Kvalifikacijski radovi:

 • Diplomski rad Optika u djelima Ruđera Boškovića (mentor akademik Žarko Dadić), obranjen u travnju 1991. na Fakultetu prirodoslovnih i matematičkih studija i odgojnih područja u Splitu, Sveučilišta u Splitu. 
 • Magistarski rad pod naslovom Matematički modeli u gospodarstvu – analiza panel podataka (mentor prof. dr. Ante Puljić), obranjen u travnju 1998. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilišta u Zagrebu. 
 • Disertacija pod naslovom Epistemološki aspekti Getaldićeva rada na matematičkoj analizi i sintezi (mentor akademik Žarko Dadić), obranjen 28. veljače 2012. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilišta u Zagrebu.

1. a) Autorske knjige: 

 • Hrvatski velikan Faust Vrančić (ur: J. Bratulić, S. Damjanović, K. Nemec, D. Oraić Tolić, A. Szabo  i dr.), Osijek: nakladnik Privlačica, 2018., recenzenti: ak. Ž. Dadić, prof. dr. S. Kutleša
 • Faust Vrančić - Portret izumitelja (ur. Kristina Kalanj), Zagreb: nakladnik    Tehnički muzej 'Nikola Tesla' , 2019.,recenzenti: ak. Ž. Dadić, prof. dr. D. Zelić 

1. b) Popularne knjige:

 • Marin Getaldić, (ur. Luko Paljetak), Matica hrvatska - Ogranak Dubrovnik, Zagreb, 2013., 
 • Faust Vrančić, (ur. Vilijam Lakić), Gradska knjižnica «Juraj Šižgorić», Šibenik, 2015., 
 • Faust Vrančić, (ur. Vilijam Lakić), Gradska knjižnica «Juraj Šižgorić», Šibenik, 2015., izdanje na engleskom jeziku
 • Nikola Tesla, (ur. Kristina Kalanj), Zagreb: nakladnik    Tehnički muzej 'Nikola Tesla' , 2019.

1. c) Urednička knjiga: 

 • Marijana Borić,  Bojan Marotti, Zrinka Blažević : Faust Vrančić i njegovo doba – Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u povodu 400. obljetnice objavljivanja "Novih strojeva" Fausta Vrančića (Vodice – Šibenik, 22.-23. rujna 2015.), nakladnik Memorijalni centar "Faust Vrančić", 2018.

Katalog izložbe:

 • Marin Getaldić – pogled u novo doba, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2018.
 • Faust Vrančić e la sua eredità Europea, Rim: Hrvatsko veleposlanstvo pri Svetoj Stolici - NSK u Zagrebu, 2018.

 

 

ZNANSTVENI RADOVI
 

 1. Astrološko-astronomski tekst Franje Josipa Kosednara iz 18. stoljeća “Cisio aliti Planetna Kniga”, Dani hvarskog kazališta 19, Hrvatsko kajkavsko pjesništvo do preporoda, Književni krug, Split 1993, str. 237-256.
 2. Hrvatski komputski rukopis iz kasnog baroknog razdoblja u Dalmaciji, Dani hvarskog kazališta 20, Hrvatsko barokno pjesništvo, Književni krug, Split 1994, str. 216-225.
 3. Hrvatski kalendari Pavla Rittera-Vitezovića, Dani hvarskog kazališta 21, Hrvatska književnost 18. stoljeća, tematski i žanrovski aspekti, Književni krug, Split 1995, str. 181-192.
 4. Napuchenye vu brojoznanye – prvi udžbenik matematike na hrvatskom jeziku, Dani hvarskog kazališta 23, Hrvatska književnost uoči preporoda, Književni krug, Split 1997, str. 598-615.
 5. Doprinos Otona Kučere istraživanju matematičke i prirodoznanstvene prošlosti u Hrvata, Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa Život i djelo Otona Kučere (1857.-1931.), Zvjezdarnica Zagreb i Zagrebački astronomski savez, Zagreb, 2008., 69-77.
 6. Utjecaj Šilobodove Arithmetike horvatszke (1758.) na kasnije matematičke udžbenike, Zbornik Mihalj Šilobod I njegovo djelo, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Mihalj Šilobod i njegovo djelo, Sveta Nedelja, Samoborski muzej, 2009., str. 151-162.
 7. Stoljetni kalendar Tomaša Mikloušića, Mikloušićev zbornik, Zagreb, 2010, str. 82-122.
 8. Hrvatske računice u dopreporodnom razdoblju, Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, God. XV, br. 3-4, Zagreb, 2010, str 47-59.
 9. Kajkavske računice iz 18. stoljeća, u knj. »Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzoru«, II. zbornik radova sa znanstvenih skupova Krapina 2007., 2008., i 2009. (Zabok, 2011), str. 427-442;
 10. Kajkavski kalendari u dopreporodnom razdoblju, »Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzoru«, II. zbornik radova sa znanstvenih skupova Krapina 2010. i 2011. (Zabok, 2011),str. 61-94;
 11. Prosvjetiteljsko djelovanje Ignaca Kristijanovića, »Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzoru«, II. Zbornik radova sa znanstvenih skupova Krapina 2010. i 2011. (Zabok, 2011), str. 329-344.
 12. Getaldić, Descartes i analitička geometrija, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. XXXVIII.br.2(76), Zagreb, 2012., str. 167-196.
 13. Prinos Marina Getaldića preobrazbi novovjekovne znanosti, HUM – Časopis Filozofskog fakulteta u Mostaru, br. 9, Mostar 2012.,str. 269-290.
 14. Hrvatski aritmetički udžbenik Ambroza Matića iz 1827, Zbornik o Petru Bakuli, knjižnica Tihi pregaoci, knjiga 11 (ur. P. Knezović i M. Jerković), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013, 449-462;
 15. Getaldićev doprinos matematici koji se odrazio na novovjekovni razvoj znanosti i tehnike, Zbornik radova EIS 2013, 26. međunarodni simpozij, Šibenik, 05.-08. 5. 2013., S-12, 1-8.
 16. Razvoj matematičkih metoda i njihove primjene u prirodnim i tehničkim znanostima, Zbornik radova 28. međunarodnog simpozija SONT 2014, Šibenik, 4-8. svibnja 2014. str. 1-7.
 17. Doprinos franjevaca hrvatskoj kalendarskoj tradiciji, Zbornik o Emeriku Paviću, Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Emerik Pavić i franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj", Osijek 22-25. svibnja 2013. Tihi pregaoci, knjiga 12. Zagreb 2014., str. 337-354.
 18. Franjevačko pučko školstvo do konca 18. stoljeća, Zbornik o Stipanu Margitiću, Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Fra Stipan Margitić i Bosna srebrena (1650.-1750.)", Sarajevo, 22-24. svibnja 2014. Tihi pregaoci, knjiga 13. Zagreb 2015., str. 165-180.
 19. Hrvatska kalendarska tradicija: Prvi stoljetni kalendar na hrvatskom jeziku, HUM – časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, vol. X (2015.) no. 13, Mostar, srpanj 2015., str. 45-83.
 20. Prosvjetiteljski kalendar Antuna Rožića, Zbornik Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju, IV zbornik radova sa znanstvenih skupova 2012. i 2013., str. 153-188.
 21. Pavao Ritter Vitezović i njegov utjecaj na tradiciju hrvatskih kalendara, Zbornik radova s 3. međunarodne kroatološke konferencije »Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba (1652-1713)«, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2016. str. 279-300.
 22. Komputski rukopisi Istre i Kvarnera, Zbornik radova s X. međunarodnog simpozija: Pasionska baština Istre i Kvarnera, Zagreb, 2016., str. 34-50.
 23. Faust Vrančić: 400 years after the publication of his work Machinae nova, Croatian Studies Review, Croatian Studies Centre, Macquarie University Sydney, 12(2016), str. 45-70.
 24. M. Borić, "Razvoj matematičkih metoda i njihove primjene u prirodnim i tehničkim znanostima", u  Povijest i filozofija tehnike, (ur. Z. Benčić, J. Moser), Zagreb 2017., str. 119-133. 
 25. M. Borić, "Osobitosti Vrančićevih tehničkih konstrukcija u vezi s razvojem matematike i njezine primjene u znanosti i tehnici", u  Povijest i filozofija tehnike, (ur. Z. Benčić, J. Moser), Zagreb 2017., str. 148-169.
 26. M. Borić, "Getaldićev doprinos matematici koji se odrazio na novovjekovnu znanost i tehniku", u  Povijest i filozofija tehnike, (ur. Z. Benčić, J. Moser), Zagreb 2017., str. 170-186. 
 27. M. Borić, "Frane Petrić (Franciscus Patricius) i njegovo poimanje matematike", u  Povijest i filozofija tehnike, (ur. Z. Benčić, J. Moser), Zagreb 2017., str. 134-147. 
 28. M. Borić, u  "Marko Antun de Dominis – fizičar na pragu novovjekovlja", Povijest i filozofija tehnike, (ur. Z. Benčić, J. Moser),  Zagreb 2017., str. 74-80. 
 29. M. Borić, "Herman Dalmatin i njegovo shvaćanje matematike", u Povijest i filozofija tehnike, (ur. Z. Benčić, J. Moser), Zagreb 2017., str. 12-20. 
 30. "Roger Joseph Boscovich– Universal mind of his time and a foundre of a 'New world", u: Ruggiero Giusepp Boscovich: Relazione delle rovine di Troja – 2018 The year of Troy and Roger Joseph Booscovich, Istanbul, 2018., str. 7-12
 31. Predgovor u: Carigradska pisma Antuna Vrančića/The Istanbul letters of Antun Vrančić, (ur. Z. Blažević, A. Vlašić), Istanbul, 2018.,  str. 12-15.
 32.  "Marin Getaldić između tradicionalnog i novovjekovnog pristupa znanosti povodom 450. obljetnice rođenja Marina Getaldića", Povijest i filozofija tehnike - Zbornik radova 7. simpozija PIFT 2018., (ur. Z. Benčić), Zagreb, 2018, str. 467-480
 33. "Biserka Belicza između povijesti, medicine i filozofije“ , Filozofkinje u Hrvatskoj, zbornik radova simpozija održanog 7.-9. prosinca 2016. u Zagrebu, Zagreb 2017, str. 217- 224. (koautor Ž. Dugac)
 34. "Doprinos Šibenika hrvatskoj kulturnoj i znanstvenoj povijesti – povodom 250. obljetnice Aritmetike Mate Zoričića (Ancona 1765), prve računice na hrvatskom jeziku u Dalmaciji“, Zbornik sa znanstvenog skupa „950 godina od spomena grada Šibenika“, Šibenik 22.-23. rujna, Šibenik 2017, str. 597-606 (Izvorni znanstveni članak) 
 35.  „Vrančićevo djelo Machinae novae u obzoru novovjekovne znanosti“, Faust Vrančić i njegovo doba - Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, (Šibenik – Vodice, 22. - 23. rujna 2015.,), Zagreb, 2018, str.  15-39. (Izvorni znanstveni članak) O=2,21 M=1 

 


STRUČNI RADOVI
 1. Prvi rukopisi i tragovi djelovanja skriptorija, Katalog izložbe Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, I. dio, Zagreb 1996., str. 58.
 2. Herman Dalmatin – Hermannus Dalmata, Katalog izložbe Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, I. dio, Zagreb 1996., str. 64.
 3. Istaknuti znanstvenici i djela u srednjem vijeku, Katalog izložbe Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, I. dio, Zagreb 1996.,str. 91.
 4. Franjo Petrić, Katalog izložbe Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, I. dio, Zagreb 1996., str. 113.
 5. Znanstvenici i djelovanje znanstvenih krugova, Katalog izložbe Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, I. dio, Zagreb 1996., str. 114.
 6. Faust Vrančić, Katalog izložbe Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, I. dio, Zagreb 1996., str. 155.
 7. Osnivanje sveučilišta u Zagrebu, Katalog izložbe Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, I. dio, Zagreb 1996., str. 170.
 8. Kalendari na hrvatskom jeziku, Katalog izložbe Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, I. dio, Zagreb 1996., str. 182.
 9. Matematički udžbenici na hrvatskom jeziku, Katalog izložbe Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, I. dio, Zagreb 1996., str. 231.
 10. Kraljevska zagrebačka akademija i njezino zamiranje 1850.g, Katalog izložbe Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, I. dio, Zagreb 1996., str. 289.
 11. Prvi udžbenici i ozbiljniji znanstveni radovi na hrvatskom jeziku, Katalog izložbe Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, I dio, Zagreb 1996., str. 305.
 12. Kataloške jedinice za stari i srednji vijek , 16. st., 17. st., 18. st. i 19. st. Katalog izložbe Znanost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena, I. dio, Zagreb 1996.  : (str. 18, 19, 59-61, 92, 94-102, 114, 116, 117, 121, 123, 124, 125, 130, 134 - 136, 171, 183, 209-213, 232, 290, 306, 307, 364, 370-377, 380-385).
 13. Marin Getaldić, Matematičko-fizički list, God. LXIV, br. 2/254, Zagreb 2013./2014.str.4
 14. Ivan Paskvić i njegov doprinos egzaktnim znanostima, Čovjek i svemir, god. LVI, 2013/2014., br.3, str. 30- 33.
 15. Faust Vrančić konstruktor svjetskog glasa, Juraj – bilten Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac, br. 4, Šibenik 2015. str. 17-25.
 16. Hrvatsko prirodoznanstveno nazivlje u Vitezovićevim kalendarima, Filologija, knjiga 65, Zagreb, 2016., str. 1-11.
 17. Aritmetika u slavni jezik Illiricki, franjevca Mate Zoričić, Matematičko – fizički list LXVII 1/265 (2016/2017), str. 40-41.
 18. Frane Petrić (Franciscus Patricius), Poučak – časopis za metodiku i nastavu matematike, br. 66, Zagreb, srpanj 2016., str. 4-13.
 19. Uloga akademika Žarka Dadića u razvitku Zavoda za povijest i filozofiju znanosti te njegova istraživanja hrvatske znanstvene baštine, Historijski zbornik, Zagreb 2016., str. 475-488.
 20. Doprinosi akademika Žarka Dadića na području astronomije, Historijski zbornik, Zagreb 2016., str. 525-530 (suautor D. Rosa)  
 21. Aritmetika Mate Zoričića, povodom 250. obljetnice objavljivanja prve računice na hrvatskom jeziku u Dalmaciji, Osvit - Časopis Matice Hrvatske- ogranak Šibenik, Šibenik 2016, str. 39-46.

STRUČNO-ZNANSTVENI RADOVI

 1. Feller Vilim, Hrvatski biografski leksikon, Leksikografski zavod, "Miroslav Krleža", Zagreb 1998., sv.4, E-Gm, str. 160-161.
 2. Gjumbir Marijana, Hrvatski biografski leksikon, Leksikografski zavod, "Miroslav Krleža", Zagreb 1998., sv.4, E-Gm, str. 704-705
 3. Hanžek Zenon, Hrvatski biografski leksikon, Leksikografski zavod, "Miroslav Krleža", Zagreb 2002, sv.5, Gn-H, str. 432.
 4. Henč-Bartolić Višnja, Hrvatski biografski leksikon, Leksikografski zavod, "Miroslav Krleža", Zagreb 2002, sv.5, Gn-H, str. 515.
 5. Horvatić Krešimir, Hrvatski biografski leksikon, Leksikografski zavod, "Miroslav Krleža", Zagreb 2002, sv.5, Gn-H, str. 676-677.
 6. Hrabak Franjo, Hrvatski biografski leksikon, Leksikografski zavod, "Miroslav Krleža", Zagreb 2002, sv.5, Gn-H, str. 685.
 7. Hruš Antun, Hrvatski biografski leksikon, Leksikografski zavod, "Miroslav Krleža", Zagreb 2002, sv.5, Gn-H, str. 720.
 8. Adamić K., Hrvatski leksikon, I. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb, 1996, str. 2.
 9. Antica K., Hrvatski leksikon, I. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb, 1996, str. 20.
 10. Bakotić A. K., Hrvatski leksikon, I. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb, 1996, str.52.
 11. Bauer J., Hrvatski leksikon, I. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb, 1996, str.75.
 12. Božidarević I., Hrvatski leksikon, I. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”,  Zagreb, 1996, str.144.
 13. Breyer B., Hrvatski leksikon, I. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb, 1996, str.151.
 14. Bruckner E., Hrvatski leksikon, I. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb, 1996, str.161.
 15. Cindrić M., Hrvatski leksikon, I. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb, 1996, str.191.
 16. Ljolje K., Hrvatski leksikon, II. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb 1997, str. 44,
 17. Makjanić B., Hrvatski leksikon, II. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb 1997,str. 55,
 18. Martinis M., Hrvatski leksikon, II. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”,  Zagreb 1997, str. 72,
 19. Naiman B., Hrvatski leksikon, II. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb 1997, str. 151,
 20. 20.    Petković T., Hrvatski leksikon, II. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb 1997, str. 253,
 21. Pichler G., Hrvatski leksikon, II. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb 1997, str. 260,
 22. Randić L., Hrvatski leksikon, II. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb 1997, str. 348,
 23. Šah I., Hrvatski leksikon, II. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb 1997, str. 509,
 24. Šindler G., Hrvatski leksikon, II. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb 1997, str. 520
 25. Škreblin S., Hrvatski leksikon, II. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb 1997, str. 527
 26. Tork M., Hrvatski leksikon, II. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb 1997, str. 595
 27. Vujnović V., Hrvatski leksikon, II. svezak, Naklada Leksikon d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”, Zagreb 1997, str. 675
 28. Marin Getaldić, Croatica, Hrvatski udio u svjetskoj baštini, sv. 1,  Profil, Zagreb, 2007., str. 314-317.
 29. Nikola Tesla, Croatica, Hrvatski udio u svjetskoj baštini, sv. 1, Profil, Zagreb, 2007., str. 466-471.
 30. Matematičke restauracije Marina Getaldića, Matematičko-fizički list, God. LXIV, br. 2/254, Zagreb 2013./2014., str. 78-82.
 31. Marin Getaldić i Betina špilja, Priroda, br. 11
 32. Matematičke restauracije Marina Getaldića II dio, Matematičko – fizički list LXIV, br. 3 (2013/2014), str. 184-189.
 33. Herman Dalmatin, Poučak, br. 59, listopad 2014. str. 5-11
 34. Faust Vrančić, Matematičko – fizički list LXV 3/259 (2014/2015), str. 218.
 35. Marin Getaldić, hrvatski matematičar i fizičar na pragu novovjekovlja, Poučak – časopis za metodiku i nastavu matematike, br. 63, godina 16., listopad 2015. str. 11-18.
 36. Faust Vrančić i njegov doprinos razvoju tehničke misli, Poučak – časopis za metodiku i nastavu matematike, br. 61, godina 15., ožujak 2015. str. 5-13.
 37. Faust Vrančić i Machinae novae, Zadarska smotra, Matica hrvatska Zadar, Zadar 2015, Godište LXIV, br. 1 , str. 36-41


PRIKAZI

 1. Egzaktne znanosti u 16. i 17. stoljeću u Hrvata, Encyclopedia Moderna, god. 15, br. 1(45), Zagreb 1995, str. 82-84.
 2. Prvi hrvatski filozof i znanstvenik, Encyclopedia Moderna, god. 17, br. 47, Zagreb 1997, str. 95-98.
 3. Iz hrvatske znanstvene baštine; Žarko Dadić: Franjo Petriš, Hrvatska obzorja, Split 2002, god., br.    str. 232- 235.
 4. Žarko Dadić: Franjo Petriš, Čovjek i svemir, Zagreb 2001/2002, god. XLIV, br.3, str. 36-37.
 5. ”100 znanstvenika koji su promijenili svijet”, Čovjek i svemir, Zagreb 2004/2005, god. XLVII, br.4, str. 21.
 6. Žarko Dadić: Egzaktne znanosti u Hrvata u doba prosvjetiteljstva, Čovjek i svemir, Zagreb 2004/2005, god. XLVII, br.4, str. 20.
 7. Žarko Dadić: Egzaktne znanosti u Hrvata u poslijeprosvjetiteljskom razdoblju (1789.-1835.), Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Zagreb 2009, god. XXXV, br.1-2 (69/70), str. 356-360.
 8. Žarko Dadić: Egzaktne znanosti u Hrvata u poslijeprosvjetiteljskom razdoblju (1789.-1835.), Čovjek i svemir, god. 51. br. 2, Zagreb, 2008/2009, str. 29.
 9. Žarko Dadić: Egzaktne znanosti u Hrvatskoj u ozračju politike i ideologije (1900.-1960.), Čovjek i svemir, Zagreb 2010, god. LIII, br.2, str. 20.
 10. Žarko Dadić: Egzaktne znanosti u Hrvatskoj u ozračju politike i ideologije (1835.-1900.), Čovjek i svemir, Zagreb 2011, god. LIII, br.3, str. 21.
 11. Žarko Dadić: Na razmeđu civilizacija (Zagreb: Izvori, 2013), 344 pp., Čovjek i svemir, god. LVI, 2013/2014., br.2, str. 18-19.
 12. Razvoj znanosti i filozofije na razmeđu civilizacija: Zapadna Europa, Bizantsko Carstvo i islamske zemlje tragovima povijesti znanosti i prirodne filozofije, HUM - časopis Filozofskog fakulteta u Mostaru, br. 9., Mostar, 2013.
 13. Odrazi filozofskih pogleda, ideologije i politike na znanstvena događanja u Hrvatskoj od 1900. do 1960., Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god XXXIX. br.1 (77), Zagreb, 2013.  
 14. Radovi Ruđera Boškovića iz teorijske astronomije i nebeske mehanike, Matematičko – fizički list LXIV 4(2013-2014), str. 274-275.
 15. Na razmeđu civilizacija, Hrvatsko slovo, godina XX, broj 1017, Zagreb 17. listopada 2014. str. 4-5.
 16. Radovi Ruđera Boškovića iz teorijske astronomije i nebeske mehanike, Čovjek i svemir, god. LVI, br. 4, 2013/2014, str. 33.
 17. Prikaz znanstvenog skupa povodom 85. godišnjice života akademika Žarka Dadića, Čovjek i svemir, god. LVI, br. 4, 2014/2015, str. 16.
 18. Žarko Dadić: Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti, Historijski zbornik, god. LXIX, br. 2., Zagreb 2016., str. 551-554. (suautor Ž. Dugac)


POPULARNI ČLANCI

 1. Cisio aliti Planetna Kniga, jedini sačuvan astronomsko-astrološki tekst pisan na kajkavskom iz 18. stoljeća, Čovjek i svemir, god. 38, br. 2, Zagreb šk. god. 1995/96, str. 8-10.
 2. Prvi tiskani kalendari na hrvatskom jeziku, Čovjek i svemir, god. 38. br. 4, Zagreb, 1995/1996., 10-13.
 3. Iz hrvatske astronomske baštine: Komputski rukopis na bosančici iz prve polovice 18. stoljeća, Čovjek i svemir, god. 39. br. 3, Zagreb, 1996/1997.