaciji Andrije Hebranga 1-3 / Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, k.č.br. 2495 k.o. Centar, Zagreb.

Poziv za dostavu ponuda

Prilozi 1.-9.

Prilog 5.

Prilog 10.

Prilog 11.

Prilog 12.

Evidencijski broj nabave: JN 60-2020.

 


 

Objavljeno 29. rujna 2020.

Predmet nabave:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge dizajna world wide web (www) stranice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

2. Poziv za dostavu ponuda

Prilozi uz 2. Poziv za dostavu ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 55-2020.

 


 

Objavljeno 21. rujna 2020.

Predmet nabave:

Usluge dizajna world wide web (www) stranice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 55-2020.

 


 

Objavljeno 2. rujna 2020.

Predmet nabave:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge dizajna world wide web (www) stranice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Poziv za dostavu ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 55-2020.

 


 

Objavljeno: 8.rujna 2020.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge istraživanja i izrade konzervatorskih elaborata za pet zgrada HAZU stradalih u potresu 22. ožujka 2020.

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

Objavljeno 27. kolovoza 2020.

Predmet nabave:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge istraživanja i izrade konzervatorskih elaborata za pet zgrada HAZU stradalih u potresu 22. ožujka 2020.

Poziv za dostavu ponuda

Prilog 6. - Rješenja o mjerama zaštite Gradskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode za sve zgrade koje su predmet nabave

Evidencijski broj nabave: JN 58-2020.

 


 

Objavljeno 7. kolovoza 2020.

Predmet nabave:

Nabava usluge održavanja i popravaka postrojenja kotlovnica, plinskih kotlova i instalacija centralnog grijanja pri tekućem održavanju građevina HAZU u Zagrebu.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Evidencijski broj nabave: JN 13-1-2020.

 

Objavljeno 4. kolovoza 2020.

Predmet nabave:

Nabava usluge detaljnog statičkog pregleda građevina HAZU  za sanaciju oštećenja nastalih uslijed potresa 22.3.2020. u Zagrebu.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru za Grupu 1

Odluka o odabiru za Grupu 2. i  7

Odluka o poništenju za Grupu 3.

Odluka o odabiru za Grupu  4. 5. i 6

Evidencijski broj nabave: JN 56-2020.

 

Objavljeno 22. srpnja 2020.

Predmet nabave:

Nabava usluge održavanja i popravaka postrojenja kotlovnica, plinskih kotlova i instalacija centralnog grijanja pri tekućem održavanju građevina HAZU u Zagrebu

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik 

Evidencijski broj nabave: JN 13-1-2020.

 

Objavljeno 21. srpnja 2020.

Predmet nabave:

Nabava usluge detaljnog statičkog pregleda građevina HAZU  za sanaciju oštećenja nastalih uslijed potresa 22.3.2020. u Zagrebu.

Dopuna poziva za dostavu ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 56-2020.

 

Objavljeno 17. srpnja 2020.

Predmet nabave:

Nabava usluge detaljnog statičkog pregleda građevina HAZU

Evidencijski broj nabave: JN 56-2020.

 


 

Objavljeno 8. lipnja 2020.

Predmet nabave:

Nabava usluge dizajniranja suvenira (HAZU) i usluge izrade prototipa suvenira (JU Rezervat Lokrum) 
za realizaciju projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja”,

Referentni broj projekta: KK.06.1.2.02.0020

Evidencijski broj nabave: JN 53-2020.

 

 

 


 

Predmet nabave:

Poziv za dostavu ponuda za usluge osiguranja imovine, opreme i javne odgovornosti za potrebe Hrvatske Akademije u 2020.