Meni osobnih stranica


akademik Nenad Cambi

Datum rođenja:

 • 21.02.1937

Mjesto rođenja:

 • Split

Adrese:

 • Poslovna adresa: Odjel za arheologiju Sveučilište u Zadru, Obala Kralja Petra Krešimira IV, 2, 23000 Zadar
 • Privatna adresa: Zoranićeva 4/II, 21000 Split

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik (16.05.2002. - ...)
 • doktor znanosti (1975. - ...)

Institucije:

 • redoviti profesor u miru - Filozofski fakultet u Zadru, Odjel za arheologiju

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj - Zavod za povijesne znanosti u Zadru (01.12.2016. - ...)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za društvene znanosti (16.05.2002. - ...)
 • član suradnik - Razred za društvene znanosti (03.12.1992. - 16.05.2002.)


ŽIVOTOPIS

 

       Rođen 21. veljače 1937.god. u Splitu. Osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju završio u Splitu. Diplomirao (1962.), magistrirao (1973.) i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1975).
        Radio kao kustos, viši kustos Arheološkog muzeja u Splitu. Od 1976.god. je honorarni docent, te od 1981.god. honorarni izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1980. do 1982. ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu. 1. prosinca 1982.god. zasniva stali radni odnos s Filozofskim fakultetom u Zadru u zvanju izvanrednog profesora. Godine 1986. izabran je za redovnog profesora. Reizabran za redovnog profesora 1990. U trajno zvanje redovnog profesora izabran godine 1997. Na Sveučilištu u Zadru (ex Filozofski fakultet u Zadru) predaje predmete: Klasična arheologija i Starokršćanska arheologija. Umirovljen je 1. listopada 2007. Vrlo brzo izabran je u zvanje professor emeritus. Poslije umirovljenja na Sveučilištu u Zadru vodi poslijediplomski doktorski studij “Arheologija istočne obale Jadrana”). Na studiju povijesti u sklopu Odijela humanističkih studija Splitskog sveučilišta predavao izborne kolegije "Poganstvo i kršćanstvo na kraju antike" te “Republika i carstvo”. U posljednje dvije godine na reformiranom studiju povijesti na Filozofskom fakultetu u Splitu predaje kolegije “Antički grad na Jadranu” i “Rimski carevi i carski kult”.
       Predavao na raznim poslijediplomskim studijima u zemlji i inozemstvu (Dubrovnik, Zagreb-arheologija i povijest umjetnosti, Zagreb Hrvatski studiji, Zadar-arheologija, Split-zaštita spomenika kulture, Ljubljana, Macerata, Rim II (Torr Vergata), Bordeaux, Marburg/Lahn). Predavao različite kolegije.
       Primio je godišnju nagradu grada Splita 1980. (za kulturu) i godišnju nagradu grada Splita za godinu 1994. (za znanost). Godišnje nagrade za znanost lista Slobodna Dalmacija za godine 1988. i 2002. (nagrada Kruno Prijatelj) te godišnju nagradu Matice Hrvatske za zananost (Oton Kučera) za godinu 2002. Iste godine dobio i godišnju nagradu Hrvatskog arheolokog društva Zagrebu (Josip Brunšmid). Nagrada J.J. Strossmayer za humanističke znanosti dodijeljena mu je za 2005. Godine 2008. sa skupinom autora (M. Dizdar, R. Matijašić, B. Kuntić Makvić, M. Zaninović, M. Miličević, M. Sanader i N. Cambi, urednica M. Sanader) dobio nagradu INE za knjigu “Kroatien in der Antike”, Mainz 2007. Dobio i nagradu Frane Bulić Hrvatskog arheološkog društva 2009. za životno djelo. Nagradu za životno djelo grada Splita dobio godine 2010.
       Član je Hrvatskog arheološkog društva, Centra za balkanološka ispitivanja akademije znanosti i umjetnosti Republike BiH (Sarajevo), dopisni je član Deutsches Archäologisches Institut (Berlin), dopisni član Pontificia Commissione di Archeologia Sacra (Vatikan), redovni član Centro di studi per l’ archeologia dell’ Adriatico Ravenna-Italija. Član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Zagreb) je od 1992. 16. svibnja godine 2002., izabran za redovnog član u I. razredu (Razred za društvene znanosti). Bio je predsjednik Nacionalnog odbora XIII. Međunarodnoga kongresa za starokršćansku arheologiju (Split-Poreč) godine 1994. Otada je član Commitato promotore dei Congressi internazionali per l' arheologia Crisatiana sa sjedištem u Vatikanu koji se brine za održavanje kongresa za starokršćansku arheologiju.
        Bio je član Nacionalnog vijeća za znanost Ministarstva znanosti Republike Hrvatske. Bio je i član Nacionalnog vijeća za kulturna dobra Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Do 1. siječnja 2009. bio je član je Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje Republike Hrvatske (u procesu provedbe tzv. “Bolonjskog procesa”).
       Suradnik je najstarijeg projekta Njemačkog arheološkog instituta u Berlinu Corpus der antiken Sarkophagreliefs. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim skupovima koje je organizirao Njemački arheološki institut u Berlinu.
       Sudjelovao na više od stotinu domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova s referatima od kojih je najveći dio tiskan. Osobno je organizirao više znanstvenih skupova te bio urednikom njihovih zbornika.
       Sudjelovao kao suradnik i voditelj na brojnim terenskim (kopnenim i podmorskim istraživanjima). Najvažnija terenska istraživanja: Salona, Narona, Asseria, Burnum, Zmijavci kod Imotskog. Jedan je od pionira podmorske arheologije u Hrvatskoj. Najvažnije podmorska istraživanja zaštitnog karaktera uvala Vela Svitnja i uvala Špinut u Splitu te druga rekognosciranja zaštitno-znanstvenog karaktera.
Sudjelovao je u povjerenstvu za praćenje konzervatorskih radova na brončanom kipu Čistača strigila nađenog u vodama Malog Lošinja. Savjetnik je pri konzervatorskoj obradi mramornih sarkofaga nađenih u Saloni pri izradi temelja Mosta Franje Tuđmana.
       Voditelj je arheoloških istraživanja i konzervacije amfiteatra i okolnih popratnih zgrada vojnog karaktera te voditelj postave Muzeja i istraživačkog centra (dovršeno) pri Nacionalnom parku u Puljanima kod Burnuma. Suvoditelj je projekta istraživanja nedestruktivne arheologije koji se provodi u Burnumu s Univerzitetom u Bologni.
Područje znanstvenih aktivnosti: klasična arheologija (antička skulptura, religija i arhitektura) i starokršćanska arheologija (arhitektura i skulptura te sitna umjetnost). U posljednje doba intenzivno se bavi poviješću kasne antike, osobito razdobljem tetrarhije (Dioklecijan i sudrugovi).  
       Napisao 18 monografija i oko 400 znanstvenih i stručnih radova, osim toga izradio je brojne recenzije i enciklopedijske jedinice u domaćim i svjetskim enciklopedijama te novinski članci. U izdanjima HAZU (nekoliko brojeva časopisa Arheološki radovi i rasprave, te Rad Razreda za društvene znanosti), a u knjižici predavanja održanih u HAZU tiskao je monografiju: “Je li Dioklecijan, utemeljitelj Splita, trebao bolje proći u projektu uređenja   Splitske rive”, Zagreb 2009.
       Uredio je Spomenicu posvećenu preminulom akademiku MATI SUIĆU redovitom članu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 2004.
       Voditelj je znanstvenog projekta pri Ministarstvu znanosti i tehnologije pod naslovom "Istraživanja antičkog graditeljstva i umjetnosti u Dalmaciji" (šifra 269-269868-0919) u kojem sudjeluje veći broj istraživača.
        Kao mentor vodi brojne magistarske i doktorske radnje. Do sada je bio voditelj 16 doktorskih i 10 magistarskih radova. U ovom trenutku vodi još 5 doktorskih disertacija.
        Predsjednik je Književnog kruga u Splitu od 1992. godine. koji se bavi kulturnim i znanstvenim te izdavačkim radom (izdane su brojne znanstvene knjige iz područja književnosti, komparativne književnosti, povijesti, povijesti umjetnosti i arheologije). Odlikovan je redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.
 

 

Podaci poslije izbora u HAZU godine 2002.:

 • Nastavak rada kao predsjednika Književnog kruga (već 20 godina). U Književnom krugu voditelj je godišnje znanstveno-kulturne manifestacije Knjiga Mediterana u okviru koje su redovno dva znansstvena simpozija.
 • Sudjelovao na 15 raznih znanstvenih skupova (vidi bibliografiju). Osim toga još nekoliko znanstvenih referata je spremno za tisak.
 • Kao predsjednik i glavni organizator znanstvenih skupova i kongresa: “Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja, Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja (Diokletian, Tetrarchy and Diocletian’s Palace on the 1700th Anniversary of Existence, Zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 18. do 22. rujna 2005. u Splitu, Proceedings of the International Conference Held in Spit from September 18th to 22nd 2005 (tiskan 2009.)”. Vidi bibliografija.
 • S Guntramom Kochom glavni organizator i predsjednik skupa „Roman Funerary Art in South Eastern Europe, uvodni referat: „Development of the Roman Funerary Art from Western Illyricum“ (još netiskano)
 • Uvodni referat na XVII međunarodnom skupu ROMEC (Roman Military Equipment) u Zagrebu (svibanj 2010.). Refrat: „Roman Military Tropaea in Illyricum“ (još netiskan).
 • Uvodni referat na XII CRPA (Conference on Roman Provincial Art) u Puli svibanj 2011.). Naslov referata: “Roman Sculpture from Illyricum (Dalmatia and Istria). Import and Local Production. A Survey“ (još netiskan).
 • U HAZU: glavni urednik zbornika Arheoloških radova i rasprava (izdanje Odjela za arheologiju HAZU) te član uredništva časopisa Rad Razreda za društvene znanosti
  • Uredio spomenicu u čast preminulom akademiku Mati Suiću (tiskano 2004.).
  • Poslije izbora objavio
   • 6 knjiga i monografija
   • 18 priloga u knjigama i zbornicima
   • 30 znanstvenih radova
   • 17 referata na domaćim i međunarodnim skupovima
 • Kao mentor vodio 8 doktoranada nakon izbora (D. Maršić, M. Kolega, M. Ilkić, M. Glavičić, S. Gluščević, A. Busuladžić,  M. Brajčić, I. Borzić) koji su svi obranili svoje doktorate. Prije izbora u HAZU vodio 5 doktoranada (Ž. Miletić, A. Škegro, B. Matulić, B. Kirigin, M. Buzov). U ovome trenutku vodi još 6 doktoranada (V. Jović, I. Kamenjarin, Boris Čargo, Nikolina Uroda, Maja Bilić te Vendi Jukić Buča). Doktorandi imaju prijavljene radnje po predbolonjskom sustavu. Dvije vodi po bolonjskom sustavu (V. Jović i I. Kamenjarin).  Vodio i dva magisterija (A. Kilić i N. Uroda). Magisterije i doktorate vodio na Zagrebačkon Filozofskom fakultetu, kao i na Sveučilištu u Zadru.
 • Nema podataka u sudjelovanju u komisijama za obranu doktorata i magisterija (gruba procjena preko 30).    
 • Poslije izbora u HAZU bio član Nacionalnog Vijeća za visoko školstvo (2006. do 1. 01. 2010.). Prije izbora u HAZU bio član Nacionalnog vijeća za kulturna dobra i član Nacinalnog vijeća za znanost.     

 

 


novelirano: 2. rujna 2011.;  7. srpnja 2009.
urednica: D. Torbica