Javna nabava - Nadmetanja

 

Za 2020. godinu

Predmet nabave:

Poziv za dostavu ponuda za usluge osiguranja imovine, opreme i javne odgovornosti za potrebe Hrvatske Akademije u 2020.

 


 

Za 2019. godinu

Objavljeno 14.11.2019.

Predmet nabave:

Nabave usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na obnovi zgrade "Pojata" (Faza 2) u Arboretumu HAZU, Trsteno


 

Predmet nabave:

Izrada idejnog projekta multimedije Centra za edukaciju i projekta za multimedijalnu prezentaciju Arboretuma HAZU, Trsteno, za realizaciju projekta "Povijesni vrtovi dubrovačkog područja, referentni broj projekta: KK.06.1.2.02.0020. 

Evidencijski broj nabave: JN 49-2-2019.


 

Predmet nabave:

Izvođenje radova na konstruktivnoj i građevinskoj sanaciji građevine Mlinica u Arboretumu HAZU, na k.č. 20/2 k.o. Trsteno.

Evidenijski broj nabave: JN 54-2019.


 

Predmet nabave:

Izrada projekta unutarnjeg uređenja-opremanja zgrade "Pojata" i izrade glavnog projekta hortikulture i partera zgrade "Pojata" u Arboretumu HAZU, Trsteno, za realizaciju projekta "Povijesni vrtovi dubrovačkog područja, referentni broj projekta: KK.06.1.2.02.0020. 

Evidencijski broj nabave: JN 49-1-2019.


 

Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave informatičke opreme za potrebe HAZU u 2019.


 

Natječaj za izradu idejnog kiparskog rješenja spomenika Andrije Mohorovičića na lokaciji park Grič, Zargreb