Popis objavljenih radova

 

 1. Knjige (autorske)

 

 1. Ljudevit Jonke. Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta: Zagreb, 1990. – Monografija o filološkom i jezikoslovnom radu kroatista Ljudevita Jonkea (1907. – 1979.) pisana za niz „Kritički portreti hrvatskih slavista“.
 2. Filološki portreti. „Znanstvena biblioteka“, 1. Ogranak Matice hrvatske: Zaprešić, 1993. – Portreti petorice hrvatskih jezikoslovaca: Ivana Broza (1852. – 1893.), Josipa Benakovića (1856. – 1937.), Nikole Andrića (1867. – 1942.), Ljudevita Jonkea i Slavka Pavešića (1912. – 1975.).
 3. Hrvatski jezik u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Biblioteka „Jezikoslovlje“, 4. Hrvatska sveučilišna naklada: Zagreb, 1993. – Prvi cjelovit pregled jezičnopolitičkih i purističkih nastojanja u NDH. U drugome dijelu knjige objavljen je izbor lingvopolitičkih tekstova objavljenih od proljeća 1941. do proljeća 1945.
 4. Iz triju stoljeća hrvatskoga standardnog jezika. Matica hrvatska: Zagreb, 1997. – Izbor radova o hrvatskim standardizacijskim nastojanjima od druge polovice XVIII. do kraja XX. stoljeća.
 5. Jezikoslovni razgovori : Desetljeće ugodnih i uglavnom uzaludnih prigovaranja o hrvatskome jeziku i u vezi s njim. Biblioteka „Rijek“, 9. Privlačica: Vinkovci, 2000. – Razgovori o hrvatskoj standardnojezičnoj problematici u prošlosti i aktualnim hrvatskim standardološkim dvojbama na prijelazu iz XX. u XXI. stoljeće. 
 6. Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti (s A. Selakom). Biblioteka „Croaticum“, 5. Pergamena: Zagreb, 2001. – Leksikon temeljnih znanja o hrvatskome jeziku i književnosti namijenjen prvenstveno hrvatskomu školstvu.
 7. Nekoć i nedavno. Odabrane teme iz leksikologije i novije povijesti hrvatskoga standardnog jezika. Biblioteka Dometi, nova serija, velika edicija, 139. Izdavački centar Dometi: Rijeka. 2002. – Izbor stručnih i znanstvenih radova iz povijesti i leksikologije hrvatskoga standardnog jezika u XX. stoljeću raspoređenih u dva poglavlja: „Leksikološke teme“ i „Iz novije povijesti hrvatskoga standardnoga jezika“.
 8. Piščev izbor. Pergamena: Zagreb, 2003. – Izbor autorovih radova iz lingvostilistike hrvatskoga jezika i povijesti hrvatske leksikografije. Poglavlja: „Piščev izbor“, „Šoljanov izbor“, „Pjesnički izbor“ i „Autorov izbor“.
 9. Iz triju stoljeća hrvatskoga standardnog jezika. Drugo, prošireno izdanje. Hrvatska sveučilišna naklada: Zagreb, 2004. [Bitno prošireno izdanje djela pod 4.]
 10. Hrvatski kao povijesni jezik. Vlastito izdanje: Zaprešić, 2006. – Noviji autorovi prinosi proučavanju hrvatskoga jezika raspoređeni u tri poglavlja: „Stalnice i promjenjivke hrvatskoga standardnog jezika“, „Hrvatski jezik i njegovi dijalekti“ i „Ljudikanja, prigovaranja i spominjanja o hrvatskome i u vezi s njim“.
 11. Hrvatski jezik, pravopis i jezična politika u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Hrvatska sveučilišna naklada: Zagreb, 2008. – Sinteza autorovih proučavanja hrvatskoga  jezičnog, pravopisnog i jezičnopolitičkoga stanja u vrijeme drugoga svjetskog rata. Građa je u knjizi ovako raspoređena: „Hrvatski jezik i pravopis od kraja XIX. stoljeća do godine 1941.“, „Hrvatski jezik, pravopis i jezična politika u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj“, „Zakonske odredbe, provedbene naredbe, ministarske naredbe i okružnice o hrvatskome jeziku i pravopisu“, „Članci o hrvatskome jeziku, pravopisu i jezičnoj politici objavljeni od 11. travnja 1941. do početka svibnja 1945.“, „Pretisci“ i „Jezični savjeti Hrvatskoga državnog ureda za jezik / Ureda za hrvatski jezik“.
 12. Devet iločkih priopćenja i jedno warszawsko. Muzej grada Iloka: Ilok, 2010. – U knjigu su skupljeno devet referata koje ja autor izlagao skupovima u okviru „Dana Julija Benešića“ u Iloku (2001. – 2010.).
 13. Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske (1918. – 1941.). Školska knjiga: Zagreb, 2012. – Građa je raspoređena u trinaest poglavlja: „Nastavak ekavštine i početak ćirilizacije“, „Beograd nam kvari jezik“, „Hrvatski ili srpski jezični savjetnik Tome Maretića pod kritičkim sitnozorom hrvatskih suvremenika“, „Ujednačivanje pravopisā i nazivljā“, „Naš jezik i hrvatski jezik“, „Nacionaliziranje imena naseljenih mjesta na hrvatskim područjima“, „Polemika o sudbini čakavštine“, „Za pravilnost i čistoću hrvatskoga jezika“, „Hrvatski jezik u XIX. stoljeću“, „Društvo i časopis 'Hrvatski jezik'“, „Banovina Hrvatska: Neuspio povratak hrvatskomu rukavcu vukovstva“, „Prijedlog fra Stanka Petrova za uvođenje jekavice i polemika o njem“ i „Razlike oko razlika“. U svakom se poglavlju prenose najvažniji članci u određenom pitanju. Na kraju je knjige „Usporedni kronološki pregled važnijih društveno-političkih događaja, kroatističkih i književnih izdanja“.
 14. Hrvatski jezik u stoljeću velikih promjena. Od Joakima Stullija do pobjede vukovaca. Vlastita naklada: Zaprešić, 2014. – Pregled povijesti hrvatskoga jezika u XIX. stoljeću namijenjen prvenstveno studenticama i studentima kroatistike.
 15. Srpsko – hrvatski objasnidbeni rječnik. Matica hrvatska: Zagreb, 2015. Dotisak 1. izdanja: Zagreb, 2016. – Prvi rječnik srpskoga i hrvatskog jezika sastavljen po načelima dvojezične leksikografije.

 

 1. Znanstveni radovi

 

 1. Jezik i stil. Zadarska revija, XXX. (1981.), 2-3, 151-163.
 2. Osnovne značajke Kozarčaninove prozne rečenice. Jezik, XXIX. (1981./1982.), 4, 109-124.
 3. Jezična i stilska slojevitost proze u trapericama (na primjeru romana „Drugi ljudi na Mjesecu“). Croatica, 15 (1984.), 20-21, 81-114.
 4. Leksikostatistička analiza naslovne stranice tjednika Danas. Jezik, XXXI. (1983./1984.), 3, 65-73.
 5. Dopune uz glagol čestitati. Jezik, XXXIII. (1985./1986.), 5, 151-152.
 6. Reljkovićev jezični purizam. Jezik, XXXIII. (1985./1986.), 5, 137-143.
 7. Dopune u suvremenom hrvatskom književnom jeziku. Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 21 (1986.), 1-32.
 8. Četiri pitanja o biti valentnosti. Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 22 (1987.), 85-105.
 9. Duga i kratka množina u hrvatskom književnom jeziku. Jezik, XXXV. (1987./1988.), 5, 129-136.
 10. Razdioba glagola po valentnosti. Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 23 (1988.), 35-46.
 11. Homonimi u hrvatskom književnom jeziku. Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 24 (1989.), 1-70.
 12. O egzotizmima u hrvatskom književnom jeziku. Jezik, XXXVII. (1989./1990.), 3, 77-81.
 13. Jezične značajke pripovjedne proze Ivana Perkovca. Zaprešićki godišnjak 1991.,109-117.
 14. Ivan Broz i stoljeće „Hrvatskoga pravopisa“. Zaprešićki godišnjak 1992., 91-99.
 15. Puristički i filološki rad Nikole Andrića. Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 27 (1992.), 93-113.
 16. Gramatika zavisnosti i teorija valentnosti. U: Contrastive analysis of English and Croatian, vol. IV.: The valence theory and the valency dictionary of Croatian verbs, uredio Rudolf Filipović. Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta: Zagreb, 1993., 1-14.
 17. Hrvatski leksik u drugoj polovici XVIII. stoljeća. Croatica, 13-14 (1993.), 37-39, 311-332.
 18. Kroatist i klasični filolog Josip Benaković. Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 28-29 (1993. – 1994.), 71-79.
 19. Valentnost i semantičke mijene hrvatskih glagola. Fluminensia, 6 (1994.), 1-2, 49-55.
 20. Valentnost hrvatskih povratnih glagola. U: Riječki filološki dani 1 (zbornik radova), Rijeka, 1994., 219-224.
 21. Einige Charakteristika der heutigen kroatischen Sprachsituation. U: Das sprachliche Bild der Bernsteinstrasse-Region (zbornik radova). Savaria University Press: Szombathely, 1994., 84-92.
 22. Hrvatska jezična problematika XIX. stoljeća u vidokrugu Antuna Barca. Fluminensia, 7 (1995.), 1, 15-22.
 23. Pravopisac za sva vremena. U povodu 125. obljetnice smrti Dragutina Boranića. U: Zaprešićki godišnjak 1995. Zaprešić, 1996., 170-180.
 24. Od dijalekta do standardnog jezika. U: Književnost i jezik Hrvata u Mađarskoj, 1  (zbornik radova). Pečuh, 1996., 128-133.
 25. O službenome statusu hrvatskoga standardnog jezika potkraj XIX. i u početku XX. stoljeća. U: Hrvati i Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika, 2 (zbornik radova), Pečuh, 1997., 241-248.
 26. Stjepan Ivšić – jezični savjetodavac. U: Stjepan Ivšić i hrvatski jezik (zbornik radova), uredio Božidar Finka. HAZU – Matica hrvatska: Zagreb – Orahovica, 1996., 113-120.
 27. Posuđenice u Dikcionaru Jurja Habdelića. Zaprešićki godišnjak 1996., 257-266.
 28. Gramatička norma hrvatskoga standardnog jezika u XX. stoljeću. U: Introduzione allo studio della lingua, letteratura e cultura croata (zbornik radova), uredila Fedora Ferluga Petronio. Udine, 1997., 131-138.
 29. Uloga Stjepana Ivšića u Društvu i časopisu „Hrvatski jezik“. U: Prvi hrvatski slavistički kongres (zbornik radova), uredio Stjepan Damjanović. Zagreb, 1997., 67-78.
 30. Osnovni pravci hrvatskoga jezičnog purizma. U: Slovenčina na kraji 20. storočia, jej normy a perspektivi (zbornik radova), uredio Slavomir Ondrejovič. VEDA –  Vydavateľstvo Slovenskej akadémiie vied: Bratislava, 1997., 164-170.
 31. Utjecaj sociopolitičkih mijena na leksik hrvatskoga jezika u XX. stoljeću. Croatica, 27 (1998.), 45-46, 177-192.
 32. Stranputicama hrvatskoga jezičnog i pravopisnog pitanja u Bosni i Hercegovini nakon godine 1945. Hrvatska revija, XLVIII. (1998.), 1-2, 93-103.
 33. Značenjska nesnošljivost leksema i gramatičnost rečenice. U: Riječki filološki dani 2 (zbornik radova). Rijeka, 1998., 297-301.
 34. Dvojbe oko internacionalizacije leksika na primjeru hrvatskoga glazbenog i računalnog nazivlja. U: Internacionalizácia v súčasnih slovanských jazykoch: za a proti (zbornik radova), uredio Ján Bosák. VEDA – Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied: Bratislava, 1999., 67-74.
 35. Jezik i identitet. Osvit (Mostar), 2-3, 68-72.
 36. Normierung und Standardisierung des Kroatischen. U: Sprachwandel in der Slavia (zbornik radova), ur. Lew N. Zybatow. Peter Lang Verlag: Frankfurt na Majni, 2000., 583-597.
 37. Funkcionalnost leksičkoga izbora Antuna Šoljana u romanu „Luka“. U: Umijeće interpretacije : zbornik radova u čast Ive Frangeša, uredili Dunja Fališevac i Krešimir Nemec. Matica hrvatska: Zagreb, 2000., 293-304.
 38. Neke jezične značajke djela Od uzame fra Filipa Lastrića. U: Zbornik o fra Filipu Lastriću Oćevcu u povodu 300. obljernice rođenja (zbornik radova). Mostar, 2000., 87-92.
 39. Osnovne značajke Slavonskih libarica M. A. Relkovića. U: Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća (zbornik radova). Davor – Zagreb, 2000., 227-231.
 40. Internationalismen in der kroatischen Sprache – Vergangenheit und aktueller Stand. Berliner slawistische Arbeiten, 12 : Die Sprachen Südeuropas heute. Umbrüche und Aufbruch, uredila Barbara Kunzmann Müller. Peter Lang Verlag: Frankfurt na Majni, 2000., 75-93. [Prijevod na hrvatski u: Dani hrvatskoga jezika (zbornik radova), Zadar, 2001., 35-53.]
 41. O sudbini jednoga donedavno posve nepoznata hrvatskog pravopisa. U: IV. međunarodni hrvatski znanstveni skup (zbornik radova). Pečuh, 2000., 93-97.
 42. Hrvatski književni i standardni jezik u vrijeme ekspresionizma. U: Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti i umjetnosti (zbornik radova). Altagama: Zagreb, 2001., 97-102.
 43. Normy i najnowsze zmiany w języku chorwackim. U: Języki slowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia (zbornik radova), uredio Emil Tokarz. Widawnictwo Universytetu Śląskiego: Katowice, 2001., 26-37.
 44. Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku. U: Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2001. Zagreb, 2002., 9-15.
 45. Croatian Standard Language in 1990's. U: A Decade of Change (zbornik radova). New Delhi, 2002., 107-113.
 46. Hrvatski jezik u doba globalizacije. U: Riječki filološki dani 4 (zbornik radova). Rijeka, 2002., 435-438.
 47. Hrvatsko sociolingvističko stanje od godine 1790. do hrvatskoga narodnog preporoda. U: Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2002. Zagreb, 2003., 259-277.
 48. O genezi hrvatskih vukovaca. U: Lika i Ličani u hrvatskom jezikoslovlju (zbornik radova). Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje: Zagreb, 2003., 129-132.
 49. O hrvatskoj štokavskoj dijalektalnoj književnosti. U: Šokačka rič 1 (zbornik radova). Vinkovci, 2004., 83-92.
 50. Pridjevsko-imeničke i imeničko-imeničke veze u novelama Antuna Šoljana. U: Medij hrvatske književnosti XX. stoljeća (zbornik radova). Zagreb, 2004., 67-80.
 51. Dijalektalno u jeziku pripovijesti Ive Kozarca. U: Šokačka rič 2 (zbornik radova). Vinkovci, 2004., 127-134.
 52. Normiranje u leksiku i nova značenja leksema. U: Jezik v komunikácii (zbornik radova), uredila Sibyla Mislovičová. VEDA – Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied: Bratislava, 2004., 153-157.
 53. Rječnik iločkoga govora Julija Benešića. U: Dani Julija Benešića I. (zbornik radova). Zagreb, 2004., 79-85.
 54. Hrvatski jezik u rječnicima F. Vrančića i P. Lodereckera. U: P. Loderecker: Sedmojezični rječnik (pretisak). Zagreb, 2005., 50-74.
 55. Filolog Marijan Stojković. U: Hrvatske jezične  i pravopisne dvojbe (pogovor). Zagreb, 2005., 323-327.
 56. Hrvatski kao povijesni jezik i klasifikacija njegovih nestandardnih i substandardnih idioma. U: Cтaндapд и cyбcтaндapд –  диaxpoни и cинxpoнни acпeкти (zbornik radova). Šumen, 2005., 93-101.
 57. Još o genezi i utjecaju hrvatskih vukovaca. U: Riječki filološki dani 5 (zbornik radova). Rijeka, 2006., 463-470.
 58. Glavni zadatci i nedoumice hrvatske normativistike u vrijeme Banovine Hrvatske (1939. – 1941.). Zaprešić, 2006.
 59. Globalizacija, hrvatski standardni jezik i nestandardni idiomi. U: Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju (zbornik radova). Zabok, 2006., 323-332.
 60. Hrvatski jezik od početka XX. stoljeća do god. 1945. U: Hrvatski jezik u XX. stoljeću (zbornik radova). Matica hrvatska: Zagreb, 2006., 9-28.
 61.  „Gospin plač“ fra Petra Kneževića u izdanju fra Ivana Velikanovića. U: Velikanovićev zbornik. HAZU – Hrvatski institut za povijest – Franjevački samostan: Zagreb – Osijek, 2006., 76-84.
 62. Nacionaliziranje imena naseljenih mjesta u Kraljevini Jugoslaviji. Studia slavica Academiae Hungaricae (Budimpešta), 2007., 1-2, 330-334.
 63. Jedna manje poznata polemika o sudbini čakavštine. U: U službi jezika (zbornik radova). Rijeka, 2007., 137-148.
 64. Jezikoslovac i leksikograf Adolf Bratoljub Klaić (1909. – 1913.). U: Bizovačko narječje (pogovor). Bizovac, 2007., 197-207. [S popisom radova A. B. Klaića]
 65. O pokretanju jednoga manje poznata časopisa za pravilnost i čistoću hrvatskoga jezika god. 1925. Studia Slavica Savariensia (Szombathely), 2007., 1-2, 330-334.
 66. Višejezičnost u Hrvatskoj u drugoj polovici XIX. stoljeća. U: Vidjeti Ohrid –  Дa гo видимe Oxpид (zbornik radova). Hrvatska sveučilišna naklada – Hrvatsko filološko društvo: Zagreb, 2008., 253-266.
 67. Jozo Dujmušić (1874. – 1942.). U: Antibarbarus hrvatskoga jezika (pogovor), Zagreb, 2008., 429-433.
 68. Leksikografi, filolozi, jezikoslovci. U: Slavonija, Srijem, Baranja – vrela europske civilizacije 1. Zagreb, 2009., 595-601.
 69. Uloga novoštokavske ikavice u oblikovanju i očuvanju nacionalnog identiteta bunjevačkih Hrvata u Bačkoj. U: Identitet bačkih Hrvata (zbornik radova). Institut za hrvatsku povijest: Zagreb – Subotica, 2010., 253-262.
 70. Budućnost hrvatskoga. U: Kanoni doma i vani (zbornik radova), uredio Stjepan Lukač. Budimpešta, 2010., 5-10.
 71. O identitetu hrvatskoga jezika i identitetu po hrvatskom jeziku. Klasje naših ravni (Subotica), god. XV. (2010.), br. 1-2, 32-37.
 72. Adolf  Bratoljub Klaić i istočnoslavonski govori. U: Šokačka rič 7 (zbornik radova), ur. Anica Bilić. Vinkovci, 2010., 21-26.
 73. Glavne hrvatske slovopisne i pravopisne nedoumice u drugoj polovici XIX. stoljeća. U: Bлacт и кoдификaция (zbornik radova). Plovdiv, 2011., 113-120.
 74. Hrvatski leksik i leksikografija. U: Povijest hrvatskoga jezika. 2. knjiga: 16. stoljeće. Croatica: Zagreb, 2011., 441-459.
 75. O jednom zaboravljenom prijedlogu „kod reforme hrvatskoga pravopisa“. Klasje naših ravni (Subotica), XVIII. (2012.), 7-8, 3-7.
 76. O čem su polemizirali Josip Gopić i Stjepan Ivšić? U: Šokačka rič 9 (zbornik radova). Vinkovci, 2012., 139-150.
 77. Hrvatski leksik i leksikografija u 17. i 18. stoljeću. U: Povijest hrvatskoga jezika. 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće. Croatica: Zagreb, 2013., 429-459.
 78. Politika, zakonodavstvo, jezik. Hrvatsko filološko društvo – Hrvatska sveučilišna naklada: Zagreb – Zaprešić, 2013.
 79. Jezična politika i planiranje službenih jezika od devedesetih godina XX. stoljeća u državama sljednicama bivše SFR Jugoslavije. U: Jazykové právo a slovanské jazyky (zbornik radova), uredile Hana Gladkova i Kina Vačkova. Filozofická fakulteta Univerzite Karlovy: Prag, 2013., 76-89.
 80. O ranom prinosu Stjepana Pavičića rekonstrukciji hrvatskoga predmigracijskog jezičnog mozaika u istočnoj Slavoniji. U: Šokačka rič 10: Slavonski dijalektolozi. Zbornik radova znanstvenoga skupa „Slavonski dijalekt“, uredila Anica Bilić. Vinkovci 9. i 10. studenoga 2012. Vinkovci, 2013., 7-14.
 81. O nedoumicama oko drugoga razdoblja u standardizaciji hrvatskoga jezika. U: 150. obljetnica uvođenja hrvatskoga jezika u službenu uporabu (zbornik radova). Vinkovci, 2013., 92-101.
 82. Pogovor. U: Ivan Broz: Hrvatski pravopis (pretisak). Nacionalna i sveučilišna knjižnica – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje: Zagreb, 2014., 145-194.
 83. Slavonski doprinos opisu i kodificiranju (opće)hrvatskoga standardnog jezika do polovice XX. stoljeća. Zaprešić, 2014.
 84. New Approaches to Standardization in the South Slavic Language Area. U: Die slavischen Sprachen / The Slavic Languages: Ein internationales Handbuch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Forschung – An International Handbook of their Structure, their History and their Investigation. „Handbücher zur Sprach–  und Kommunikationswissenschaft“, Bd. 32/2, 2005-2010. De Gruyter Mouton: Berlin, 2014.
 85. Pokušaj periodizacije djelatnosti Adolfa Bratoljuba Klaića. Rasprave: časopis  Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje: 40/2, Zagreb, 2014., 241-251.
 86. Gradišćanski Hrvati i gradišćanskohrvatski. Poznańskie studia slawistyczne, 8 (2015.), 167-182.
 87. Općeleksičko u enciklopedičkome. U: Ad laborem indigentia cogebat : zbornik radova u čast Serafinu Hrkaću. Mostar-Grude, 2015., 129-138. [=Europa i enciklopedija: kultura i kodifikacija (zbornik radova). Zagreb, 2015., 157-165.]
 88. Hrvatski jezik od početka 19. stoljeća do narodnog preporoda. U: Povijest hrvatskoga jezika. 4. knjiga: 19. stoljeće. Croatica: Zagreb, 2015., 9-33.
 89. Hrvatski leksik i leksikografija u 19. stoljeću. U: Povijest hrvatskoga jezika. 4. knjiga: 19. stoljeće. Croatica: Zagreb, 2015., 431-467.
 90. Pola stoljeća od donošenja Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. U: Mostariensia (časopis za društvene i humanističke znanosti). Mostar, 21 (2017.), 2, 7-38.
 91. Hrvatski jezik od početka 20. stoljeća do godine 1945. U: Povijest hrvatskoga jezika. 5. knjiga: 20 stoljeće – prvi dio. Zagreb, 2018., 9-55.

 

 1. Stručni radovi

 

 1. O nazivima interesnih zajednica. Jezik, XXI. (1973./1974.), 3-4, 126-127.
 2. Zašto Hrvati Wien Bečom zovu? Jezik, XXVIII. (1980./1981.), 4, 120-122.
 3. Zar i k(a)rmenadla? Jezik, XXIX. (1981./1982.), 2, 53-55.
 4. Vrhnje i(li) kajmak? Jezik, XXXII. (1984./1985.), 4, 119-121.
 5. Muke s jezičnim razlikama. Oko, XVII., 450 (15.-29. lipnja 1989.), 11-13.
 6. Umjetnost riječi Ive Kozarčanina. 15 dana, XXXIV., 4-5, 30-32.
 7. Hrvatski leksik i njegove mijene. U: Popularna srijeda (zbornik radova). Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru: Mostar, 1997., 99-106.
 8. Kroatist Kruno Krstić. U: Zbornik radova o Kruni Krstiću. Društvo zadarskih Arbanasa: Zadar, 1998., 51-58.
 9. Deklaracija i hrvatska jezična samosvijest. U: Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja. Matica hrvatska: Vinkovci, 1999., 111-120.
 10. Deideologizacija kao uzrok nekim promjenama u leksiku hrvatskoga standardnog jezika potkraj XX. stoljeća. U: Jezik i demokratizacija (zbornik radova). Sarajevo, 2001., 319-322.
 11. Zašto poučavati leksikologiju? U: Priručnik za nastavnike: uz udžbenike hrvatskoga jezika za gimnazije. Školska knjiga: Zagreb, 2004., 147-152.
 12. Antun Gustav Matoš i hrvatski jezik. Klasje naših ravni (Subotica), 9 (2004.), 1-2, 50-53.
 13. Ljudevit Jonke. U: Hrvatski biografski leksikon, 6  (I-Kal), Zagreb, 2005., 506-508.
 14. Jezični savjetodavac Stjepko Težak. Metodika, 7 (2006.), 13, 257-263.
 15. Hrvatski jezik i Hrvati izvan Hrvatske. Croatian Studeis Review (Sydney – Zagreb), 3-4 (2004. – 2005.), 55-69. [=Klasje naših ravni (Subotica), 11 (2006.), 3-4, 27-37.]
 16. Uoči jedne važne obljetnice. Sedam desetljeća od početka djelovanja Društva Hrvatski jezik“. Hrvatsko slovo, god. XIII., br. 631 (25. svibnja 2007.), 16-17.
 17. Što je Stjepan Ivšić zabilježio u Vođincima god. 1906.? U: Šokačka rič 5 (zbornik radova). Vinkovci, 2008., 65-69.
 18. Poučavanje hrvatskoga na inozemnim sveučilištima i visokim učilištima u prošlosti i danas. Croatian Stides Review (Sydney – Zagreb – Waterloo), 5 (2008), 133-139.
 19. O imenima u Hrvatsko-poljskom rječniku Julija Benešića. U: Dani Julija Benešića (zbornik radova III.). Ilok, 2008., 85-88.
 20. Jezik Smrti babe Čengićkinje Ante Kovačića prema jeziku Smrti Smail-age Čengića Ivana Mažuranića. U: Brdovečki zbornik 2007. – 2008., godište VI.–VII. Zaprešić, 2009., 401-405.
 21. Šime Starčević kao suradnik Zore dalmatinske. U: Identitet Like: korijeni i razvitak II. (zbornik radova). Zagreb – Gospić, 2009., 363-371.
 22.  Pravopisi. U: Hrvatska književna enciklopedija, knj. 3. (Ma-R). Leksikografski zavod Miroslav Krleža: Zagreb, 2011., 441-442.
 23. Rječnici. U: Hrvatska književna enciklopedija, knj. 3. (Ma-R). Leksikografski zavod Miroslav Krleža: Zagreb, 2011., 584-588.
 24. Vlast i kodifikacija: hrvatski primjer. Eпиcкoп Koнcтaнтинови чeтения (Šumen), tom 17, (2012.), 79-87.
 25. Zašto učiti hrvatski? U: Hrvatska nastava u inozemstvu, uredili Ante Bežen i Milan Bošnjak. Zagreb, 2012., 175-179.
 26. Hrvatski jezik i kroatistička djelatnost u XVII. stoljeću. U: Hrvatski jezik i pisana riječ u XVII. stoljeću (zbornik radova). Riječ – Privlačica: Vinkovci, 2014., 5-16.
 27. Hrvatski jezik i pisana kultura u 18. stoljeću. U: Hrvatski jezik i pisana riječ XVII. i XVIII. stoljeća (zbornik radova). Privlačica: Vinkovci, 2015., 5-13.
 28. Kroatistika na stranim sveučilištima i visokim učilištima. U: Od početaka do danas – 120 godina kroatistike u Budimpešti (zbornik radova), uredio Stjepan Lukač. Elte BTK – Szláv filológiai tánszek: Budimpešta, 2016., 23-31.

 

 1. Udžbenici

 

 1. Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika (udžbenik za 4. razred gimnazije). Školska knjiga: Zagreb, 1995.
 2. Hrvatski jezik 4. Udžbenik za 4. razred gimnazije. Dopunjeno i prerađeno izdanje. Školska knjiga: Zagreb, 21998., 32000., 42002., 52003., 62004., 72008.

 

 1. Knjige priređene za tisak

 

 1. Jezični purizam u NDH. Jezični savjeti Hrvatskoga državnog ureda za jezik. Hrvatska sveučilišna naklada: Zagreb, 1993.
 2. Vatroslav Rožić: Barbarizmi u hrvatskom jeziku. Pergamena: Zagreb, 1998.
 3. Matija Antun Relković: Izbor iz djela. Privlačica: Vinkovci, 1999.
 4. Pavao Ritter Vitezović: Izbor iz djela. Privlačica: Vinkovci, 1999.
 5. Ivan Broz: Filološke sitnice i pabirci. Pergamena: Zagreb, 2000.
 6. Jezikoslovne rasprave i članci. „Stoljeća hrvatske književnosti“. Matica hrvatska:  Zagreb, 2001. [Prikaz djelatnosti s izborom iz djela hrvatskih filologa i jezikoslovaca Franje Ivekovića, Ivan Broza, Tome Maretića, Vatroslava Rožića, Milana rešetara, Antuna Radića, Nikole Andrića i Dragutina Boranića.]
 7. Marijan Stojković: Hrvatske jezične i pravopisne dvojbe. Pergamena: Zagreb, 2005.
 8. Adolf Bratoljub Klaić: Bizovačko narječje. Ogranak Matice hrvatske: Bizovac, 2007.
 9. Antun Šimčík: Jezične bilješke. Nova stvarnost: Zagreb, 2015.
 10. Povijest hrvatskoga jezika. 4. knjiga: 19. stoljeće (suurednik). Croatica: Zagreb, 2015.
 11. Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. 1967. – 2017. Matica hrvatska: Zagreb, 2017.

 

 

 1. Zbornici radova priređeni za tisak

 

 1. Hrvatski jezik u XX. stoljeću (zbornik radova; s I. Pranjkovićem). Matica hrvatska: Zagreb, MMVI.
 2. Dani Julija Benešića II. (zbornik radova; s M. Batorovićem). Muzej grada Iloka: Ilok, 2006.
 3. Vidjeti Ohrid – Дa гo видимe Oxpид (zbornik radova; s B. Petrović). Hrvatska sveučilišna naklada – Hrvatsko filološko društvo: Zagreb, 2008.
 4. Donjosutlanski kajkavski ikavci (zbornik radova). Općina Brdovec: Brdovec, 2008.
 5. Dani Julija Benešića III. (zbornik radova; s M. Batorovićem). Muzej grada Iloka: Ilok, 2008.
 6. 150. obljetnica uvođenja hrvatskoga jezika u službenu uporabu (zbornik radova). Riječ – Privlačica: Vinkovci, 2013.
 7. Hrvatski jezik i pisana riječ u XVII. stoljeću (zbornik radova). Riječ – Privlačica: Vinkovci, 2014.
 8. Hrvatski jezik i pisana riječ u XVII. i XVIII. stoljeću. Privlačica: Vinkovci, 2015.

 

 1. Nagrade

 

 1. Godišnja Nagrada grada Zaprešića za knjigu Iz triju stoljeća hrvatskoga standardnog jezika (Matica hrvatska, 2017.). Zaprešić, 1998.
 2. Šokačka rič – nagrada za znanstvena ostvarenja u području filologije kao doprinos Slavonije hrvatskom jezikoslovlju. Šokačka rič 1, Vinkovci, 2003.
 3. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta za autorsku knjigu Hrvatski jezik, pravopis i jezična politika u NDH (Hrvatska sveučilišna naklada, 2008.). Zagreb, 2009.
 4. Nagrada za životno djelo – književni skup Dani Josipa i Ivana Kozarca. Vinkovci, 2014.
 5. Nagrada za životno djelo grada Zaprešića. Zaprešić, 2018.

 

 

Zaprešić, 19. siječnja 2018.