Marina Marinković

Datum rođenja:

 • 13.07.1983

Mjesto rođenja:

 • Karlovac

Adrese:

 • posao: Zavod za lingvistička istraživanja, Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • posao: +385(0)14698242

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • znanstvena novakinja - Zavod za lingvistička istraživanja HAZU


ŽIVOTOPIS
 

Marina Marinković (r. Valenčić) rođena je 13. srpnja 1983. u Karlovcu. Osnovnu školu pohađala je u Severinu na Kupi, a Opću gimnaziju u Karlovcu.
Na Studij hrvatskoga jezika i književnosti te komparativne književnosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu upisala se 2002. Diplomirala je u lipnju 2007., a iste se godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci upisala na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika. Na tom je studiju doktorirala 2015. s temom Fonologija i morfologija istočnogoranskih kajkavskih govora pod mentorstvom dr. sc. Sanje Zubčić i komentorstvom dr. sc. Anite Celinić (članovi stručnog povjerenstva: prof. dr. sc. Silvana Vranić, izv. prof. dr. sc. Sanja Zubčić, dr. sc. Anita Celinić, dr. sc. Jela Maresić te prof. dr. sc. Diana Stolac).
Od veljače 2008. zaposlena je kao znanstvena novakinja u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 2015. izabrana je na suradničko radno mjesto u zvanju poslijedoktoranda.
Na znanstvenoistraživačkome projektu Istraživanje hrvatskih dijalekata sudjeluje u kontinuitetu od 2008. Na tome projektu sustavno provodi terenska dijalektološka istraživanja, prikuplja dijalektološku građu te analizira i znanstveno opisuje govore te govore u okolici Karlovca. Trenutno surađuje na izradi 4. sveska planiranoga Rječnika Kranjčevićevih pjesama. Sudjeluje u izdavanju dvaju časopisa Razreda za filološke znanosti: obavlja poslove lekture i korekture Hrvatskoga dijalektološkog zbornika, a od 2018. godine korektorica je i tajnica Filologije.
Znanstveni je interes Marine Marinković usmjeren na dijalektologiju, na proučavanje svih jezičnih razina (fonološke, morfološke, tvorbene, sintaktičke, leksičke) hrvatskih organskih govora. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Održava stručna predavanja i bavi se popularizacijom znanosti te interdisciplinarnim pristupom istraživanja nematerijalne kulturne baštine.

Izobrazba

 • 2007. diplomirala na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2015. doktorirala na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Suradnja na projektima

 • 2019. -  Popunjavanje bjelina na suvremenoj i povijesnoj kajkavskoj jezičnoj karti
 • 2008. – danas: suradnica na projektu Istraživanje hrvatskih dijalekata
 • 2015. – danas: suradnica na projektu Govori karlovačkog područja – jedinstveni primjer hrvatske jezične baštine Gradskog muzeja Karlovac
 • Sudjelovala je kao stručni suradnik pri izradi djela Opis i rječnik đurđevečkoga govora (autori: Jela Maresić i Vladimir Miholek, 2011).
 • U prosincu 2018. godine dr. sc. Marina Marinković priključila se, kao član radne skupine, međunarodnome projektu Općeslavenski lingvistički atlas (OLA).

Usavršavanje

 • Od 29. lipnja do 10. srpnja 2009. pohađala je Ljetnu školu slovenskoga jezika (napredni stupanj poznavanja slovenskoga jezika) održanu u organizaciji Filozofskoga fakulteta u Ljubljani.
 • 2009. završila je šesti stupanj (razina B1) poznavanja talijanskoga i engleskoga jezika
 • 2016. (20. listopada) odslušala je tečaj Audacity ili kako snimiti i obraditi zvuk u vlastitoj produkciji, u organizaciji Sveučilišnog računskog centra

Javna predavanja, predstavljanja i radionice

 • 2013. lingvistička radionica (zajedno s dr. sc. Jelom Maresić) Mala kajkavska leksikografska radionica, Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2014. sudjelovanje na okruglom stolu o goranskim idiomima u Delnicama, u organizaciji MH - Ogranka Delnice i Narodne knjižnice i čitaonice Delnice
 • 2017. predavanje Izoglose refleksa jata na tronarječnome karlovačkome području, Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2017. sudjelovanje u dokumentarnoj emisiji trećeg programa HRT-a Bilješke o jeziku
 • Od 2015. do 2016. održala je s mr. sc. Hrvojkom Božić u Karlovcu (u Gradskoj knjižnici Karlovac, u Gradskome muzeju Karlovac te u karlovačkome ogranku Matice hrvatske) nekoliko predavanja o karlovačkim mjesnim govorima, njihovoj popularizaciji te prezentaciji na mreži, u sklopu projekta očuvanja nematerijalne kulturne baštine
 • 2018. lingvistička radionica Karlovački govori u teoriji i praksi, Dan otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Uredništva i članstva

                     Članica je Hrvatskog filološkog društva te Matice hrvatske, a od 2017. i član Uredništva Svjetla, publikacije Ogranka                             Matice hrvatske u Karlovcu. Stručni je suradnik Gradskog muzeja Karlovca pri poslovima prikupljanja i čuvanja                                     nematerijalne kulturne baštine karlovačkoga kraja.

Sudjelovanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima

 • 13. međunarodni skup slavista (23. − 25. lipnja 2008. u Opatiji) s izlaganjem Refleks staroga poluglasa u govoru Severina na Kupi
 • 14. međunarodni skup slavista (22. − 25. lipnja 2009. u Opatiji) s izlaganjem Sintaksa u starim gramatikama kajkavskoga književnog jezika
 • Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća (6. rujna 2010. u Krapini) s izlaganjem Sunčece ti presvetlo! (usporedba Kerstnerovih i ludbreško-podravskih frazema) (s dr. sc. Bojanom Schubert)
 • XII. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima (18. − 20. listopada 2012. u Zagrebu) s izlaganjem Dijalekatska slika istočnogoranskoga jezičnog kompleksa u vrijeme Finkina istraživanja i danas
 • Međimurski filološki dani 2 (26. travnja 2013. u Čakovcu) s izlaganjem Iz sufiksalne tvorbe imenica u istočnogoranskim kajkavskim govorima
 • Šesti hrvatski slavistički kongres (10. – 13. rujna 2014. u Vinkovcima i Vukovaru) s izlaganjem Fonološke i morfološke značajke govora Blaževaca
 • Konference mladýh slavistů X. Křižovatky Slovanů (6. − 7. studenoga 2014. u Pragu) s izlaganjem Akcentuacija mjesnoga govora Brežana
 • 20. seminar Arhivi, Knjižnice, Muzeji (23. −  26. studenoga 2016. u Poreču) s izlaganjem Govori karlovačkog područja: jedinstveni primjer hrvatske jezične baštine (s mr. sc. Hrvojkom Božić i dr. sc. Goranom Zlodijem)
 • XIII. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima (29. − 30. rujna 2016. u Zagrebu) s izlaganjem Ikavsko-ekavski refleks jata u štokavskim govorima karlovačkoga Pokuplja
 • 1. senjski interdisciplinarni simpozij (27. ‒ 28. travnja 2018. u Senju) s izlaganjem Leksikografski postupci u izradi Rječnika Kranjčevićevih pjesamaRazasuto stihovlje

 • Znanstveni simpozij SCIMETH – Etička pitanja u suvremenim lingvističkim istraživanjima ( 2. svibnja 2018. u Rijeci) s izlaganjem Politička (ne)korektnost u iskazima izvornih govornika ‒ prihvatiti ili prešutjeti jezičnu zbilju?

 • Međunarodna jezikoslovna konferencija CLARC-2018: Perspektive jezične  raznolikosti (8. ‒ 10. lipnja 2018. u Rijeci) s izlaganjem Jezični kontakt dvaju novoštokavskih dijalekata na sjevernome Kordunu: konvergencija na mikrorazini

 • Međunarodna jezikoslovna konferecija (13. ‒ 15. prosinca 2018. u Leidenu, Nizozemska) s izlaganjem Vernacular of the City of Karlovac (Croatia): interference of the Chakavian-Kajkavian speech base with the speech of the Shtokavian immigrants in the post-war period