Meni osobnih stranica


akademik Vladimir Paar

Datum rođenja:

 • 1942

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Adresa: Bijenička 32, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)14605555
 • Telefax: +385(0)14680336

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti
 • akademik
 • professor emeritus

Institucije:

 • redoviti profesor u miru - Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • professor emeritus - Sveučilište u Zagrebu (17.09.2013. - ...)

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik Znanstvenog vijeća - Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo (16.02.2016. - ...)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (18.06.1992. - ...)
 • član suradnik - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (19.05.1988. - 18.06.1992.)

 


25. 10. 2016. Gostovanje akademika Vladimira Paara na Hrvatskoj radioteleviziji na temu KURIKULNA REFORMA

http://vijesti.hrt.hr/357736/akademik-paar-jokic-se-pozivao-na-politicku-podrsku-a-ne-na-strucne-argumente

https://www.facebook.com/4hrtnewskanal/?ref=bookmarks

 


Biografija

       Vladimir Paar je rođen 1942. u Zagrebu. Diplomirao je 1965. teorijsku fiziku na PMF-u u Zagrebu s temom iz teorijske fizike elementarnih čestica (mentor prof.dr. Dubravko Tadić).  Magistrirao je 1969. i doktorirao 1971 s temom iz teorijske nuklearne fizike (mentor prof.dr. Gaja Alaga). Od 1966. do 1975. bio je asistent i znanstveni suradnik na Institutu Ruđer Bošković, a 1976. prelazi na Fizički odsjek PMF-a. Godine 1980. je izabran za redovitog profesora. Godine 1986. izabran je za člana suradnika i 1992. za akademika HAZU. Odlikovan je Ordenom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića. Dobitnik je dviju državnih nagrada: za značajno znanstveno otkriće i  za popularizaciju znanosti.

       Područja znanstvenog rada Vladimira Paara obuhvaćaju sljedeće tematike:
 • bozonsko-fermionski modeli strukture atomskih jezgri,
 • otkriće novog bozonsko-fermionsko-fermionskog modela za atomske jezgre
 • otkriće paraboličnog pravila za atomske jezgre,
 • nuklearna teorija polja s fononima vibracija i sparivanja,
 • supravodljivi modeli atomske jezgre,
 • postanak atomskih jezgri kemijskih elemenata u svemiru,
 • nelinearni dinamički sustavi i deterministički kaos,
 • nelinearni model bioloških oscilatora i deterministički kaos,
 • otkriće logističke jednadžbe s "rupama" za tranzijentni kaos,
 • kaotičnost robota u nelinearnom dinamičkom modelu,
 • patenti s metodom šifriranja pomoću kaotičnih sekvenci,
 • primjena fraktala u biologiji, kemiji i geografiji,
 • istraživanje periodičnosti i nelinearnosti u globalnim klimatskim promjenama,
 • otkriće direktnog preslikavanja simboličkih sekvenci u frekventnu domenu i novog algoritma GRM za globalne DNA repeticijske i super-repeticijske mape,
 • primjena GRM algoritma za identifikaciju regulatora u genomu čovjeka i drugih visokih primata,
 • otkriće novih superperidičnih struktura u genomu čovjeka
 • otkriće ideje novog genomskog "jezika"
       Vladimir Paar je objavio 227 znanstvenih publikacija uključenih u Science Citation Index/ Web of Science (citiranost 2.700 puta), najpoznatiju svjetsku i američku bazu znanstvenih podataka. Znanstvene publikacije objavljivao je u koautorstvu sa članovima Fizičkog odsjeka PMF-a  (Slobodan Brant, Dario Vretenar, Hrvoje Buljan, Nenad Pavin, Matko Glunčić, Denis Sunko, Ivica Picek, Jasna Rubčić, Antun Rubčić, Robert Pezer, Dražen Vorkapić, Maro Cvitan, Ines Vlahović te ranije Gaja Alaga i Dubravko Tadić), i sa suradnicima iz drugih hrvatskih institucija (Matematički odjel PMF-a, Institut Ruđer Bošković, Klinički bolnički centar Rebro, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu) te sa više stotina stranih znanstvenika iz trideset inozemnih institucija. Gostovao je ukupno sedam godina na inozemnim znanstvenim institutima i sveučilištima (dulji boravci: Niels Bohr Institute Kopenhagen; International institute for theoretical physics Trst; Technische Universität München; Centre de spectrometrie nucleaire Orsay; Institut für Kernphysik Jülich; Universidade Federal Rio de Janeiro; JINR Dubna, Moskva; Free University Amsterdam; Lawrence Livermore National Laboratory, University of California Berkeley). Održao je preko pedeset pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Sudjelovao je u organiziranju deset međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Bio je urednik tri zbornika međunarodnih znanstvenih konferencija. Koautor je triju registriranih patenata za kodiranje pomoću metode determinističkog kaosa.  
 
        Na Fizičkom odsjeku držao je dodiplomsku nastavu iz deset različitih kolegija na istraživačkom i profesorskom smjeru. Na poslijediplomskom studiju drži nastavu iz tri kolegija (ranije na smjeru Nuklearna fizika i sada dva kolegija na smjeru Biofizika). U dva mandata bio je pročelnik Fizičkog odsjeka. Na Fizičkom odsjeku uveo je studijski smjer profesor fizike i informatike. Bio je mentor preko 250 diplomskih radova, 25 magistarskih radova i 15 doktorata. Autor i su-autor je niza udžbenika za osnovnu školu i za gimnaziju. Objavio je preko pedeset stručnih publikacija u vezi kvalitete i uloge obrazovanja orjentiranog na razvoj. Bio je predsjednik Hrvatskog fizikalnog društva i urednik knjige Fizika i tehnološki razvoj Hrvatske (1980). Bio je organizator i urednik  knjige USA-Croatia scientific cooperation (1995). Bio je urednik hrvatskog izdanja Međunarodne klasifikacije patenata G-Fizika (2001).

       Vladimir Paar sudjeluje u javnim medijima (televiziji, radiju i tisku) četiri desetljeća na popularizaciji znanosti (fizike, biofizike, energetike, fizike klimatskih promjena, znanstvene interdisciplinarnosti, veze prirodnih i humanističkih znanosti, odnos znanosti i vjere). Sudjelovao je u televizijskim raspravama u vezi popularizacije znanosti i razvoja temeljenog na znanosti. Autor je tri televizijske serije iz popularizacije znanosti. Kao predstavnik HAZU bio je član Vijeća HRT-a. Napisao je više stotina novinskih članaka i četiri knjige iz popularizacije znanosti. Održao je više stotina predavanja iz popularizacije znanosti na školama i na raznim javnim skupovima. Godinama se zalaže za daleko značajniju ulogu fizike i prirodno-matematičkih znanosti u obrazovanju i osposobljavanju javnosti za izazove budućnosti te stvaranje pozitivne društvene klime za razvoj temeljen na znanju.
   
    Sada je intenzivno je uključen u znanstveni rad iz biološke fizike i bioinformatike u HAZU i na Fizičkom odsjeku PMF-a. Predsjednik je Odbora HAZU za bioinformatiku i biološku fiziku te član Odbora HAZU za primijenjenu genomiku. Tijekom zadnje dvije godine koautor je pet znanstvenih publikacija objavljenih u svjetskim znanstvenim časopisima s vrlo visokim impact faktorima. U tijeku je publiciranje tri nove znanstvene publikacije: otkriće preslikavanjem DNA sekvence u frekventnoj domeni neočekivanih superperiodičnih (supersimetrijskih) struktura u vrsti Tribolium castaneum za kakve se dosad smatralo da karakteriziraju samo visoke primate; otkriće nove sistematike trinukleotida u genetskom kodu s postuliranjem generatorske uloge TGA stop-kodona na temelju analize trinukleotidnih frekvencija u alfa satelitu; identifikacija i interpretacija dominantnih perioda koristeći vremenske sekvence s podacima o temperaturi i CO2 koncentraciji na antarktičkoj lokaciji EPICA Dome 3. U tijeku je rad na: primjeni preslikavanja DNA sekvence u frekventnu domenu u NCBI genomima čovjeka, drugih visokih primata, i jednostavnijih organizama; izrada dijagrama kompletnih globalnih repeticijskih mapa i analiza u frekventnoj domeni; razvoj "novog jezika" za simboličke sekvence na temelju ekstendiranih klastera i usporedbom sa randomiziranim sekvencama i primjenama na biološke sustave; komparativna analiza GRM dijagrama u svrhu identifikacije regulatora s biološkim funkcijama.

 

 

              


novelirano: 27. listopada 2016.
postavljeno: 10. lipnja 2013.
urednica: D. Torbica