Meni osobnih stranica


akademik Ranko Matasović

Datum rođenja:

  • 14.05.1968

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Posao: Odsjek za lingvistiku Filozofskof fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, I. Lučića 3, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Posao: +385(0)16120047

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti
  • akademik

Institucije:

  • redoviti profesor - Katedra za indoeuropsku lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član - Razred za filološke znanosti (10.05.2012. - ...)
  • član suradnik - Razred za filološke znanosti (18.05.2006. - 10.05.2012.)

 

     Ranko MATASOVIĆ rođen je 14. svibnja 1968. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao je opću lingvistiku i filozofiju. Magistrirao je 1992., a doktorirao 1995. obranivši tezu o rekonstrukciji teksta u indoeuropeistici (mentor: prof. dr. Radoslav Katičić). Od 1996. predstojnik je Katedre za poredbenu indoeuropsku lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu; 1996. je postao docentom, 2000. izvanrednim profesorom, a 2004. redovnim profesorom na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od 2009. je u trajnom zvanju. Stručno se usavršavao na sveučilištima u Beču (1993.) i Oxfordu (1995.). Bio je stipendist Fulbrightove zaklade za poslijedoktorski studij na Sveučilištu države Wisconsin u Madisonu u SAD-u za 1997./1998., a koristio se i stipendijom Zaklade Alexander von Humboldt za 2002./2003. na Sveučilištu u Bonnu. U ljetnom semestru 2008. boravio je u Nizozemskoj kao gost Odsjeka za poredbenu lingvistiku Sveučilišta u Leidenu. Član je lingvističkoga društva The Philological Society (London) i međunarodnoga udruženja indoeuropeista Indogermanische Gesellschaft (Wiesbaden). Predsjednik je Odbora za etimologiju Hrvatske akademije i član Odbora za baltoslavistiku Međunarodnoga slavističkog kongresa. Voditelj je znanstvenog projekta Hrvatski jezik u poredbenoj perspektivi. Od 2004. do 2009. sudjelovao je u projektu izrade indoeuropskoga etimološkog rječnika Sveučilišta u Leidenu.
       Među jedanaest Matasovićevih knjiga, od kojih se neke bave složenim pitanjima irske književne tradicije ili pak hetitskoga, za hrvatsku su lingvistiku bitne Kratka poredbeno povijesne gramatika latinskoga jezika (Zagreb, 1997., 2. prošireno izdanje 2010.), Uvod u poredbenu lingvistiku (Zagreb, 2001.), Jezična raznolikost svijeta (Zagreb, 2005., 2. prošireno izdanje 2011.) te Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika (Zagreb, 2008.). Prvorazredan su prinos lingvistici kao znanosti već danas nezaobilazne knjige Gender in Indo-European (Heidelberg, 2004.), A Theory of Textual Reconstruction in Indo-European Linguistics (Frankfurt a/M & New York, 1996.) i Etymological Dictionary of Proto-Celtic (Leiden, 2009.). Istaknuo se kao urednik lingvističkih edicija i kao prevoditelj s različitih jezika. Dobitnik je Nagrade Hrvatske akademije za 2002. za trajan doprinos znanosti na području filologije, a godine 2006. izabran je za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
     S obzirom na visoke znanstvene domete, širinu znanja i znanstvenih interesa, izuzetnu marljivost, organiziranost i plodnost u radu, napore u pružanju što izvrsnije sveučilišne nastave, kulturnu vrijednost radova za hrvatsku kulturu, a znanstvenu vrijednost za međunarodnu znanost prof. dr. sc. Ranko Matasović jedan je od vodećih hrvatskih jezikoslovaca i jedan od najcjenjenijih indoeuropeista, keltista, poredbenih lingvista i tipologa, ali i baltoslavista i kroatista.

 

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2012.

 

 

Opširnije podatke pogledajte ovdje.

 


novelirano: 8. lipnja 2012.
urednica: D. Torbica