Razred za filološke znanosti

Zavod za lingvistička istraživanja

Voditelj: akademik Goran Filipi
Upraviteljica: dr. sc. Anja Nikolić-Hoyt

Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefaks: +385(0)14856211
Telefon: +385(0)14698268
E-mail: lingvisti@hazu.hr

 

Zavod za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovan je 1984. godine kao znanstvenoistraživačka jedinica pri Razredu za filološke znanosti Hrvatske akademije. Od svojega osnutka do danas temeljna je djelatnost Zavoda bila organiziranje i razvijanje znanstvenoga rada na različitim znanstvenoistraživačkim projektima, usmjerenima jednomu i istomu  cilju: očuvanju hrvatske jezične baštine i afirmaciji hrvatskoga jezičnog identiteta kao bitnih sastavnica nacionalnoga hrvatskog identiteta. 

                U proteklih 35 godina Zavod za lingvistička istraživanja profilirao se u centar jezikoslovnih promišljanja i strateškoga djelovanja u trima jezikoslovnim znanstvenoistraživačkim domenama: leksikologiji, leksikografiji i semantici (s više poddisciplina kao što su povijesna leksikografija, konceptualna leksikografija i semantika te frazeološka leksikografija), dijalektologiji i povijesti hrvatskoga jezika te etimološkim istraživanjima. Dok znanstvena promišljanja različitih aspekata jezičnoga opisa hrvatskoga jezika kao cjelovita sustava obuhvaćaju i izradu odgovarajućih jezičnih resursa i alata, istraživanja hrvatskih dijalekata i povijesti jezika okrenuta su  objavljivanju monografskih opisa i rječnika pojedinih mjesnih govora te izradi dijalektoloških atlasa.

Znanstvenoistraživački rad odvija se  na sljedećim projektima:

 1. Leksikologija, leksikografija i semantika
 • Benešićev Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
 • Somatski tezaurus hrvatskoga jezika
 • Digitani hrvatski frazeološki rječnik
 1. Dijalektologija i povijest hrvatskoga jezika; lingvistička geografija
 • Istraživanje hrvatskih dijalekata i povijesti hrvatskoga jezika
 • Suvremeni dijalektološki opis mjesnoga govora Bribira, Grižana, Triblja, Drivenika, Križišća i Kraljevice
 • Popunjavanje bjelina na suvremenoj i povijesnoj kajkavskoj jezičnoj karti
 • Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE)
 1. Etimološka istraživanja
 • Hrvatski etimološki rječnik

Zaposlenici:

 • dr. sc. Anja Nikolić-Hoyt, znanstvena savjetnica
 • dr. sc. Alemko Gluhak, viši znanstveni suradnik
 • dr. sc. Martina Bašić, znanstvena suradnica
 • dr. sc. Ivana Filipović Petrović, znanstvena suradnica
 • dr. sc. Bojana Schubert, znanstvena suradnica
 • dr. sc. Marina Marinković, znanstvena suradnica

Uz prvoga voditelja, akademika Rudolfa Filipovića (1984.-2000.), na položaju  voditelja  Zavoda za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije bili su: akademik Milan Moguš (2011.-2017.), akademik Josip Bratulić (v. d.  2018.) i akademik Marko Samardžija (2018./2019.). Današnji voditelj, akademik Goran Filipi, izabran je 1. travnja 2019. godine, u mandatnom razdoblju od četiri godine.

Na položaju upraviteljice Zavoda bila je do kraja 2018. godine znanstvena savjetnica Jela Maresić, a od 1. siječnja 2019. godine u mandatnom razdoblju od četiri godine izabrana je znanstvena savjetnica Anja Nikolić-Hoyt.

U Zavodu su uredništva časopisa:

 • Filologija - link na HRČAK:
 • Folia onomastica Croatica - link na HRČAK
 • Hrvatski dijalektološki zbornik - link na HRČAK

 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice

 • Arboretum Trsteno
 • Arhiv Akademije
 • Knjižnica Akademije
 • Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti