Silvana Vranić

Datum rođenja:

  • 1961

Mjesto rođenja:

  • Rijeka

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor - Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet u Rijeci

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik - Razred za filološke znanosti (10.05.2012. - ...)

 

 

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2012.

    Dr. sc. Silvana Vranić, red. prof., rođena je 1961. u Rijeci.
   Dobitnica je Nagrade Josip Juraj Strossmayer 2006. za područje humanističkih znanosti za knjigu Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi i Godišnje nagrade Općine Kostrena 2006.
    Za člana suradnika Akademije izabrana je 12. svibnja 2012.

ZNANSTVENA DJELATNOST


     Studij Hrvatski ili srpski jezik i književnost, nastavničkoga usmjerenja upisala je pri Pedagoškom fakultetu u Rijeci 1980. i diplomirala 1. ožujka 1985. obranivši radnju Fonologija mjesnoga govora Metajne pod mentorstvom dr. sc. Milana Moguša, red. prof.
    Magistarsku radnju pod naslovom Fonologija čakavskih govora otoka Paga (217 str.) obranila je 12. veljače 1993. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pred povjerenstvom akademik Milan Moguš (mentor), akademik Josip Vončina, dr. sc. August Kovačec, red. prof.
    Doktorsku disertaciju Čakavski ekavski govori: sustav i podsustavi  (418 str.) obranila je 12. listopada 1999. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci pred povjerenstvom: dr. sc. Iva Lukežić, red. prof. (mentor), akademik Milan Moguš, dr. sc. Marija Turk, izv. prof.
     Na Filološkom odjelu Pedagoškoga (danas: Filozofskoga) fakulteta u Rijeci izabrana je 8. lipnja 1993. u znanstveno-istraživačko zvanje znanstvenoga asistenta za filologiju, 22. veljače 1994. u suradničko zvanje asistenta, a na Filozofskom fakultetu u Rijeci 27. siječnja 2000. u suradničko zvanje višeg asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja jezikoslovlja, grane kroatistika. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 9. svibnja 2001., u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora 17. srpnja 2006., a 19. srpnja 2011. u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja jezikoslovlja, grane kroatistika na istom fakultetu.
   Objavila je tri znanstvene knjige: Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 1. fonologija (2002., recenzenti Iva Lukežić i Marija Turk), Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi (2005., recenzenti Iva Lukežić i Milan Moguš) i Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 2. morfologija (2011., recenzenti Iva Lukežić i Josip Lisac). Ukupno je objavila preko pedeset znanstvenih radova iz polja jezikoslovlja, grane kroatistika, područja dijalektologije.
     Sudjelovala je na pet znanstvenih skupova u inozemstvu (III. međunarodni slavistički skup Teorija i praksa nastave slavenskih jezika 1997. u Pečuhu, Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah 2006. u Mariboru, Makedonsko-hrvatski književni i kulturni vrski, 2007. u Ohridu, na 26. simpoziju Obdobja – Metode in zvrsti, Slovenska narječja med sistemom in rabo, 2007. u Ljubljani, Prvi bosansko-hercegovački slavistički kongres 2011. u Sarajevu) i na tridesetak domaćih znanstvenih skupova, među kojima su brojni s međunarodnim sudjelovanjem (na Međunarodnom znanstvenom skupu Riječki filološki dani 1994., 1998., 2000., 2002. i 2006. u Rijeci, Međunarodnom slavističkom simpoziju Hrvatski filološki skup 1995., 2000. i 2001. u Rijeci, Znanstvenom skupu o Bogoslavu Šuleku u HAZU 1995. u Zagrebu, Znanstvenom skupu o hrvatskim dijalektima  u HAZU 1996., 2000., 2004. i 2008. u Zagrebu, Drugom hrvatskom slavističkom kongresu 1999. u Osijeku, Trećem hrvatskom slavističkom kongresu u Zadru 2002. i V. hrvatskom slavističkom kongresu 2010. u Rijeci, IV. međunarodnom leksikološko-leksikografskom znanstvenom skupu Jezikoslovno nazivlje Dijalektna leksikografija 2005. u Zagrebu, Međunarodnom znanstvenom skupu Josip Hamm i njegovo djelo 2005. u Zagrebu, Rudolf Strohal i njegovo djelo 2006. u Karlovcu).
     Bila je suradnicom na više znanstveno-istraživačkih projekata matičnoga ministarstva: na projektu Dijalektološka istraživanja u sjeverozapadnome čakavskome arealu (voditelj projekta dr. sc. Iva Lukežić, red. prof., Filozofski fakultet u Rijeci) istraživala je čakavske ekavske govore, rubne govore sjeverozapadnoga čakavskoga prostora, sintaksu i temeljni rječnik čakavskih govora otoka Paga, na projektu Čakavsko narječje: sjeverni i središnji dijalekti (voditelj dr. sc. Iva Lukežić, red. prof. u trajnome zvanju, Filozofski fakultet u Rijeci) istraživala je morfologiju i rječnik sjeverozapadnoga paškog areala, štokavske i čakavske značajke u govorima jugoistočnoga paškog areala, kao i rubne sjeverozapadne čakavske govore, na projektu Hrvatski jezični atlas (voditelj projekta dr. sc. Mijo Lončarić, znanstveni savjetnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu) istražila je govor Kršana te predala fonološki opis prihvaćen za tisak. Na projektu Hrvatski mjesni rječnik Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža istraživala je korpus Kostrene, a na projektu Onomastica adriatica Vladimira Skračića participirala je sintezom jezičnih značajki govora jugoistočnoga i sjeverozapadnoga paškoga makrosustava. Voditelj je znanstvenoga projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske (uključena u znanstveni program Povijesna, sakralna i jezična baština zapadne Hrvatske), u okviru kojega je objavila knjigu o morfologiji sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu i priprema rječnik govora Novalje na Pagu, i suradnica na projektu Hrvatska dijalektologija Josipa Lisca.
    Tijekom 1995. i 1996. sudjelovala je u pripremama za organizaciju poslijediplomskoga studija Lingvistika s posebnim obzirom na dijalektologiju (sinkronijski i dijakronijski aspekt) pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, a akademske je godine 1998./1999. sudjelovala u izvođenju nastave pod vodstvom dr. sc. Ive Lukežić, red. prof., na tom studiju. Na Poslijediplomskom doktorskom studiju Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika, na kojemu je suvoditelj i nositelj više kolegija, osmislila je dijalektološku komponentu. Bila je angažirana u izradbi programa Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetnoga i jednopredmetnoga) prema ECTS sustavu. Komentorirajući klasifikacijsku radnju, sudjelovala je u radu poslijediplomskoga studija lingvistike Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Sudjelovala je u izvedbi dijalektološkoga kolegija na poslijediplomskom studiju Kroatistika – Hrvatski jezik Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.
    Bila je predsjednikom i članom povjerenstava za ocjenu i obranu više doktorskih disertacija te predsjednikom povjerenstava za izbor kandidata u znanstveno-nastavna zvanja. Bila je mentorom obranjene magistarske radnje o skupini čepićkih govora, a trenutno je mentor dviju doktorskih disertacija: o fonologiji i morfologiji ekavskih labinskih govora i fonologiji i morfologiji štokavskih ikavskih gorskokotarskih govora. S diplomandima je i doktorandima objavila više radova u znanstvenim i u stručnim publikacijama.
     S ciljem popularizacije znanosti bila je aktivno uključena u Festival znanosti 2009. kao predavač s temom O dvama čakavskim ekavskim poddijalektima na području Grada Rijeke. Koordinator je za prijavu Sveučilištu u Rijeci poslijediplomskih studija Filozofskoga fakulteta u Rijeci.

NASTAVNA DJELATNOST


    Od 1. ožujka 1994. na Filološkom odjelu Pedagoškoga fakulteta u Rijeci (danas Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta) održavala je seminare na kolegijima Staroslavenski jezik (i na zasebnom dijelu toga kolegija Slavenskim pismima), Dijalektologija te na izbornom kolegiju Dijalektološka terenska  istraživanja. Akademske je 1995./1996. godine vodila kolegij Seminar diplomskoga rada. Prethodne je i te akademske godine kao vanjski suradnik Filozofskoga fakulteta u Puli sudjelovala u izvođenju nastave iz predmeta Staroslavenski jezik i Dijalektologija
    Nakon izbora u zvanje višeg asistenta u siječnju 2000. na Filozofskom fakultetu u Rijeci održavala je seminare na kolegiju Staroslavenski jezik i Dijalektologija na studiju Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetnom i jednopredmetnom), a zatim i predavanja kao nositelj kolegija Dijalektologija na istoimenom jednopredmetnom studiju.
     Nakon izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2001. predavala je i vodila seminare na kolegijima Dijalektologija i Dijalektološka terenska istraživanja na studiju Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetnom i jednopredmetnom) na matičnom fakultetu te od ljetnoga semestra akademske godine 2005./2006. i na izbornom kolegiju Razvoj i uspostava hrvatskih narječja na studiju Hrvatski jezik i književnost prema ECTS sustavu.
    Nakon izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora predaje na kolegijima Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika, Čakavsko narječje (/kajkavsko/štokavsko narječje, ciklički), Dijalektologija hrvatskoga jezika, Dijalektologija hrvatskoga jezika: leksikologija i leksikografija, Dijalektologija hrvatskoga jezika: morfologija, Dijalektologija hrvatskoga jezika: terenska istraživanja, te na nastavničkom modulu na kolegiju Njegovanje kulturne baštine: izrada školskih rječnika na studiju Hrvatski jezik i književnost (preddiplomski i diplomski, jednopredmetni i dvopredmetni, nastavničkoga i općega usmjerenja) prema ECTS sustavu.
    Akademske je godine 2009./2010. predavala na Učiteljskom fakultetu u Rijeci i na njegovu odjelu u Gospiću kolegij Hrvatski jezik i zavičajnost u nastavi.
    U listopadu 2005. bila je gost predavač na Odjelu za slavistiku Filozofskoga fakulteta u Ljubljani, gdje je održala ciklus predavanja o čakavskom ekavskom  dijalektu, a u listopadu 2011. na Harriman institutu (Columbia University, New York) predavala je o razvoju hrvatskoga jezika kao sustava i hrvatskoga jezika kao standarda. 
    Bila je mentorom tridesetak diplomskih radnji iz područja dijalektologije i niza završnih radova (preddiplomskoga studija).


STRUČNA DJELATNOST


    Silvana Vranić objavila je preko dvadeset stručnih radova i prikaza jezikoslovnih rasprava u časopisima i glasilima.
    Predavala je u Školi hrvatskoga jezika za učitelje i studente hrvatskoga jezika iz dijaspore u organizaciji Ministarstva prosvjete i kulture 1995. u Novom Vinodolskom i niz godina u Rijeci. Održala je više pozvanih predavanja profesorima hrvatskoga jezika i književnosti te široj javnosti. Sudjelovala je u izradi Akademijina Rječnika čakavskoga narječja na govoru Vodica. Lektorirala je više zbornika, časopisa i glasila, nekoliko knjiga iz područja prirodnih i humanističkih znanosti, akcentuirala više zbirki pjesama i popisa riječi čakavskih autora, recenzirala više članaka za časopise i zbornike, više projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, više projekata Nacionalne zaklade za znanost, niz rječnika čakavskih govora, više znanstvenih knjiga i udžbenika. Predstavila je više knjiga i zbornika.
    Članica je Organizacijskoga odbora RFD-a od veljače 2002. te urednica radova iz područja jezikoslovlja 6. i 7. zbornika Riječkih filoloških dana, a bila je predsjednicom Organizacijskoga odbora 8. riječkih filoloških dana održanih u studenom 2009. u Rijeci i Znanstvenoga skupa Šimun Kožičić Benja i njegova tiskara u Rijeci (1530. – 1531.) u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Filozofskoga fakulteta u Rijeci, niza lokalnih skupova itd. Uredila je Zbornik u čast Ivi Lukežić U službi jezika i knjigu Grobnički govor XX. st. (gramatika i rječnik) Ive Lukežić i Sanje Zubčić te suuredila posebno izdanje časopisa Fluminensia 2012. s radovima sa Znanstvenoga skupa Šimun Kožičić Benja i njegova tiskara u Rijeci (1530. – 1531.). Članica je Uređivačkoga odbora izdanja Katedre Čakavskoga sabora Kostrena, predsjednica Organizacijskog odbora Znanstveno-stručnoga skupa Život, kultura i povijest Kostrene te urednica više brojeva Zbornika. Član je Uredništva časopisa Fluminensia od 2010.
    Od 1999. uključena je u Odbor za dijalektologiju Razreda za filološke znanosti HAZU, a članica je i drugih strukovnih udruga: Hrvatskoga filološkoga društva, Hrvatskogradišćanskohrvatskoga društva, kao i članica Predsjedništva Katedre Čakavskoga sabora Kostrena i Katedre Čakavskoga sabora Rijeka. Predsjednica je više povjerenstava za očuvanje izvornosti čakavštine.
    Bila je predstojnicom Katedre za hrvatski jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci tijekom sedam akademskih godina, a sada je pročelnica Odsjeka.
 

 

 

 


novelirano: 17. ; 10. rujna 2012.
postavljeno: 11. lipnja 2012.
urednica: D. Torbica