Meni osobnih stranica

Reducirani popis

 • Kranjec, V. (1959): Prilog geologiji područja Šibenik-Vinišće. Geol. vjesnik, 12, (1958), 37-48, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1960): Geologie des weiteren Tuzlaer Gebietes. Bull. sci. Cons. Acad. YouSosl., (A), 5/4, 106-107, Zagreb.
 • Kranjec, V., Amšel,V., Pavlovsky, M. & Kochansky-Devide, V. (1960): Prilog geologiji i paleontologiji Dobošnice (Zapadni dio krekanskog ugljenonosnog područja). Geol. vjesnik, 13, (1959), 97-108, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1962): Geologija nafte. Izd. Stud. centra, 205 str., Zagreb.
 • Kranjec, V. (1962): Geologija ugljena. Izd. Stud. centra, 218 str., Zagreb.
 • Kranjec, V. (1964):O geologiji okolice Podsuseda s osobitim obzirom na Sutinska Vrela. Geol. vjesnik, 17, (1963), 19-35, Zagceb.
 • Kranjec, V., Crnković, B. & Šikić, D. (1964): O bituminološkim istraživanjima na otoku Braču. Zbornik radova 25 god Rud. odj. Tehnol. fak. Sveuč. u  Zagrebu (1939-1964), 145-153, Zagreb.
 • Kranjec, V., Miletić, P., Babić, Ž., Clikor, V. & Raljević, B. (1965): O hidrogeološkim istraživanjima u području Grebaštice i Primoštena. Geol. vjesnik 18/2 (1964), 405-413, Zagreb.
 • Kranjec, V., Prelogović, E. & Hernitz, Z. (1968): Izbor postupka stratimetrije naslaga na površini radi povezivanja i korelacije s odnosnim jedinicama u dubokim bušotinama. Nafta, 19/7, 291-305, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1969): Geološka grada šireg tuzlanskog područja. Dokt. disertacija Poseb. izd. Inst. rud.hem.tehnol. istraž., 284 str., 49 sl., knjiga priloga: 3 detalj. geol. karte, tektonska karta, pregl. geol. karta, strat. stup., 4 prof. Tuzla.
 • Kranjec, V., Blašković, I., Hernitz, Z. & Prelogović, E. (1969): Geologic map of areas of the Circum-mediterranean with guide-book. Bull. sci. Cons Acad. Yougosl., (A), 14/7-8, 213-214, Zagreb.
 • Kranjec, V., Hernitz, Z., Prelogović, E., Blašković, I. & Šimon, J. (1969): Geološki razvoj Đakovačko-vinkovačkog platoa (istočna Slavonija). Geol. vjesnik, 22, (1968), 111-120, Zagreb.
 • Kranjec, V., Hernitz, Z., Prelogović, E., Šimon, J. & Blašković, I. (1969): On the tectonism and sedimentation of Tertiary deposits in the eastern Slavonia and neighbouring areas (Pannonian basin). Bull. sci. Cons. Acad Yougosl., (A), 14/3-4, 69-70, Zagreb.
 • Kranjec, V., Hernitz, Z., Šimon, J., Prelogović, E. & Blašković, I. (1969): Lithofacies mapping of drilled Young-Tertiary sediments in the Sava river depression (Pannonian basin). Bull. sci. Conr. Acad. Yougosl., (A), 14/1-2, 2-3, Zagreb.
 • Kranjec, V., Prelogović, E., Hernitz, Z. & Blašković, I. (1969): Primjena morfometrijskih i dubinsko-geoloških podataka u geološkom kartiranju pokrivenih područja. Geol. vjesnlk, 22, (1968), 549-555, Zagreb.
 • Filjak, R., Kranjec, V. & Nowinski, A. (1969): Razvoj i aktualni zadaci u primjeni geologije, geofizike i geokemije pri istraživanju nafte i plina u Jugoslaviji. Nafta, 20/8, 389-394, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1970):O prvim saznanjima i o prvoj upotrebi nafte. Encyclop. moderna, 5/13, 71, Zagreb.
 • Kranjec, V., Hernitz, Z., Prelogović, E. & Blašković, I. (1970): Dubinsko litofacijelno kartiranje područja istočne Slavonije i bosanske Posavine. Zbornik radova Rud Geol.-naft. fak. Sveuč. u povodu 30.g. rada (1939-1969), 165-174, Zagreb.
 • Kranjec, V., Prelogović, E., Hernitz, Z. & Blašković, I. (1971): O litofacijelnim odnosima mlađih neogenskih i kvartarnih sedimenata u širem području Bilogore, sjeverna Hrvatska. Geol. vjesnik, 24, (1970), 47-56, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1972): O utvrdivanju najnovijih tektonskih pokreta i njihovu naftno-geološkom značenju u savsko-dravskom području. Nafta, 23/10, 463-474, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1972):Subsurface structures in the Sava and Drava river depressions and their classification. Bull. sci. Cons Acad Yougosl., (A), 17/11-12, 362-363, Zagreb.
 • Kranjec, V., Prelogović, E. & Hernitz, Z. (1972): Strukturno-geomorfološko proučavanje neotektonskih gibanja u dijelu Posavine izmedu Zagreba i Siska, te obziri kod planiranja gradnji. Zbornik radova 2. jugosl. simp. hidrogeol. inž geol., Sarajevo (1972), 2, 163-186, Beograd.
 • Kranjec, V., Blašković, I. Hernitz, Z. & Prelogović, E. (1972): Geološke karte cirkum-mediteranskog područja s tumačem. Simp. o istraž nafte i plina na Jadranu i zoni Vanjskih Dinarida Zadar, 1971. izd. ZNS Jugosl. akad. znan. umjet., s referatima i diskusijom, 345-353, Zagreb.
 • Kranjec, V., Hernitz, Z. & Prelogović, E. (1973): Prilog poznavanju mlađih tercijarnih naslaga Medvednice, sjeverozapadna Hrvatska. Geol. vjesnik, 25, 65-100, Zagreb.
 • Kranjec, V. & Prelogović, E. (1974): O paleogeografskim i neotektonskim odnosima u tercijaru i kvartaru na teritoriju SR Hrvatske. Geol. vjesni&127; 27, 95-112, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1974): Mr. geol. Eduard Prelogović - doktor geoloških nauka. Nafta, 25/11, 610-611, Zagreb.
 • 147. Kranjec, V. & Mayer, D. (1974): Izvještaj o radu Hrvatskog geološkog društva od 2O.XII. 1972. do l4. II. 1974. Geol. vjesnik, 27, 381-384., Zagreb.
 • Kranjec, V. (1974): Geološki sastav i građa područja SR Hrvatske. U: Planerski atlas SR Hrvatske. Republ. sekr. urb. grad. stamb. kom. poslove, karta 1: 1.350.000, Zagreb.
 • Kranjec, V. & Šinkovec, B. (1974): Ležišta i pojava mineralnih sirovina u SR Hrvatskoj. U: Planerski atlas SR Hrvatske, Republ. sekr. za urb. grad. stamb. kom. poslove, 4, 1 karta 1:1.350.Q00, Zagreb.
 • Arsovski, M., Kranjec, V., Prelogović, E., Sikošek, B: & Soklić, S (1974): ,...., Paleogeographical evolution of the territory of Yugoslavia from Tertiary up to the present day. UNDP-UNESCO survey of the seismicity of the Balkan region. Proc. seminar seismotectonic map Balkan region Dubrovnik (1973), 168-178, Skopje.
 • Kranjec, V., Prelogović, E., Šimon, J., Hernitz, Z. & Blašković, I. (1974): K boljem poznavanju geološke grade područja Dinarida i Panonskog bazena na osnovi nekih tipova morfometrijskih, strukturnih i litofacijelnih karata. 3. simp. Dinarske asoc, 2, 21-37, Zagreb (1968), Zagreb.
 • Braun, K., Jović, P., Kranjec, V., Magdalenić, Z., Milošević, F., Šinkovec, B. & Šušnjara, A. (1974): Nemetalne mineralne sirovine u SR Hrvatskoj. Zbornik radova simp. `Sirovinska baza nemetal. mineral. sirovina SFRl ; 1-28, Beograd.
 • Kranjec, V. (1975): Naslage mlađeg tercijara i pojave ugljikovodika na površini sjeveroistočnih obronaka Kalnika. Zbornik radova Rud.geol.-naft. fak. Sveuć. u Zagrebu (1939-1974), 63-69, Zagreb.
 • Kranjec, V. & Mayer, D. (1975): Izvještaj o radu Hrvatskog geološkog društva od 4.II 1974. do l4.XI 1974. Geol. vjesnik 28, 452-455, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1975): Dipl. inž. geol. Marinko Oluić - doktor geoloških nauka. Nafta, 26/3, 162-163, Zagreb.
 • 156. Kranjec, V. (1975): Relative continuity and marked dislocations in the tertiary deposits of the wider Tuzla and Majevica areas. Bull. sci. cons Acad Yougosl., 20/11-12, 349-350, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1976): Šire značenje nekih odnosa tercijarnih naslaga u tuzlanskom i majevičkom području. Geološki glasnik, 21, 5-16, Sarajevo.
 • src="file:///C|/Documents and Settings/goran/Application Data/Macromedia/Dreamweaver 8/OfficeImageTemp/clip_image001_0169.gif" hspace="15"> Herak, M., Kochansky-Devide, V., Kranjec, V. & Šinkovec, B. (1976): Zemlja. Evolucija i struktura - dinamika - izvor sirovina. Jugosl. akad. znan. umjetn., (Razred za prir. znanosti i Zavod za filozofiju znanosti i mir), 259 str., Zagreb.
 • Kranjec, V. & Blašković, I. (1976): Geološki odnosi u području Jagma-Popovac-Paklenica (zapadna Slavonija; sjeverna Hrvatska) s osobitim obzirom na pojave kremenih pijesaka. Geol. vjesnik, 29, 91-123, Zagreb.
 • Kranjec, V., Hernitz, Z. & Velić, J. (1976): Composition and maximum thicknesses of Older Pannonian and Sarmatian deposits in the Drava river depression (Pannonian basin). Bull. sci. Cons. Acad. Yougosl., (A), 21/1-2, Zagreb.
 • Kranjec, V., Hernitz, Z., Reš&127;ec, T. & Velić, J. (1976): Neki rezultati dubinskog kartiranja u Dravskoj potolini. Nafta, 27/3, 123-141, Zagreb.
 • Kranjec, V., Hernitz, Z., Re&127;i=ec, T. & Velić, J. (1976): O sarmatskim i starijim panonskim naslagama u Dravskoj potolini. Geol. vjesniA, 29, 125-149, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1977): Vladimir Jelaska - doktor prirodnih znanosti šireg područja geologije. Nafta, 28/7-8, 509-510, Zagreb.
 • Kranjec, V., Hernitz, Z., Velić, J. & Prelogović, E. (1978): Neke karakteristike dubinske geološke grade u zapadnom dijelu Savske potoline. Zbornik radova IX kongresa geologa Jugosl., 87-102, Sarajevo.
 • Kranjec, V. & Vugrinec, J. (1978): Razvoj geologije nafte u SR Hrvatskoj od 1951-1976. godine. Geol. vjesnilr, 30/2, 665-676, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1979): O naftononosnosti karbonatno- -evaporitnih naslaga u cirkum-mediteranskim i nekim drugim zemljama te o asocijacijama s našim prilikama u Dinaridima i Jadranskom podmorju. Nafta, 30/3, 103-124, 3 sl., Zagreb.
 • Kranjec, V. (1979): In memoriam Prof. dr. Franjo Ožegović. Nafta, 29/9, 475-476, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1980): O novijim istraživanjima i zalihama nafte i plina u svijetu i osvrtom na glavna nalazišta u Jugoslaviji. Pomorski zbornik, 18, 35-66, Rijeka.
 • Kranjec, V. (1980): Milan Šušnjar, doktor geoloških znanosti, Nafta, 31/12, 643-644, Zagreb
 • Kranjec, V. (1980): Prof. dr. Dragutin. Šikić (Nekrolog). Geol.  vjesnik, 31, (1979), 408-412, Zagreb
 • Kranjec, V. (1980): Prof. dr. Franjo Ožegović (Nekrolog). Geol. vjesnil, 31, (1979), 403-407), Zagreb.
 • Kranjec, V. (1981): Jožef Šimon, ćlan kolektiva INA-Naftaplina - Zagreb, stekao stupanj doktora geoloških znanosti. Nafta, 32/1, 57-58, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1981): Josipa Velić, doktor geoloških znanosti. Nafta, 32/2, 106-107, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1981): Zvonimir Hernitz, doktor geoloških znanosti. Nafta, 32/10, 538-539, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1981): Neke značajke naftoplinonosnosti naslaga i moguća daljnja nalazišta ugljikovodika u predjelima vanjskih Dinarida i jadranskog podmorja. Pomorski zbornilr, 19, 385-412, 3 pril., Rijeka.
 • Kranjec, V., Hernitz, Z. & Velić, J. (1981): Domet i neke druge značajke novijih dubinskih kartiranja u savsko-dravskom području i jadranskom podmorju. Bilten LMGK, 3, Jub. simp. "20 god. LMGK" Rud: geol. fak. Univ. u Beogradu, 105-117, Beograd.
 • Kranjec, V. (1982): Tendencije i neki problemi najnovijih istraživanja nafte i plina u glavnim područjima Jugoslavije. Nafta 33/9, 479482, Zagreb,
 • Kranjec, V. (1982): Marko Šparica, doktor geoloških znanosti. Nafta, 33/9, 517-518, Zagreb.
 • Kranjec, V. & Vugrinec, J. (1982): Razvoj geologije nafte u SR Hrvatskoj od 1976. do 1981. god. Geol. vjesnk, 35, 247-253, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1984): Više publiciranja raznovrsnih radova i radova sa širim pristupom iz domene geoloških i geofizičkih istraživanja. Nafta, 35/3, 119-121, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1984): Postanak nafte, postanak ležišta nafte, klasifikacija ležišta, nalazišta nafte i plina. Tehnićka enciklopedya, 9, 192-195, Zagreb.
 • Kranjec, V. & Prohaska, B. (1984): Nafta. Tehn. enciklopedija 9, 190-191, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1985): O nekim doprinosima istraživanja nafte i plina u fundamentalno geološkom pogledu osobito poznavanju geološkog sastava i tektonike glavnih naftoplinonosnih područja Jugoslavije. Nafta, 3615, 187-192, Zagreb.
 • Kranjec, V., Aljinović, B., Šparica, M. & Krulc, Z. (1987): On some new results and problems of geological and geophysical exploration for oil and gas in the Sava-Drava river area, the Outer Dinaries and in the Adriatic. Nafta, 38/4-5, 189-204, 5 sl., Zagreb.
 • Kranjec, V. (1989): O radu i mogućem njegovom poboljšanju te usmjerenosti Znanstvenog savjeta za naftu u sljedećem razdoblju. Nafta, 40/4-5, 201-204, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1990): Neke promjene ocrta dubinskogeoloških struktura i njihovo naftnogeološko značenje u savsko-dravskom području i podmorju Jadrana. Rad Jugosl. akad znan. umjetn., 449 /Razr. prir. znan., 24/, 195-225, 4 sl., Zagreb.
 • Kranjec, V. (1991): In memoriam Dr. Živko Pletikapić (1928-1990). Nafta, 42/1-1, 60-62, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1991): In memoriam Dr. Živko Pletikapić (9.9.1928-12.11.1990). Geol vjesnik, 44, 341-344, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1991): Prof. dr. Ante Polšak (1.9.1930-10-6.1990). Spomenica preminulim akademicima, 64, 9-11, Zagreb.
 • Kranjec, V. & Gušić, I. (1991): Nekrolozi. Ante Polšak (1930-1990). Ljetopis Jugosl. akad. znan. umjet., 94, 606-608, Zagreb.
 • Kranjec, V., Šterk, L & Jelić, K. (1993): Geološka i geofizička istraživanja energetskih mineralnih sirovina u Hrvatskoj. Zbornik radova simp. Doprinos rudarstva energetici Hrvatske, Zagreb, 1993., 35-64, 6 sl., Zagreb.
 • Kranjec, V. (1994): In memoriam Prof. dr. Antun Magdalenić (1928-1994). Geologia Croatica, 47/2, 255-258, Zagreb.
 • Kranjec, V. (1995): Antun Magdalenić (1928-1994). Ljetopis Hrv. akad. znan. umjet., 98, 492-494, Zagreb.
 • 194. Kranjec, V., Šterk, L, Jelić, K. & Vlašić, B. (1995): Geološka i geofizička istraživanja nafte, plina i termalne vode u Hrvatskoj. 1. Hrv. geol. kongres 19-22. 10. 1995, Opatija, Ref. separat 1-26, Zagreb.
 • Hernitz, Z., Velić, J., Kranjec, V. & Najdenovski, J. (1980): Prikaz diferencijalnih i maloamplitudnih struktura s primjerima iz Savske potoline (Panonski bazen). Nafta, 31/7-8, ,399-409, Zagreb.
 • Miletić, P. & Kranjec,V. (1959): O geološkim odnosima u slivu rijeke Jale (Tuzlanski bazen). Geol. vjesnik, 7, 219-233, Zagreb.
 • src="file:///C|/Documents and Settings/goran/Application Data/Macromedia/Dreamweaver 8/OfficeImageTemp/clip_image001_0208.gif" hspace="15"> Miletić, P., Kranjec, V. & Nowinski, A (1972): Metodologija hidrogeoloških istraživanja, 66 str. Direkcija za Savu, Zagreb.
 • Ožegović, F. & Kranjec, V. (1964): O eocenskom kamenom ugljenu srednje i istočne Majevice. Geol Vjesnik, 17, (1963), 3-18, Zagreb.
 • Prelogović, E., Hernitz, Z. & Kranjec, V. (1970): Osvrt na neke morfometrijske metode pogodne za utvrdivanje dubinskih struktura s primjerima iz sjeverne Hrvatske. Zbornik radova. Rud. geol.-naft. fak. Sveuč. u ovodu 30 g. rada (1939-1969), 181-188, Zagreb.
 • Prelogović, E.., Cvijanović, D., Kranjec, V., Skoko, D., Fritz, F., Bojanić, L, Zagorac, Ž., Hernitz, Z., Velić, J., Ivičić, D. & Marić, K. (1978): Primjeri defniranja projektnih parametara učinka seizmičkih sila povezani s geološkom građom u SR Hrvatskoj. V Jugosl. simp. hidrogeol. i ini. geol., knj. 2, 215-234, Beograd.
 • Prelogović, E., Crrijanović, D., Aljinović, B., Kranjec, V., Blašković, I., Zagorac, Ž. & Skoko, D. (1980): Seismotectonic activity of the costal part of Yugoslavia. 26. Cong. geol. intern. Resumes. Vol. 1, (Sec 1-5), str. 377, Paris.
 • Prelogović, E., Cvijanović, D., Aljinović, B., Kranjec, V., Skoko, D., Blašković, I. & Zagorac, Ž. (1982): Seizmotektonska aktivnost duž priobalnog dijela Jugoslavije. Geol. vjesnil5 35, 197-207, Zagreb.
 • src="file:///C|/Documents and Settings/goran/Application Data/Macromedia/Dreamweaver 8/OfficeImageTemp/clip_image001_0214.gif" hspace="15"> Prelogović, E. & Kranjec, V. (1983): Geološki razvitak područja Jadranskog mora. Pomorsla' zbornik, 21, 387-405, 8. sl., Rijeka.