Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave

 

Djelatnici Zavoda za ornitologiju od rujna 2017. vode projekt "Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)", financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V - A Slovenija - Hrvatska 2014 - 2020. Zavod za ornitologiju HAZU projekt provodi s partnerima iz Hrvatske (Udruga BIOM, Javna ustanova "Zeleni prsten" Zagrebačke županije, Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i Slovenije (Nacionalni inštitut za biologijo, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije).

Opis projekta:

Crvenokljuna čigra (Sterna hirundo) se u kontinentalnom dijelu areala gnijezdi na šljunkovitim riječnim i jezerskim otocima. Šljunkovita staništa Save i Drave zauzimaju relativno mali dio tokova tih rijeka, smještenih u Sloveniji i Hrvatskoj, većim dijelom unutar područja Natura 2000. Ta su područja pod velikim antropogenim utjecajem, koji uključuje vađenje šljunka iz riječnog korita, utvrđivanje obala, hidroenergiju, zagađenje voda, sportski ribolov itd. Do sada su u Hrvatskoj i Sloveniji provođena zasebna nadzorna istraživanja (monitorinzi) čigri i zasebne mjere održavanja staništa, koje nisu polučile zadovoljavajuće rezultate.

Cilj projekta je omogućiti održanje stabilne populacije čigre na šljunčanim staništima uz Savu i Dravu te povećati stupanj njezine očuvanosti u područjima Natura 2000. Aktivnim mjerama upravljanja staništem obnovit ćemo i dugoročno očuvati postojeće šljunkovite otoke s kolonijama čigri, a postavljanjem plutajuće platforme omogućiti gniježđenje na području na kojemu prirodna staništa zbog plavljenja ne predstavljaju sigurno gnjezdilište. U okviru projekta priredit ćemo prijedlog za proširenje Natura 2000 područja u Hrvatskoj (HR1000002) na šljunčaru Rakitje.

Glavni ishodi uključuju povećanje površine dugoročno održivih gnijezdilišta, izradu zajedničkog protokola monitoringa za kontinentalne populacije čigre te izradu nacrta Prekograničnog akcijskog plana za zaštitu čigri. 

Preduvjet za ostvarenje ovih ishoda je pravilna interpretacija dinamike populacije na kolonijama. U tu svrhu ćemo praćenjem ptica odašiljačima tijekom sezone gniježđenja ustanoviti njihov areal kretanja, korištenje različitih tipova staništa i međusobnu povezanost kolonija unutar projektnog područja. Genetičkom analizom uzoraka krvi ustanovit ćemo pripadaju li ptice Save i Drave istoj populaciji te omogućiti usporedbu s ostalim europskim populacijama. Edukativnim predavanjima i postavljanjem informativnih ploča povećat ćemo svijest o potrebi zaštite čigre i njenih staništa.

Partneri na projektu:

  

     

 

Obavijesti:

Natura 2000 obuhvatila Rakitje

Objavljen rad o izviđanju

Praćenje brojnosti i uspješnosti gniježđenja

Održana dionička radionica za akcijski plan

Krenula nova sezona gniježđenja čigri

Otočić na Rakitju spreman za čigre

Izašao tematski broj časopisa "Svet Ptic"

Završena prva terenska sezona

Postavljeni uređaji za praćenje čigri

Postavljena platforma za gniježđenje čigri

Održan drugi sastanak partnera

Predstavljen protokol monitoringa

Priprema protokola monitoringa

Održan prvi sastanak partnera


Novelirano: 02.07.2019.

Urednik: M. Martinović