Javna nabava - Nadmetanja

 

Za 2020. godinu

 

Objavljeno 7. kolovoza 2020.

Predmet nabave:

Nabava usluge održavanja i popravaka postrojenja kotlovnica, plinskih kotlova i instalacija centralnog grijanja pri tekućem održavanju građevina HAZU u Zagrebu.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Evidencijski broj nabave: JN 13-1-2020.

 

Objavljeno 4. kolovoza 2020.

Predmet nabave:

Nabava usluge detaljnog statičkog pregleda građevina HAZU  za sanaciju oštećenja nastalih uslijed potresa 22.3.2020. u Zagrebu.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru za Grupu 1

Odluka o odabiru za Grupu 2. i  7

Odluka o poništenju za Grupu 3.

Odluka o odabiru za Grupu  4. 5. i 6

Evidencijski broj nabave: JN 56-2020.

 

Objavljeno 22. srpnja 2020.

Predmet nabave:

Nabava usluge održavanja i popravaka postrojenja kotlovnica, plinskih kotlova i instalacija centralnog grijanja pri tekućem održavanju građevina HAZU u Zagrebu

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik 

Evidencijski broj nabave: JN 13-1-2020.

 

Objavljeno 21. srpnja 2020.

Predmet nabave:

Nabava usluge detaljnog statičkog pregleda građevina HAZU  za sanaciju oštećenja nastalih uslijed potresa 22.3.2020. u Zagrebu.

Dopuna poziva za dostavu ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 56-2020.

 

Objavljeno 17. srpnja 2020.

Predmet nabave:

Nabava usluge detaljnog statičkog pregleda građevina HAZU

Evidencijski broj nabave: JN 56-2020.

 


 

Objavljeno 8. lipnja 2020.

Predmet nabave:

Nabava usluge dizajniranja suvenira (HAZU) i usluge izrade prototipa suvenira (JU Rezervat Lokrum) 
za realizaciju projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja”,

Referentni broj projekta: KK.06.1.2.02.0020

Evidencijski broj nabave: JN 53-2020.

 

 

 


 

Predmet nabave:

Poziv za dostavu ponuda za usluge osiguranja imovine, opreme i javne odgovornosti za potrebe Hrvatske Akademije u 2020.

 


 

Za 2019. godinu

Objavljeno 14.11.2019.

Predmet nabave:

Nabave usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na obnovi zgrade "Pojata" (Faza 2) u Arboretumu HAZU, Trsteno


 

Predmet nabave:

Izrada idejnog projekta multimedije Centra za edukaciju i projekta za multimedijalnu prezentaciju Arboretuma HAZU, Trsteno, za realizaciju projekta "Povijesni vrtovi dubrovačkog područja, referentni broj projekta: KK.06.1.2.02.0020. 

Evidencijski broj nabave: JN 49-2-2019.


 

Predmet nabave:

Izvođenje radova na konstruktivnoj i građevinskoj sanaciji građevine Mlinica u Arboretumu HAZU, na k.č. 20/2 k.o. Trsteno.

Evidenijski broj nabave: JN 54-2019.


 

Predmet nabave:

Izrada projekta unutarnjeg uređenja-opremanja zgrade "Pojata" i izrade glavnog projekta hortikulture i partera zgrade "Pojata" u Arboretumu HAZU, Trsteno, za realizaciju projekta "Povijesni vrtovi dubrovačkog područja, referentni broj projekta: KK.06.1.2.02.0020. 

Evidencijski broj nabave: JN 49-1-2019.


 

Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave informatičke opreme za potrebe HAZU u 2019.


 

Natječaj za izradu idejnog kiparskog rješenja spomenika Andrije Mohorovičića na lokaciji park Grič, Zargreb