Meni osobnih stranica


akademik Nikša Stančić

Datum rođenja:

  • 16.03.1938

Mjesto rođenja:

  • Stari Grad na Hvaru

Telefoni:

  • Kontakt: +385(0)14658495
  • mobitel: +385(0)984209389

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti
  • akademik

Institucije:

  • redoviti profesor u miru - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest

Funkcije u Akademiji:

  • voditelj - Arhiv Akademije (27.01.2016. - ...)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član - Razred za društvene znanosti (20.05.2004. - ...)
  • član suradnik - Razred za društvene znanosti (18.05.2000. - 20.05.2004.)

 

B I O G R A F I J A

    Rođen je 16. ožujka 1938. godine u Starom Gradu na Hvaru. Službenim imenom je Nikola Stančić, ali je sve svoje radove tiskao pod imenom Nikša Stančić, pod tim je imenom jedino poznat u javnosti, te se tako vodi i kao član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

    Osnovnu školu pohađao je u Starom Gradu, a gimnaziju u Splitu.
    Povijest je diplomirao 1964. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
    Doktorirao je 1979. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
    Usavršavao se u Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut u Beču.

    Nakon diplomiranja radio je kao vanjski urednik u uredništvu Školskog radija i televizije tadašnje Radiotelevizije Zagreb, a od 1968. godine bio je zaposlen kao kustos u Povijesnom muzeju Hrvatske (danas Hrvatski povijesni muzej).
    Od 1971. zaposlen je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Odsjeku za povijest kao asistent na Katedri za hrvatsku povijest, nakon doktorata 1979. godine biran je u zvanja docenta i zatim izvanrednog profesora, 1991. izabran je u zvanje redovitog profesora, a 1998. godine u trajno zvanje redovitog profesora.
    U mirovinu je stupio 1. listopada 2008. godine.

    Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu predavao je predmet “Hrvatska povijest u 19. stoljeću” i više izbornih predmeta.
    Bio je voditelj više kolegija na poslijediplomskim doktorskim studijima povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Predavao je na poslijediplomskom studiju povijesti u Ljubljani i Mariboru.
    I nakon umirovljenja predaje na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, te na poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti i kroatologije na Filozofskom fakultetu i na Hrvatskim studijima u Zagrebu.

    Istražuje hrvatsku povijest novoga vijeka u njezinu europskom kontekstu, napose povijest Hrvatskog narodnog preporoda u sjevernoj Hrvatskoj i Dalmaciji, problematiku nacije i nacionalizma te heraldičku problematiku.
    Objelodanio je više knjiga kao autor, koautor i urednik. Autor je većeg broja znanstvenih radova tiskanih u časopisima u zemlji i inozemstvu, izdanja izvorne građe, stručnih radova, ocjena, prikaza, i dr.
    Sudjelovao je u radu brojnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, te bio član znanstvenih odbora kongresa i znanstvenih skupova.
    Bio je voditelj projekata “Hrvatska 18-19. stoljeća - modernizacija i nacionalni pokret” i “Hrvatska povijest - sinteze”, a od 1997.-2011. bio je voditelj projekta “Temeljni dokumenti hrvatske povijesti - dokumenti i simboli identiteta”.
    Bio je glavni urednik Radova Zavoda za hrvatsku povijest, te je bio i danas je član uredništva drugih povijesnih časopisa.
     Od 2011. godine urednik je Rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - Razred za društvene znanosti

    Na Filozofskom fakultetu obavljao je dužnosti pročelnika Odsjeka za povijest (1980.-82.), predstojnika Zavoda za hrvatsku povijest (1986.-91.) i prodekana (1980.-83., 1994.-98.).    Bio je predstojnik je Katedre za hrvatsku povijest (od 2004. do umirovljenja 2008.).
    Bio je voditelj dislociranog studija povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (2003.-2008.).

     Godine 1992.-94. obnašao je dužnost pomoćnika ministra znanosti zaduženog za društvene i humanističke znanosti.
    Godine 1990.-92. bio je član Znanstvenog vijeća Ministarstva znanosti, bio je i sada je član više prosudbenih i drugih tijela Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Član je Matičnog povjerenstva za humanističke znanosti.

    Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2002. godinu za djelo “Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću”.

    Djeluje u javnom životu preko sredstava javnog obavješćivanja (novina, radija, televizije), javnih predavanja i dr.

    Član je Društva za hrvatsku povjesnicu i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti.
    Godine 2000. izabran je za člana suradnika, a 2004. za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za društvene znanosti.


Napomena:
Biografiju, ocjenu znanstvene djelatnosti i bibliografiju do 2011. godine v. kod:
Božena Vranješ-Šoljan, Akademik Nikša Stančić - život i djelo, u: Zbornik Nikše Stančića (ur. Iskra Iveljić), Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest - FF press, 2011, 9-38.
 


postavljeno: 12. listopada 2011.
urednica: D. Torbica