Mira Menac-Mihalić

Datum rođenja:

  • 1954

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Telefoni:

  • Kontakt: +385(0)14577849
  • mobitel: +0915464416

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redovita profesorica - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik - Razred za filološke znanosti (14.06.2018. - ...)
  • član suradnik - Razred za filološke znanosti (29.05.2008. - 14.06.2018.)

 

Životopis

 

     Rođena je 1954. u Zagrebu. 1978. diplomirala je na Filozofskom fakultetu Jugoslavenske jezike i književnosti i Ruski jezik i književnost, 1977. dobila je nagradu Rektora Zagrebačkoga sveučilišta kao odličan student. 1986. obranila je doktorsku radnju “Čakavska morfologija i morfološka akcenatska tipologija”.
     Od 1978. do 1980. radila je u Zavodu za jezik Instituta za filologiju i folkloristiku, među ostalim na Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, na dijalektologiji s uvođenjem u terenska istraživanja i na onomastici. Aktivnu je suradnju s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje nastavila do danas.
     Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika radi od 1980. kao asistentica, od 1990. kao docentica, od 2006. kao izvanredna, od 2010. kao redovita profesorica. Osim redovnih kolegija Povijest hrvatskoga jezika (za studente kroatistike) i Hrvatske dijalektologije (za studente kroatistike i etnologije) vodila je i izborne kolegije za studente kroatistike Hrvatska dijalektna leksikografija i Iz hrvatske dijalektne akcentuacije. Sudjeluje u radu poslijediplomskih studija u Zagrebu i Rijeci.
     Bila je predstojnica Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika od 1999. do 2008. i  zamjenica pročelnika Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu u dva mandata: od 2002. do 2004. i od 2006. do 2008. Od 2008. do 2010. bila je pročelnica Odsjeka za kroatistiku.
Stručno se usavršavala u Bugarskoj, Makedoniji i Sloveniji. Pozivana je na gostovanja u Austriju, Makedoniju i Sloveniju.
     Članica je Odbora za dijalektologiju i Odbora za leksikografiju Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na kojima, uz ostalo, sudjeluje u organiziranju trijenalnih znanstvenih skupova.
      Surađivala je na projektima glavnoga istraživača akademika Milana Moguša "Kompjutorska obrada hrvatskoga književnog jezika" i "Istraživanje hrvatskih dijalekata".
Voditeljica je znanstveno-istraživačkoga projekta “Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije“, koji potpomaže MZOŠ, u okviru kojega je prikupljena i obrađivana građa iz stotinjak štokavskih, kajkavskih i čakavskih hrvatskih govora.
     Više od 20 godina surađuje u međunarodnom projektu “Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ELA)” glavnog istraživača akademika Dalibora Brozovića, kao članica hrvatskoga i međunarodnog povjerenstva Općeslavenskoga lingvističkog atlasa i Redakcije Općeslavenskoga lingvističkog atlasa. Sudjelovala je na radnim zasjedanjima Međunarodnoga povjerenstva Općeslavenskoga lingvističkog atlasa u mnogim slavenskim zemljama i Njemačkoj. Surađivala je svojim kartama u knjigama drugih zemalja i priređivala, redigirala i interpretirala našu dijalektnu građu za karte drugih autora. Izradila je (sama ili u suautorstvu) jednu uopćavajuću i niz fonetskih i leksičkih karata i komentara za 850 punktova slavenskih jezika. Riječ je o kartama i tekstovima objavljenim u Varšavi (Leksičko-tvorbena serija), u Moskvi, Skopju i Zagrebu (Fonetsko-gramatička serija). Za 4.a tom Općeslavenskoga lingvističkoga atlasa izradila je Uopćavajuću kartu Fonetski refleksi*ъ i *ь. Zamjenica je glavnog urednika i izvršna urednica toga toma.
     Od 2008. glavna je i odgovorna urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika, pod njezinim uredništvom izašle su iz tiska dvije knjige Hrvatskoga dijalektološkog zbornika, a treći je u tisku.
Urednica je i suradnica u izradi više objavljenih knjiga. Sudjeluje s referatima na skupovima u zemlji i inozemstvu. Objavila je više desetaka znanstvenih radova.
     Za knjigu Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj (S Rječnikom frazema i Značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema) , u kojoj je obradila više od 4000 frazema iz 14 novoštokavskih ikavskih govora, donoseći i rječnik te popis sinonimnih frazema,  dobila je Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2005. za područje filoloških znanosti, a za drugu, za knjigu Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima dobila je (zajedno sa suautoricom Jelom Maresić) pripomoć Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
     Njezina su raznovrsna istraživanja frazeološke problematike, u prvom redu dijalektološke, vidljiva i u radu na nekoliko dijalektalnih rječnika u kojima je surađivala: moliškohrvatskoga, gradišćanskohrvatskoga te kajkavskoga književnoga jezika.
     Studente pokušava zainteresirati za dijalektološke teme, potiče ih na istraživanje, a mnoge od njih i na znanstveni rad. Pod njezinim mentorstvom napisano je nekoliko stotina seminarskih, pedesetak diplomskih, obranjeno je 6 magistarskih i 8 doktorskih radova.
Jedno je od područja njezina rada prikupljanje govornih snimaka kojima se koristi u nastavi na sveučilišnoj razini, ali koji i drugima omogućuje znanstvenu obradu. Iz bogate fonoteke terenskih zapisa izvornih hrvatskih govora, prikupljene u trideset godina rada, izdvojila je (sa suautoricom Anitom Celinić) najreprezentativnije snimke čakavskih, kajkavskih i štokavskih govora i  izrađuje Ozvučenu čitanku iz hrvatske dijalektologije, koja će se sastojati od nosača zvuka (sa zvučnim primjerima iz nekoliko desetaka hrvatskih punktova) i knjige u kojoj će biti odgovarajući tekstovi (fonetski zapisi snimljenoga materijala), objašnjenja, pitanja za one koji žele proučavati tekstove, rječnik.
     Od 2011. Ministarstvo kulture podupire njezin projekt Digitalizacija i zaštita snimaka hrvatskih govora kao dijela hrvatske nematerijalne kulturne baštine u okviru programa digitalizacije arhivske, knjižničke i muzejske građe.
     Recenzenzirala je više knjiga, više desetaka radova u časopisima i zbornicima te tri znanstvena projekta. Sudjelovala je u radu nekoliko desetaka povjerenstava.
     29. svibnja 2008. izabrana za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

 postavljeno: 19. listopada 2011.
urednica: D. Torbica