Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima osnovan je 1969. te je prva i najstarija Akademijina jedinica u kontinentalnoj Hrvatskoj, godinama jedina na prostoru istočne Hrvatske.

 

Voditelji

            Akademik Marijan Matković, 1969. – 1973.

Akademik Teodor Varićak, 1973. – 1977.

Akademik Dušan Klepac, 1977. – 2004.

Akademik Slavko Matić, od 2004.

 

Upravitelji

Dionizije Švagelj, prof., 1969. – 1985.

Dr. sc. Katica Čorkalo Jemrić, znanstvena savjetnica, 1986. – 2004.

Dr. sc. Anica Bilić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, od 2004.

 

Centar za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima bavi se znanstvenim istraživanjima u području biotehničkih i humanističkih znanosti, posebice u polju šumarstva te u polju filologije, ponajviše granama kroatistike i povijesti književnosti, potom organizacijom znanstvenih i stručnih skupova, kolokvija, tribina, okruglih stolova, predavanja, predstavljanja knjiga, obilježavanja obljetnica, izložbi te nakladničkom djelatnošću.

 

ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

Znanstvenoistraživačka djelatnost u Centru odvijala se ponajviše u polju šumarskih znanosti, filologije i znanosti o književnosti te historiografije, medicinskih i veterinarskih znanosti. U Centru su realizirani brojni projekti i teme:

Šumarstvo

Oplemenjivanje i selekcija stablastih vrsta vrba; Fitogeografska raščlanjenost šumske vegetacije u Slavoniji i Baranji; Stogodišnjica znanstvenoga i organiziranoga pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije; Pedološka istraživanja; Istraživanje stranih vrsta drveća u šumarstvu kontinentalne Hrvatske; Varijabilnost i oplemenjivanje hrasta lužnjaka; Efekt intenzivnih proreda na prirast i kvalitetu sastojina hrasta lužnjaka i graba; Iz povijesti šumarstva s osobitim osvrtom na šumarski rad Josipa Kozarca, povodom znanstvenoga skupa Josip Kozarac – književnik i šumar; Iz povijesti šumarstva s posebnim osvrtom na šume Brodske imovne općine; Matematička statistika i primjena elektroničkih računala; Život i djelovanje Antuna Levakovića; Proučavanje stabilnosti višenamjenske šume s ekološkoga i proizvodnoga stajališta u Slavoniji i Baranji; Šume hrasta lužnjaka u Hrvatskoj; Kompleksno istraživanje višestruke bjeljike hrasta lužnjaka, Šumarski znanstvenici iz Vinkovaca i vinkovačke okolice; Postotak iskorištenja drvnog volumena; Šumarstvo i šume Slavonije u Domovinskom ratu; Hrast lužnjak u Hrvatskoj; Optimalni broj stabala hrasta lužnjaka u biljnoj zajednici šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (Genisto elatae-Quercetum roboris Ht. 1938) i biljnoj zajednici šuma hrasta lužnjaka s običnim grabom (Carpino betuli-Quercetum roboris typicum Rauš 1971); Najveća cjelovita šuma hrasta lužnjaka u Hrvatskoj Spačva; Rast i prirast vrsta drveća brzoga rasta i velikog prirasta; Utjecaj strukture na njegu sastojina prorjedom u šumi hrasta lužnjaka i običnoga graba na 18 izdvojenih i znanstvenim istraživanjima namijenjenih pokusnih ploha u Spačvi; Retrospektiva i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj; Šuma i šumarstvo istočne Slavonije; Šume hrvatskoga Sredozemlja i njihova općekorisna i gospodarska uloga; Utjecaj uzgojnih zahvata na očuvanju bioraznolikosti i potrajnosti šuma u Hrvatskoj; Europske i hrvatske poplavne šume; Minirane šume u Hrvatskoj; Aktualni problemi gospodarenja jelom; Održivi razvoj u odnosu na strukturu i pomlađivanje šuma bukve i jele te šuma bukve u NP Plitvička jezera; Park šume Zagreba; Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije; Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima; Uzgojni zahvati kao mjera očuvanja i održavanja staništa i vrsta drveća u uvjetima klimatskih promjena; Obična smreka – najugroženija vrsta u prebornim šumama; Gospodarenje šumama glavnih vrsta drveća u uvjetima sušenja i propadanja šuma; Njega i obnova šuma kao značajni čimbenik povećanja njihove kvalitete i pridobivanja općekorisnih i gospodarskih vrijednosti; 2011. – Međunarodna godina šuma; Proizvodnja hrane i šumarstvo – temelj razvoja istočne Hrvatske; Njega i obnova šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj.

Filologija

Dijalektologija i onomastika, Slavonski dijalekt, Dijalektna stilistika; Arhivska istraživanja književnosti i kulture; Polonističko-kroatistička istraživanja; Kroatistika i književna povijest (Silvije Strahimir Kranjčević, Ivan Trnski, Antun Gustav Matoš, Janko Polić Kamov, Josip Kosor, Milan Begović, Miroslav Krleža, Vjekoslav Kaleb, Petar Šegedin, Vanja Radauš, Matko Peić i dr.); Slavonistika, Udio Slavonije i hrvatskoj književnosti (Matija Antun Relković, Josip i Ivan Kozarac, Joza Ivakić i dr.); Od građe do analize, nepoznati hrvatski pisci 19. i 20. stoljeća, Mali i zanemareni hrvatski pisci (Ante Benešić, Ilija Okrugić Srijemac, Josip Lovretić i dr.); Prinosi pisaca franjevaca iz Slavonije hrvatskoj književnosti (fra Kajo Agjić, fra Bernardin Leaković, fra Mladen Barbarić, fra Robert Kauk i dr.), Hrvatski latinizam u Slavoniji (panonska hagiografija, Stjepan Adžić, Oto Šiaković i dr.); Nabožna književnost (djela o cibalskim mučenicima, sv. Ivanu Kapistranu, sv. Boni), Kulturologija (Isidor Kršnjavi, Stereotip raspojasane Slavonije, Mi i drugi u Slavoniji), Književna geografija, Bio-bibliografska istraživanja.

Istraživanja u medicini i veterini

            Istraživanja u suvremenoj medicini; Iz suvremene veterine; Iz povijesti veterine.

Povijesna istraživanja

            Povijesna istraživanja slavonskih tema; Povijest Vukovarsko-srijemske županije; Hrvatski ban Josip Šokčević.

 

       Arheologija

       Urbanizacija Cibala i razvoj keramičarskih središta.

Ostala istraživanja

            Geološko-paleontološka istraživanja kvartara istočne Hrvatske i izradba karata kvartarnih naslaga; Etnografska istraživanja; Kultura; Obrazovanje, Demografija, Rijeka Bosut i Pobosuće i dr.

 

ZNANSTVENI SKUPOVI

 1. Simpozij Doprinos Slavonije hrvatskoj književnosti, 20. – 22. rujna 1966. u Vinkovcima,
 2. Simpozij Slavonska Vojna krajina, 5. – 8. prosinca 1967. u Vinkovcima,
 3. Prosudbe o Matiji Antunu Relkoviću, 17. i 18. lipnja 1971. u Našicama;
 4. Simpozij Sto godina znanstvenog i organiziranog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije, 30. rujna – 2. listopada 1974. u Slavonskom Brodu i Vinkovcima;
 5. Josip Kozarac – književnik i šumar, 19. i 20. prosinca 1986. u Vinkovcima;
 6. V. znanstveni sabor Slavonije i Baranje: Slavonija i Baranja od XVI. do XVIII. stoljeća, 22. i 23. listopada 1987. u Vinkovcima;
 7. Znanstveni skup o Antunu Levakoviću, 6. i 7. prosinca 1990. u Vinkovcima;
 8. Znanstveni skup o Kaji Agjiću (1805. – 1892.), 8. i 9. listopada 1993. u Požegi;
 9. Znanstveni skup povodom 250. obljetnice Vukovarsko-srijemske županije, 21. prosinca 1995. u Vinkovcima;
 10. Znanstveni skup Hrvatski ban Josip Šokčević, 16. i 17. prosinca 1996. u Zagrebu i Vinkovcima;
 11. Znanstveni skup Retrospektiva i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužnjaka s naglaskom na Spačvu, 8. i 9. studenoga 2002. u Vinkovcima;
 12. Znanstveni skup Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima, 24. i 25. rujna 2008. u Zagrebu i Vinkovcima (suorganizacija);
 13. Znanstveno-stručni skup 2011. – Međunarodna godina šuma, 19. svibnja 2011. u Vinkovcima;
 14. Znanstveni skup Život i djelo Stjepana Adžića (1730. – 1789.), 19. i 20. travnja 2012. u Vinkovcima i Drenovcima;
 15. Okrugli stol Zemlja, 5. prosinca 2012. u Vinkovcima;
 16. Znanstveni skup o Josipu Kozarcu, u povodu 155. obljetnice rođenja, 1. Dani Josipa Kozarca, 16. ožujka 2013. u Lipovljanima (suorganizacija);
 17. Znanstveni skup Proizvodnja hrane i šumarstvo – temelj razvoja istočne Hrvatske, 14. i 15. lipnja 2013. u Osijeku (suorganizacija);
 18. Znanstveni skup Poplavne šume, 2. Dani Josipa Kozarca, 15. ožujka 2014. u Lipovljanima (suorganizacija);
 19. Znanstveni skup Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, 16. listopada 2014. u Vinkovcima;
 20. Znanstveni skup Molitvenici u hrvatskoj književnosti, 3. Dani Josipa Kozarca, 13. ožujka 2015. u Lipovljanima (suorganizacija);
 21. Znanstveni skup Fra Bernardin Leaković, o 200. obljetnici smrti, 7. studenoga 2015. u Bošnjacima (suorganizacija);
 22. Znanstveni skup Ivanu Kozarcu, o 130. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti, Knjiški Krnjaš I., 16. studenoga 2015. u Vinkovcima;
 23. Znanstveni skup Josip Lovretić, jedno stoljeće poslije u povodu 150. obljetnice rođenja, 28. – 29. studenoga 2015. u Otoku (suorganizacija);
 24. Znanstveno-stručni skup Josip Kozarac – šumar i književnik, 4. Dani Josipa Kozarca, 18. ožujka 2016. u Lipovljanima (suorganizacija);
 25. Znanstveni skup Josipu Kozarcu, u povodu 110. obljetnice smrti, Knjiški Krnjaš II., 16. studenoga 2016. u Vinkovcima;
 26. Znanstveno-stručni skup Hrvatski jezik u Slavoniji u prošlosti i sadašnjosti, 5. Dani Josipa Kozarca, 17. ožujka 2017. u Lipovljanima (suorganizacija);
 27. Znanstveni skup Stjepan Đaković, Horatius Cybaliensis, u povodu 155. obljetnice rođenja, Knjiški Krnjaš III., 16. studenoga 2017. u Vinkovcima;
 28. Znanstveni skup Kamo ide istočna Hrvatska? – Demografsko stanje, prognoze i traženje izlaska iz krize Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, 1. prosinca 2017. u Đakovu (suorganizacija);
 29. Znanstveno-stručni skup Josip Kozarac – 160. obljetnica rođenja, 6. Dani Josipa Kozarca, 6. ožujka 2018. u Lipovljanima (suorganizacija);
 30. Znanstveni skup Ivan Berislav Grigić (1931. – 1992.), pjesnik i publicist, Knjiški Krnjaš IV., 16. studenoga 2018. u Vinkovcima;
 31. Znanstveno-stručni skup Josip Kozarac: književnik i prirodoslovac – naš suvremenik, 7. Dani Josipa Kozarca, 15. ožujka 2019. u Lipovljanima (suorganizacija);
 32. Znanstveni skup Jozi Ivakiću (1879. – 1932.), o 140. obljetnici rođenja, Knjiški Krnjaš V., 16. studenoga 2019. u Vinkovcima;
 33. Međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju, 5. i 6. prosinca 2019. u Osijeku (suorganizacija).

 

 

STRUČNI I DRUGI SKUPOVI, PREDAVANJA, PREDSTAVLJANJA KNJIGA, OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA, IZLOŽBE

 

 1. Kolokvij Općekorisna funkcija šume, 1973.;
 2. Svečana akademija povodom 70. obljetnice života i rada Dragutina Tadijanovića, 1975.;
 3. Komemorativni skup povodom godišnjice smrti Dionizija Švagelja, 1986.;
 4. Obilježavanje obljetnice Ivana Gundulića (400-godišnjica rođenja i 350-godišnjica smrti) i Augusta Šenoe (150-godišnjica rođenja), 1988.;
 5. Alain Finkielkraut u Vinkovcima, 1993.;
 6. Pascal Bruckner u Vinkovcima, 1993.;
 7. Memorijal Dionizija Švagelja povodom 70. obljetnice rođenja, 1993.;
 8. Obilježavanje 100. godišnjice rođenja Antuna Branka Šimića, 1998.;
 9. 30. obljetnica Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, 2001.;
 10. Prijenos posmrtnih ostataka hrvatskoga bana Josipa Šokčevića, 2002.;
 11. Predavanje A. Bilić Mjesto i značenje Joze Ivakića u hrvatskoj književnosti,  2002.;
 12. Predavanje A. Bilić Slavonsko kolo kao književno nadahnuće, motiv i simbol u programu 37. Vinkovačkih jeseni, 2002.;
 13. Predavanje A. Bilić Satir nije divji čovik, Vinkovački divan s književnopovijesnoga i jezičnoga aspekta u programu  38. Vinkovačkih jeseni, 2003.;
 14. Komemorativni sastanak akademiku Dušanu Klepcu, 2007.;
 15. 6 (140.) redovita sjednica Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Centru za znanstveni rad u Vinkovcima, 2007.;
 16. Predavanje A. Bilić Prototip i lik bećara u hrvatskoj književnosti, u programu  39. Vinkovačkih jeseni, 2004.; 
 17. Predavanje A. Bilić Ivan Kozarac između Krnjaša i Nevkoša u povodu 120. obljetnice rođenja Ivana Kozarca, 2005.;
 18. Predavanje A. Bilić Slavonija hraniteljica u programu 40. Vinkovačkih jeseni, 2005.;
 19. Predavanje A. Bilić, Vinsko-rakijaška i književna kultura, popratna priredba 41. Vinkovačkih jeseni, 2006.;
 20. Predavanje A. Bilić, Parižanin s Vuke Nikola Andrić – europeizacija hrvatske kulture, kazališta i književnosti, 2007.;
 21. Predavanje A. Bilić, Stereotip raspojasane Slavonije ili stvarnost?, popratna priredba 42. Vinkovačkih jeseni, 2007.;
 22. Posjet profesora i studenata kroatistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu i Hrvatskih studija u Zagrebu, 2008.;
 23. Predavanje A. Bilić, Usporedno čitanje proza Moj djed i Tena Josipa Kozarca, 2008.
 24. Predavanje A. Bilić, Patrijarhalna Slavonija u književnom pamćenju, Vinkovačke jeseni, 2008.;
 25. Predavanje A. Bilić, Književna baština Vukovarsko-srijemske županije, 2009.; 130. obljetnica rođenja Joze Ivakića, 2009.;
 26. Obilježavanje 220. obljetnice smrti Stjepana Adžića, 2009.;
 27. Obilježavanje 280. obljetnice rođenja Stjepana Adžića, 2010.;
 28. Obilježavanje 40. obljetnice Centra za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima, 2010.;
 29. Dani otvorenih vrata HAZU, 2010.;
 30. Predavanje A. Bilić, Književno aktualiziranje bijele kuge u Slavoniji, u sklopu Vinkovačkih jeseni 2010.
 31. Predavanje A. Bilić, Unutaropusno i izvanopusno čitanje Slavonske šume Josipa Kozarca , 2011.,
 32. Obilježavanje 150. obljetnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2011.;
 33. Obilježavanje Međunarodne godine šuma, 2011.;
 34. Obilježavanje 200. obljetnice rođenja hrvatskoga bana Josipa Šokčevića, 2011.;
 35. Obilježavanje 50. obljetnice smrti hrvatskoga pisca Josipa Kosora, 2011.;
 36. Dani otvorenih vrata HAZU, 2012.;
 37. Prva tematska sjednica HAZU, Predstavljanje slavonskih jedinica, 2012.;
 38. Obilježavanje 95. godišnjice rođenja akademika Dušana Klepca, 2012.;
 39. Dani otvorenih vrata HAZU, 2013.;
 40. Obilježavanje 125. obljetnice rođenja i 55. godišnjice smrti Andrije Štampara, 2013.;
 41. Obilježavanje 145. godišnjice rođenja akademika Ferde Šišića, 2014.;
 42. Dani otvorenih vrata HAZU, 2014.;
 43. Obilježavanje 100. godišnjice smrti Antuna Gustava Matoša, 2014.;
 44. Predavanje A. Bilić Hrvatska književna partitura, 2014.,
 45. Predavanje A. Bilić O književnim djelima Antuna Gustava Matoša u povodu obilježavanja 100. godišnjice njegove smrti 2014.,
 46. Predavanje A. Bilić Slavonska književna partitura 2014. u sklopu programa Vinkovačkih jeseni,
 47. Obilježavanje 130. obljetnice rođenja i 105. godišnjice smrti Ivana Kozarca, 2015.;
 48. Predavanja A. Bilić Ivan Kozarac između vitalizma i dekadencije, u povodu 130. godišnjice rođenja hrvatskoga književnika Ivana Kozarca 2015. i Ivanu Kozarcu u čast 2015.,
 49. Predavanje A. Bilić Pola stoljeća tradicije i tranzicije u književnom ruhu 2015. u povodu 50. Vinkovačkih jeseni.
 50. Obilježavanje 150. obljetnice rođenja Josipa Lovretića, 2015.;
 51. Obilježavanje 200. obljetnice smrti fra Bernardina Leakovića, 2015.;
 52. Obilježavanje rođendana Ivana Kozarca – Predavanja dr. sc. Anice Bilić Đuka Begović, od negativca do simbola Slavonije i Ivanu Kozarcu za rođendan, 2016.;
 53. Obilježavanje 200. obljetnice rođenja i 110. godišnjice smrti Josipa Jurja Strossmayera, 2016.;
 54. Obilježavanje rođendana Josipa Kozarca – Predavanje dr. sc. Anice Bilić Zašto „Slavonska šuma“ Josipa Kozarca uvijek prolista u rukama čitatelja?, Josipu Kozarcu za rođendan, 2016.;
 55. Obilježavanje 10. obljetnice smrti Dušana Klepca, 2016.;
 56. Obilježavanje 110. obljetnice smrti Josipa Kozarca, 2016.; Predavanje A. Bilić Muzealizacija slavonskoga dijalekta 2016.,
 57. Obilježavanje 450. obljetnice Sigetske bitke i godine Nikole Šubića Zrinskog, 2016.,
 58. Predavanje Tena i Marika, slavonske heroine 2016. u programu 51. Vinkovačkih jeseni.
 59. Obilježavanje 100. obljetnice rođenja akademika Dušana Klepca – Predavanje akademika Slavka Matića Portret šumarskoga znanstvenika i dekana Šumarskoga fakulteta Dušana Klepca i predavanje dr. sc. Anice Bilić Portret Akademika Dušana Klepca – voditelja Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima te izložba Akademik Dušan Klepac – spoznaje (u povodu 100. obljetnice rođenja akademika Dušana Klepca), 2017.;
 60. Obilježavanje obljetnice smrti Josipa Lovretića – Predstavljanje Zbornika radova Josip Lovretić (1863. – 1948.), jedno stoljeće poslije, 2017.;
 61. Obilježavanje 100. godišnjice kazališta i 85. godišnjice smrti Joze Ivakića – Predavanje dr. sc. Anice Bilić Joza Ivakić – patron vinkovačkoga kazališta, 2017.;
 62. Predavanje A. Bilić Kitica književnoga cvijeća u povodu 52. Vinkovačkih jeseni 2017.;
 63. Predavanje A. Bilić Božić i kulturne prakse u hrvatskoj književnosti 2017.;
 64. Književna tribina Petru Šegedinu, o 20. godišnjici smrti, 2018.; Tribina Josip Lovretić, o 70. godišnjici smrti, 2018.;
 65. Predavanje dr. sc. Anice Bilić Prâva žèna i právā žénā u muškim narativima Josipa Kozarca: o 160. obljetnici rođenja, 2018.;
 66. Obilježavanje 80. rođendana voditelja akademika Slavka Matića znanstvenim skupom Gospodarenje šumama u uvjetima klimatskih promjena i prirodnih nepogoda u Zagrebu, 2018.;
 67. Predavanje dr. sc. Anice Bilić Književne deskripcije ženskoga tijela i odijela u tradicijskoj modernoj i postmodernoj kulturi, Oj, Šokice, ko vam ruvo kroji da na vama tako lipo stoji!? u povodu 53. Vinkovačkih jeseni, 2018.;
 68. Predavanje dr. sc. Anice Bilić Šegedinovi „Osamljenici“ između tradicije i modernosti, Petru Šegedinu, o 20. godišnjici smrti, 2018.;
 69. Predavanje dr. sc. Anice Bilić Poglavlja iz latinske baštine: Horatius cybaliensis, Stjepan Đaković (1862. – 1948.), jedan od posljednjih hrvatskih pjesnika latinista, Tjedan cjeloživotnoga učenja, 2018.;
 70. Predavanje dr. sc. Anice Bilić Književni prinosi Josipa Lovretića, Dan otvorenih vrata HAZU, 2018.; Predavanje dr. sc. Anice Bilić Josip Lovretić (1865. – 1948.), svećenik, etnograf i književnik, u povodu 70. godišnjice smrti, 2018.;
 71. Predavanje dr. sc. Vlaste Novinc Vukovar, svjedočenje i trauma, 2018.;
 72. Predavanje dr. sc. Anice Bilić Već se bliži vrijeme blago, došašće u hrvatskoj književnoj baštini, 2018.;
 73. Predstavljanje Zbornika radova Knjiški Krnjaš I. – II., Znanstvenih skupova Ivanu Kozarcu, o 120. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti i Josipu Kozarcu, u povodu 110. obljetnice smrti, 2018.;
 74. Predstavljanje brošure dr. sc. Anice Bilić Stjepan Adžić, naš duhovni prvak, 2018.; Izložba Josip Lovretić, o 70. godišnjici smrti autorice dr. sc. Anice Bilić, 2018.;
 75. Znanstveni kolokvij Josipu Kosoru (1879. – 1961.), o 140 obljetnici rođenja, 2019.;
 76. Predavanje dr. sc. Dinka Župana Dora Pejačević kao čitateljica: Praksa čitanja kao oblik samoobrazovanja, 2019.;
 77. Predstavljanje Zbornika radova Znanstvenoga skupa Slavonske šume kroz povijest i završno predstavljanje Istraživačkoga projekta Od prašuma do oranica: povijest atropizacije šuma u Slavoniji od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća Hrvatskoga instituta za povijest, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje iz Slavonskoga Broda, 2019.;
 78. Predavanje dr. sc. Anice Bilić Vinkovci u književnom opusu Joze Ivakića u povodu 140. obljetnice rođenja i Dana Grada Vinkovaca, 2019.;
 79. Predavanje dr. sc. Anice Bilić Itinerar kulturnim krajolicima Vinkovaca, u povodu 54. Vinkovačkih jeseni, 2019.;
 80. Predavanje dr. sc. Dinka Župana Biti učenik u Hrvatskoj u dugom 19. stoljeću, 13. Tjedan cjeloživotnog učenja, 2019.;
 81. Predstavljanje knjige dr. sc. Anice Bilić Slavonska književna geografijaIz atara ratara i bećara, 2019.;
 82. Predstavljanje Zbornika radova znanstvenoga skupa Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti,
 83. Dan otvorenih vrata HAZU, 2019.;
 84. A. Bilić, Izložba Jozi Ivakiću, hrvatskom književniku, kazališnom, kulturnom i prosvjetnom djelatniku, o 140. godišnjici rođenja, 2019.;
 85. Predavanje dr. sc. Anice Bilić Božićno čestitanje u tradicijskoj, modernoj i postmodernoj kulturi, 2019. i dr.

 

IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima zastupljena je u edicijama Radovi i Posebna izdanja, čiji su urednici akademik Slavko Matić i dr. sc. Anica Bilić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju.

 

Popis izdanja Centra za znanstveni rad

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 1971. – 2019.

 

 1. Radovi Centra za organizaciju znanstvenoistraživačkog rada u Vinkovcima 1, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za organizaciju znanstvenoistraživačkog rada u Vinkovcima, Zagreb, 1971., 383 str.
 2. Radovi Centra za organizaciju naučnoistraživačkog rada u Vinkovcima 2, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za organizaciju naučnoistraživačkog rada u Vinkovcima, Zagreb, 1973., 373 str.
 3. Zbornik o stotoj obljetnici znanstvenog i organiziranog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Posebna izdanja, knj. I., Vinkovci − Slavonski Brod, 1974., 719 str.
 4. Radovi Centra za znanstveni rad Vinkovci 3, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Zagreb, 1975., 372 str.
 5. Simpozij Sto godina znanstvenog i organiziranog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije, Posebna izdanja, knj. II., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Zagreb, 1975.,  502 str.
 6. Zbornik Đakovštine, Posebna izdanja, knj. III., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Zagreb, 1976., 474 str.
 7. Radovi Centra za znanstveni rad Vinkovci 4, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1980., 266 str.
 8. Radovi Centra za znanstveni rad Vinkovci 5, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1984., 290 str.
 9. Radovi Centra za znanstveni rad Vinkovci 6, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1987., 182 str.
 10. Zbornik Josip Kozarac književnik i šumar, Posebna izdanja, knj. IV., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Zagreb, 1988., 222 str.
 11. Katica Čorkalo: Spomenica Dionizija Švagelja 1923. – 1985., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1990., 69 str.
 12. Radovi Centra za znanstveni rad Vinkovci 7, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1990., 194 str.
 13. Ivo Dekanić: Utjecaj strukture na njegu sastojina proredom u šumi hrasta lužnjaka i običnog graba (Querco roboris − Carpinetum illyricum Anić), Posebna izdanja, knj. V., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1991., 153 str.
 14. Zbornik o Antunu Levakoviću, U povodu 20. obljetnice Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Vinkovci, Posebna izdanja, knj. VI., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1992., 200 str.
 15. Josip Bogner: Studije i portreti, Udio Slavonije u hrvatskoj književnosti i kulturi, Dvadeseto stoljeće, 1, Ogranak Matice hrvatske Vinkovci, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1993., 263 str.
 16. Katica Čorkalo: Slavonica, Udio Slavonije u hrvatskoj književnosti i kulturi, Suvremena istraživanja i prosudbe, 1, Ogranak Matice hrvatske Vinkovci, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1993., 229 str.
 17. Katica Čorkalo: Vjekoslav Kaleb, Književnopovijesna monografija, Posebna izdanja, knj.  VII., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Vinkovci, 1995., 302 str.
 18. Isidor Kršnjavi: Listovi iz Slavonije / Članci, Udio Slavonije u hrvatskoj književnosti i kulturi, Devetnaesto stoljeće 1, Ogranak Matice hrvatske Vinkovci, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad  Vinkovci, Vinkovci, 1995., 524 str.
 19. Zbornik radova o Kaji Agjiću, Posebna izdanja, knj. VIII., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1996., 276 str.
 20. 20.  Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, Pedunculate Oak (Quercus robur L.) in Croatia, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci i JP “Hrvatske šume” Zagreb, Vinkovci − Zagreb, 1996., 559 str.
 21. 21.  Prikazi i ocjene monografije Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Vinkovci i JP “Hrvatske šume”, Zagreb, Vinkovci − Zagreb, 1996., 31 str.
 22. Radovi Centra za znanstveni rad Vinkovci 8, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1996., 21 str.
 23. Dušan Klepac: Šumarski znanstvenici iz Vinkovaca i vinkovačke okolice, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1996., 38 str.
 24. Izložba Hrvatski ban Josip Šokčević, Katalog, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1996., 21 str.
 25. Zbornik radova o Vukovarsko-srijemskoj županiji, Posebna izdanja, knj. IX., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1997., 455 str.
 26. Ferdo Juzbašić: Djela, pjesme i proza, Udio Slavonije u hrvatskoj književnosti i kulturi, Devetnaesto stoljeće 2, Matica hrvatska Vinkovci, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Vinkovci − Zagreb, 1999., 430 str.
 27. Dušan Klepac: Najveća cjelovita šuma hrasta lužnjaka u Hrvatskoj Spačva, Posebna izdanja, knj. X., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2000., 116 str.
 28. Hrvatski ban Josip Šokčević, Zbornik radova, Posebna izdanja, knj. XI., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb − Vinkovci, 2000., 533 str.
 29. Katica Čorkalo: Spomenica Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 1969./1970. − 2000., Posebna izdanja, knj. XII., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2000., 175 str.
 30. Ivana Iskra-Janošić: Urbanizacija Cibala i razvoj keramičarskih središta, Posebna izdanja, knj.  XIII., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima i Gradski muzej Vinkovci, Zagreb − Vinkovci, 2001., 207 str.
 31. Obilježavanje 30. obljetnice Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 20. lipnja 2001., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2002., 51 str.
 32. Katica Čorkalo: Slavonica 2, Rasprave, ogledi i članci, Posebna izdanja, knj. XIV., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb − Vinkovci, 2003., 247 str.
 33. Retrospektiva i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj, Posebna izdanja, knj. XV., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2003., 429 str.
 34. Anica Bilić: Mali i(li) zanemareni pisci, Studije i eseji, Posebna izdanja, knj. XVI., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb–Vinkovci, 2004., 219 str.
 35. Anica Bilić: Zaboravljeni pisac i zapostavljeni svetac, Studije o Mladenu Barbariću i svetom Ivanu Kapistranu, Posebna izdanja, knj. XVII., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb − Vinkovci, 2005., 199 str.
 36. Anica Bilić: Književni i kazališni rad Joze Ivakića, Posebna izdanja, knj. XVIII., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb − Vinkovci, 2008., 365 str.
 37. Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima, Sažetci, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za šumarstvo, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb, 2008., 64 str.
 38. Anica Bilić: Zapostavljena književna baština, Posebna izdanja, knj. XIX., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2009., 358 str.
 39. Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima, Zbornik radova, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za šumarstvo, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb, 2009., 251 str.
 40. Slavko Matić, Anica Bilić 40 godina Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, Posebna izdanja, knj. XX., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2010., 212 str.
 41. Anica Bilić: Čuvari književnih dobara, Posebna izdanja, knj. XXI., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2011., 315 str.
 42. Marica Liović: Od euforije do zaborava, Nepoznate drame Josipa Kosora, Posebna izdanja, knj. XXII., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2012., 218 str.
 43. Život i djelo Stjepana Adžića (1730. – 1789.), Knjižica sažetaka, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Vinkovci, 2012., 24 str.
 44. Proizvodnja hrane i šumarstvo – temelj razvoja istočne Hrvatske, Sažetci, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Znanstveno vijeće za zaštitu prirode, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Požegi, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Vukovaru, Osijek, 2013., 74 str.
 45. Znanstveno-stručni skup u povodu 2011. – Međunarodne godine šuma, Zbornik radova, Posebna izdanja, knj. XXIII., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2013., 115 str.
 46. Okrugli stol Zemlja, Zbornik radova, Posebna izdanja, knj. XXIV., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2014., 171 str.
 47. Znanstveni skup Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, 16. listopada 2014., Knjižica sažetaka, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2014., 30 str.
 48. Slavko Matić, Anica Bilić, Živi znanstveni kapital, Spomen-knjiga u povodu 45. obljetnice Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima (1969./70. – 2014.), 10. obljetnice voditelja akademika Slavka Matića i upraviteljice dr. sc. Anice Bilić, znanstvene savjetnice (2004. – 2014.), Posebna izdanja, knj. XXV., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2014., 119 str.
 49. Znanstveni skup Ivanu Kozarcu, o 130. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti, Vinkovci, 16. studenoga 2015., Knjiški Krnjaš I., Knjižica sažetaka / Programska knjižica, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2015., 24 str.
 50. Proizvodnja hrane i šumarstvo – temelj razvoja istočne Hrvatske, Zbornik radova, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Znanstveno vijeće za zaštitu prirode, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Požegi, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Vukovaru, Osijek, 2015., 412 str.
 51. Znanstveni skup Josip Lovretić (1865. – 1948.) jedno stoljeće poslije u povodu 150. obljetnice rođenja, Otok, 28. studenoga 2015., Knjiga sažetaka, Otok, 2015., 36 str. (suizdavaštvo).
 52. Anica Bilić: Sveti trag cibalskih martira, Posebna izdanja, knj. XXVI., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2015., 215 str.
 53. Znanstveni skup Josipu Kozarcu u povodu 110 obljetnice smrti, Knjiški Krnjaš II., Vinkovci, 16. studenoga 2016., Knjižica sažetaka / Programska knjižica, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2016., 22 str.
 54. Zbornik radova Znanstvenoga skupa Život i djelo Stjepana Adžića (1730. – 1789.), Posebna izdanja XXVII., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2016., 444 str.
 55. Zbornik radova Znanstvenoga skupa Josip Lovretić (1863. – 1948.), jedno stoljeće poslije, u povodu 150. obljetnice rođenja, Grad Otok, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, Gradski muzej Vinkovci, Đakovačko-osječka nadbiskupija, 2017., 247 str. (suizdavaštvo).
 56. Znanstveni skup Stjepan Adžić, Horatius cybaliensis, u povodu 155. obljetnice rođenja, Knjiški Krnjaš III., Vinkovci, 16. studenoga 2017., Knjižica sažetaka / Programska knjižica, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2017., 23 str.
 57. Knjiški Krnjaš I. – II., Zbornik radova Znanstvenoga skupa Ivanu Kozarcu, o 130. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti i Znanstvenoga skupa Josipu Kozarcu, u povodu 110. obljetnice smrti, Posebna izdanja XXVIII., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2017., 304. str.
 58. Knjižica sažetaka / Programska knjižica književnoznanstvene manifestacije Knjiški Krnjaš IV., Znanstveni skup Ivan Berislav Grigić (1931. – 1992.), pjesnik i publicist, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima,  Zagreb – Vinkovci, 2018., 26 str.
 59. Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, Posebna izdanja XXIX., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2018., 262 str.
 60. Anica Bilić: Slavonska književna geografija – Iz atara ratara i bećara, Posebna izdanja XXX., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima,  Zagreb – Vinkovci, 2018., 323 str.
 61. Anica Bilić: Katalog izložbe Josip Lovretić, o 70. godišnjici smrti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Vinkovci, 2018., str. 8.
 62. Knjižica sažetaka / Programska knjižica književnoznanstvene manifestacije Knjiški Krnjaš V., Znanstveni skup Jozi Ivakiću (1879. – 1932.), o 140. godišnjici rođenja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima,  Zagreb – Vinkovci, 2019., 26 str.
 63. Knjiški Krnjaš III., Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Stjepan Đaković, Horatius cybaliensis, u povodu 155. obljetnice rođenja, Posebna izdanja XXXI., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2019., 500 str.