Tihomil Maštrović

Datum rođenja:

  • 1952

Mjesto rođenja:

  • Zadar

Adrese:

  • Posao: Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske književnosti, Opatička 18, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Telefon: +385(0)14895317
  • Telefon: +385(0)14895333
  • Telefax: +385(0)14895313

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • redoviti profesor
  • znanstveni savjetnik

Institucije:

  • znanstveni savjetnik u trajnom zvanju - Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske književnosti

 

Biografija
 

     

Tihomil Maštrović se rodio 1952. u Zadru gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Studij jugoslavenskih jezika i književnosti i filozofije upisao je 1970. na Filozofskom fakultetu u Zadru, potom je 1972. studij nastavio na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je uz navedene studije paralelno studirao povijest umjetnosti te komparativnu književnost, da bi godine 1975. na tom fakultetu diplomirao studij jugoslavenskih jezika i književnosti i filozofije. Nakon diplomiranja upisuje poslijediplomski studij književnosti, a godine 1988. postiže doktorat iz područja filologije. 
Od godine 1976. zaposlen je u Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, najprije kao asistent, potom godine 1979. stječe zvanje znanstvenog asistenta, godine 1988. izabran je za znanstvenog suradnika, a godine 1992. u zvanje višega znanstvenog suradnika, te godine 1998. u zvanje znanstvenog savjetnika. Godine 2003. u HAZU je po drugi put izabran u zvanje znanstvenog savjetnika te tako zvanje znanstvenog savjetnika zadržava trajno. U Zavodu je od 1995. do 1999. upravitelj Odsjeka za povijest hrvatske književnosti. U tom razdoblju Zavod je suorganizator nekoliko znanstvenih skupova, od kojih i jednog međunarodnog (Recepcija Milana Begovića, 1996.) i suizdavač četiriju znanstvenih zbornika.
Od godine 1991. do 1994. predsjednik je Hrvatskoga sabora kulture u Zagrebu. U tom razdoblju, u okviru djelatnosti te ustanove, održano je niz kulturnih manifestacija od kojih neke i na prostorima u neposrednoj blizini bojišnice. Osobito aktivno sudjeluje u radu Odbora za knjigu i kulturu čitanja te kroz to razdoblje svake godine u mjesecu listopadu predvodi organiziranje manifestacije Mjesec hrvatske knjige. Prepoznavši važnost knjige i kulturu čitanja za širi kulturni probitak, godine 1991. osnivač je i prvi predsjednik Hrvatskoga čitateljskog kluba, koji je postao članom Međunarodnog društva za istraživanje i poticanje čitanja (IRA-e), a godine 1992. započeo je izlaziti časopis Hrčak – glasnik Hrvatskoga čitateljskog kluba, kojemu je prvi glavni i odgovorni urednik. Godine 1994. u Zadru je organizirao znanstveni skup o preporodnom časopisu Zora Dalmatinska i jedan je od urednika zbornika s toga znanstvenog skupa. 
U vrijeme Domovinskog rata pokrenuo je akciju obnove brojnih hrvatskih knjižnica stradalih u ratu u kojoj je prikupljeno više od sto tisuća svezaka knjiga. Također aktivno sudjeluje u organiziranju prikupljanja humanitarne pomoći za prognane Hrvate u Mađarskoj. Za takvo zauzimanje 23. ožujka 1992. osobno je primio zahvalnicu Vlade Republike Hrvatske.
Od 2007. do 2011. obnašao je dužnost glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Kao ravnatelj vodeće hrvatske kulturne ustanove dr. Maštrović je višestruko povećao broj prinovljenih knjiga, među kojima je i niz nezaobilaznih izdanja za hrvatsku kulturu, od kojih je svakako najznačajnija prva hrvatska glagoljska početnica iz 1527. U doba njegova mandata Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu bila je je za korisnike otvorena 24 sata, a taj je projekt odjeknuo širom Europe jer je to bila prva europska nacionalna knjižnica s cjelodnevnim radnim vremenom. U rujnu 2008. hrvatska nacionalna knjižnica bila je domaćin godišnjoj konferenciji CENL-a u Zagrebu – najuglednijem knjižničarskom skupu dotad održanom u Hrvatskoj na kojoj su sudjelovali ravnatelji 45 europskih nacionalnih knjižnica. Inicirao je osnivanje Zbirke knjiga o Domovinskom ratu u čitaonici s otvorenim pristupom knjigama i Zbirke knjiga gradišćanskih Hrvata u okviru zbirke Inozemna Croatica, a pokrenut je i prvi časopis u povijesti Knjižnice – Glas NSK kojemu je prvi glavni i odgovorni urednik. Međutim, nedvojbeno, najveća je zasluga prof. dr. sc. Tihomila Maštrovića što je hrvatski jezik od 1. rujna 2008. napokon postao međunarodno priznat, dobivši od nadležnog međunarodnog tijela za ISO standarde u Washingtonu svoj zasebni kod. Izravno je, sa svojim suradnicima, zaslužan za to prevažno postignuće, po mišljenju mnogih najveće poslije međunarodnog priznanja hrvatske države. Dokumente vezane uz taj povijesni događaj priredio je (zajedno s Lobelom Machalom) u knjizi Međunarodno priznanje hrvatskoga jezika. Postignuće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, NSK, Zagreb, veljača 2011.
Znanstveni interes prof. dr. sc. Tihomila Maštrovića kreće se u širokome tematskom i stručnom rasponu, pretežito u okvirima književne i kazališne historiografije, time da je taj interes najjače usredotočen na povijest hrvatske književnosti i kazališta XIX. i prve polovice XX. stoljeća. Uz   autorov interes za interdisciplinarnu kroatistiku nezaobilazni su njegovi prinosi određivanju kulturoloških označnica toga doba s obzirom na hrvatski nacionalni i kulturni identitet u europskom kontekstu. 
Rezultati književnopovijesnih, književnokritičkih, kazališnopovijesnih, teatroloških i kulturoloških znanstvenih istraživanja prof. dr. sc. Tihomila Maštrovića objavljeni su u njegovih jedanaest autorskih znanstvenih knjiga: Hrvatsko kazalište u Zadru (Zagreb, 1985.), Drama i kazalište hrvatske moderne (Zagreb, 1990.), Der kroatische Essay der achtziger Jahre (Zagreb, 1991.), General Nikola Maštrović. Život i djelo jednog hrvatskog časnika (Zagreb, 1996.), Pedeset godina Hrvatske kazališne kuće Zadar 1945. – 1995. (Zadar, 1996.), Nad jabukama vile Hrvatice. Kroatističke studije (Zagreb, 2001.), Međunarodno priznanje hrvatskoga jezika. Postignuće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (Zagreb, 2011.) (zajedno s Lobelom Machalom), Knjiga o Kraljskom Dalmatinu, 5. sv. pretiska novina Kraljski Dalmatin / Il Regio Dalmata, 1806.-1810. (Zagreb, 2011.), Neukrotivo svoji. Kroatističke rasprave i članci (Zagreb, 2011.), Mechitaristica Croatica. Bibliografija hrvatskih knjiga objavljenih u Mehitarističkoj tiskari u Beču (Zagreb, 2011.), (zajedno sa Slavkom Harnijem), Kroatološki ogledi (Zagreb, 2017.) te sedamnaest priređenih znanstvenih i stručnih knjiga. Autor je i stotinjak znanstvenih rasprava s područja povijesti književnosti i kazališta, stotinu trideset stručnih članaka te tridesetak eseja i književnih prikaza, objavljenih u brojnim znanstvenim i književnim časopisima i zbornicima. Priređivač je dvadesetšest različitih izdanja s područja književnosti i kulturne povijesti (djela Ive Andrića, Ante Kovačića, Paule Preradović, Milana Begovića, Ive Vojnovića, Josipa Horvata i dr.), među kojima i petosveščanog pretiska prvih novina na hrvatskom jeziku Kraljski Dalmatin / Il Regio Dalmata (2006. – 2011.) i pretiska preporodnog časopisa Zora dalmatinska u četiri knjige (1994. – 1998.). Priredio je trotomno izdanje Pisma Iva Vojnovića, (Zagreb / Dubrovnik, 2009.), u kojem je na 1780 stranica objavljeno 2351 Vojnovićevo pismo uz iscrpne priređivačeve napomene. Objavio je i nekoliko stotina publicističkih članaka.
Glavni je istraživač dvaju znanstveno-istraživačkih projekata s potporom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Od 1991. do 2001. bio je glavni istraživač znanstvenog projekta Sabranih djela Milana Begovića, koji se realizirao u Odsjeku za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u Zagrebu. Rezultate rada na tom projektu, kao glavni urednik kritičkog izdanja Sabranih djela Milana Begovića (izdavači Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Naklada Ljevak), objavljuje u dvadeset četiri sveska te je do godine 2010. objavljeno 20 svezaka, a za tisak su spremna i posljednja četiri sveska toga iznimnog izdanja. Godine 1998. uredio je zbornik Recepcija Milana Begovića sa znanstvenim radovima s Međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 120. obljetnice rođenja M. Begovića, održanog od 5. do 8. prosinca 1996. u Zagrebu i Zadru. Od godine 2002. do 2013. glavni je istraživač znanstvenog projekta Hrvatski književni povjesničari te glavni urednik niza znanstvenih zbornika što ih, pod naslovom Hrvatski književni povjesničari, izdaju Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu u suizdavaštvu s humanističkim fakultetima s pet hrvatskih sveučilišta, te je tako do sada obavio redaktorske poslove glavnog urednika šesnaest znanstvenih zbornika; Zbornik o Mihovilu Kombolu (2. izd. – 1997.), Zbornik o Slavku Ježiću (1997.), Zbornik o Franji Fancevu (1998.), Zbornik o Tomi Matiću (1998.), Zbornik o Albertu Haleru (2000.), Zbornik o Branku Vodniku (2001.), Zbornik o Ivanu Milčetiću (2002.), Zbornik o Dragutinu Prohaski (2004.), Zbornik o Milanu Rešetaru (2005.), slijedi dvotomni Zbornik o Jagiću (2007.), potom Zbornik o Šimi Ljubiću (2009.), Zbornik o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom (2011.), Zbornik o Ivi Frangešu (2013.), Zbornik o Antunu Barcu (2015.), Zbornik o Đuri Šurminu (2017.), te Zbornik o Miloradu Mediniju (2018.). U travnju 2019. održan je u Zagrebu i Topuskom znanstveni skup o Ljubomiru Marakoviću kao sedamnaesti u navedenom nizu.  Sedamnaest znanstvenih skupova o hrvatskim književnim povjesničarima, u čijoj organizaciji je, u svojstvu predsjednika organizacijskog odbora, glavnim organizatorom bio prof. dr. sc. T. Maštrović, prethodili su zbornicima knjižnog niza Hrvatski književni povjesničari (u pripremi je Zbornik o Ljubomiru Marakoviću kao sedamnaesti). Osim važnih znanstvenih prinosa znanosti o književnosti i jezikoslovlju, vrijednost  projekta leži i u činjenici da su se na njemu, na predlošku istraživanja znanstvenog doprinosa najvažnijih hrvatskih književnih povjesničara, okupili brojni znanstvenici iz tuzemstva i inozemstva, ali i u činjenici da se kao suorganizatori tih znanstvenih skupova pojavljuju humanistički fakulteti s nekoliko hrvatskih sveučilišta, što dakako pridonosi integraciji hrvatskoga sveučilišnog života. Maštrović je predsjednik ili član organizacijskih odbora dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova s područja književne historiografije i kulturne povijesti, a svoja je znanstvena priopćenja izložio na tridesetak skupova.
Urednik je od 2014. časopisa Glasnik HAZU koji izlazi kao polugodišnjak. U sklopu znanstvenoga projekta Repertoar hrvatskih kazališta 1840.-1860.-1980. (Zagreb, 1990.), što se ostvaruje u Odsjeku za povijest kazališta HAZU, rekonstruirao je repertoar Narodnoga kazališta u Zadru (1945. – 1981.). Bio je član uredništva časopisa DHK-a Most/The Bridge, a sada je član uredništva časopisa Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU te časopisa za društvene i humanističke studije Pilar, što ga izdaje Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Godine 1991. u nakladi časopisa Most/The Bridge, kao posebno izdanje, uredio je Leksikon Društva hrvatskih književnika (1991.). Inicijator je i nekoliko kulturnih akcija, od kojih su uspješno realizirane: godine 1998. predvodio je organizaciju multikulturnog projekta Nin – najstariji hrvatski kraljevski grad, a od 2000. do 2002. ostvaren je u Zadru projekt Perivoj od slave, (perivoj s poprsjima uglednih Zadrana, djelo akad. kipara Ratka Petrića).
Sudjeluje kao nastavnik u visokoškolskoj nastavi (preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju). U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga sveučilišnog profesora izabran je godine 1994. na Filozofskom fakultetu u Zadru. Godine 1999. Senat Sveučilišta u Splitu potvrdio je njegov izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga sveučilišnog profesora, a godine 2004. Senat Sveučilišta u Zadru potvrđuje njegov drugi izbor u zvanje redovitoga sveučilišnog profesora, čime to zvanje zadržava trajno. Od akademske godine 1993./1994. na Sveučilištu u Zadru predaje kolegij Novija hrvatska književnost, a od 2006./2007. kolegije Hrvatska drama XIX. st., Hrvatska drama XX. st. te izborne kolegije Stilistika teksta, Stilogenost jezičnih sredstava, Milan Begović, Ivo Vojnović i dr.
Od akad. god. 1997./1998. do 2002./2003. predsjednik je Stručnog vijeća (dekan) Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a na tome visokom učilištu od akad. god. 1997./1998. do danas predaje kolegije: Povijest hrvatske književnosti, Hrvatski narodni preporod, Hrvatska književnost od romantizma do moderne, Hrvatska književnost XX. st., Hrvatska moderna, Hrvatska književnost romantizma i realizma, a nastavu drži i na poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju kroatologije te na doktorskim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Filozofskog fakulteta DI u Zagrebu. Kao predsjednik Stručnog vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu svojim zalaganjem izborio je pravni
status te najmlađe visokoškolske ustanove Sveučilišta u Zagrebu, a za njegova mandata ustanovljena je fakultetska knjižnica, održani su brojni znanstveni skupovi, često međunarodnoga karaktera, izložbe, predavanja i dr. Odlukom Uredničkog vijeća, kojemu je bio predsjednikom, pokrenuta je bogata znanstvena izdavačka djelatnost Hrvatskih studija te je započelo objavljivanje nekoliko knjižnih nizova u kojima su tiskana brojna znanstvena djela iz humanističkih i društvenih znanosti. Predavanja je, uz ona u hrvatskim sveučilišnih sredinama (Zagreb, Zadar, Rijeka,Osijek), držao i u nekoliko inozemnih; godine 1999. predavao je u Kanadi (British Columbia; Vancouver, Victoria, Prince George), godine 2004. na Sveučilištu u Grazu (Austrija), a 2006. u Bratislavi (Slovačka).
Objavljuje i književne radove te je još kao gimnazijalac godine 1967. objavio knjigu pjesama u prozi Riječi za prozu, otkad započinje proznim i pjesničkim radovima surađivati u književnoj periodici. Autor je nekoliko scenarija za TV filmove. Njegova drama Pjesnikova kob (1996.) premijerno je izvedena na sceni Hrvatskoga narodnog kazališta Ivana pl. Zajca u Rijeci 9. studenoga 1996. (redatelj Mladen Juran, dramaturg Darko Gašparović, glazba Igor Kuljerić), te je u istom kazalištu u sezoni 1996./1997. održano dvadesetak repriza.
Odlukom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, 24. studenoga 2016. odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, za osobite zasluge za kulturu i njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu. Za svoju znanstvenu, sveučilišnu i kulturnu djelatnost dobitnik je više priznanja, među kojima su: Povelja Vladimir Nazor (1998.), Povelja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (2002.), Godišnja nagrada Zadarske županije (2002.), Nagrada Josip Juraj Strossmayer (za Sabrana djela Milana Begovića – „najbolje izdanje 2003. u Hrvatskoj na području humanističkih znanosti”), (2003.), Nagrada grada Zadra (2005.) i dr. 
Član je Matice hrvatske od 1970., Društva hrvatskih književnika od 1990., Hrvatskoga filološkoga društva od 1997., Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa od 1985., Hrvatskoga centra PEN-a od 1991. i dr.

Bibliografija
 
Autorske znanstvene knjige:
 1) Hrvatsko kazalište u Zadru. Prilozi za kazališnu povijest Zadra. Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa. Teatrologijska biblioteka, knjiga 11., urednik Nikola Batušić, recenzenti: Marijan Matković i Nikola Batušić; Zagreb, 1985., br. str.: 243

2) Drama i kazalište hrvatske moderne u Zadru. Nakladni zavod Matice hrvatske. Knjižnica Studije, monografije, kritike. Urednik: Branimir Donat. Zagreb, 1990., br. str.: 402      

3)  Der kroatische Essay der achtziger Jahre.  Ausgewählt und eingeleitet von Tihomil Maštrović. Editor in chief Slobodan P. Novak. Most / The Bridge, Croatian Literature Series, vol. 9., Zagreb, 1991., br. str.: 372

4) General Nikola Maštrović. Život i djelo jednog hrvatskog časnika. Priredio Tihomil Maštrović. Biblioteka Perom i mačem, knj. I. Recezenti: prof. dr. sc. Stijepo Obad i dr. sc. Ante Gulin. Erasmus naklada; Zagreb, 1966., br. str.: 184

5) Pedeset godina Hrvatske kazališne kuće 1945. – 1995. Kazalištarije jednog repertoara.Uredio: Antun Travirka, recenzenti: prof. dr. sc. Ante Stamać i doc. dr. sc. Darko Gašparović. Hrvatska kazališna kuća Zadar/GAFF Zadar; Zadar, 1996., br. str.: 96 sa 170 sl.

6) Nad jabukama vile Hrvatice. Kroatističke studije. Biblioteka Croaticum, sv. 3., urednik akademik Radoslav Katičić, recenzenti: prof. dr. sc. Nikica Kolumbić i akademik Miroslav Šicel. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2001., br. str.: 372
 
7) Neukrotivo svoji. Kroatističke rasprave i članci, Manualia universitatis , sv. XIV., urednik akademik Radoslav Katičić, recenzenti dr. sc. Hrvojka Mihanović-Salopek, dr. sc. Robert Bacalja, Erasmus naklada d.o.o., Zagreb, 2011., br. str.: 335 

8) Međunarodno priznanje hrvatskoga jezika. Postignuće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Priredili Tihomil Maštrović i Lobel Machala, Zagreb, veljača 2011., br. str.: 288

9) Knjiga o Kraljskom Dalmatinu. Priredio Tihomil Maštrović. Peti svezak pretiska novina Kraljski Dalmatin / Il Regio Dalmata (1806. – 1810.), Urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Erasmus naklada d.o.o. / Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu / Sveučilište u Zadru, Zagreb, 2011., br. str.: 485

10) Croatica Mechitaristica. Tihomil Maštrović / Slavko Harni, Croatica Mechitaristica. Bibliografija hrvatskih knjiga objavljenih u Mehitarističkoj tiskari u Beču. Recenzenti dr. sc. Ivan Kosić i dr. sc. Maja Jokić, Erasmus naklada d.o.o., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb, 2011., br. str.: 312 

11)  Kroatološki ogledi. Urednica Eugenija Ehgartner, recenzenti dr. sc. Hrvojka Mihanović-Salopek, dr. sc. Robert Bacalja, Leycam international, Zagreb 2017., br. str.  299

Priređene knjige:
1) Društvo hrvatskih književnika. Leksikon. Priredio Tihomil Maštrović. Most / The Bridge, Posebno izdanje. Glavni urednik: Slobodan P. Novak. Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 1991., br. str.: 486

2) Paula von Preradović: Pave e Piero. Traduzione dal tedesco: Anita Rho.Traduzione dal croato: Silvio Ferrari. Hefti edizioni; Milano, 1994., br. str.: 300

3) Ivo Vojnović: Izbor iz djela. Lapadski soneti; Geranium; Ekvinocijo; Dubrovačka trilogija. Priredio Tihomil Maštrović. Mosta. Hrvatski klasici, knj. 3. Urednik: Josip Laća. Zagreb, 1995., br. str.: 332

4) Milan Begović: Pustolov pred vratima. Predgovor Tihomil Maštrović. SysPrint. Lektira dostupna svima, kolo III, knj. 28. Urednik: Davor Uskoković. Zagreb, 1996., br. str.: 89

5) Ivo Andrić: Izabrana djela. Priredio Tihomil Maštrović. Riječ. Croatica. Hrvatska književnost u sto knjiga, II. kolo, knj. 34; Vinkovci, 1998., br. str.: 136 

6) Ivo Vojnović: Odabrana djela. Priredio Tihomil Maštrović. Riječ. Croatica. Hrvatska književnost u sto knjiga, III. kolo, knj. 37; Vinkovci, 1998., br. str.: 200

7) Milan Begović: Izbor iz djela. Priredio Tihomil Maštrović. Riječ. Croatica. Hrvatska književnost u sto knjiga, III. kolo, knj. 65. Glavni i odgovorni urednik: Josip Bratulić. Vinkovci, 1999., br. str.: 288

8) Milan Begović: Hrvatski Diogenes. Sabrana djela Milana Begovića, sv. VIII., uredio Tihomil Maštrović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Naklada Ljevak, Zagreb, 2003., br.str.: 238

9) Milan Begović: Studije i kritike. Vojislav Ilijić (1904.), Kritike i prikazi (1943.). Sabrana djela Milana Begovića, sv. XVII., uredio Tihomil Maštrović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Naklada Ljevak, Zagreb, 2003., br. str.:  598

10)    Ante Kovačić: Pripovijesti. Pripovjedački i dramski fragmenti. Izabrana djela Ante Kovačića. Knjiga prva. Priredio Tihomil Maštrović. Urednik Miroslav Šicel. Biblioteka Sabrana / Izabrana djela, Dom i svijet, Zagreb, 2004., br. str.: 336.

11) Milan Begović: Drame I. Myrrha (1902.), Gospođa Walewska (1906.), Dramski tekstovi objavljeni u periodici (1894. – 1903.) Sabrana djela Milana Begovića, sv. III., uredio Tihomil  Maštrović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti  / Naklada Ljevak, Zagreb, 2005., br. str.: 408

12)  Milan Begović: Drame II. Svadbeni let (1922.), Božji čovjek (1924.), Dramski tekstovi objavljeni u periodici (1909. – 1922.) Sabrana djela Milana Begovića, sv. IV., uredio Tihomil  Maštrović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Naklada Ljevak, Zagreb, 2005., br. str.: 400

13)  Milan Begović:  Eseji, kritike, polemike, miscelanea, intervjui. Sabrana djela Milana Begovića, sv. XX., knj. I., Eseji, kritike, polemike, miscelanea, uredili Andrea Sapunar i Tihomil Maštrović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Naklada Ljevak, Zagreb, 2005., br. str.: 452

14) Milan Begović: Eseji, kritike, polemike, miscelanea, intervjui. Sabrana djela Milana Begovića, sv. XX., knj. II., Intervjui, uredili: Andrea Sapunar i Tihomil Maštrović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Naklada Ljevak, Zagreb, 2006., br. str.: 550 

15)  Josip Horvat, Kultura Hrvata kroz 1000 godina. Knjiga prva. Urednik i autor predgovora Tihomil Maštrović, Naklada Fran, Zagreb, 2006., br. str.: 648

16) Pisma Iva Vojnovića. Knjiga I. (br. str.: 654); Knjiga II. (br. str.: 588); Knjiga III. (br. str.: 538). Priredio Tihomil Maštrović, urednik Luko Paljetak,  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu / Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik, Zagreb – Dubrovnik, 2009., ukupno u tri knjige br. str.: 1780

17)  Milan Begović: Izabrani dramski prijevodi. Sabrana djela Milana Begovića, sv. XXII., uredio Tihomil  Maštrović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Naklada Ljevak, Zagreb, 2010., br. str.: 573

Priređeni pretisci novina:
1) Zora dalmatinska. Zadar, 1844. – 1849. Erasmus naklada / Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Biblioteka Rariteti – Pretisci, 2, [pretisak časopisa], priredili: Tihomil Maštrović i Milan Mirić; sv. 1-4; Zagreb, 1994. – 1998., br. str.: I. sv.: 424; II. sv.: 422; III. sv.: 416: IV. sv. 572.

2) Kraljski Dalmatin / Il Regio Dalmata. Zadar, 1806. – 1810. Priredio Tihomil Maštrović i napisao predgovor u sv. I., str. I-XXXII, uz hrvatski, prijevodi na talijanski, francuski i engleski. Erasmus naklada d. o.o. / Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu / Sveučilište u Zadru, Biblioteka Rariteti- Pretisci, 4, [pretisak časopisa], urednik Tihomil Maštrović, sv. 1-4; Zagreb - Zadar, 2006. – 2008., br. str.: I. sv.: 200+XXXII; II. sv.: 416+ IV; III. sv.: 424+IV; IV. sv. 420+IV.

Uredništva:
1)  Zbornik o Slavku Ježiću. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja . Zagreb – Zadar, 19. – 22. listopada 1995. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici,  sv. 2, glavni urednik prof. dr. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.; Zagreb, 1997., br. str.: 248

2)  Zbornik o Mihovilu Kombolu. Književni povjesničar, kritičar i prevodilac. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa u povodu 25. obljetnice smrti. Zadar, 18. – 20. studenoga 1981.  Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 1, ponovljeno izdanje, urednici: prof. dr. Nevenka Košutić-Brozović i prof. dr. Tihomil Maštrović, gl. ur. knjižnog niza prof. dr. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.;  Zagreb – Zadar, 1997., br. str.: 332

3)  Zbornik o Franji Fancevu. Književni povjesničar i filolog. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa. Zagreb – Zadar, 20. – 22. ožujka 1997. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 3, glavni urednik prof. dr. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.;  Zagreb – Zadar, 1998., br. str.: 415

4)  Recepcija Milana Begovića. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 120. obljetnice rođenja Milana Begovića. Zagreb / Zadar, 5. – 8. prosinca 1996. Glavni urednik prof. dr. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu / Zavod za povijest hrvatske književnosti HAZU u Zagrebu / Hrvatsko filološko društvo Zadar; Zagreb – Zadar, 1998., br. str.: 492

5)  Zbornik o Tomi Matiću. Književni povjesničar i filolog. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa. Zagreb – Osijek – Zadar, 20. – 24. travnja 1998. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 4. Glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.; Zagreb, 1998., br. str.: 432 

6) Radoslav Katičić: Na kroatističkim raskrižjima. Biblioteka “Croaticum”, sv. 1. Urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji - Studia Croatica; Zagreb, 1999., br. str.: 298

7) Mirjana Matijević Sokol – Vladimir Sokol: Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira. Urednik Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji - Studia Croatica - Hefti; Milano, 1999., br. str.: 115

8) Vladimir Horvat: Bartol Kašić – otac hrvatskoga jezikoslovlja. Biblioteka “Croaticum”, sv. 2. Urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji – Studia Croatica; Zagreb, 1999., br. str.: 332

9) Željko Tomičić: Panonski periplus. Arheološka topografija kontinentalne Hrvatske. Biblioteka “Hrvatska arheološka baština”, sv. 1. Urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji - Studia Croatica – Institut za arheologiju Zagreb; Zagreb, 1999.

10)  Zbornik o Albertu Haleru. Književni povjesničar, teoretičar i estetičar. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa. Zagreb  –  Dubrovnik, 29. – 30. travnja 1999. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 5. Glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.; Zagreb, 2000., br. str. : 365 

11)  Zbornik o Branku Vodniku književnom povjesničaru. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa. Zagreb  –  Varaždin, 13. – 15. travnja 2000. Hrvatski književni povjesničari,  Znanstveni zbornici, sv. 6. Glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.; Zagreb, 2001., br. str. : 451 

12) Zbornik radova o Ivanu Milčetiću, književnom povjesničaru, filologu i etnologu. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa. Varaždin – Malinska, 19. – 20. travnja 2001., Varaždin, 16. studenoga 2001. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 7. Glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.;  Zagreb, 2002., br. str. : 551

13) Sabrana djela Milana Begovića. Sv. I-XXVI. Glavni urednik izdanja: Tihomil Maštrović. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Naklada Ljevak, sv. I - XXVI; Zagreb, 2002. – 2011. [Dosad objavljeno 20 od predviđenih 24 svezaka.]

14)  Ivo Perić: Antun Radić 1868. - 1919. Biblioteka Povjesnica. Urednik izdanja: Dr. Tihomil Maštrović. Dom i svijet;  Zagreb, 2002.

15)  Zbornik radova o Dragutinu Prohaski, književnom povjesničaru i književnom kritičaru. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa. Osijek, 16. i 17. svibnja 2002. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici,  sv. 8., glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović.  Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.; Zagreb, 2003., br. str.: 413 

16)  Zbornik radova o Milanu Rešetaru, književnom kritičaru i filologu. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa. Beč, 25. rujna 2004. / Dubrovnik, 1. – 2. listopada 2004. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 9., glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.; Zagreb, 2005., br. str. : 583 

17)  Zbornik radova o Vatroslavu Jagiću, književnom povjesničaru, kritičaru i filologu. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa. Beč, 1. listopada 2005. / Varaždin, 13. – 15. listopada 2005. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 10, knj. I., glavni urednik Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.; Zagreb, 2007., br. str.: 491

18) Zbornik radova o Vatroslavu Jagiću,  književnom povjesničaru, kritičaru i filologu. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa. Beč, 1. listopada 2005. / Varaždin, 13. – 15. listopada 2005. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 10, knj. II., Bibliografija / Literatura, glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.; Zagreb, 2007., br. str.: 423

19)  Bibliografija Hrvatski književni povjesničari (1983.) – 1997. – 2007. Hrvatski književni povjesničari – znanstveni zbornici, sv. 1. – 10, priredila Martina Ćavar, urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; Zagreb, 2007., br. str.: 93

20)  Zbornik o Šimi Ljubiću. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Zadar, 3. listopada 2007. / Stari Grad (o. Hvar), 4. – 6. listopada 2009. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 11, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, et al.; Zagreb, 2009., br. str.: 745

21) Zbornik o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Varaždin / Varaždinske Toplice, 15. – 17. travnja 2010. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 12, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al.; Zagreb, 2011., br. str.: 825

22) Andrea Sapunar Knežević: Književni prsten. Gradišćanskohrvatske i druge kroatističke teme, Biblioteka Manualia Universitatis, knj. XV, ur. akademik Radoslav Katičić, urednik knjižnog niza: Tihomil Maštrović, Erasmus naklada d.o.o., Zagreb, 2012., br. str.: 228m

23) Zbornik o Ivi Frangešu. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Zagreb / Trst, 19. – 21. travnja 2012. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 13, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al.; Zagreb, 2013., br. str.: 739

24) Zbornik o Antunu Barcu, Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa, Zagreb / Crikvenica, 24. – 26. travnja 2014., Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 14, gl. ur. prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagreb, et. al.; Zagreb, 2015., br. str. 653

25) Zbornik o Đuri Šurminu. Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa, Zagreb / Varaždin  / Čazma, 21. i 22. travnja 2016., Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 15, gl. ur. prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagreb, et. al.; Zagreb, 2017., br. str. 521

26) Zbornik o Miloradu Mediniju. Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa, Zagreb – Dubrovnik, 9. – 11. studenoga 2017., Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 16, gl. ur. prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagreb, et. al.; Zagreb, 2018., br. str. 568

 

Znanstveni radovi:
1)  Milan Begović i Pirandellova drama "Šest lica traže autora" Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, II, br. 1-2 (3-4), str. 28-31; Zagreb, 1976. 
 
2)  Dva gotovo nepoznata Begovićeva dramska prijevoda. Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, III, br. 2(6), str. 148-153; Zagreb, 1977.    
 
3)  Prva hrvatska kazališna sezona u Zadru 1907. godine. (Prilog kazališnoj povijesti Zadra.) Radovi Centra JAZU u Zadru, sv. XXV, str. 379-402 + VI tab. + Summary; Zadar, 1978. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

4)  Dramski prijevodi Mihovila Kombola. Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, IV, br. 8, str. 84-88; Zagreb, 1978.

 5)  Dvije nepoznate pjesme o viškom boju. Naše more, XXV, br. 3-4-5, str. 93-97; Dubrovnik, 1978.

 6) Kazališne veze Zadra i Zagreba krajem XIX. i početkom XX. stoljeća. Radovi Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Zadru, sv. XXVI, str. 171-211 + III tab.+ Summary; Zadar, 1979.

7) Gostovanje profesionalnog hrvatskog kazališta iz Zagreba u Hrvatskoj XIX. stoljeća. Zbornik Dani hvarskog kazališta, XIX. stoljeće. (Eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru), sv. VI, str. 333-345 + II tab.; Split, 1979.

8) Prilozi iz književnosti u zadarskom časopisu "Lovor" (1905.) Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, V, br. 11, str. 112-119; Zagreb, 1979.

 9) Ivo Vojnović i Zadar. Anali Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku, sv. XVII, str. 661-726 + 2 sl. na I tab. + Summary; Dubrovnik, 1979. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

10) Kazališni rad u Zadru u doba hrvatske moderne. Zbornik Dani hvarskog kazališta, Hrvatska moderna. (Eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru), sv. VII, str. 107-126; Split, 1980. Isto  i u: Mogućnosti, XXVII, br. 2-3, str. 180-195; Split, veljača-ožujak 1980.

11)  Filozofija sumatraizma. (O prozi Miloša Crnjanskog.) Istra, XVIII, br. 3-4, str. 135-139; Pula, 1980.

12) Hrvatsko glumište u Zadru. (Prilog istraživanju dokumentacije o kazališnoj povijesti Zadra.) Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, VI, br. 14-15-16, str. 217-232; Zagreb, 1980.

13) Nešto građe o "Hrvatskom diletantskom pozorišnom društvu u Zadru" (1912.-1914.) Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, VI, br. 14-15-16, str. 233-236; Zagreb, 1980.

14) Dramsko prevoditeljstvo Milutina Cihlara Nehajeva. Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, VI, br. 17, str. 128-132; Zagreb, 1980.

15) Hrvatsko diletantsko kazališno društvo u Zadru (1910. – 1914.) Radovi Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Zadru, XXVII-XXVIII, str. 343-354 + V tab. + summary; Zadar, 1981.

16) Nepoznata korespondencija Ive Andrića. 118 pisama Zdenki Marković. Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, VII, br. 18-19, str. 13-80; Zagreb, 1981. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

17) Ulderiko Donadini kao dramatičar. Zbornik Dani hvarskog kazališta, Hrvatska dramska književnost i kazalište u međuratnim godinama, sv. IX, str. 120-126; Split, 1982. Isto i u: Mogućnosti, XXIX, br. 1-2, str. 136-141; Split, siječanj-veljača 1982.

18) Revolucionarni začeci prvog profesionalnog kazališta u povijesti Zadra. Zbornik Dani hvarskog kazališta, Hrvatska dramska književnost i kazalište od 1935. do 1955., sv. X. str. 332-354; Split, 1983. Isto i u: Mogućnosti, XXX, br. 1-2-3, str. 260-276; Split, siječanj-veljača-ožujak 1983.

19) Zadarsko Narodno kazalište (1945. – 1963.) Zbornik Dani hvarskog kazališta. Suvremena hrvatska drama i kazalište (1955. – 1975.), sv. XI, str. 346-355; Split, 1984. Isto i u: Mogućnosti, XXXI, br. 1-2-3, str. 229-236; Split, siječanj-veljača-ožujak 1984.

20)  Gostovanje zagrebačkog "Dramatičkog družtva Narodnog zemaljskog kazališta" u Splitu 1893. godine. Zbornik Hrvatski narodni preporod u Splitu, str. 357-372 + Summary; Split, 1984. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

21)   Zadarsko lutkarstvo. Umjetnost i dijete, XVII, br. 5 (100), str. 427-430; Zagreb, 1985.

22)  Pogledi na kazališni život Zadra XVII., XVIII. i XIX. stoljeća. Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, XI, br. 31, str. 90-104; Zagreb, 1985.

23)  Korespondencija Milana Begovića i Dinka Šimunovića. Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, XI, br. 32-33, str. 73-88; Zagreb, 1985.

24) Počeci hrvatske drame i kazališta u Zadru. Zbornik Dani hvarskog kazališta, Srednjovjekovna I folklorna drama i kazalište, sv. II, str. 161-176; Split, 1985. Isto i u: Mogućnosti, XXXII, br. 1-2-3, str. 119-131; Split, siječanj-veljača-ožujak 1985.

25)  Mladi Begović u zrcalu zadarskog izdavaštva – plodovi jedne uzajamnosti. Mogućnosti, XXXVI, br. 9-10, str. 825-850; Split, rujan-listopad 1988.

26)  Polemika Car-Kisić o poetici Milana Begovića godine 1900. Zbornik Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti, sv. 3, str. 205-210; Zagreb-Varaždin, 1988. Isto i u: Gesta, X, br. 29-30-31, str. 205-210; Varaždin, 1988.
27)  "Ivo Senjanin" - nepoznati liberto Milana Begovića. Usponi. br. 4, str. 67-70; Senj, 1988.

28)  Paginae iadertinae Ive Vojnovića. Dubrovnik, XXXII, br. 1-2, str. 52-73; Dubrovnik, 1989.

29)  Izdavački i dramski pokušaj Milutina Cihlara Nehajeva. Dometi, XXII, sv. 4, str. 277- 284; Rijeka, 1989.

30)  Dramski pokušaji Silvija Strahimira Kranjčevića. Dometi, XXIII, sv. 1. str. 85-89; Rijeka, 1990.

31)  Recepcija dramskog stvaralaštva Ante Tresića Pavičića u zadarskom izdavaštvu njegovog doba. Mogućnosti, XXXVII, br. 3-4, str. 459-466; Split, ožujak-travanj 1990.

32)  Prirodoslovac i estet. Uvodni tekst u grafičkoj mapi Brusini u počast. Prirodoslovna mapa br. 1 Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja u Zagrebu, str. 7-10, + 3 sl.; Zagreb, 1990.

33)  Natural historian and Aesthete. In Honour of Spiridion Brusina. Natural History portfolio 1, Croatian Natural History Museum, str. 7-10 + 5 sl.; Zagreb, 1990.

34)  Narodno kazalište Zadar (1945. – 1974.) Repertoar hrvatskih kazališta 1840-1860-1980. Knjiga prva, Globus / JAZU; Zagreb, 1990., str. 647-662.

35) Brusina – javni djelatnik i kulturni radnik. Zbornik Brusina, Matica hrvatska – Ogranak Zadar, gl. Urednik Josip Balabanić, str. 99-107 + Abstract; Zadar, 1991. Isto I u: Zadarska revija, XI, br. 4-5, str. 99-107; Zadar, 1991. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

36)  Talijansko kazalište u hrvatskom primorju. Važan prinos hrvatskom kazališnom repertoaru. Zbornik Krležini dani u Osijeku 1987-1990-1991., str. 203-210; Osijek- Zagreb, 1992.

37)  "Hrvatski Diogenes" – doprinos Milana Begovića hrvatskom političkom kazalištu. Zbornik Krležini dani u Osijeku 1992, str. 158-171; Osijek-Zagreb, 1993. 

38)  Kroatizam Ante Kuzmanića i "Zore dalmatinske". Zbornik radova - "Zora dalmatinska". Zbornik radova sa znanstvenog skupa 150. obljetnica "Zore dalmatinske" održanog u Zadru 13. - 15. listopada 1994; str. 59-78, Matica  hrvatska - Ogranak Zadar, gl. urednik Šime Batović; Zadar, 1995. Isto i u: Zadarska smotra, XLIV, br. 3-4; Zadar,1995. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

39) Zaboravljeni hrvatski general Nikola Maštrović. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. XXXVII, str. 685-716, s 8 sl. + Summary; Zadar, 1995. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

40)  Ideja slobode u književnom djelu Stjepana Čuića. Književni Osijek. Knjževnost u Osijeku i o Osijeku od početaka do danas. Zbornik znanstvenoga skupa. Pedagoški fakultet Osijek; str. 425-432 + Summary; Osijek, 1996. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

41)  Doprinos Slavka Ježića hrvatskom kazalištu. Zbornik o Slavku Ježiću. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja, Zagreb – Zadar, 19. - 22. listopada 1995., Hrvatski književni povjesničari, sv. 2, glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović;  Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, str. 175 + 2 tab. + Summary; Zagreb, 1997. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

42)  Hrvatsko kazalište u Otočcu godine 1844. Zbornik Grad Otočac 3, str. 109-120 s 6 sl.;Otočac, 1997. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

43)  Ante Starčević i krug oko "Zore dalmatinske". Zbornik Ante Starčević i njegovo djelo. Znanstveni skup o 100. obljetnici smrti Oca domovine 18. i 19. travnja 1996. u Zagrebu; str. 175-185, HAZU; Zagreb, 1997.

44) Hrvatski preporodni nagovještaji u Zadru krajem XIX. i početkom XX. stoljeća. Zbornik Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost uoči     preporoda, sv. XXIII, str. 45-60; Književni krug; Split, 1997.

45) Književni opisi riba, mora i primorja u putopisu "Naravoslovne crtice sa sjevero-istočne obale Jadranskog mora" Spiridiona Brusine. Zbornik Tisuću godina prvoga spomena ribarstva u Hrvata, HAZU, gl. urednik Božidar Finka, Zagreb 1997., str. 219-230 + Zusammenfassung. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

46) Begovićev prinos hrvatskom političkom kazalištu. Recepcija Milana Begovića. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa. Hrvatski  studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za povijest hrvatske književnosti HAZU u Zagrebu, Hrvatsko filološko društvo Zadar, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Zagreb-Zadar, 1998., str. 129-152. + Summary. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

47)  Begović i Zadar. Recepcija Milana Begovića. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za povijest hrvatske književnosti HAZU u Zagrebu, Hrvatsko filološko društvo Zadar, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović,  Zagreb-Zadar, 1998., str. 257-274. + Summary. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

48) Franjo Fancev o Hrvatskom narodnom preporodu. Zbornik o Franji Fancevu. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Zagreb-Zadar, 20. – 22. ožujka 1997., Hrvatski književni povjesničari, sv. 3, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; Zagreb, 1998., str. 35-42. + Summary.

49)  Hrvatsko kazalište u Otočcu godine 1844. Zbornik Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost u doba preporoda (ilirizam, romantizam), sv. XXIV, str. 25-42 s 6 sl.; Književni krug; Split, 1998.

50) Hrvatska svijest u starih Zadrana u interpretaciji Tome Matića. Zbornik o Tomi Matiću. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Zagreb – Osijek – Zadar, 20. – 24. travnja 1998., Hrvatski književni povjesničari, sv. 4, glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; Zagreb, 1998., str. 55-66. + Summary. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

51)  Halerova prosudba Preradovićeva pjesništva. Zbornik o Albertu Haleru. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa o Albertu Haleru, književnom povjesničaru, teoretičaru i estetičaru, Zagreb – Dubrovnik, 29. – 30. travnja 1999., Hrvatski književni povjesničari, sv. 5, glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; Zagreb, 2000., str. 71-79. + Summary.

52)  Branko Vodnik – vlasnik, urednik i suradnik Mlade Hrvatske. Zbornik o Branku Vodniku. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa o Branku Vodniku, književnom povjesničaru, Zagreb – Varaždin, 13. – 15. travnja 2000.,  Hrvatski književni povjesničari, sv. 6, glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović,  Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; Zagreb, 2001., str. 127-137. + I. tab. + Summary. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

53)  Uloga Zadra u povijesti hrvatskoga srednjovjekovnog kazališta. Muka kao nepresušno nadahnuće kulture. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija Zadar–Preko, 2000. Udruga Pasionska baština, urednik Jozo Čikeš, Zagreb, 2001.,  str. 133.–150. + Résumé.

54)  Povjesnica književnog prešućivanja. Religijske teme u književnosti. Zbornik radova međunarodnoga simpozija održanog u Zagrebu 9. prosinca 2000. Biblioteka Religijski niz, knj. 1., Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, gl. urednik Ivan Koprek, Zagreb, 2001., str. 33-38.

55)  Ivan Milčetić o Nikoli Tommaseu. Zbornik o Ivanu Milčetiću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa o Ivanu Milčetiću, književnom povjesničaru, filologu i etnologu, Varaždin – Malinska, 19. – 20. travnja 2001., Varaždin, 16. studenoga 2001.,  Hrvatski književni povjesničari, sv. 7, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu /etc./; Zagreb, 2002., str. 81-88 + Summary. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

56)   Zaboravljeni književni kritičar Zvonimir Butković. Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 9. do 11. studenoga 2000., knjiga IV., gl. ur. Diana Stolac, Filozofski fakultet Sveučilišta   u Rijeci, Rijeka, 2002., str. 239-250 + Summary.

57)  Počeci hrvatskoga kazališta u Otočcu u doba narodnoga preporoda. Zbornik Stjepanu Antoljaku u čast. Hrvatski državni arhiv, uredio Josip Kolanović, Zagreb, 2003., str. 253-272, s 5 sl. + Zusammenfassung. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

58)   Kontroverzni Begović. 2. Kijevski književni susreti. Zbornik radova i pjesama, urednik doc. dr. sc. Stipan Matoš, Kijevo, kolovoz 2003., str. 9-25

59)  Dragutin Prohaska i Antun Gustav Matoš. Zbornik o Dragutinu Prohaski. Zbornik radova sa znanstvenog skupa o Dragutinu Prohaski, književnom povjesničaru i književnom kritičaru, Hrvatski književni povjesničari, sv. 8, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu /etc./; Zagreb, 2003., str. 87-98 + Summary. (Objavljeno i kao poseban otisak.)

60)  Antun Gustav Matoš i Zadar. 3. Kijevski književni susreti. Zbornik radova i pjesama, urednik doc. dr. sc. Stipan Matoš, Kijevo, kolovoz 2004., str. 57-68

61)  Kulturološke i političke pretpostavke diskrepancije inozemne i tuzemne recepcije književnog stvaralaštva Milana Begovića. Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 14. do 16. studenoga 2002., knjiga V., gl. ur. Irvin Lukežić,  Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2004., str. 327-336

62)   S tuđinom u istom kavezu. Motiv tijela u poeziji Antuna Branka Šimića. 4. Kijevski             
    književni susreti. Zbornik radova i pjesama, urednik doc. dr. sc. Stipan Matoš, Kijevo, kolovoz 2005., str. 61-74

63)  Milan Rešetar i hrvatska književna historiografija. Zbornik radova o Milanu Rešetaru. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o Milanu Rešetaru, književnom kritičaru i filologu, Beč, 25. rujna 2004. – Dubrovnik, 1. - 2. listopada 2004,  Hrvatski književni povjesničari, sv. 9, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu /etc./; Zagreb, 2005., str. 31-41+ Zusammenfassung.

64)  Pagine Iadertinae Antuna Gustava Matoša. Uz 90. obljetnicu smrti Antuna Gustava Matoša. Croatica et Slavica Iadertina. Sveučilište u Zadru. Zadar, 2005., str. 291-311 + Summary. 

65)  Vatroslav Jagić i pjesnici hrvatskoga romantizma. Zbornik o Vatroslavu Jagiću. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o Vatroslavu Jagiću, Beč 1. listopada 2005. i u Varaždinu 13. – 15. listopada 2005. Hrvatski književni povjesničari, sv. 10, gl. urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu /etc./; Zagreb, 2007., str. 69-78 + Zusammenfassung.

66)   Zdenka Marković i Ivo Andrić – jedno književno prijateljstvo. Zbornik Pismo Zdenke Marković, urednik Mirko Ćurić, DHK-Ogranak slavonskobaranjskosrijemski, Osijek – Požega, 2007., str. 13-58

67)  Zadar – metropola hrvatske moderne. Zadarski filološki dani 1. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 20. i 21. svibnja 2005., Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, ur. Vanda Babić i Zdenka Matek Šmit, Zadar, 2007., str. 209-229. + Summary.

68)  Fra Petar Krstitelj Baćić i hrvatski narodni preporod u Dalmaciji. Zbornik o Petru Krstitelju Baćiću, Zbornik radova sa znanstvenog skupa “Petar Krstitelj Baćić”, Skradin- Visovac, 27.- 28. X. 2006., Knjižnica Tihi pregaoci, knj. 5, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007., str. 61-75 + Sažetak + Abstract 

69)  Doprinos Makaranina Nikole Maštrovića hrvatskoj duhovnoj i kulturnoj baštini. Franjevci i Makarska od 1502. do 2002. godine. Radovi znanstvenoga skupa “Franjevci i Makarska”, održanog u prigodi pet stoljeća od prvoga pisanog spomenika franjevaca u Makarskoj. Simpozij je održan u Makarskoj od 17. do 20. listopada 2002., gl. urednik fra Hrvatin Gabrijel Jurišić. Kačić, XXXVI.-XXXVIII, sv. 36-38, Split, 2004.-2006., str. 1095-1124 s 5 sl. + Summary. [Tiskano 2007.!]

70)  Najstarije novine na hrvatskom jeziku. Hrvatski iseljenički zbornik, Hrvatska matica iseljenika, Zagreb, 2007., str. 61- 66 s 1 sl + Summary + El más antiguo periódico en idioma croata.

71)  Pisma Iva Vojnovića. Dubrovnik, nova serija, godište XX, br. 4, str. 150-163; Dubrovnik, 2009.

72)  Suradnja Šime Ljubića u Zori dalmatinskoj. Zbornik o Šimi Ljubiću. Zbornik radova Međunarodnoga skupa, Zadar, 3. listopada 2007., Stari Grad (o. Hvar), 4.-6. listopada 2009. Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 11, gl. urednik Tihomil Maštrović; Zagreb, 2009., str. 111-124 + Summary

73)   Projekt «Cjeloživotno učenje knjižničara: ishodi učenja i fleksibilnost». Zbornik Cjeloživotno učenje knjižničara: ishodi učenja i fleksibilnost, urednice Aleksandra Horvat i Dijana Machala, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb, listopad 2009., str. 13-19 

74)  Petar Zoranić i njegov zadarski krug. Kolo, XIX, br. 3-4, str. 99-105; Zagreb, 2009.

75)  Čudaci neukrotiva duha. Tipološka određenja književnih likova Kovačićevih pripovijesti. Croatica et Slavica Iadertina, vol. V, Zadar, 2009., str. 385-393+ Summary

76)  Ivan Kukuljević Sakcinski – začetnik hrvatske književne historiografije, Zbornik o Ivanu 
Kukuljeviću Sakcinskom, Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa, Varaždin / Varaždinske Toplice, 15.-17. travnja 2010., Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 12, gl. ur. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al., Zagreb, 2011., str. 17-23 + Summary

77)  Zadar : Centar hrvatskoga modernizma. / Zadar : The Capital of Croatian Modernism /  Zbornik That Other Sea / NUROPE XI Oasis / Ono drugo more; sjećanja, identitet i arhipelagos / That Other Sea; Memories, Identity and Archipelagos, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2012., str, 64-69, str. 126-129. 

78)  Zdenka Marković i Ivo Andrić – jedno književno prijateljstvo. Zbornik Dani Dobriše Cesarića. Izbor tekstova sa znanstvenih kolokvija održanih na Danima Dobriše Cesarića od 2003. do 2011. godine. Urednica Tatjana Ileš. Grad Požega / Društvo hrvatskih književnika – Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski, Osijek / Požega, 2012., str. 108-131

79)  Međunarodno priznanje hrvatskoga jezika. Kolo, XXII, br. 5-6, str. 172-181; Zagreb, 2012.

80) Croatica Mechitaristica. Republika, LXVIII, br. 10, str. 56-66; Zagreb, listopad 2012.

81) Slavko Ježić i hrvatsko kazalište /Slavko Ježić et le theatre croate. Zbornik Slavko Ježić, romanist i kroatist, prevoditelj, intendant kazališta, sveučilišni professor. Radovi sa znanstvenog skupa Hommage à Slavko Ježić / Skup Hrvatsko – francuski dodiri, Zagreb, 22. ožujka 2012., Sveučilište u Zagrebu, ur. Irena Stopfer, prof., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF – press, Zagreb, 2013., str. 77-97

82)  Frangešovo viđenje hrvatske moderne. Zbornik o Ivi Frangešu. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa, Zagreb / Trst, 19. – 21. travnja 2012., Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 13., gl. ur. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al., Zagreb, 2013., str. 65-74 + Summary

83)  Begović pred vratima. Republika, LXVIII, br. 8-9, str. 92-101; Zagreb, kolovoz-rujan  2013.

84) Otpor memoricidu: Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Zbornik Vukovar ’91. – Genocid i memoricidna baština Europske unije. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, ur. D. Živić, S. Špoljar Vržina, S. Cvikić, I. Žebec Šilj, Zagreb – Vukovar, 2014., str. 87-98 + Summary

85)  Joja Ricov u svom zavičaju. Život i djelo Kaljanina Joje Ricova. Zadarska smotra, LXIII, br. 1-2, str. 16-22 s 1 sl., Zadar, 2014.

86)  Antun Barac i HAZU (JAZU). Zbornik o Antunu Barcu. Zbornik radova Znanstvenog skupa o Antunu Barcu, Zagreb / Crikvenica, 24. – 26. travnja 2014., Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 14., gl. ur. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al., Zagreb, 2015., str. 51-66 + Summary

87)   Međunarodno priznanje hrvatskoga jezika. Hrvatski istok u domovinskom ratu – iskustva, spoznaje i posljedice, Biblioteka Zbornici, knj. 48., gl. urednik prof. dr. sc. Miljenko Brekalo, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2015., str. 65-84 + Summary + autorov životopis, str. 386-387
                                                                                                                       
88)   Znanstveni interesi Vjekoslava Maštrovića u svjetlu njegove bibliografije. Zbornik o Vjekoslavu Maštroviću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 20. obljetnice smrti, Zadar, 18. prosinca 2006., gl. ur. Miro Grubić, Znanstvena knjižnica Zadar, Zadar, 2015., str. 243-253

89)  Nikola Benčić – osnivač i promicatelj zbirki knjiga gradišćanskih Hrvata u Hrvatskoj. (Zbirke knjiga gradišćanskih Hrvata u HAZU i NSK u Zagrebu.), u: Akdemik Nikola Benčić – 75 ljet života i 50 ljet znanstvenoga djelovanja, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Akademik Nikola Benčić – 75 ljet života i 50 ljet znanstvenoga djelovanja, održanog 22. i 23. studenoga 2013. u Hrvatskom centru u Beču (pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti), Hrvatski centar, Beč, 2016, str. 171-179.; također i u: Zadarska smotra, LXV, br. 3-4, str. 198-204; Zadar, 2016.

90) Spiridion Brusina o novigradskom kraju. Novigrad nekad i sad. [Zbornik radova.] Glavni urednik Slobodan Kaštela. Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016., str. 152-159

91)  Šurminov prinos hrvatskoj književnoj historiografiji. Zbornik o Đuri Šurminu. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o Đuri Šurminu, Zagreb, Varaždin, Čazma, 21. i 22. travnja 2016., Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici, sv. 15., gl. ur. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al., Zagreb, 2017., str. 9-18 + Summary 

92)  Joja Ricov, pjesnik svoga zavičaja. Kali. [Zbornik radova.] Urednik Josip Faričić, Sveučilište u Zadru / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Općina Kali, Zadar, 2017., str. 675-683

93) Sabrana djela Milana Begovića. U: Milan Begović. Zbornik radova sa simpozija u 
povodu 140. obljetnice rođenja. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, ur. 
Ivica Matičević, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2017., str. 89-110 + Summary

 94) Kodifikacija hrvatskoga jezika u međunarodnome kontekstu. Tabula, br. 15, Zbornik radova s 1. Međunarodnoga znanstvenog skupa Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i  svjetskog konteksta, Pula, 15. – 17. listopada 2015., ur. B. Martinović i D. Mikulaco. (Povodom 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2018., str. 148-166 + Summary

95) Medinijev prinos hrvatskoj književnoj historiografiji, Zbornik o Miloradu Mediniju, Zbornik radova Znanstvenog skupa o Miloradu Mediniju, Zagreb – Dubrovnik, 9. – 11. studenoga 2017., Hrvatski književni povjesničari, sv. 16, gl. ur. T. Maštrović, Hrvatski studiji et al., Zagreb, 2018., str. 25-36 + Summary 

 

 


novelirano: 1. srpnja 2011., 21. kolovoza 2017., 5. rujna 2017., 13. svibnja 2019.
urednica: D. Torbica, M. Lipovac