Meni osobnih stranica


akademik Stanko Popović

Datum rođenja:

 • 26.09.1938

Mjesto rođenja:

 • Čitluk, Općina Hrvace

Adrese:

 • : Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU: +385(0)14895-172

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru - Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (01.10.2008. - ...)
 • profesor emeritus - Sveučilište u Zagrebu (14.06.2011. - ...)

Funkcije u Akademiji:

 • zamjenik tajnika - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (01.01.2015. - 31.12.2018.)
 • predsjednik - Znanstveno vijeće za kristalografiju HAZU - Hrvatska kristalografska zajednica (24.06.2006. - 25.01.2017.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (20.05.2004. - ...)
 • član suradnik - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (03.12.1992. - 20.05.2004.)

Životopis

Doktor fizičkih znanosti, redoviti profesor u trajnome zvanju i professor emeritus na Fizičkome odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te redoviti član HAZU. Rođen u Čitluku (Sinj) 26. rujna 1938., Hrvat (otac Petar, majka Antica, rođ. Radonić). Završio gimnaziju u Zadru 1956. Diplomirao eksperimentalnu fiziku 1961. s temom Određivanje termičkoga koeficijenta rastezanja pomoću rentgenske difrakcije, magistrirao fiziku čvrstoga stanja 1965. s temom Interpretacija Debye-Scherrerovih rentgenograma grafita (mentor prof. K. Kranjc) i postigao doktorat fizičkih znanosti 1968. s temom Studij mikrostrukturnih parametara polikristalnoga grafita (mentor prof. K. Kranjc), sve na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PMF).

Djelovao od 1961. do 1987. u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu (IRB). Izabran u zvanje znanstveni suradnik 1971., viši znanstveni suradnik 1975. te znanstveni savjetnik 1979. Obnašao dužnost voditelja Rendgenskoga laboratorija, voditelja Znanstvenoga vijeća za fiziku IRB-a, člana Znanstvenoga vijeća IRB-a i člana Savjeta IRB-a. Godine 1987. izabran za redovitoga profesora na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PMF), te na radno mjesto znanstvenoga savjetnika IRB-a (mjesta s polovicom radnoga vremena). Izabran za redovitoga profesora u trajnome zvanju na PMF-u uz potvrdu Senata Sveučilišta u Zagrebu 1996. Od 1997. djeluje na PMF-u uz puno radno vrijeme. Umirovljen 2008. te izabran od Senata Sveučilišta u Zagrebu u počasno zvanje professor emeritus Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2011.

Predavao na diplomskim (Osnove fizike 1, 2, 3, 4 sa seminarom; Fizika za biologe; Odabrana poglavlja opće fizike; Vježbe iz fizike; Vježbe iz fizike čvrstoga stanja; Fizički praktikumi) i poslijediplomskim / doktorskim studijima (Interpretacija difrakcijskih slika polikristalnoga i amorfnoga materijala; Difrakcija u polikristalnome materijaluMakromolekulske strukture i njihovo određivanje; Elektronska mikroskopija; Eksperimentalna istraživanja u fizici čvrstoga stanja). Bio gostujući profesor na Pedagoškom fakultetu u Osijeku (1985.-1986.). Vodio je 25 diplomskih, 4 magistarska rada i 8 doktorskih radova. Kao gostujući znanstvenik boravio na Sveučilištu u Manchesteru (1968.-1969.), u Slovačkoj akademiji znanosti, Bratislava (1972.) te na Sveučilištu Martin Luther u Halleu (višekratno).

Znanstvena djelatnost: fizika i kemija čvrstoga stanja, kristalografija i opća fizika. Primjenom rendgenske i elektronske difrakcije, elektronske mikroskopije i spektroskopije istražuje mikrostrukturu i fazne dijagrame materijala. Dao je doprinos teorijskom i eksperimentalnom razvoju metoda rendgenske difrakcije, te primjeni tih metoda u istraživanju  procesa precipitacije u prezasićenim čvrstim otopinama metalnih slitina i faznih dijagrama metalnih oksida, poluvodiča, minerala i biominerala. Objavio 255 znanstvenih radova, od toga oko 200 znanstvenih radova u časopisima koje navodi Current Contents. Radovi su citirani oko 6950 puta, indeks h = 44 (Google Scholar, srpanj 2020). Objavio 38 stručnih radova (npr. u Tehničkoj enciklopediji, Matematičko-fizičkom listu, Kemiji u industriji, Hrvatskom jeziku). Prema Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji ubraja se među nekoliko vodećih prirodoslovaca u RH. Na znanstvenim (većinom međunarodnim) skupovima podnio oko 250 priopćenja. Održao oko 35 pozvanih predavanja (npr. 2nd European Crystallographic Meeting, Keszthely, 1974; International School of Crystallography, Nesebr, 1989; 1st European Crystallographic School, Pavia, 2014; 29th European Crystallographic Meeting, Rovinj, 2015.). Bio član i predsjednik odbora za pripremu niza domaćih i oko 25 međunarodnih znanstvenih skupova, uključujući i skupove europske razine (13th i 29th European Crystallographic Meeting, 11th i 12th European Powder Diffraction Conference). Bio predsjednik Znanstvenoga vijeća polja fizika u IRB-u (1980.-1983.), predstavnik IRB-a u Savjetu Europskoga fizičkog društva (1983.-1988.), član Matičnoga odbora za područje prirodnih znanosti, polje fizika (2005.-2013.), voditelj domaćih znanstvenih projekata i projekta Hrvatska–SAD: Microstructure–property relationships in metallic alloys and compounds. Bio tajnik (1992.-2006.) i predsjednik (2006.-2017.) Znanstvenoga vijeća za kristalografiju HAZU–Hrvatske kristalografske zajednice, te delegat pri prijamu iste u međunarodne udruge (1992.). Bio član Europskoga savjeta za difrakciju u polikristalu (2001.-2012.). Član Uredničkog odbora i recenzent za niz međunarodnih časopisa. Član Uredničkoga odbora  časopisa  Crystals (2019.-). Urednik posebnoga izdanja časopisa Crystals: X-ray Diffraction Methods in Crystallography (2020-2021). Recenzent znanstvenih projekata i udžbenika iz fizike. Bio član Vijeća za školske udžbenike, sudjelovao u izradi Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda te bio voditelj povjerenstva za izradu Nastavnoga plana i programa iz fizike (2004.-2006.). Sudjelovao kao nastavnik na ljetnim školama iz fizike. Urednik nekoliko zbornika radova znanstvenih skupova o školstvu u RH i znanstvenih skupova iz kristalografije koje je priredila HAZU. Suautor Rječnika kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala (englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski) u izdanju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2014.). Objavio nekoliko radova o nazivlju u fizici u domaćim časopisima. Izabran za člana suradnika HAZU 1992. te za redovitoga člana HAZU 2004. Dobio Nagradu Grada Zagreba (1974.) i Državnu godišnju nagradu za znanstveni rad (2001.). Član Područnoga znanstvenog  vijeća za prirodne znanosti za razdoblje 2017-2021.

 

Znanstvena djelatnost  ‒ Scientific Achievements

Odabrani radovi – Selected papers

S. POPOVIĆ, A. Tonejc and Ž. Skoko

Contemporary diffraction methods in study of polycrystals

Croatica Chemica Acta 88 (2015) 561-577

S. POPOVIĆ

Unit cell dimension measurements from the pairs of X-ray diffraction lines

Journal of Applied Crystallography 6 (1973) 122-128, 411

S. POPOVIĆ

Unit-cell parameters of single crystals from rotation patterns

Journal of Applied Crystallography 7 (1974) 291-292

POPOVIĆ, M. Šljukić and F. Hanic

Precise unit cell parameter and thermal expansion measurements of single crystals by X-ray diffraction

Physica status solidi (a)  23 (1974) 265-274

D. Balzar and S. POPOVIĆ

Reliability of the simplified integral-breadth methods in diffraction line-broadening analysis

Journal of Applied Crystallography 29 (1996) 16-23

S. POPOVIĆ, Ž. Skoko and G. Štefanić

 Factors affecting diffraction broadening analysis

 Zeitschrift für Kristallographie Proc.1 ( 2011 ) 55-62

S. POPOVIĆ and Ž. Skoko

X-ray diffraction broadening analysis

Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 34 (2015) 39-49

S. POPOVIĆ and B. Gržeta-Plenković

The doping method in quantitative X-ray diffraction phase analysis

Journal of Applied Crystallography 12 (1979) 205-208, 16 (1983) 505-507

S. POPOVIĆ

Quantitative Phase Analysis by X-ray Diffraction‒Doping Methods and Applications

Crystals 10(2020, 1) 27

S. POPOVIĆ, A. Tonejc, B. Gržeta-Plenković, B. Čelustka and R. Trojko

Revised and new crystal data for indium selenides

Journal of Applied Crystallography 12 (1979) 416-420

S. POPOVIĆ, B. Gržeta, V. Ilakovac, R. Kroggel, G. Wendrock and H. Löffler

Lattice constant of fcc Al-rich alpha-phase of Al-Zn alloys in equilibrium with GP zones and beta(Zn)-phase

Physica Status Solidi  (a) 130 (1992) 273-292

S. POPOVIĆ, B. Gržeta, H. Löffler and G. Wendrock

A study of Al-Zn alloys at elevated temperatures by X-ray diffraction

Physica Status Solidi  (a) 140 (1993) 341-352

S. POPOVIĆ, B. Gržeta, H. Löffler and G. Wendrock

Lattice constant of the Al-rich fcc alpha-phase in contact with various kinds of precipitates

In Structure and Structure Development of Al-Zn Alloys, Ed. H. Loffler, Akademie Verlag, Berlin, 1995, pp. 212-241

S. POPOVIĆ and B. Gržeta

Precipitation and dissolution phenomena in Al-Zn alloys

Croatica Chemica Acta 72 (1999) 621-643

Ž. Skoko, S. POPOVIĆ and G. Štefanić

Microstructure of Al-Zn and Zn-Al alloys

Croatica Chemica Acta 82 (2009) 405-420

S. POPOVIĆ, Ž. Skoko and G. Štefanić

Temperature dependence of microstructure of Al - Ag - Zn  alloys

Zeitschift für Kristallographie Suppl. 30 (2009) 309-314

Ž. Skoko and S. POPOVIĆ

Microstructure of Al-Cu, Al-Zn, Al-Ag-Zn and Al-Zn-Mg Alloys  

Encyclopedia of Aluminum and Its Alloys, Taylor & Francis, New York (2018) 1659-1674

S. POPOVIĆ, M. Ristić and S. Musić

Formation of solid solutions in the system Al2O3-Fe2O3

Materials Letters 23 (1995) 139-142

S. POPOVIĆ, B. Gržeta, G. Štefanić, I. Czakó-Nagy and S. Musić

Structural properties of the system m-ZrO2 - alpha-Fe2O3

J.Alloys and Compounds 241 (1996) 10-15

D. Medaković, S. POPOVIĆ, B. Gržeta, M. Plazonić and M. Hrs-Brenko

X-ray diffraction study of calcification processes in embryos and larvae of the brooding oyster

Ostrea edulis

Marine Biology 129 (1997) 615-623

S. POPOVIĆ

Nikola Tesla, znanstvenik i izumitelj – otkriće X-zraka

Nikola Tesla, scientist and inventor – discovery of X-rays

Zbornik radova Ugledni hrvatski znanstvenici u svijetu – Distinguished Croatian Scientists in the World, svezak 7, urednik J. Herak, Hrvatsko-američko društvo i Hrvatska matica iseljenika,  Zagreb,  2014, str. 122 - 134, pp. 250 – 262

S. POPOVIĆ et al.

Crystallography in Croatia

International Union of Crystallography Newsletter 19 (2011) 7-18

STANKO  POPOVIĆ, Antun Tonejc i Milica Mihaljević

Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala, englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski (244 stranice, 1710 pojmova).   

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2014., ISBN 978-953-7967-02-4; CIP zapis:NSK Zagreb 886102

 

Citiranje - Citations

Ukupno uočeno oko 6950 citata; indeks h = 44 (Google Scholar, srpanj 2020)

 

 Urednik Editor

Pomoćni urednik časopisa Godišnjak Centra za kristalografiju, JAZU (HAZU) (1979-1990)

Jedan od urednika knjige: Structure and Structure Development of Al-Zn Alloys, Akademie Verlag,  Berlin (1995)

Pripremio znanstveni skup u HAZU Stogodišnjica rođenja akademika Mladena Paića (2005); urednik Zbornika radova tog skupa

Pripremio skup u HAZU: Hrvatsko školstvo-sadašnje stanje i vizija razvoja (2008); urednik  Zbornika radova tog skupa

Urednik Zbornika radova skupa u HAZU: Razvoj hrvatskoga školstva u kontekstu Europske unije  (2012)

Pripremio znanstveni skup u HAZU Kristalografija u Hrvatskoj (2012); urednik Zbornika radova tog skupa  

Pripremio znanstveni skup u HAZU Suvremena kristalografija u Hrvatskoj (2014); urednik Zbornika radova tog skupa  

Urednik Spomenice preminulim akademicima: akademik Boris Kamenar (HAZU, 2013); akademik Drago Grdenić (HAZU 2020)

Urednik posebnoga izdanja časopisa Crystals: X-ray Diffraction Methods in Crystallography (2020-2021)

 

 Recenzije projekata, knjiga, radova Reviewing activities

             - domaći projekti: oko 15

             - domaće knjige: oko 15

             - radovi u domaćim časopisima: oko 50

             - strani projekti: 3

             - radovi u međunarodnim časopisima: oko 60

             - recenzirao  za časopise J.Appl.Cryst., Phys.Rev., Phys.Stat.Sol.,  J.Physics C, Crystals, Croat.Chem.Acta...

 

 Uvodna / pozvana predavanja Invited lectures

            - na međunarodnim skupovima: 15, npr:

            - voditelj rasprave o točnom mjerenju periodičnosti u kristalu tijekom 2nd European

              Crystallographic Meeting, Keszthely (1974)

            - nastavnik na International Summer Crystallographic School, Nesebr (1988)

            - nastavnik na 1st European Crystallographic School, Pavia (2014)

- 29th European Crystallographic Meeting, Rovinj (2015)

                       

             - na domaćim skupovima: 20

            - oko 30 javnih predavanja u znanstvenim ustanovama i skupovima, npr. kolokviji Instituta           

               Ruđer Bošković, kolokviji Hrvatskoga kemijskog društva, Hrvatskoga fizičkog društva,

               predavanje na skupu 100 godina od otkrića X-zraka, nekoliko predavanja u HAZU,

               predavanja na Ljetnim školama mladih fizičara, uvodno predavanje na Festivalu

               znanosti Sveučilišta u Osijeku

 

 Mentorstvo Supervising

            1. - voditelj magisterija (MSc): 

  Vjera Novosel Radović (1976)

  Hasan Bunjaku (1990)

  Branko Hanžek (1996)

                   Damir Hršak (1997, suvoditelj dr.sc. M. Ćosić)

 

 1. - voditelj doktorata (PhD):

  Dragutin Slovenec (1980, suvoditelj dr.sc. M. Vragović)

  Biserka Gržeta (1980)

  Davor Balzar (1993, suvoditelj dr.sc. H. Ledbetter)

  Mladen Kranjčec (1993, suvoditelj dr.sc. B. Čelustka)

  Davorin Medaković (1995, suvoditeljica dr.sc. M. Hrs-Brenko)

  Damir Hršak (2001, suvoditeljica dr.sc. Dubravka Matković Čalogović)

  Berislav Perić (2004, suvoditeljica dr.sc. N. Brničević)

                    Željko Skoko (2008, suvoditeljica dr.sc. Anđelka Tonejc)

 

 1. - Doktori znanosti iz prethodne točke sada su vrlo ugledni znanstvenici. Također, dr.sc.

  Mira Ristić, dr.sc. Marijan Gotić, dr.sc. Goran Štefanić i dr.sc. Ankica Šarić (čiji je  

  voditelj bio dr.sc. Svetozar Musić, IRB) izradili su bitne dijelove svojih disertacija,  

  koji se odnose na primjenu rendgenske disertacije, u suradnji sa S.Popovićem.

 

 Utjecaj na razvoj područja/specijalnosti Influence in the field of interest

- Znanstveni interes S.Popovića je opća fizika, fizika i kemija čvrstoga stanja, kristalografija. U našoj sredini djeluje od diplomiranja (PMF, Zagreb, 1961.). Primjenom rendgenske i elektronske difrakcije, elektronske mikroskopije i spektroskopije istražuje mikrostrukturu i fazne dijagrame materijala. Dao je doprinos teorijskom i eksperimentalnom razvoju metoda rendgenske difrakcije, te primjeni tih metoda u istraživanju  procesa precipitacije u prezasićenim čvrstim otopinama metalnih slitina i faznih dijagrama metalnih oksida, poluvodiča, minerala i biominerala, koloida...

 Iz djelokruga svoje specijalnosti vodio je oko 25 diplomskih radova (dipl.inž. fizike / prof. fizike), 4 magistarska rada, izravno 8 disertacija, te posredno 4 disertacije. Sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi od 1971. do 2018. te je održavao nastavu iz predmeta: Interpretacija difrakcijskih slika polikristalnoga i amorfnoga materijala; Makromolekulske strukture i njihovo određivanje; Elektronska mikroskopija; Difrakcija u polikristalnome materijalu; Eksperimentalna istraživanja u fizici čvrstoga stanja. Član oko 50 povjerenstava pri ocjeni i obrani magistarskih radova odnosno disertacija; član oko 45 povjerenstava pri izboru u znanstvena odnosno znanstveno-nastavna zvanja. Održavao dodiplomsku nastavu iz predmeta Osnove fizike 1, 2, 3, 4, Odabrana poglavlja opće fizike te Fizika za biologe. Bio je član Matičnog odbora za polje fizike. Bio je voditelj Povjerenstva za izradu Hrvatskoga nacionalnog obrazovnog standarda iz fizike, te za izradu Nastavnog plana i programa za osnovnu školu. Bio je tajnik i  predsjednik Znanstvenoga vijeća HAZU-Hrvatske kristalografske zajednice, te bio delegat pri prijamu iste u Europsku udrugu kristalografa. Sudjelovao u pripremi oko 35 znanstvenih skupova kristalografa, od toga 25 međunarodnih skupova i četiri europska skupa. Stalni je recenzent međunarodnih časopisa. Bitno sudjelovao u opremanju, obnovi i održavanju opreme u Rentgenskom laboratoriju u IRB, uključujući suvremenu opremu od 1990. (automatski difraktometar); ta oprema se koristi za znanstvenu i nastavnu djelatnost.

 

Priprema  znanstvenih skupova Organization of Scientific meetings

- međunarodni skupovi:   član odbora za pripremu skupova s  kristalografima iz Italije 1976., 1979., 1982., 1986.; predsjednik Odbora za pripremu skupa s kristalografima iz Italije 1989.; član/predsjednik odbora za pripremu godišnjih Hrvatsko-Slovenskih / Slovensko-Hrvatskih  kristalografskih sastanaka od 1992.; član Odbora za pripremu 13th European Crystallographic Meeting, 1991. u Trstu i 29th European Crystallographic Meeting, 2015. u Rovinju, član Odbora za pripremu European Powder Diffraction Conference, 2006. u Ženevi, te 2009. u Varšavi.

- domaći skupovi: član odbora za pripremu desetak skupova kristalografa u SFRJ, u razdoblju od 1975. do 1990.

 

 Nagrade i priznanja Prizes

- Nagrada grada Zagreba za znanstveni rad 1974. za pronalazak dviju originalnih metoda točnoga  mjerenja parametara jedinične ćelije kristala

- Delegat Instituta Ruđer Bošković u Savjetu European Physical Society (1983-1988)

- Državna godišnja nagrada za znanost 2000. u području prirodnih znanosti za značajno znanstveno postignuće, posebice za razvoj originalnih metoda za istraživanje kristalnih tvari

- Član European Powder Diffraction Committee, EPDIC (2001-2012)

- Voditelj povjerenstva za izradu Hrvatskoga nacionalnog obrazovnog standarda iz fizike, te  Nastavnoga plana i programa iz fizike, MZOŠ-a (2004-2006)

- Član Matičnoga odbora polja fizika (2005-2013)

- Član Područnoga odbora za prirodoslovlje (2018-)

- Editor časopisa Crystals (2019-)

 

Članstvo u akademiji ‒ Membership in Academy

           

- Član suradnik HAZU od 1992. do 2004.

- Redoviti  član  HAZU od 2004.

 

Voditeljstvo znanstvenih projekata ‒  Liedership of scientific projects:

 

1. domaći projekti (Republički fond za znanstveni rad; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH):

- "Struktura, električna i termička svojstva materijala" (1976-1980)

- "Odnos strukture materijala i njihovih fizičkih i kemijskih svojstava"(1981-1990)

- "Fazne ravnoteže, relaksacije i prijelazi u čvrstom stanju" (1991-1996)

           

2. međunarodni projekt:

- U.S.-Croatia Joint Research Project: "Microstructure-property  relationships in metallic alloys and  

  compounds" (1995-2000), JF 106,  NIST (USA) - MZT (RH) (ocjena projekta u SAD: 5.0)

 

Primjena vlastitoga otkrića u proizvodnji/gospodarstvu ‒ Application of original achievements in industry

 

Voditelj stručnih projekata s proizvođačima cementa (udruženih u bivšu udrugu JUCEMA, Zagreb), zatim s poduzećima Durolit, Zagreb, Ivasim, Ivanić-Grad (višegodišnji ugovori). Primjenom vlastitih originalnih metoda rendgenske difrakcije (kvantitativna fazna analiza, točno mjerenje periodičnosti u kristalu, veličina kristalnih zrna) obavljeno više stotina analiza i ekspertiza za znanstvene, zdravstvene i gospodarske ustanove (npr. Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Institut za metalurgiju, Sisak, INA, Zagreb, Pliva, Zagreb, Klinički bolnički centar, Zagreb, domovi zdravlja (bubrežni i žučni kamenci), Chromos, Zagreb, OKI, Zagreb, Zavod za zaštitu na radu, Zagreb, TEŽ, Zagreb, niz drugih laboratorija/zavoda u IRB i na PMF, te na drugim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu).

 

Važniji radovi ‒ Important papers

 

            Originalne difrakcijske metode:

 

a)         točno mjerenje periodičnosti u kristalu   

            radovi iz popisa br. 11, 19, 26, 28, 31, 34, 59, 94, 124, 251

 

b)         istraživanje profila difrakcijskih maksimuma

            radovi iz popisa br. 1, 5, 6, 40, 60, 123, 141, 234, 235, 242, 245, 251

 

c)         kvantitativna fazna analiza

            radovi iz popisa br. 41, 57, 62, 67a, 67c, 135, 200, 246, 251, 255

Primjena originalnih metoda a), b) i c) u istraživanju mikrostrukture metalnih slitina i metalnih oksida, minerala i biominerala (čvrste otopine, procesi participacije, fazne pretvorbe, fazni dijagrami, veličina i kinetika rasta kristalnih zrna, deformacija kristala):

d)         metalne slitine

            radovi iz popisa br. 15, 29, 58, 83, 100, 109, 110, 119,  168, 169, 175, 185, 220, 226, 227,

            228, 253

e)         metalni oksidi  

radovi iz popisa br. 65, 68, 77, 84, 89, 90, 95, 96, 97, 99, 102, 103, 104, 106, 108, 112, 113, 117, 121, 125, 131, 132,  134, 138, 139, 141, 145, 147, 152, 159, 160, 162, 165, 170, 172, 174, 176, 177,180, 183, 187, 188, 189, 192, 196, 198, 206, 208, 211, 214, 221, 224, 229, 233, 241

f)         minerali i biominerali

            radovi iz popisa br. 6, 39, 49, 64, 80, 120, 137, 138; 151, 167, 194, 203, 218, 232, 236, 244,  

g)         sulfidi, selenidi i teluridi aluminija, galija i indija

             radovi iz popisa br. 12, 24, 37, 44, 45, 47, 48, 55, 56, 88  

h)         koloidne tvari   

             radovi iz popisa br 30, 74, 81, 86, 150, 155, 167, 202  

 

Popis znanstvenih radova  ‒  List of publications

CC  rad u časopisu citiranom u Current Contents / paper in the journal cited

       in Current Contents

PK  poglavlje u knjizi (recenzirano) / chapter in a monograph (reviewed)

OS  rad u časopisu izjednačenom s časopisima citiranim u Current Contents 

       (ostali časopisi, s recenzijom) / paper in the journal equivalent to those

       cited in Current Contents (reviewed)

MZS  rad u zborniku međunarodnog znanstvenog skupa (recenziran) / paper

         in Proceedings of an international scienfitic meeting (reviewed)

DZS  rad u zborniku domaćeg znanstvenog skupa (recenziran) / paper in

         Proceedings of a scientific meeting held in Croatia (reviewed)

 CC      1) S. POPOVIĆ

            A correction for the effect of a low absorption coefficient on the X-ray line profiles

            Croatica Chemica Acta 38 (1966) 91-95

 CC      2) S. POPOVIĆ

            Unit cell dimensions measurement of less perfectly crystallized artificial graphite

            Croatica Chemica Acta 38 (1966) 225-227

 CC      3) S. POPOVIĆ

            Crystallite size and lattice distortion determination of graphite

            Croatica Chemica Acta 38 (1966) 229-234

 CC      4) R. Despotović and S. POPOVIĆ

            X-ray diffraction analysis of dried AgI prepared by isoelectric coagulation

            Croatica Chemica Acta 38 (1966) 321-324

 CC      5) S. POPOVIĆ

            A mathematical treatment of X-ray line broadening due to doublet separation

            Croatica Chemica Acta 39 (1967) 217-223

 OS      6) S. POPOVIĆ

            X-ray diffraction study of the process of graphitization

            Fizika   1 (1969) 183-202

 CC      7) R. Despotović, Z. Despotović, M. Jajetić, M. Mirnik, S. POPOVIĆ and Ž. Telišman

            X-ray diffraction analysis of differently prepared AgI. III.

            Croatica Chemica Acta 42 (1970) 445-456

 CC      8) M. Topić, B. Kojić-Prodić and S. POPOVIĆ

            AgTh2(PO4)3 - a new case of the non-hydrogen bonded phosphate ferroelectric

            Czechoslovak Journal of Physics B20 (1970) 1003-1006

 OS      9) S. POPOVIĆ, D.E. Passoja and P. Barrand

            X-ray diffraction study of discontinuous precipitation in Al-Cu alloys

            Fizika  2  (1970) 231-238

 MZS   10) M. Peršin, S. POPOVIĆ, B. Čelustka and A. Peršin

            Some structural, electrical and optical properties of indium selenide thin films

            Congres International sur les couches minces, Cannes (France)

            5-10 Octobre 1970, SFITV, pp. 515-518

 CC      11) S. POPOVIĆ

            An X-ray diffraction method for lattice parameter measurements from corresponding

            K alpha and K beta reflections

            Journal of Applied Crystallography 4 (1971) 240-241

 CC      12) S. POPOVIĆ, B. Čelustka and D. Bidjin

            X-ray diffraction measurement of lattice parameters of  In2Se3

            Physica status solidi (a)  6 (1971) 301-304

 CC      13) D. Bidjin, S. POPOVIĆ and B. Čelustka

            Some electrical and optical properties of In2Se3

            Physica status solidi (a)  6 (1971) 295-299

 CC      14) B. Čelustka, D. Bidjin and S. POPOVIĆ

            Conductivity and some photoelectrical properties of pressed In2Se3

            Physica status solidi (a)  6 (1971) 699-702

 CC      15) S. POPOVIĆ and D.E. Passoja

            Precipitation phenomena in Al-Ag-Zn alloys

            Journal of Applied Crystallography 4 (1971) 427-434

 CC      16) S. POPOVIĆ and M. Tudja

            A remark on the paper "Une variete cubique d'oxysulfure d'uranium"

            Journal of nuclear materials 41 (1971) 218-220

 CC      17) M. Topić, M. Napijalo, S. POPOVIĆ and Z. Zeljić

            Temperature dependence of some properties of NaTh2(PO4)3 ferroelectric crystals

            Physica status solidi (a)  11 (1972) 787-790

 CC      18) R. Despotović, Lj.A. Despotović, Z. Despotović, N. Filipović,  Z.Grabarić and  S. POPOVIĆ

             Radiometric determination of AgI - TlI - (131I), AgI - HgI2 - (131I),  and HgI2 - TlI - (131I)  systems

            Croatica Chemica Acta 44 (1972) 341-349

 CC      19) S. POPOVIĆ

            Unit cell dimension measurements from pairs of X-ray diffraction lines

            Journal of Applied Crystallography 6 (1973) 122-128, 411

 MZS   20) S. POPOVIĆ

            Precise unit cell dimension measurements from the pairs of X-ray wavelengths

            International Congress Use of electronic computers in

            chemical engineering, Societe de Chimie Industrielle, France,

            Paris 1973, paper 1, pp. 1-7

 CC      21) N. Galešić, S. POPOVIĆ and M. Šljukić

            The crystallographic data of potassium-, ammonium-, and rubidium-oxo-bis-oxalato-

            bis-aquo-niobates (V) di- and trihydrates

            Croatica Chemica Acta 45 (1973) 437-439

 CC      22) R. Despotović, Z. Grabarić and S. POPOVIĆ

            On silver-thallous iodide suspensions

            Kolloid-Zeitschrift und  Zeitschrift für Polymere 251 (1973) 348-352

 CC      23) R. Despotović, Z. Grabarić and S. POPOVIĆ

            On some properties of silver iodide

            Croatica Chemica Acta 45 (1973) 441-446

 CC      24) B. Čelustka and S. POPOVIĆ

            The synthesis of In5Se6 and In2Se from InSe by zone-melting process

            Journal of Physics and Chemistry of Solids 35 (1974) 287-289

 CC      25) M. Peršin, A. Peršin, S. POPOVIĆ and B. Čelustka

            Some properties of GaSe thin films formed by the three-temperature method

            Thin Solid Film 20 (1974) 75-80

 CC      26) S. POPOVIĆ

            Determination of unit-cell parameters of single crystals from rotation patterns

            Journal of Applied Crystallography 7 (1974) 291-292

 CC      27) Ž. Ružić-Toroš, B. Kojić-Prodić, R. Liminga and S. POPOVIĆ

            Synthesis and crystal structure of thorium potassium triphosphate, KThP3O10

            Inorganica Chimica Acta  8 (1974) 273-278

 CC      28) S. POPOVIĆ, M. Šljukić and F. Hanic

            Precise unit cell parameter and thermal expansion measurements of single crystals

            by X-ray diffraction

            Physica status solidi (a)  23 (1974) 265-274

 CC      29) D.E. Passoja, S. POPOVIĆ and P. Barrand

            A lattice parameter study of the precipitates in Al-rich Al-Ag-Zn alloys

            Metallurgical Transactions  5 (1974) 715-721

 CC      30) R. Despotović, V. Horvat, S. POPOVIĆ and Z. Selir

            The ageing of silver iodide

            Journal of Colloid and Interface Science 49 (1974) 147-149

 OS      31) S. POPOVIĆ

            Precizno mjerenje parametara jedinične ćelije kristala

            Kemija u  industriji 25 (1976) 453-466

            Sažetak na engleskom jeziku u zbornicima konferencija:

 MZS   a) S. POPOVIĆ and M. Šljukić

            Comparison of various methods for precise unit cell parameter measurements

            Second European Crystallographic Meeting, Keszthely, 1974, European Committee of

            Crystallography, pp. 530-531

 MZS   b) S. POPOVIĆ

            Precise measurement of unit cell parameters of crystals by diffraction methods

            8th Hungarian Diffraction Conference, Tihany 1976, Roland Eötvös Physical Society,

            pp. 100-101

 DZS   32) S. POPOVIĆ

            A method for crystal lattice parameter measurement of low symmetry substances

            V. Kongres na matematičarite, fizičarite i astronomite na Jugoslavija, Ohrid, 1971.

            Zbornik na trudovite, tom  2,  Fizika, Skopje 1972., pp. 287-290

 CC      33) S. POPOVIĆ, B. Čelustka and D. Bidjin

            A remark on the paper "Phase transitions in In2Se3 as studied by electron microscopy and  

            electron diffraction"

            Physica status solidi (a)  33 (1976) K23-K24

 CC      34) S. POPOVIĆ and M. Šljukić

            X-ray diffraction measurements of unit cell parameters of differently crystalized samples

            Physica status solidi (a) 34 (1976) K91-K95

 CC      35) C.L. Cronan, F.J. Micale, M. Topić, H. Leidheiser Jr., A.C. Zettlemoyer  

            and S. POPOVIĆ

            Surface properties of Ni(OH)2 and NiO. Mechanism for the thermal decomposition of  

            Ni(OH)2 and other  metal hydroxides

            Journal of Colloid and Interface Science 55 (1976) 546-557

 CC      36) M. Peršin, B. Čelustka, S. POPOVIĆ and A. Peršin

            Some electrical and optical characteristics of thin films of Ga2Se3

            Thin Solid Films 37 (1976) L61-L62

 CC      37) S. POPOVIĆ, B. Čelustka, Ž. Ružić-Toroš and D. Broz

            X-ray diffraction study and semiconducting properties of the system Ga2Se3-In2Se3    

            Physica status solidi (a)  41 (1977) 255-262

 CC      38) R. Despotović, Z. Despotović, S. POPOVIĆ, L. Prodanović and B. Tomaš

            Heterogeneous exchange of mixed precipitates. (AgI+PbI2)solid in KI solution

            Croatica Chemica Acta 49 (1977) 7-14

 CC      39) B. Matković, S. POPOVIĆ, V. Rogić, T. Žunić and J.F. Young

            Reaction products in magnesium oxychloride cement pastes. System MgO - MgCl2 - H2O

            Journal of the American Ceramic Society 60 (1977) 504-507

 OS      40) S. POPOVIĆ

            Analysis of X-ray diffraction line broadening

            Izvještaj Jugoslavenskog centra za kristalografiju 12 (1977) 47-80,

            Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti,  Zagreb

 CC      41) S. POPOVIĆ and B. Gržeta-Plenković

            The doping method in quantitative X-ray diffraction phase analysis

            Journal of Applied Crystallography 12 (1979) 205-208

 OS      42) S. POPOVIĆ, B. Etlinger and B. Gržeta-Plenković

            An X-ray diffraction study of the system Al - In - S

            Fizika 10 Suppl.2 (1978) 84-88

 OS      43) D. Slovenec, S. POPOVIĆ and N. Galešić

            An X-ray diffraction investigation of trioctahedral micas

            Geološki vjesnik 31 (1979) 273-278

 CC      44) S. POPOVIĆ, A. Tonejc, B. Gržeta-Plenković, B. Čelustka and R. Trojko

            Revised and new crystal data for indium selenides

            Journal of Applied Crystallography 12 (1979) 416-420

 CC      45) A. Tonejc, S. POPOVIĆ and B. Gržeta-Plenković

            Phases, lattice parameters and thermal expansion of (Gax In1-x)2Se3, 1³x³0, between room  

            temperature and melting point

            Journal of Applied Crystallography 13 (1980) 24-30, 611

 OS      46) B. Gržeta-Plenković, S. POPOVIĆ and B. Čelustka

            X-ray diffraction line broadening of alpha-In2Se3

            Fizika 11 (1979) 153-156

 CC      47) B. Gržeta-Plenković, S. POPOVIĆ, B. Čelustka and B. Šantić

            Crystal data for AgGaxIn1-xSe2 and  CuGaxIn1-xSe2

            Journal of Applied Crystallography 13 (1980) 311-315

 CC      48) B. Gržeta-Plenković, S. POPOVIĆ, D. Desnica and U. Desnica

            An X-ray diffraction study of the system Al2Se3-In2Se3 in the In-rich region

            Journal of Applied Crystallography 13 (1980) 454-458

 OS      49) S. POPOVIĆ i D. Slovenec

            Točno mjerenje parametara jedinične ćelije filosilikata  na primjeru biotita i muskovita

            Geološki vjesnik 33 (1981) 195-202

 OS      50) D. Slovenec i S. POPOVIĆ

            Mogu li se po rendgenskim difrakcijskim slikama praha sigurno razlikovati politipovi 

            biotita 1M i 2M1

            Geološki vjesnik 33 (1981) 203-208

OS      51) S. POPOVIĆ and B. Kojić-Prodić

            An algorithm for calculating the Bragg angles and interplanar spacings for diffraction

            maxima compatible with the space group requirements

            Fizika 12 (1980) 329-332

 CC      52) M. Peršin, S. POPOVIĆ and B. Čelustka

            Some properties of Ga2Se3-In2Se3 thin films

            Thin Solid Films 82 (1981) L113-L115

 OS      53) B. Šantić, B. Čelustka, S. POPOVIĆ and B. Gržeta-Plenković

            Synthesis and properties of AgGaxIn1-xSe2 semiconductors

            Fizika 12, Suppl. 1 (1980) 80-84

 OS      54) D. Desnica, U. Desnica, S. POPOVIĆ, B. Gržeta-Plenković and R. Trojko

            Investigation of ternary semiconducting system (AlxIn1-x)2Se3

            Fizika 12, Suppl. 1 (1980) 85-89

 CC      55) S. POPOVIĆ, B. Gržeta-Plenković and B. Etlinger

            An X-ray diffraction study of the system Al2S3-In2S3 in the In-rich region

            Journal of Applied Crystallography 15 (1982) 107-111

 CC      56) B. Gržeta-Plenković, S. POPOVIĆ, B. Čelustka, Ž. Ružić-Toroš, B. Šantić

            and D. Soldo

            X-ray diffraction study of the system Ga2Se3-In2Te3

            Journal of Applied Crystallography 16 (1983) 415-419

 CC      57) S. POPOVIĆ, B. Gržeta-Plenković and T. Balić-Žunić

            The doping method in quantitative X-ray diffraction phase analysis. Addendum

            Journal of Applied Crystallography 16 (1983) 505-507

 CC      58) S. POPOVIĆ

            Precipitation phenomena in Al-Ag-Zn and Al-Cu alloys

            Crystal Research and Technology 19 (1984) 1351-1358

 CC      59) S. POPOVIĆ

            Unit-cell parameter measurements of alloys by X-ray diffraction

            Crystal Research and Technology 20 (1985) 552-555

 CC      60) S. POPOVIĆ

            Application of bell-shaped functions in X-ray diffraction broadening analysis

            Croatica Chemica Acta 57 (1984) 749-755

 CC      61) V. Valković, J. Makjanić, M. Jakšić, S. POPOVIĆ, A.J.J. Bos, R.D. Vis,         

            K.Wiederspahn and H.Verheul

            Analysis of fly ash by X-ray emission spectroscopy and proton microbeam analysis

            Fuel 63 (1984) 1357-1362

 CC      62) B. Gržeta and S. POPOVIĆ

            Semiquantitative X-ray diffraction method for phase analysis using additions of a

            foreign component

            Journal of Applied Crystallography 18 (1985) 80-84

 OS      63) M. Peršin, B. Pivac, N. Urli, S. POPOVIĆ and F. Čavdarbaša

            Some electrical properties of an n-InSe/p-CdTe heterojunction

            Fizika 16 (1984) 279-284

 CC      64) B. Matković, S. POPOVIĆ, B. Gržeta and R. Halle

            Phases in the system Ba2SiO4 -Ca2SiO4

            Journal of the American Ceramic Society 69 (1986) 132-134

 CC      65) S. Musić, I. Czakó-Nagy, S. POPOVIĆ, A. Vértes and M. Tonković

            Mössbauer spectroscopy, X-ray diffraction and IR spectroscopy of oxyde precipitates

            formed from FeSO4 solution

            Croatica Chemica Acta 59 (1986) 833-851

 OS      66) M. Peršin, N. Urli, S. POPOVIĆ, B. Pivac, B. Vlahović, T. Šmuc and F. Čavdarbaša

            Some properties of amorphous thin films of Zn3P2

            Fizika 18 (1986) 363-369

 OS      67a) S. POPOVIĆ, B. Gržeta and T. Balić-Žunić

            The doping methods in quantitative X-ray diffraction phase analysis – a review

            Godišnjak Jugoslavenskog centra za kristalografiju 21 (1986) 59-83  

            Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

 OS      67b) S. POPOVIĆ, B. Gržeta i T. Balić-Žunić

            Metode dopiranja u kvantitativnoj rendgenskoj difrakcijskoj faznoj analizi

            Kemija u industriji 36 (1987) 1-7

PK      67c) S. POPOVIĆ and B. Gržeta

            Dilution and addition methods in quantitative X-ray diffraction phase analysis

            Proc. Int. Conf. Advanced methods in X-ray and neutron structure analysis in materials

            science,  Karlovy Vary 1987; Plenum Press, New York, editor J. Hašek, 1989, pp. 29-41

 CC      68) S. Musić and S. POPOVIĆ

            Mössbauer spectroscopic and X-ray diffraction study of the thermal decomposition of

            natural siderite and goethite

            Journal of  Radioanalytical and Nuclear Chemistry 111 (1987) 27-41

 CC      69) S. Musić, S. POPOVIĆ and M. Gotić

            Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction of oxyde precipitates formed from FeSO4

            solution. Part II

            Croatica Chemica Acta 60 (1987) 661-675

 CC      70) Đ. Težak, M. Čolić, V. Hrust, S. POPOVIĆ, S. Prgomet and F. Strajnar

            Solubility and phase behaviour of ferric dodecyl benzene sulphonate in aqueous solutions

            Progressin Colloid and Polymer Science 74 (1987) 87-92

 CC      71) S. Musić, M. Gotić, S. POPOVIĆ and B. Gržeta

            Influence of iron ions on the structural properties of some inorganic glasses

            Journal of  Radioanalytical and Nuclear Chemistry 116 (1987) 141-157

 OS      72) N. Urli, M. Peršin, S. POPOVIĆ, M. Kranjčec and B. Pivac

            Anomalous properties of n-InSe/p-ZnTe (thin film) heterojunction

            Fizika 19 (1987) 175-183

 CC      73) A. Janeković, S. POPOVIĆ, R. Partch and E. Matijević

            Structure, chemical properties and thermal decomposition of cadmium methoxide and 

            cadmium ethoxide

            Croatica Chemica Acta 61 (1988) 1-20

 CC      74) V. Tomašić, S. POPOVIĆ and N. Kallay

            Interaction in multicomponent systems containing surfactants.  System silver iodide -  

            methylene blue and sodium dodecyl sulphate

            Colloid and Polymer Science 266 (1988) 449-454

 CC      75) S. Musić, M. Ristić and S. POPOVIĆ

            Mössbauer spectroscopic and X-ray diffraction study of the thermal decomposition of

            Fe(CH3COO)2 and FeOH(CH3COO)2

            Journal of  Radioanalytical and Nuclear Chemistry 121 (1988) 61-71

 OS      76) Đ. Težak, S. Heimer, F. Strajnar and S. POPOVIĆ

            Association colloids as model systems for biological structure investigations

            Farmacevtski vestnik 38 (1987) 223-229

 CC      77) S. Musić, S. POPOVIĆ and M. Ristić

            X-ray diffraction and 57Fe Mössbauer spectra of the system Fe2O3-Ga2O3

            Journal of Materials Science 24 (1989) 2722-2726

 CC      78) S. Musić, S. POPOVIĆ and M. Gotić

            Influence of iron ions on the structural properties of Zn-borosilicate glasses

            Journal of  Radioanalytical and Nuclear Chemistry 130 (1989) 299-310

 MZS   79) O. Lahodny-Šarc, S. Musić, S. POPOVIĆ

            Mössbauer spectroscopy of lateritic and karst bauxites from different localities

            6th International Congress of ICSOBA, Sao Paolo, 1988.

            TRAVAUX  Vol. 19 (1989), No. 22, 183-191

 CC      80) D. Medaković, M. Hrs-Brenko, S. POPOVIĆ and B. Gržeta

            X-ray diffraction study of the first larval shell of Ostrea edulis

            Marine Biology 101 (1989) 205-209

 CC      81) Đ. Težak, S. Heimer, S. POPOVIĆ and B. Cerovec-Kostanić

            Phase equilibria and thermodynamics of liquid and solid crystal phases: formation of

            transition metal dodecyl benzenesulfonates

            Progress in Colloid and Polymer Science 77 (1988) 86-93

 CC      82) S. Musić, S. POPOVIĆ and M. Gotić

            Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction of oxide  precipitates formed from

            FeSO4 solution

            Journal of Materials Science 25 (1990) 3186-3190

 CC      83) S. POPOVIĆ, H. Löffler, B. Gržeta, G. Wendrock and P. Czurratis

            Lattice constant of Al-rich matrix of two Al-(8 and 24) at % Zn alloys in equilibrium with    

            (metastable) Guinier-Preston zones and beta(Zn) equilibrium phase

            Physica status solidi (a)  111 (1989) 417-429

 CC      84) S. Musić, M. Gotić and S. POPOVIĆ

            Corrosion of stainless steel in contact with the melt of phosphate glasses

            Journal of Materials Science Letters 8 (1989) 1389-1390

 CC      85) S. Musić, M. Ristić and S. POPOVIĆ

            Characterization of the precipitates formed during the denitration of simulated HRLW.

            Journal of  Radioanalytical and Nuclear Chemistry 134 (1989) 353-365

 CC      86) Đ. Težak, S. POPOVIĆ, S. Heimer and F. Strajnar

            Liquid crystallinity in metal ion-dodecylbenzene sulfonate systems: X-ray diffraction

            characterization

            Progress in Colloid and Polymer Science 79 (1989) 293-296

 CC      87) Đ. Težak and S. POPOVIĆ

            Structures and textures of crystalline phases and lyotropic  mesophases  of

            alkylbenzenesulfonates

            Croatica Chemica Acta 62 (1989) 861-869

 CC      88) B. Gržeta, S. POPOVIĆ, N. Cowlam and B. Čelustka

            Low-temperature X-ray diffraction examination of In2Se3

            Journal of Applied Crystallography 23 (1990) 340-341

 CC      89) M. Ristić, S. POPOVIĆ, M. Tonković and S. Musić

            Chemical and structural properties of the system Fe2O3-In2O3

            Journal of Materials Science 26 (1991) 4225-4233

 CC      90) M. Ristić, S. POPOVIĆ and S. Musić

            X-ray diffraction and Mössbauer spectra of the system Fe2O3-Eu2O3

            Journal of Materials Science Letters 9 (1990) 872-875

 CC      91) S. Musić, S. POPOVIĆ, M. Metikoš-Huković and V. Gvozdić

            X-ray diffraction and Mössbauer spectra of the system Fe2O3-SnO2

            Journal of Materials Science Letters 10 (1991) 197-200

 CC      92) N. Brničević, Lj. Tušek-Božić, P. Planinić, S. POPOVIĆ, B. Rakvin, M. Požek,

            A. Dulčić, G. Leising, K.D. Aichholzer, E. Schweiger and V. Wippel

            Stabilization of orthorhombic Ba3YCu3O7-d phase by the 5a group transition metal elements

            Journal of the Less-Common Metals 166 (1990) 63-71

 OS      93) S. Musić, S. POPOVIĆ, M. Ristić and V. Ilakovac

            X-ray powder diffraction study of Fe2O3-M2O3, M=Ga, In, Eu, Gd

            a) Vestnik slovenskega kemijskega društva 39 (1992) 383-397

 PK      b) In Diffraction Methods in Materials Science, Editor J. Hašek, Nova

            Publishing Company, New York (1991), pp. 253-266

 MZS   94) S. POPOVIĆ

            Accurate measurement of unit-cell parameters by X-ray diffraction (invited lecture)

            Proc. Conf. Application of Diffraction Methods in the Material Science and  Practice

            Czechoslovak Crystallographic Association, Editor T. Havlik, Herlany 1991, pp.64-73

 CC      95) S. Musić, V. Ilakovac, M. Ristić and S. POPOVIĆ

            Formation of oxide phases in the system Fe2O3-Gd2O3

            Journal of Materials Science 27 (1992) 1011-1015

 CC      96) S. Musić, S. POPOVIĆ and M. Ristić

            Chemical and structural properties of the system Fe2O3-Cr2O3

            Journal of Materials Science 28 (1993) 632-638

 CC      97) S. Musić, S. POPOVIĆ and S. Dalipi

            Formation of oxide phases is the system Fe2O3-NiO

            Journal of Materials Science 28 (1993) 1793-1798

 CC      98) S. Musić, S. POPOVIĆ and M. Ristić

            Thermal decomposition of pyrite

            Journal of  Radioanalytical and Nuclear Chemistry 162 (1992) 217-226

 CC      99) S. Musić, S. POPOVIĆ, Z. Orehovec and I. Czakó-Nagy

            Properties of precipitates formed by hydrolysis of Fe3+ ions in NH4Fe(SO4)2  solutions

            Journal of Colloid Interface Science 160 (1993) 479-482

 CC      100) S. POPOVIĆ, B. Gržeta, V. Ilakovac, R. Kroggel, G. Wendrock  and H. Löffler

            Lattice constant of fcc Al-rich alpha-phase of Al-Zn alloys in equilibrium with

            GP zones and beta(Zn)-phase

            Physica status solidi (a)  130 (1992) 273-292

 CC      101) S. Musić, M. Gotić and S. POPOVIĆ

            X-ray diffraction and Fourier-transform infrared analysis of the rust formed by

            corrosion of steel in aqueous solutions

            Journal of Materials Science 28 (1993) 5744-5752

 CC      102) S. Musić, S. POPOVIĆ, I. Czakó-Nagy and F. Gashi

            Formation of oxide phases in the system Fe2O3-Gd2O3 . Part II

            Journal of Materials Science Letters 12 (1993) 869-873

 CC      103) S. Musić, S. POPOVIĆ, M. Ristić and B. Sepiol

            Chemical and structural properties of the system Fe2O3-Nd2O3

            Journal of Materials Science 29 (1994) 1714-1718

 CC      104) S. Musić, M. Gotić, S. POPOVIĆ, K. Furić and V. Mohaček

            Structural properties of lead vanadate glasses containing La3+ or Fe3+ ions

            Journal of Materials Science 29 (1994) 1227-1232

 CC      105) S. Musić, Z. Orehovec, S. POPOVIĆ and I. Czakó-Nagy

            Structural properties of precipitates formed by hydrolisis of Fe3+  ions in 

            Fe2(SO4)3 solutions

            Journal of Materials Science 29 (1994) 1991-1998

 CC      106) M. Gotić, S. POPOVIĆ, N. Ljubešić and S. Musić

            Structural properties of precipitates formed by hydrolisis of Fe3+ ions in aqueous

            solutions containing NO3- and Cl- ions

            Journal of Materials Science 29 (1994) 2474-2480

 CC      107) S. Musić, Đ. Dragčević and S. POPOVIĆ

            Formation of rust during the corrosion of steel in water and (NH4)2SO4 solutions

            Croatica Chemica Acta 66 (1993) 469-478

 CC      108) M. Ristić, S. POPOVIĆ and S. Musić

            Structural properties of the system Al2O3- Cr2O3

            Materials Letters 16 (1993) 309-312

 CC      109) S. POPOVIĆ, B. Gržeta, H. Löffler and G. Wendrock

            A study of Al-Zn alloys at elevated temperatures by X-ray diffraction

            Physica status solidi (a) 140 (1993) 341-352

 CC      110) S. POPOVIĆ, B. Gržeta, V. Ilakovac, H. Löffler and G. Wendrock

            X-ray powder diffraction study of few Al - 4.5 at%Zn -x at%Mg alloys

            Physica status solidi (a) 141 (1994) 43-52

 CC      111) S. Musić, Đ. Dragčević, S. POPOVIĆ and A. Turković

            Preparation and characterization of transparent gamma-AlOOH films

            Materials Letters 18 (1994) 309-312

 CC      112) S. Musić, M. Gotić, S. POPOVIĆ and I. Czakó-Nagy

            Formation of gamma-Fe2O3  by thermal decomposition of a mixture of Fe(II)- and Fe(III)-

            oxalate salts

            Materials Letters 20 (1994) 143-148

 CC      113) M. Ristić, S. POPOVIĆ, I. Czakó-Nagy and S. Musić

            Formation of oxide phases in the system Fe2O3-Sm2O3

            Croatica Chemica Acta 67 (1994) 315-326

 CC      114) S. Musić, S. POPOVIĆ, I. Czakó-Nagy and S. Dalipi

            Characterization of oxide phases generated during the synthesis of NiFe2O4

            Croatica Chemica Acta 67 (1994) 337-346

 CC      115) S. Musić, Đ. Dragčević, S. POPOVIĆ and I. Czakó-Nagy

            Formation of rust during the corrosion of steel in water and (NH4)2SO4 solutions. Part II.

            Croatica Chemica Acta 68 (1995) 315-323

 CC      116) M. Gotić, S. POPOVIĆ and S. Musić

            Formation and characterization of delta-FeOOH

            Materials Letters 21 (1994) 289-295

 CC      117) S. POPOVIĆ, M. Ristić and S. Musić

            Formation of solid solutions in the system Al2O3 - Fe2O3

            Materials Letters 23 (1995) 139-142

 PK      118) A. Turković, S. Musić, Đ. Dragčević, S. POPOVIĆ, M. Ritala, T. Asikainen

            and M. Leskelä

            Measurements of the electrical properties of transparent gamma-AlOOH films

            In Advances in Science and Technology, 3D, Ceramics, Charting the

            Future, Ed. Vincenzini, Techna Srl., 1995, pp. 2655-2662

 PK      119) S. POPOVIĆ, B. Gržeta, H. Löffler and G. Wendrock

            Lattice constant of the Al-rich fcc alpha-phase in contact with various kinds of precipitates

            In Structure and Structure Development of Al-Zn Alloys, Ed. H.Löffler, Akademie Verlag,  

            Berlin, 1995, pp. 212-241

 CC      120) D. Medaković, S. POPOVIĆ, N. Zavodnik, B. Gržeta and N. Plazonić

            X-ray diffraction study of mineral component in calcareous algae (Corallinaceae,     

            Rhodophyta)

            Marine Biology 122 (1995) 479-485

 CC      121) G. Štefanić, S. POPOVIĆ and S. Musić

            The effect of mechanical treatment of zirconium (IV) hydroxide on its  thermal behaviour

            Thermochimica Acta 259 (1995) 225-234

 CC      122) S. Musić, Đ. Dragčević and S. POPOVIĆ

            Formation of boehmite via precipitation from aqueous solutions

            Materials Letters 24 (1995) 59-64

 CC      123) D. Balzar and S. POPOVIĆ

             Reliability of the simplified integral breadths methods in diffraction line-broadening  analysis

             Journal of Applied Crystallography 29 (1996) 16-23

 OS      124) S. POPOVIĆ, B. Gržeta, H. Löffler and G. Wendrock

            Lattice constant of Al-rich alpha-phase in equilibrium with different precipitates in Al-Zn alloys

            Fizika  A4 (1995) 529-538

 CC      125) G. Štefanić, S. Musić, S. POPOVIĆ and K. Furić

            Formation of ZrO2 by the thermal decomposition of zircounium salts

            Croatica Chemica Acta 69 (1996) 223-239

 CC      126) Lj. Brečević, V. Nöthig-Laslo, D. Kralj and S. POPOVIĆ

            Effect of divalent cations on the formation and structure of calcium carbonate polymorphs

            Journal of Chemical Society, Faraday Transactions 92 (1996) 1017-1022

 MZS   127) M. Ristić, S. POPOVIĆ, I. Czakó-Nagy and S. Musić

            Formation of oxide phases in the system Fe2O3 - Eu2O3

            Proc.Int.Conf. on the Application of the Mössbauer Effect, ICAME 95,

            Rimini, Sept 10-16, 1995; Editor I. Ortalli, Societa Italiana di Fisica,

            Compositori, Bologna 1996, pp. 271-274

 MZS   128) S. POPOVIĆ, B. Gržeta, G. Štefanić, I. Czakó-Nagy and S. Musić

            X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy of the system m-ZrO2 - alpha-Fe2O3

            Ibid, pp. 193-196

 MZS   129) S. Musić, B. Hannoyer, S. POPOVIĆ, M. Lenglet, I. Czakó-Nagy, M. Ristić

             and D. Balzar

            Formation of solid solutions in the system (CrxFe1-x )2O3, 1³x³0

            Ibid, pp. 169-172

 MZS   130) S. Musić, M. Gotić, I. Czakó-Nagy, S. POPOVIĆ and D. Balzar

            A study of the mechanochemistry of nickel ferrite by Mössbauer spectroscopy

            Ibid, pp. 267-270

 CC      131) S. Musić, M. Lenglet, S. POPOVIĆ, B. Hannoyer, I. Czakó-Nagy,

            M. Ristić, D. Balzar and F. Gashi

             Formation and characterization of the solid solutions (CrxFe1-x)2O3 , 1³x³0

             Journal of Materials Science 31 (1996) 4067-4076

 CC      132) M. Ristić, S. POPOVIĆ, I. Czakó-Nagy and S. Musić

            Formation and characterization of oxide phases in the Fe2O3 - Eu2O3 system

            Materials  Letters 27 (1996) 337-341

 CC      133) S. Musić, J. Živko-Babić, K. Mehulić, M. Ristić, S. POPOVIĆ and K. Furić

            Microstructure of lucite glass-ceramics for dental use

            Materials Letters 27 (1996) 195-199

 CC      134) S. POPOVIĆ, B. Gržeta, G. Štefanić, I. Czakó-Nagy and S. Musić

            Structural properties of the system m-ZrO2 - alpha-Fe2O3

            Journal of Alloys and Compounds 241 (1996) 10-15

 CC      135) B. Gržeta, S. POPOVIĆ and H. Toraya

            DOP-FIT method for quantitative analysis of multicomponent powders

            Materials Science Forum 228-231 (1996) 49-54

 CC      136) M. Gotić, M. Ivanda, A. Sekulić, S. Musić, S. POPOVIĆ, A.Turković and K.Furić

            Microstructure of nanosized TiO2 obtained by sol-gel synthesis

            Materials Letters 28 (1996) 225-229

 CC     137) A.M. Tonejc, M. Gotić, B. Gržeta, S. Musić, S. POPOVIĆ, R. Trojko,

            A. Turković and I. Mušević

            Transmission electron microscopy studies of nanophase TiO2

            Materials Science and Engineering B40 (1996) 177-184

 CC      138) D. Slovenec, S. POPOVIĆ and N. Tadej

            Heating products of glauconitic materials

            Neues Jahrbuch für Mineralogie – Abh.171 (1997) 323-339

 CC      139) S. POPOVIĆ, G. Štefanić and S. Musić

            A search for solid solutions in the alpha-Al2O3 - m-ZrO2 system  by  XRD

            Materials Letters 31 (1997) 19-22

 CC      140) S. Musić, M. Gotić, M. Ivanda, S. POPOVIĆ, A. Turković, R. Trojko,

            A. Sekulić and K. Furić

            Chemical and microstructural properties of TiO2 synthesized by sol-gel procedure

            Materials Science and Engineering B47 (1997) 33-40

 CC      141) S. Musić, D. Balzar, S. POPOVIĆ, M. Gotić, I. Czakó-Nagy and S. Dalipi

            Formation and characterization of NiFe2O4

            Croatica Chemica Acta 70 (1997) 719-734

 CC      142) S. Musić, J. Živko-Babić, K. Mehulić, M. Ristić, S. POPOVIĆ, K.Furić, D.Selinger-

             Kocijan, S.Ćelap and T.Ivaniš

            Microstructural properties of leucite-type glass-ceramics for dental use

            Croatica Chemica Acta 70 (1997) 703-718

 CC      143) S. Musić, Đ. Dragčević, I. Czakó-Nagy and S. POPOVIĆ

            FT-IR and Mössbauer study of corrosion of steel in tap and mineral water

            Croatica Chemica Acta 70 (1997) 689-702

 OS     144 a) A. Turković, A. Tonejc, S. POPOVIĆ, P. Dubček, M. Ivanda, S. Musić and M. Gotić

           Transmission electron microscopy, X-ray diffraction and Raman scattering studies of

           nanophase TiO2

           Fizika A6 (1997) 77-88

CC      144 b) A. Turković , M. Ivanda, S. POPOVIĆ, A. Tonejc, M. Gotić, P. Dubček and

            S. Musić

Comparative Raman, XRD, HREM and SAXS studies of grain sizes in nanophase TiO2

Journal of Molecular Structure 410-411(1997) 271-273

 CC     145) M. Ristić, S. POPOVIĆ, S. Musić, I. Czakó-Nagy, A. Vértes, M. Maiorov

            and A. Petrov

            Formation and properties of oxide phases in the system Er2O3 - Fe2O3

            Journal of Alloys and Compounds 256 (1997) 27-33

 CC      146) M. Gotić, M. Ivanda, S. POPOVIĆ, S. Musić, A. Sekulić, A. Turković and K. Furić

            Raman investigation of nanosized TiO2

            Journal of Raman Spectroscopy 28 (1997) 555-558

 CC      147) G. Štefanić, S. Musić, S. POPOVIĆ and A. Sekulić

            FT-IR and laser Raman spectroscopic investigation of the formation and stability of

            low temperature t-ZrO2

           Journal of Molecular Structure 408-409 (1997) 391-394

 CC      148) S. Musić, A. Šarić and S. POPOVIĆ

            Effects of urotropin on the formation of beta-FeOOH

            Journal of Molecular Structure 410-411 (1997) 153-156

 CC      149) M. Ristić, I. Czakó-Nagy, S. POPOVIĆ, S. Musić, A.Vértes, and M.Ivanda

            Characterization of oxide phases formed during the synthesis of Er3Fe5O12

            Journal of Molecular Structure 410-411 (1997) 281-284

 CC      150) N. Filipović-Vinceković, I. Pucić, S. POPOVIĆ, V. Tomašić and Đ. Težak

            Solid phase transitions of catanionic surfactants

            Journal of  Colloid and Interface Science 188 (1997) 396-403

 CC      151) D. Medaković, S. POPOVIĆ, B. Gržeta, M. Plazonić  and M. Hrs-Brenko

            X-ray diffraction study of calcification processes in embryos and larvae of the

            brooding oyster Ostrea edulis

            Marine Biology 129 (1997) 615-623

 CC      152) G. Štefanić, S. POPOVIĆ and S. Musić

             Influence of pH on the hydrothermal crystallization kinetics and crystal structure of ZrO2

             Thermochimica Acta 303 (1997) 31-39

 CC      153) A. Šarić, K. Nomura, S. POPOVIĆ, N. Ljubešić and S. Musić

            Effects of urotropin on the chemical and microstructural properties of Fe-oxide powders  

            prepared by the hydrolysis of aqueous FeCl3  solutions

            Materials Chemistry and Physics 52 (1998) 214 -220

 CC      154) S. Musić, Đ. Dragčević, S. POPOVIĆ and N. Vdović

            Microstructural properties of boehmite formed under hydrothermal conditions

            Material Science and Engineering B52 (1998) 145-153

 CC      155) V. Tomašić, S. POPOVIĆ, Lj. Tušek-Božić, I. Pucić and N. Filipović-Vinceković

             A novel catanionic surfactant: hexadecyltrimethylammonium dodecyl sulphate

             Berichte der Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie 101 (1997) 1942-1948

 CC      156) G. Štefanić, S. Musić, B. Gržeta, S. POPOVIĆ and A. Sekulić

            Influence of pH on the stability of low temperature t-ZrO2

            Journal of Physics and Chemistry of Solids 59 (1998) 879-885

 CC      157) M. Gotić, I. Czakó-Nagy, S. POPOVIĆ and S. Musić

            Formation of nanocrystalline NiFe2O4

            Philosophical Magazine Letters 78 (1998) 193-201

 CC      158) B. Hannoyer, M. Ristić, S. POPOVIĆ, S. Musić, F. Petit, B. Foulon and S. Dalipi

            Ferritization of Ni2+ ions in mixed hydroxide suspensions

            Materials Chemistry and Physics 55 (1998) 215-223

 CC      159) G. Štefanić, S. POPOVIĆ and S. Musić

            Influence of Cr2O3  on the stability of low temperature t-ZrO2

            Materrials Letters 36 (1998) 240-244

 CC      160) G. Štefanić, S. Musić, B. Gržeta, S. POPOVIĆ and A. Sekulić

            XRD and laser Raman spectroscopy investigation of the stability of low temperature t-ZrO2

            Croatica Chemica Acta 71 (1998) 789-806

 CC     161) A. Šarić, S. Musić, K. Nomura and S. POPOVIĆ

            Microstructural properties of Fe-oxide powders obtained by precipitation from

            FeCl3  solutions

            Materials  Science and Engineering  B56 (1998) 43-52

 CC      162) A. Šarić, S. Musić, K. Nomura and S. POPOVIĆ

            Influence of urotropin on the precipitation of iron oxides from FeCl3   solutions

            Croatica Chemica Acta 71 (1998) 1019-1038

 CC      163) S. Musić, Đ. Dragčević, S. POPOVIĆ and N. Vdović

            Chemical and microstructural properties of Al-oxide phases obtained from AlCl3 

            solutions in alkaline medium

            Materials Chemistry and Physics 59 (1999) 12-19

 CC      164) A. Šarić, S. Musić, K. Nomura and S. POPOVIĆ

            FT-IR and 57Fe Mössbauer spectroscopic investigation of oxide phases precipitated from  

            Fe(NO3)3  solutions

            Journal of Molecular Structure 480-481 (1999) 633-636

 CC      165) G. Štefanić, S. Musić, S. POPOVIĆ and K. Nomura

            A study of the ZrO2 - Fe2O3  system by XRD,  57Fe Mössbauer and vibrational

            spectroscopies

            Journal of Molecular Structure 480-481 (1999) 627-631

 CC      166) M. Ivanda, S. Musić, S. POPOVIĆ and M. Gotić

            XRD, Raman and FT-IR spectroscopic observations of nanosized TiO2   synthesized by the

            sol-gel method based on an esterification reaction

            Journal of Molecular Structure 480-481 (1999) 645-649

 CC      167) V. Tomašić, S. POPOVIĆ and N. Filipović-Vinceković

            Solid state transitions of asymmetric catanionic surfactants

            Journal of Colloid and Interface Science 215 (1999) 280-289

 CC      168) S. POPOVIĆ and B. Gržeta

            Precipitation and dissolution phenomena in Al-Zn alloys

            Croatica Chemica Acta 72 (1999) 621-643

 CC      169) S. POPOVIĆ and B. Gržeta

            Phase transitions in the system Al-Zn

            Materials  Science Forum  321-324 (2000) 635-640

 CC      170) G. Štefanić, B. Gržeta, S. POPOVIĆ and S. Musić

            In situ phase analysis of the thermal decomposition products of zirconium salts

            Croatica Chemica Acta 72 (1999) 395-412

 CC      171) D. Medaković, R. Slapnik, B. Gržeta and S. POPOVIĆ

            The shell mineralogy of subterranean snails Zospeum alpestre (Freyer 1855) and Zospeum

            isselianum (Pollonera 1886) ( Mollusca: Gastropoda: Carychiidae)

            Periodicum Biologorum 101(1999) 143-149

 CC      172) S. Musić, A. Šarić, K. Nomura and S. POPOVIĆ

            Chemical and microstructural properties of oxide phases obtained by forced hydrolysis

            of  Fe3+ ions

            Models in Chemistry 136 (1999) 457-476

 CC      173) S. Musić, Đ. Dragčević and S. POPOVIĆ

            Hydrothermal crystallization of boehmite from freshly precipitated aluminium hydroxide

            Materials Letters 40 (1999) 269-274

 CC      174) S. Musić, M. Maljković, S. POPOVIĆ and R. Trojko

            Formation of chromia from amorphous chromium hydroxide

            Croatica Chemica Acta 72(1999) 789-802

OS      175) S. POPOVIĆ,  B. Gržeta, B. Hanžek and S. Hajster

            Temperature  dependence  of  microstructure  in  Zn - Al  alloys

            Fizika A8 (1999) 173-182      

 CC      176) M. Ristić, I. Nowik,  S. POPOVIĆ and S. Musić

            Formation of oxide phases in the system Eu2O3 - Fe2O3

            Croatica Chemica Acta 73 (2000) 525-540

 CC      177) S. Musić, A. Šarić, S. POPOVIĆ, K. Nomura and T. Sawada

            Forced hydrolysis of Fe3+  ions  in  NH4Fe(SO4)2 solutions containing urotropin

            Croatica Chemica Acta 73 (2000) 541-567

 CC      178) M. Ristić, B. Hannoyer, S. POPOVIĆ, S. Musić and N. Bajraktaraj

            Ferritization of copper  ions  in  the Cu - Fe - O system

            Materials Science and Engineering B77 (2000) 73-82

 CC      179) M. Ristić, I. Felner, I. Nowik, S. POPOVIĆ, I. Czakó-Nagy and S. Musić

            Ferritization of  Y3+  and  Nd3+   ions  in  the  solid  state

            Journal of Alloys and Compounds 308 (2000) 301-308

CC      180) M. Gotić, M. Ivanda, S. POPOVIĆ and S. Musić

            Synthesis of  tungsten  trioxide  hydrates  and their structural properties

            Materials Science and Engineering B77 (2000) 193-201  

 CC      181) A.A. Kamnev, E. Kuzmann, Yu. D. Perfiliev, A. Vértes, M. Ristić, S. POPOVIĆ

            and S. Musić

            Composite ferric  oxyhydroxide-containing  phases formed in  neutral  aqueous  solutions 

            of  tryptophan and indole - 3 - acetic acid

            Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 246 (2000) 123-129

 CC      182) S. Sabolek, E. Babić and S. POPOVIĆ

            Influence of core current on magnetization processes in  amorphous and nanocrystalline 

            Fe73.5Cu1Nb3Si15.5 B7 ribbons

            Materials Science and Engineering A 226-228 (1997) 507-510

 CC      183) A. Šarić, S. POPOVIĆ, R. Trojko and S. Musić

            The thermal behaviour  of amorphous  rhodium  hydrous oxide

            Journal of Alloys and Compounds 320 (2001) 140-148       

     CC    184) S. Musić, M. Maljković and S. POPOVIĆ

           Chemical and microstructural properties of iron oxide powders obtained from FeCl3

           solutions with decomposing urea

           Models in Chemistry 136 (1999) 299-316

OS    185) Ž. Skoko and S. POPOVIĆ

          Dependence of microstructure of Al-44at%Zn and Al-48at%Zn alloys on temperature                                         

          Fizika A 10 (2001) 191-202

CC   186) M. Ristić, M. Ivanda, S. POPOVIĆ and S. Musić

         Dependence of nanocrystalline SnO2 particle size on synthesis route

         Journal of Non-Crystalline Solids 303 (2002) 270-280

CC   187) S. Krehula, S. POPOVIĆ and S. Musić

        Synthesis of acicular alpha-FeOOH particles at a very high pH

        Materials Letters 54 (2002) 108-113

CC   188) S. Musić, S. POPOVIĆ, M. Maljković, K. Furić and A. Gajović

        Formation of RuO2 and Ru by thermal decomposition of ruthenium (III)-acetylacetonate

        Journal of Materials Science Letters 21 (2002) 1131-1134

CC   189) A. Šarić, S. POPOVIĆ and S. Musić

         Formation of crystalline phases by thermal treatment of amorphous rhodium hydrous oxide

         Materials Letters 55 (2002) 145-151

CC  190) S. Musić, Đ. Dragčević, M. Maljković and S. POPOVIĆ

        Influence of chemical synthesis on the crystallization and properties of zinc oxide

        Materials Chemistry and Physics 77 (2002) 521-530

CC   191) S. Musić, S. POPOVIĆ, M. Maljković, K. Furić and A. Gajović

         Influence of synthesis procedure on the formation of RuO2

         Materials Letters 56  (2002) 806-811 

CC   192) S. Musić, S. POPOVIĆ, M. Maljković and Đ. Dragčević

         Influence of synthesis procedure on the formation and properties of zinc oxide 

         Journal of Alloys and Compounds 347 (2002) 324-332

CC    193) S. Musić, S. Krehula, S. POPOVIĆ and Ž. Skoko

         Some factors influencing forced hydrolysis of FeCl3 solutions  

         Materials Letters 57 (2003) 1096-1102

CC   194) D. Medaković, R. Slapnik, S. POPOVIĆ and B. Gržeta

         Mineralogy of shells from two freshwater snails Belgrandiella fontinalis and  B. kuesteri

         Comparative Biochemistry and Physiology A 134 (2003) 121-127

CC   195) M. Ristić, I. Nowik, S. POPOVIĆ, I. Felner and S. Musić

         Influence of synthesis procedure on the YIG formation

         Materials Letters  57 (2003) 2584-2590

CC   196) M. Gotić, S. POPOVIĆ, M. Ivanda and S. Musić

         Sol-gel synthesis and characterisation of V2O5 powders

         Materials Letters 57 (2003) 3186-3192

CC   197) M.S. Ellid, Y.S. Murayed, M.S. Zoto, S. Musić  and  S. POPOVIĆ

         Chemical reduction of hematite with starch

         Journal of  Radioanalitical and  Nuclear  Chemistry 258 (2003) 299-305

CC   198) S. Musić, S. POPOVIĆ, M. Maljković, Ž. Skoko, K. Furić and A. Gajović

         Thermochemical formation of IrO2 and Ir

         Materials  Letters 57 (2003) 4509-4514

CC   199) S. Musić, S. Krehula and S. POPOVIĆ

         Thermal decomposition of  beta-FeOOH

         Materials  Letters 58 (2004) 444-448

CC   200) B. Gržeta, D. Medaković and S. POPOVIĆ

         New method for estimation of the magnesium fraction in magnesian  calcite

         Materials Science Forum  443-444 (2004) 55-58

CC   201) S. Sabolek, E. Babić, S. POPOVIĆ and Ž. Marohnić

        Effect of etching on the soft magnetic properties of nanocrystalline

        Fe73.5Cu1Nb3Si15.5B7 ribbon

        Journal of Magnetism and Magnetic Materials 261 (2003) 269-276

CC   202) Đ. Težak, N. Jalšenjak, M. Martinis, S. POPOVIĆ, H. Hoffmann, C. Thunig 

        and W. Ulbricht

        Lamellar-inverse hexagonal transition of 4-(1-butyloctyl)benzenesulphonate in

        electrolyte/water/octanol solvents: a fractal approach to the homogeneous  nucleation of

        the liquid crystalline phase from the solution

        Molecular Crystals and Liquid Crystals 404 (2003) 41-56

PK   203) D. Medaković, S. POPOVIĆ and D.T. Manahan

        Biominerals in embryos, pluteus and adult Antarctic sea urchins Sterechinus neumayeri

        In Antarctic Biology in a Global  Context, Eds. Ad H.L. Huiskes et al.,

        Amsterdam, Vrije University, 2003, 140-143

CC   204) S. Musić, S. POPOVIĆ,  M. Maljković and   A. Šarić

        Synthesis and characterization of nanocrystalline RuO2 powders

        Materials Letters 58 (2004) 1431-1436

CC   205) S. Musić, I. Nowik, M. Ristić, Z. Orehovec and S. POPOVIĆ

         The effect  of  bicarbonate/carbonate  ions  on  the formation  of  iron  rust

         Croatica Chemica Acta 77 (2004) 141-151

CC   206) M. Ristić, S. POPOVIĆ  and S. Musić

         Formation and properties of Cd(OH)2 and CdO particles

         Materials Letters 58 (2004) 2494-2499

CC   207) N. Šijaković-Vujičić, M. Gotić, S. Musić, M. Ivanda and S. POPOVIĆ

         Synthesis and microstructural properties of Fe-TiO2 nanocrystalline particles obtained by a

         modified sol-gel method

         Journal of Sol-Gel Science and Technology  30 (2004) 5-19

CC   208) M. Ristić,  S. POPOVIĆ  and  S. Musić

        Sol-gel synthesis and characterization of Nb2O5  powders

        Materials Letters 58 (2004) 2658-2663

CC   209) S. Musić,  S. Krehula  and  S. POPOVIĆ

        Effect of HCl additions on forced hydrolysis of FeCl3 solutions   

        Materials Letters 58 (2004) 2640-2645 

CC   210) M. Gotić, S. Musić, M. Ivanda, M. Šoufek and S. POPOVIĆ

        Synthesis and characterization of bismuth (III) vanadate

        Journal of Molecular Structure 744-747 (2005) 535-540

CC   211)  M. Ristić, S. POPOVIĆ and S. Musić

        Application of sol-gel method in the synthesis of gallium (III)-oxide

        Materials Letters 59 (2005) 1227-1233

CC   212) M. Ristić, S. Musić, M. Ivanda and S. POPOVIĆ

        Sol-gel synthesis and characterization of nanocrystalline ZnO  powders

        Journal of Alloys and Compounds 397 (2005) L1-L4

CC   213) S. Musić, Đ. Dragčević, S. POPOVIĆ and M. Ivanda

        Precipitation of ZnO particles and their properties

        Materials Letters 59 (2005) 2388-2393

CC   214) A. Gajović, K. Furić, N. Tomašić, S. POPOVIĆ, Ž. Skoko and S. Musić

        Mechanochemical preparation of nanocrystalline TiOpowders and  their  behavior  at 

        high temperatures

        Journal of Alloys and Compounds 398 (2005) 188-199

OS   215) S. POPOVIĆ, Ž. Skoko, A. Gajović, K. Furić and S. Musić

        X-ray diffraction study of thermal properties of titanium dioxide

        Fizika A14 (2005) 19-28

CC  216) M. Herak, H. Berger, M. Prester, M. Miljak, I. Živković, O. Milat,

        D.  Drobac, S. POPOVIĆ  and   O. Zaharko

        Novel spin lattice in Cu3TeO6: an antiferromagnetic order and domain  dynamics

        Journal of Physics: Condensed Matter 17 (2005) 7667-7679

CC  217) S. Krehula, S. Musić and S. POPOVIĆ

        Influence of Ni-dopant on the properties of synthetic goethite

        Journal of Alloys and Compounds 403 (2005) 368-375

CC  218) D. Medaković, P. Traverso, C. Bottino and S. POPOVIĆ

        Shell layers of Ostrea edulis as an environmental indicator of TBT pollution: the contribution

        of surface techniques

        Surface and Interface Analysis 38 (2006) 313-316

CC   219) S. Krehula, S. Musić,  Ž. Skoko  and  S. POPOVIĆ

        The influence of Zn-dopant on the precipitation of alpha-FeOOH in highly alkaline media

        Journal of Alloys and Compounds  420 (2006) 260-268

OS   220) Ž. Skoko and S. POPOVIĆ

        Temperature dependence of microstructure of (1-x)Al - xZn alloys, x = 0.44, 0.48, 0.54

        and  0.62

        Fizika A 15 (2006) 61-72

CC   221) M. Gotić, S. POPOVIĆ and S. Musić

        Influence of synthesis procedure on the morphology  of bismuth oxide particles

        Materials Letters 61 (2007) 709-714

                                                        

CC   222) S. Musić, Đ. Dragčević and S. POPOVIĆ

        Influence of synthesis route on the formation of ZnO particles and their morphologies

        Journal of Alloys and Compounds 429 (2007) 242-249

CC   223) M. Ristić, E. de Grave, S. Musić, S. POPOVIĆ and Z. Orehovec

        Transformation of low crystalline ferrihydrite to alpha-Fe2Oin the solid state

        Journal of Molecular Structure 834-836 (2007) 454-460  

CC   224) S. Musić, A. Šarić and S. POPOVIĆ

        Dependence of the microstructural properties of ZnO particles on their synthesis

        Journal of Alloys and Compounds 448 (2008) 277-283

CC   225) M. Gotić, S. Musić, S. POPOVIĆ and L. Sekovanić

        Investigation of factors influencing the precipitation of iron oxides  from Fe (II)

        containing solutions

        Croatica Chemica Acta 81 (2008) 569-578

CC   226) S. POPOVIĆ, Ž. Skoko and G. Štefanić

        Microstructure  of  Al - Ag - Zn  alloys

        Acta Chimica Slovenica 55 (2008) 793-800

  CC   227) Ž. Skoko, S. POPOVIĆ and G. Štefanić

        Microstructure  of Al - Zn  and  Zn - Al   alloys

        Croatica Chemica Acta 82  (2009) 405-420

CC   228) S. POPOVIĆ, Ž. Skoko and G. Štefanić

        Temperature dependence of microstructure of Al - Ag - Zn  alloys

        Zeitschift für Kristallographie Suppl. 30 (2009) 309-314

CC   229) M. Ristić, S. POPOVIĆ and S. Musić

        Investigation of crystalline phases in the alpha-Fe2O3/alpha-Al2O3 system

        Croatica Chemica Acta 82 (2009) 397-404

CC   230) S. Musić, A. Šarić, S. POPOVIĆ and M. Ivanda

        Formation and characterisation of nanosize alpha-Rh2O3 particles

        Journal of Molecular Structure 924-926 (2009) 221-224

CC   231) S. Musić, M. Ristić and S. POPOVIĆ

        Synthesis and microstructure of porous Mn-oxides

        Journal of Molecular Structure 924-926 (2009) 243-247

CC   232) D.M. Lyons, D. Medaković, Ž. Skoko, S. POPOVIĆ, S. Rončević, L. Pitarević    

        Svedružić and I. Karniš

        Biomineralization on an ancient sculpture of the Apoxyomenos: effects of a metal-rich  

        environment on crystal growth in living organisms 

        Crystal Growth and Design  9 (2009) 3671-3675

CC   233) S. Musić, A. Šarić and S. POPOVIĆ

        Formation of nanosize ZnO particles by thermal decomposition of zinc acetylacetonate

        monohydrate

        Ceramics International 36 (2010) 1117-1123

CC  234) S. POPOVIĆ, Ž. Skoko and G. Štefanić

       Factors affecting diffraction broadening analysis

       Zeitschrift für Kristallographie Proc.1 (2011) 55-62

CC   235) Ž. Skoko, J. Popović, K. Dekanić, V. Kolbas and S. POPOVIĆ

        XBroad: program for extracting basic microstructure information from X-ray diffraction  

        patterns in few clicks

        Journal of Applied Crystallography 45 (2012) 594-597

PK   236) D. Medaković and S. POPOVIĆ

        Unusual crystal formation in organisms – exceptions that confirm biomineralization rules

        In Crystal Growth, Book 2, Crystallization and Materials Science of Modern Artificial and 

        Natural Crystals, Ed. Elena Borisenko,  InTech Open Access Publisher, 2012, 157-181

DZS 237)  S. POPOVIĆ

        Hrvatska kristalografska zajednica:  - 1966 - 1991 - 2012

        Zbornik radova znanstvenoga skupa Kristalografija u Hrvatskoj, 25.01.2012., Zagreb,

        urednik  S. Popović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,  2013., 17-28

DZS 238) Ž. Skoko i  S. POPOVIĆ

        Fazne pretvorbe u slitinama aluminija

        Ibid, 167-180

DZS 239) S. POPOVIĆ:

        Razvoj i primjena rentgenskih difrakcijskih metoda

        Ibid, 203 - 214

CC  240) M. Ristić, S.  Musić, S. POPOVIĆ, Đ. Dragčević, M. Marciuš and M. Ivanda

        Synthesis and long-term phase stability of Mn3O4 nanoparticles

        Journal of Molecular Structure 1044 (2013) 255-261

CC  241) M. Ristić, S. POPOVIĆ, M. Ivanda and S. Musić

       A simple route in the synthesis of CdS nanoparticles

       Materials Letters 109 (2013) 179-181

CC  242) Ž. Skoko, S. POPOVIĆ and G. Štefanić

       Dependence of microstructure on errors in X-ray diffraction profile measurement

       Journal of Materials Science and Engineering (USA) A3 (2013) 690-697

CC  243) M. Ristić, S. POPOVIĆ and S. Musić

        Formation of oxide phases in the system Pr - Fe - O

        Croatica Chemica Acta 86 (2013) 281-285

CC  244) A. M. Tonejc, D. Medaković, S. POPOVIĆ, A. Jaklin, M. Bijelić and I. Lončarek

        Biomineralization in the sea hare Aplysia punctata initiated by nano-dolomite

        Croatica Chemica Acta 87 (2014) 143-152

CC  245) S. POPOVIĆ and Ž. Skoko

       X-ray diffraction broadening analysis

       Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering  34 (2015) 39-49

       http://dx.doi.org/10.20450/mjcce.2015.642

CC  246) S. POPOVIĆ

       Quantitative phase analysis by X-ray diffraction – simple routes

       Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering  34 (2015) 33-38

       http://dx.doi.org/10.20450/mjcce.2015.643

DZS 247) S. POPOVIĆ, A. Tonejc i Ž. Skoko

         Suvremene difrakcijske metode u istraživanju polikristala  

         Zbornik radova znanstvenoga skupa Suvremena kristalografija u Hrvatskoj, 30.09.2014.,

         Zagreb, urednik S. Popović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,  2015., 41-56

DZS 248) A. Tonejc, S. POPOVIĆ i Ž. Skoko

         Kratki osvrt na razvoj rendgenske difrakcije u polikristalu  

         Ibid, 57-67

DZS 249) A. M. Tonejc, D. Medaković, S. POPOVIĆ, A. Jaklin, M. Bijelić i I. Lončarek

         Strukturna istraživanja biomineralizacije morskoga zekana Aplysia punctata metodama

         elektronske mikroskopije i difrakcije  

         Ibid, 95-108

DZS 250) Ž. Skoko, S. POPOVIĆ i J. Popović

         Analiza proširenja rendgenskih difrakcijskih linija – kako odrediti mikrostrukturu  

         Ibid, 69-80

CC  251) S. POPOVIĆ, A. Tonejc and Ž. Skoko

         Contemporary diffraction methods in study of polycrystals

        Croatica Chemica Acta 88 (2015) 561-577

CC  252) B. Hanžek, S. POPOVIĆ

Bernardo Brixy, the first Laue's follower in Croatia

Zeitschrift für Kristallographie‒ Crystalline Materials, 233 (2018) no. 8, 587-590

PK  253) Ž. Skoko, S. POPOVIĆ

Microstructure of Al-Cu, Al-Zn, Al-Ag-Zn and Al-Zn-Mg Alloys,

In: Encyclopedia of Aluminum and Its Alloys, Ed. George E. Totten, Taylor & Francis, New York, 2018, pp. 1659-1674

 CC  254) S. Musić, M. Marciuš, S. Krehula, S. POPOVIĆ, E. Kuzmann, Z. Homonnay

         Some microstructural properties of zinc borosilicate glass as a possible matrix in the immobilization of various wastes

         Croatica Chemica Acta 92(3) (2019) 429–433  doi: 10.5562/cca3574

CC   255) S. POPOVIĆ

         Quantitative Phase Analysis by X-ray Diffraction—Doping Methods and Applications Crystals 2020, 10(1), 27; doi: 10.3390/cryst10010027

                     

 Professional papers / Stručni radovi

 S1.      S. POPOVIĆ

            Utjecaj neutronskog zračenja na strukturna i električna svojstva grafita

            Nuklearna energija, god. III, br. 5 (1966) 19-24

 S2.      R. Despotović,  Z. Despotović,  M. Jajetić, S. POPOVIĆ i Ž. Telišman

            Rendgenska difrakcijska analiza srebrnog jodida pripremanog pod različitim uvjetima

            Kemija u industriji 17 (1968) 197-204

 S3.      S. POPOVIĆ

            Ispitivanje strukturnih karakteristika reaktorskog grafita rendgenskim metodama

            II. Jugoslavenski simpozij o reaktorskim materijalima, Herceg-Novi,

            1965 (rad 3-7)

 S4.      S. POPOVIĆ

            Elektronska optika

            Tehnička enciklopedija, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb,

            svezak 5 (1976) 1-6

  S5.     S. POPOVIĆ

            Elektronski mikroskop

            Tehnička enciklopedija, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb,          

             svezak 5 (1976) 6-15

  S6.     S. POPOVIĆ

            Istraživanje polimera rendgenskom i elektronskom difrakcijom i elektronskom

            mikroskopijom

            Zbornik Simpozija Metode ispitivanja polimernih materijala, Savez kemičara i  

            tehnologa Hrvatske, Zagreb, 1976, rad 23-04/08

  S7.     S. POPOVIĆ i T. Žunić

            Nova metoda kvantitativne fazne analize mineralnih sirovina

            Savjetovanje Nove metode geoloških istraživanja i oprema, Opatija 1976.,

            Savez inženjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Jugoslavije

            str. 335-340

  S8.     S. POPOVIĆ i M. Topić

            Kristalografija

            Tehnička enciklopedija, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb,

            svezak 7 (1980) 370-380

  S9.     S. Čović-Horvat, D. Fleš, S. POPOVIĆ, M. Šateva i Ž. Bantić

            Primjena organofilnih bentonita u formulaciji specijalnih mazivih brtvila

            Nafta 30 (1979) 149-152

 S10.    M. Luić, B. Matković i S. POPOVIĆ

            Dikalcijev silikat stabiliziran dodatkom V2O5

            Cement (Zagreb) 21 (1979) 73-76

 S11.    M. Peršin, S. POPOVIĆ i B. Čelustka

            Tanki slojevi Ga2Se3-In2Se3

            Zbornik radova, 8. vakuumski kongres, Bled 1979.;

            Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, Bilten 17, str. 221-225

 S12.    S. POPOVIĆ

            Primjena rendgenske i elektronske difrakcije i elektronske mikroskopije u

            istraživanju polimera

            Zbornik radova,  Identifikacija polimernih materijala, Savez kemičara i

            tehnologa Hrvatske, Zagreb, 1983, str. 65-76

 S13.    R. Halle, B. Matković, S. POPOVIĆ i B. Gržeta

            Sistem Ca2SiO4 - Ba2SiO4, fazni sastav i hidraulička svojstva

            12. Savjetovanje o suvremenim dostignućima u proizvodnji cementa i azbest

            cementa, Rogaška Slatina, 1986.; Zbornik radova, JUCEMA, Zagreb, str. 15-20

 S14.    S. POPOVIĆ

            Elektronski mikroskop

            Matematičko-fizički list, Zagreb, 37, br. 4 (1987) 113-118

 S15.    S. Musić, M. Gotić i S. POPOVIĆ

            Korozija čelika u kontaktu s talinom fosfatnog stakla

            Zbornik radova, 15. Jugoslavenski simpozij za zaštitu od zračenja,Priština, 1989.,

            Jugoslavensko društvo za zaštitu od zračenja

 S16.    D. Medaković, M. Hrs-Brenko, S. POPOVIĆ i B. Gržeta

            Kalcifikacija ljušturica ličinki kamenica (Ostrea edulis, Linnaeus)

            Priroda 80 (1990) br.3, 14-16

S17.    D.Medaković, B.Gržeta, S. POPOVIĆ and M. Hrs-Brenko

           Mineral composition of some bivalve mollusc shels in the north Adriatic Sea

           Arhiv bioloških nauka 43 (1991) 39-47

S18.  S. POPOVIĆ

          Hrvatska kristalografska zajednica

          Kemija u industriji  59 (2010) 516-520

S19.  S. POPOVIĆ et al.

          Crystallography in Croatia

          International Union of Crystallography Newsletter 19 (2011) 7-18

S20.  S. POPOVIĆ i M. Mihaljević   

          O nazivima u fizici

          Matematičko fizički list 62, br. 1(2011/2012) 3-9  

S21.  S. POPOVIĆ

         Neki problemi školstva u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na fiziku 

          Zbornik radova,  Hrvatsko školstvo, sadašnje stanje i vizija razvoja,

          urednik S. Popović

          Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008., str.  83 - 86

S22.  S. POPOVIĆ

          Uvodne napomene; Izjava

          Zbornik radova,  Razvoj hrvatskoga školstva u kontekstu Europske unije,

          urednik S. Popović

          Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012., str.  1-5, 73-74

 S23.  S. POPOVIĆ, M. Mihaljević, A. Tonejc i D. Veža 

          O projektu STRUNA fizika 

          Kemija u industriji 62 (2013) 94 - 98

S24.   S. POPOVIĆ, M. Mihaljević, A. Tonejc i D. Veža 

          Projekt  STRUNA fizika  nije završen

          Matematičko fizički list 63, br. 4(2012/2013) 239 - 249 

S25.   S. POPOVIĆ

          Professor emeritus Boris Kamenar, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

         predsjednik i počasni predsjednik Hrvatske kristalografske zajednice,

         Boris Kamenar, 1929 – 2012, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Spomenica

         preminulim akademicima, svezak 185; urednik Stanko Popović; 2013; str. 23-37     

   S26.   S. POPOVIĆ

          Kristalografija u Hrvatskoj – Kristalografija je važna

          Kemija u industriji 63 (2014) 217 - 225

S27.   S. POPOVIĆ

          Nikola Tesla, znanstvenik i izumitelj – otkriće X-zraka

          Matematičko fizički list 64, br. 4(2013/2014) 241 - 250

S28.   S. POPOVIĆ

           Nikola Tesla, znanstvenik i izumitelj – otkriće X-zraka

           Nikola Tesla, scientist and inventor – discovery of X-rays

           Zbornik radova, Ugledni hrvatski znanstvenici u svijetu – Distinguished Croatian   

           Scientists in the World, svezak 7, urednik J. Herak

           Hrvatsko-američko društvo i Hrvatska matica iseljenika,  Zagreb,  2014,

           str. 122 - 134, 250 - 262

S29.   S. POPOVIĆ i A. Višnjevac

          Kristalografija u Hrvatskoj – u povodu Međunarodne godine kristalografije

           Priroda  104, br. 1035/6 (2014) 25 – 31

S30.   S. POPOVIĆ

          Kristalografija u Hrvatskoj – u povodu Međunarodne godine kristalografije 2014.

          Kristalografija je važna! Međunarodna godina kristalografije 2014.  

          Zbornik radova znanstvenoga skupa Suvremena kristalografija u Hrvatskoj, 30.09.2014.,

          Zagreb, urednik S. Popović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2015., 305-327

S31.   S. POPOVIĆ

          Recenzija prijedloga Cjelovite kurikularne reforme i nacionalnih kurikuluma nastavnih  

          predmeta fizika i kemija 

          Zbornik radova, Prilozi za raspravu o Cjelovitoj kurikularnoj reformi, urednik

          V. Bermanec, Sveučilište u Zagrebu 2016. (ISBN  978-953-6002-93-1), str. 115-128

S32.  S. POPOVIĆ

        Crystallography in Croatia ‒ on occasion of the 25th anniversary of the foundation of

        the Croatian Crystallographic Association

        Croatica Chemica Acta 89 (2016) 367-370

S33.  S. POPOVIĆ

         Jezik nije matematika – hrvatski jezik očima fizičara

        Hrvatski jezik 4, br. 3 (2017) str. 1 –9, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

S34.   S. POPOVIĆ

          Kratak osvrt na Cjelovitu kurikularnu reformu

          Zbornik radova, Prilozi za raspravu o obrazovnoj i kurikulnoj reformi kritike i vizije,

          Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb, 2017., urednici V. Paar, N. Šetić (ISBN   

          978-953-6134-71-7) str. 54, 172-178

S35.   A. Dujella i S. POPOVIĆ

          Razred za matematičke, fizičke i  kemijske znanosti HAZU -

          The Department of Mathematical, Physical and Chemical Sciences of the Croatian 

          Academy of Sciences and Arts

          Glasnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  1, br. 2 (2015) 17-19

S36.   S. POPOVIĆ

          Dvadeset peta obljetnica osnutka Hrvatske kristalografske zajednice

          25th anniversary of the foundation of the Croatian crystallographic association 

          Glasnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 4, broj 6 (2017), 52-55

S37.   S. POPOVIĆ

          Akademik Drago Grdenić, professor emeritus‒ utemeljitelj suvremene kristalografije u Hrvatskoj

    Drago Grdenić 1919.-2018., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Spomenica  

    preminulim akademicima, svezak 233; urednik Stanko Popović; 2020;  str. 47-66

S38.   S. POPOVIĆ

          Nazivlje u prirodoslovlju i fizici – projekt Struna fizika nije završen

          Terminology in science and physics – project Struna physics has not been completed

           Okrugli stol Terminološki izazovi i novi smjerovi znanstvenih istraživanja, Institut za

           hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 09.05.2019.

          Terminološki visnik (2020)

            

Ostali radovi

 1. S. POPOVIĆ

     O Hrvatskoj televiziji - staro jednoumlje u novom dizajnu

     Hrvatsko slovo br. 569 (2006.) str. 14

 1. S. POPOVIĆ

      Monstruozna optužnica

      Zbornik radova, Stručno-znanstveni skup Haaški sud – zajednički zločinački pothvat-

      što je to?, Zagreb, 08.12.2006. Hrvatsko kulturno vijeće, Zagreb, 2007., str.  115-118

3.  S. POPOVIĆ

Stradanja Hrvatske i Hrvata u bliskoj prošlosti – zadatci Republike Hrvatske

do pune suverenosti

Zbornik radova, 3. stručno-znanstveni skup Dani dr. Franje Tuđmana – Hrvati kroz stoljeća, 15.05.2010.; Općina Veliko Trgovišće 2010., str. 105-126, ISSN 1846-9337

 1. S. POPOVIĆ

      Zar povući tužbu Republike Hrvatske protiv Srbije?     

      Hrvatsko slovo br. 813 (2010.) str. 5

 1. S. POPOVIĆ

     Republika Hrvatska na raskrižju – kao suverena država u Europskoj uniji ili u 

     balkansko igmanskoj jugosferi

     Zbornik  radova, 4. stručno-znanstveni skup Dani dr. Franje Tuđmana – Hrvati kroz

     stoljeća, 15.05.2011.; Općina  Veliko Trgovišće 2011., str. 37-60, ISSN 1846-9337

 1. S. POPOVIĆ

      Specijalni rat Srbije protiv Hrvatske

      Hrvatsko slovo  br. 852 (2011.) str. 5-6; br. 853 (2011.) str. 4-6

 1. S. POPOVIĆ

      Do kada ćemo podnositi Trg maršala Tita?

      Hrvatsko slovo  br. 870 (2011.) str. 14

   8. S. POPOVIĆ

Razgovor

Hrvatsko slovo  br. 881 (2012.) str. 3-5, 11

 1. S. POPOVIĆ

Izlazak iz genitiva, izlazak iz posvojnoga pridjeva, konačni rastanak od

zapadnoga balkana

Hrvatsko slovo  br. 1025 (2014.) str. 4-5; br. 1026 (2014.) str. 4-5;

br. 1027 (2014.) str. 5, 11; br. 1028 (2015.) str. 5, 10

 1. S. POPOVIĆ

Izlazak iz genitiva, izlazak iz posvojnoga pridjeva, konačni rastanak od

zapadnoga balkana

      Zbornik radova, 7. stručno-znanstveni skup Dani dr.  Franje  Tuđmana – Hrvati  kroz   

      stoljeća, 16.05.2014.; Općina  Veliko Trgovišće 2015., str. 11-30. ISSN 1846-9337

 1. S. POPOVIĆ

Nastojanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u unaprjeđenju obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Zbornik radova, 8. stručno-znanstveni skup Dani dr.  Franje  Tuđmana – Hrvati  kroz 

stoljeća,  15.05.2015.; Općina  Veliko Trgovišće 2017., str. 9-35, ISSN 1846-9337

 1.  S. POPOVIĆ

Haaški sud i tzv. zajednički zločinački pothvat

       Zbornik  radova, 9. stručno-znanstveni skup Dani dr.  Franje  Tuđmana – Hrvati  kroz   

        stoljeća, 13.05.2016.; Općina  Veliko Trgovišće 2017., str. 293-299, ISSN 1846-9337

13)    S. POPOVIĆ

          Cjelovita kurikularna reforma - Ubrzana reforma, metodološki promašaji,     

            neusustavljeno nazivlje, opasan pokus

            Hrvatsko slovo br. 1155 (2017.) str. 12-13, 28

14)    S. POPOVIĆ

           Zašto se u javnom govoru ne rabi hrvatski standardni jezik ?

           Uputnik za političare i novinare

           Hrvatsko slovo, broj 1183 (2017) str. 14

15)     S. POPOVIĆ

          Stranputice reforme školstva  – Od HNOS-a preko CKR-a do "Škole za žitvot"

           Hrvatsko slovo, br. 1244 (2019.) str. 14; br. 1245 (2019.) str. 14, 15, 27

           S.  POPOVIĆ

           Političari i novinari ne rabe hrvatski standardni jezik

           11. stručno-znanstveni skup Dani dr. Franje TuđmanaHrvati kroz stoljeća,

          11. svibnja 2018.; Općina Veliko Trgovišće…(4 str)

          S.  POPOVIĆ

           Vladajuće elite u Republici Hrvatskoj

          12. stručno-znanstveni skup Dani dr. Franje TuđmanaHrvati kroz stoljeća,

          10. svibnja 2019.; Općina Veliko Trgovišće…(25 str)

 

Uredništvo i knjige

 1. 100. obljetnica rođenja akademika Mladena Paića 

Zbornik radova sa znanstvenoga  skupa održanog  u HAZU 13. prosinca 2005.; urednici Ksenofont Ilakovac i Stanko Popović; HAZU  2008.

     ISBN 978-953-154-807-6; 108 str.

 1. Hrvatsko školstvo-sadašnje stanje i vizija razvoja

Zbornik radova Okrugloga stola održanog u HAZU 22. siječnja 2008.; urednik  Stanko Popović; HAZU 2008.

     ISBN 978-953-154-806-9; 138 str.

 1. Razvoj Hrvatskoga školstva u kontekstu Europske unije  

Zbornik radova sa znanstvenoga skupa  održanog u HAZU 10. lipnja 2011.; urednik Stanko Popović; HAZU i HPKZ 2012.

     ISBN 978-953-154-133-6; 76 str.

 1. Kristalografija u Hrvatskoj 

Zbornik radova  sa znanstvenog skupa  održanog u HAZU 25. siječnja 2012.; urednik Stanko Popović; HAZU 2013.

NSK Zagreb 828644; ISBN 978-953-154-157-2; 428 str.

 1. STANKO  POPOVIĆ, Antun Tonejc i Milica Mihaljević

Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala, englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski

Urednik Antun Halonja; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2014.

NSK Zagreb 886102, ISBN 978-953-7967-02-4; 244 str.

 1. Suvremena kristalografija u Hrvatskoj 

Zbornik radova  sa znanstvenog skupa  održanog u HAZU 30. rujna 2014.; urednik Stanko Popović; HAZU 2015.

NSK Zagreb 000909310; ISBN 978-953-347-040-5; 336 str.

 1. Dvadeset peta obljetnica osnutka Znanstvenoga vijeća za kristalografiju HAZU – Hrvatske kristalografske zajednice

Sažetci priopćenja na seminaru Suvremena kristalografija u Hrvatskoj, Poreč 2017; urednici Dubravka Matković-Čalogović, Marijana Đaković, Stanko Popović; HAZU 2017. ISBN 978-953-347-169-3.

 1.  Boris Kamenar 1929.-2012.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Spomenica preminulim akademicima, svezak 185; urednik Stanko Popović; HAZU 2013. ISBN 978-953-154-210-4; ISSN 1330-0865.

 1. Drago Grdenić 1919.-2018.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Spomenica preminulim akademicima, svezak 233; urednik Stanko Popović; HAZU 2020. ISBN 978-953-347-311-6; ISSN 1330-0865.