ZAVOD ZA POVIJESNE I DRUŠTVENE ZNANOSTI U ZAGREB
ODSJEK ZA POVIJESNE ZNANOSTI

Knjižnica Odsjeka za povijesne znanosti HAZU

Strossmayerov trg 2, Zagreb, Republika Hrvatska

 

Knjižnica Odsjeka otvorena je za korisnike

radnim danom od 9.30-14.30 sati

Tel. 01/4895 197

e-mail: zvonar@hazu.hr

 

Knjižnica Odsjeka za povijesne znanosti HAZU je osnovana 1948. godine radi potpore znanstvenom radu na proučavanju hrvatske srednjovjekovne povijesti. U skladu s tim izgrađivan je knjižni fond koji danas obuhvaća oko 40.000 svezaka vrlo vrijednih domaćih i inozemnih publikacija. Katalog periodike broji 876 naslova.

Knjižnica u svojem fondu ima i nekoliko većih zbirki - ostavština Jovana Radonića, ostavština Vladimira Košćaka, ostavština Miroslava Kurelca, dio ostavštine iz knjižnice Ante Trumbića, Ferde Šišića, Frana Gundruma, te dio fonda nekadašnje Hrvatske bogoslovske akademije i dr. Vrijednu građu čine i pokloni Vladimira Mošina, Georgija Ostrogorskog, Josipa Matasovića, te Središnje knjižnice HAZU i Etnografskog muzeja iz Zagreba.

Fond Knjižnice većim se dijelom može koristiti samo u čitaonici koja raspolaže s 12 čitateljskih mjesta. Godišnje se uslugama Knjižnice koristi oko 300 korisnika, a u čitaonici se povremeno održavaju seminari i stručni tečajevi iz paleografije te promocija Zbornika Odsjeka za povijesne znanosti.

Računalni katalog knjižnice počeo se izrađivati 1999. godine uz korištenje važećeg hrvatskog Pravilnika i priručnika E. Verone i UNIMARC-a, a za sadržajnu obradu primjenjuje se Univerzalna decimalna klasifikacija. Knjižnica održava stalnu razmjenu publikacija s brojnim ustanovama u Hrvatskoj te u Mađarskoj, Italiji, Rusiji, Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, Češkoj, Poljskoj, Bugarskoj i u nizu drugih zemalja.

Od 2003. do 2006. godine je Knjižnica bila uključena u rad na projektu "Sustav znanstvenih informacija - podsustav Humanistika".

Linkovi: 

  • Katalog  Knjižnice Odsjeka za povijesne znanosti HAZU
  • Katalog  Knjižnice HAZU
  • NSK

 

 

The Library of the Department of Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts

The Library of the Department of Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts was founded in 1948 to support scientific work on the study of Croatian history. Accordingly, a library fund has been built, which now comprises about 40,000 volumes of highly valuable domestic and foreign publications. The catalog of periodics counts 876 titles.

In the library there is a legacy of the historian Jovan Radonić, the legacy of Vladimir Košćak, the legacy of Miroslav Kurelac, a part of the legacy of Ante Trumbić, Ferdo Šišić, Fran Gundrum, a part of the fund of the former Croatian Academy of Liturgy and others. Valuable publications are the gift by Vladimir Mošin, Georgi Ostrogorski, Josip Matasović, and the Central Library of the HAZU and the Ethnographic Museum of Zagreb.

The library fund can be used mostly in a reading room with 12 readers' seats. This building was built in the late 19th century and was owned by the Prister family. Our reading room is certainly the most beautiful part of this building.

The on-line library catalog was started in 1999, and for the content processing the Universal Decimal Classification is applied. The library maintains a permanent exchange of publications with numerous institutions in Croatia and Hungary, Italy, Russia, Austria, Germany, France, Czech Republic, Poland, Bulgaria, USA and a number of other countries.

From 2003 to 2006, the Library has been involved in the project "Science Information System - Subsystem Humanities Sciences".

On average, the annual library services use about 300 users. In addition, it has to be mentioned here that seminars and professional courses in paleography and the promotion of the Proceedings of the Department of Historical Science have occasionally been held in the library's reading room.

The Library is open every day for users.

 

 

 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice