Bibliografija

 

KNJIGA

 1. Le développement commercial de Split et Zadar aux XVe-XVIe siècles. Un commerce transitaire entre l’Europe Centrale et la Méditerranée, 2 sv., Sarrebruck 2011., 726. str.

 

Izvorni znanstveni radovi

 1. “Profesionalna djelatnost zadarskih trgovaca u XIV. i XV. stoljeću”, Zbornik Zavoda za povijesne znanosti HAZU, br.17, Zagreb (1999), str. 31-60.
 2. “Le sens de l’honneur chez quelques hommes d’affaires a Zadar au XIVe et au XVIe siecle”, Acta Histriae, IX, Koper (2000), str. 99-110.
 3. “Pojava profesije mercator i podrijetlo trgovaca u Zadru u XIV. i početkom XV. stoljeća”, Zborniku Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, br. 19, Zagreb (2001), str. 83-125.
 4. “Bilanca (rimanenze) u glavnoj računovodskoj knjizi Ivana i Lukrecije Detrico (1520.-1533.)”, Zbornik Odsjeka zavoda za povijesne znanosti HAZU, sv. 20, Zagreb (2002), str. 95-123.
 5. “L’influence des pouvoirs publics sur le commerce et sur la vie des marchés urbains en Dalmatie (XIIIe-XIVe siecles)”, Mediaevum Quotidianum, sv. 48, Krems (2003.), str. 37-52.
 6. “Dva trgovačka inventara kao pokazatelji ekonomskog i kulturnog života u Zadru u XIV. stoljeću”, Povijesni Prilozi, god. 22, sv. 25, Zagreb (2003.), str. 93-131.
 7. "Gospodarska djelatnost žena na dalmatinskom komunalnom području od XIV. do XVI. stoljeća“, Ženske skozi zgodovino, Zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, Celje 2004., str. 49-64.
 8. "Jesu li stranci marginalci? Razmatranje položaja stranaca u srednjovjekovnom društvu“, Gradske marginalne skupine u Hrvatskoj kroz srednji vijek i rano moderno doba, Dies historiae, ur. Tomislav Topić, Zagreb 2004., str. 107-127.
 9. "Društvena i kulturna uloga zadarskog trgovca u XIV. i XV. stoljeću“, Zbornik Odsjeka zavoda za povijesne znanosti HAZU, sv. 22, Zagreb (2004.), str. 55-120.
 10. "Gli scambi economici sulla costa adriatica orientale nei XV°-XVI° secoli“, Raukarov zbornik, Zagreb 2005., str. 671-690.
 11. "Žensko upravljanje nekretninama u drugoj polovici 14. stoljeća u Zadru“, Historijski Zbornik, Zagreb god. LIX (2006.), str. 33-52.
 12. "Od tržnice do luke. Trgovačka svakodnevica kasnoga srednjeg vijeka“, Kolo 4, god. XVI, Zagreb (2006.), str. 188-228.
 13. "Trgovački promet Kvarnera na Jadranu krajem srednjeg vijeka“, Zbornik Odsjeka zavoda za povijesne znanosti HAZU, sv. 25, Zagreb (2007.), str. 103-152.
 14. "La pesca e il commercio del pesce lungo la costa della Dalmazia alla fine del Medioevo“, Il mare. Ciom'era. Le interazioni tra uomo ed ambiente nel Mediterranéeo dall'Epoca Romana al XIX secolo: una visione storica ed ecologica delle attività di pesca. Atti del II Workshop Internazionale HMAP del Mediterraneo e Mar Nero, ur. R. Gertwagen, S. Raicevich, T. Fortibuioni, O. Giovanardi, Chioggia 2008., str. 106-115.
 15. "Hygiene and Commerce: the Example of Dalmatian Lazarettos from the Fourteenth until the Sixteenth Centuy“, Ekonomska i ekohistorija. Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša IV, Zagreb (2008.), str. 115-133.
 16. "Slavljenje blagdana na srednjovjekovnom hrvatskom priobalju“, Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka, ur. Lovorka Čoralić, Slavko Slišković, Zagreb 2009., str. 257-288, u koautorstvu s Mirkom Sardelićem.
 17. "Prijevoznici i pomorski trgovci s područja Crnogorskog primorja u XV. stoljeću“, Hrvatsko-crnogorski dodiri / Crnogorsko-hrvatski dodiri: Identitet povijesne i kulturne baštine, ur. Lovorka Čoralić, Zagreb 2009., str. 225-247.
 18. "Ludus zardorum: Moralni i zakonski okviri kockanja na Jadranu u srednjem vijeku“, Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest, Dies Historie, ur. Suzana Miljan, Zagreb 2009., str. 21-50.
 19. „Trgovci i njihovi odnosi sa zadarskim crkvenim ustanovama u kasnom srednjem vijeku“, Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve: Zbornik radova sa znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), sv. I., Zadar 2009., str. 299-318
 20. „Pomorstvo na istočnom Jadranu: trgovački promet i pomorske opasnosti krajem srednjega vijeka i početkom modernog doba“, Historijski zbornik, god. LXV, br. 1, Zagreb (2012.), 41-63.
 21. „Ludus zardorum: Moral and Legal Frameworks of Gambling along the Adriatics in the Middle Ages“, At the Edge of the Law: Socially Unacceptable and Illegal Behaviour in the Middle Ages and the Early Modern Period, ur. Suzana Miljan, Gerhard Jaritz, Krems 2012, 31-49.
 22. „Proizvodnja i trgovina sira u Dalmaciji krajem srednjeg i početkom ranog novog vijeka“, Zbornik Zavoda za povijesne znanosti HAZU, sv. 31, Zagreb (2013.), str. 127-160.
 23. „Scambi commerciali tra la Corona d'Ungheria e la Croazia nel tardo Medievo“, Quaderni Vergeriani. Annuario dell'associazione culturale italoungherese del Friuli Venezia Giulia "Pier Paolo Vergerio", Anno IX, n. 9, Duino Aurisina (2013.), str. 22-31.
 24. "Od sajma do sajma: pomorski obalni promet u ritmu svetaca zaštitnika na Jadranu krajem srednjeg vijeka", Croatica Christiana periodica, sv. 74/XXXVIII, Zagreb (2014.), str. 23-40
 25. „Entreprendre sous le pouvoir vénitien. La compagnie des Matafarić de Zadar durant la seconde moitié du XVe siècle“, Studi veneziani, n. s. LXVII (2013), Pisa-Roma (2014.), 231-252.
 26. „Uloga životinja u gospodarskome životu srednjovjekovnih dalmatinskih komuna“, Animalia, bestiae, ferae…: o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru, 6. Istarskih povijesni biennale, ur. Marija Mogorović Crljenko, Elena Uljančić-Vekić, 6. sv., Poreč 2015., 69-100.

   

 

Pregledni radovi

 1. „La vita marittima e commerciale della Dalmazia nel Medioevo: fonti, situazione politica ed economica, attività portuali“, Quaderni Vergeriani. Annuario dell'Associazione Culturale italoungherese del Friuli Venezia Giulia "Pier Paolo Vergerio", sv. 6, Udine (2010.) , 37-69.
 2. „Djeca pod okriljem odraslih. Odrastanje na istočnom Jadranu u razvijenom i kasnom srednjem vijeku“, Filii, filiae...: Položaj i uloga djece na jadranskom prostoru. 4. Istarski povijesni biennale, sv. 4, Poreč (2011.), 131-145.
 3. „Uloga vode u svakodnevnom životu srednjovjekovne Hrvatke“, Gazophylacium, god. XVII, br. 1-2, Zagreb (2012.),  9-44.
 

 

Prethodna priopćenja

 1. „Prilog poznavanju uloge vode u svakodnevnom životu srednjovjekovne Hrvatske“, «Bibe aquam de cisterna tua et fluenta putei tui. (prov. 5:15)» Voda i njezina uloga kroz povijest, Zagreb 2011.

 

Stručni radovi

 1. "Zrinski i Frankapani u historiografiji francuskog govornog područja“, Povijest obitelji Zrinski, Zagreb 2007, 351-370.
 2. Louis Mattutinović, Essai historique, géographique, politique, civil et militaire sur les Provinces Illÿriennes et sur le Monténégro, accompagné d'une carte géographique du territoire voisin de la Narenta, de celui de Raguse, de l'Albanie ex-vénitienne, du Monténégro et du Littoral de ces differentes contrées, prijepis izvornika u obliku CD-ROMa, uključen u knjizi Lujo Matutinović, Ogled o Ilirskim provincijama i Crnoj Gori, prev. Jagoda Milinković, Zagreb 2009.
 3. „Bibliografija Acta historica-oeconomica, sv. XI-XX“, Acta Historica-oeconomica, br. 25, Zagreb (1999.), 156-164.
 4. „Multidisciplinarno proučavanje trgovine kao dijela ekonomske povijesti srednjeg vijeka u Dalmaciji", Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta 37, Zagreb (2005.), str. 47-53.
 5. „Objavljeni izvori za razdoblje 1998. – 2008. godine“, u koautorstvu s Ivom Kurelac, Zbornik odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 26, Zagreb (2008.), 280-283.

Popularno znanstveni članci

 1. "Shkëmbimet ekonomike ndërmjet Dalmacisë dhe Shqipërisë mejsetare“ [Trgovačke veze između mletačke Dalmacije i mletačke Albanije u Srednjem vijeku], Ekskluzive: mujore për aktualitet, kulturë, sport, br. 22, Prishtina (veljača 2002.), str. 32-34
 2. "Rrugët nëpër territorin ilir“ [Putevi kroz ilirskog teritorija], Ekskluzive: mujore për aktualitet, kulturë, sport, br. 25, Prishtina (svibanj 2002.), str. 84-86.
 3. "Rrugët nëpër iliro-arbëri“ [Ceste kroz Ilirije-Albanije], Ekskluzive: mujore për aktualitet, kulturë, sport, br. 27, Prishtina (srpanj 2002.), str. 84-86
 4. “Perceptimi i tjetrit në Mesjetë“ [Percepcija drugoga u Srednjem Vijeku], Ekskluzive: mujore për aktualitet, kulturë, sport, br. 31 Prishtina (studeni 2002.), str. 90-93.
 5. "Njerëz dhe qytete të Shqipërisë sipas Analeve anonime raguziane“ [Dokumenti i izvještaji o Albaniji prema anonimne dubrovačke anale], Ekskluzive: mujore për aktualitet, kulturë, sport,br. 37, Prishtina (svibanj 2003.), str. 92-94.
 6. "Francusko-hrvatske kulturne veze od srednjeg vijeka do danas“, Hrvatska Revija, br. 1, god. III, Zagreb (2003.), str. 4-15.
 7. "Doživljaj tijela u srednjem vijeku“, Vijenac, god. XV., broj 356, 25. listopad 2007., str. 12.

 

 

Ostali radovi (prikazi)

 1. „Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU“, sv. 16, Zagreb (1998.), 184 str., Povijesni prilozi Instituta za hrvatsku povijest, br.17, Zagreb (1999.), str. 339-341.
 2. „Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru“, sv. 39, Zadar (1997.)., 334 str., Zbornik Zavoda za povijesne znanosti HAZU, br.17, Zagreb (1999.), str. 171-173.
 3. „Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles“, 40e année, Poitiers (1997), 400 str., Zbornik Zavoda za povijesne znanosti HAZU, br.17, Zagreb (1999.), str. 181-185.
 4. „Les écrits de Fernand Braudel. Autour de la Méditerranée.“, Paris 1996, 536 str., Acta Historica-oeconomica, br. 25-26, Zagreb (1999.), 178-181.
 5. Jakov Stipišić, Inventar dobara Mihovila suknara pokojnog Petra iz godine 1385., Zbornik Zavoda za povijesne znanosti HAZU, br. 19, Zagreb (2001.), str. 293-294.
 6. „Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles“, 41e année, Poitiers (1998), 419 + 109 str., Zbornik Zavoda za povijesne znanosti HAZU, br. 19, Zagreb (2001.), str. 341-344.
 7. „Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles“, 42e année, Poitiers (1999), 423+410 str., Zbornik Zavoda za povijesne znanosti HAZU, br. 19, Zagreb (2001.), str. 344-347.
 8. „Lovorka Čoralić, U gradu sv. Marka. Povijest hrvatske zajednice u Mlecima, Zagreb 2001“, u Lettre de liaison 8 (décembre 2001) Društva SIHMED (Société Internationale des Historiens de la Méditerranée), str. 16-17.
 9. „Marino Marin (glavni urednik), Talijanska uprava i egzodus Hrvata 1918-1943, HIP, Zagreb 2001“, u Lettre de liaison 8 (décembre 2001) Društva SIHMED (Société Internationale des Historiens de la Méditerranée), str. 18.
 10. „Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles“, 43e année Poitiers (2000), br. 445+, 120 str. u Zbornik Zavoda za povijesne znanosti HAZU, br. 20 Zagreb (2002.), str. 370-372.
 11. „Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles“, 44e année Poitiers (2001), 418+309 str., u Zbornik Zavoda za povijesne znanosti HAZU, br. 20 Zagreb (2002.), str. 372-374.
 12. „Gordan Ravančić, Život u krčmama srednjovjekovnog Dubrovnika, Zagreb 2001“, u Lettre de liaison 10 (31 mars 2003) Društva SIHMED (Société Internationale des Historiens de la Méditerranée), str. 15.
 13. „Lovorka Čoralić, Hrvati u procesima mletačke inkvizicije, Zagreb 2001“, u Lettre de liaison 10 (31 mars 2003) Društva SIHMED (Société Internationale des Historiens de la Méditerranée), str. 17.
 14. „Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles“, 45e année Poitiers (2002), 432+228 str., u Zbornik Zavoda za povijesne znanosti HAZU, br. 21 Zagreb (2003.), str. 363-367.
 15. „Vladimir Stipetić, Povijest hrvatske ekonomske misli (1298.-1847.), Golden Marketing, Zagreb 2001., 700 str. “, Povijest u nastavi, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb (jesen 2003.), str. 257-258.
 16. „Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles“, 46e année Poitiers (2003), 419 str. + CD-Rom, u Zbornik Zavoda za povijesne znanosti HAZU, br. 22 Zagreb (2004.), str. 291-296.
 17. „Miloš Milošević, Pomorski trgovci, ratnici i mecene. Studije o Boki Kotorskoj XV-XIX stoljeća (Marchands maritimes, guerriers et mécènes. Etudes sur les Bouches de Kotor XVe-XVe siècles), Podgorica 2003“, u Lettre de liaison 12 (2005) Društva SIHMED (Société Internationale des Historiens de la Méditerranée), str. 15.
 18. „Krešimir Regan (sous la direction de), Hrvatski povijesni atlas (Atlas historique croate), Zagreb 2003“, u Lettre de liaison 12 (2005) Društva SIHMED (Société Internationale des Historiens de la Méditerranée), str. 16-17.
 19. „Lovorka Čoralić, Hrvatski prinosi mletačkoj kulturi - Odabrane teme (Les contributions croates à la culture vénitienne - thèmes choisis), Zagreb 2003“, u Lettre de liaison 12 (2005) Društva SIHMED (Société Internationale des Historiens de la Méditerranée), str. 18-19.
 20. „Zrinka Nikolić, Rođaci i bližnji. Dalmatinski gradsko plemstvo u ranom srednjem vijeku (Parents et proches. La noblesse urbaine dalmate au Haut Moyen Age), Zagreb 2003“, u Lettre de liaison 12 (2005) Društva SIHMED (Société Internationale des Historiens de la Méditerranée), str. 20-21.
 21. „Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles“, 47e année, Poitiers (2004), 433+182 str., Zbornik Zavoda za povijesne znanosti HAZU, br. 24, Zagreb (2001.), str. 344-348.
 22. „Med Srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik, ur. Sašo Jerše, Darja Mihelič i Peter Štih, Založba ZRC, Ljubljana 2006., 749 str. “, Zbornik Odsjeka zavoda za povijesne znanosti HAZU, sv. 25, Zagreb (2007.), str. 415-417.
 23. „Bariša Krekić, Unequal rivals: essays on relations between Dubrovnik and Venice in the thirteenth and fourtheenth centuries, HAZU, Zagreb-Dubrovnik 2007., 406 str.“, Zbornik odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 26, Zagreb (2008.), 354-356.

 

 


novelirano: 27. srpnja ; 5. veljače 2015.
novelirano: 21. studenoga 2014.
novelirano: 21. siječnja 2011.
urednica: D. Torbica