Bibliografija

Autorske knjige

 • Kajkavski govori istočnoga Gorskoga kotara. 2018. Zagreb ‒ Delnice: Hrvatska sveučilišna naklada ‒ Ogranak Matice hrvatske u Delnicama. 261 str.

Znanstveni radovi
 

 • O morfologiji govora Osojnika. 2011. Hrvatski dijalektološki zbornik 17, 173−190.
 • Opisi istočnih kajkavskih govora Gorskoga kotara nekad i danas. 2013. Hrvatski dijalektološki zbornik 18, 101−110.
 • Iz fonologije mjesnoga govora Brežana kraj Karlovca. 2015. Hrvatski dijalektološki zbornik 19, 79−97.
 • Naglasak ā-osnova u govoru Brežana. 2015. Křižovatky Slovanů / ur. Markus Giger, Hana Kosáková i Marek Příhoda. Praha: Červený Kostelec, 35−44.
 • (Sa Sanjom Zubčić) Fonologija mjesnoga govora Smišljaka u istočnome Gorskom kotaru. 2016. Fluminensia 28/2, 7−26.
 • Iz fonologije mjesnoga govora Zadobarja: prilog poznavanju čakavsko-kajkavske interferencije na zapadnome karlovačkome području. 2017. Jezikoslovni zapiski 23/1, 75−91.
 • Ikavsko-ekavski refleks jata u štokavskim govorima istočnoga karlovačkoga Pokuplja. 2017. Hrvatski dijalektološki zbornik 21, 229−248.
 • (S Hrvojkom Božić) Govori karlovačkog područja: digitalizacija i vizualizacija jezične zbilje. 2017. Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske strukture 20, 268−279.
 • Mjesni govor Blaževaca u svjetlu pripadnosti zapadnome poddijalektu kajkavskoga goranskoga dijalekta. 2018. Jezikoslovlje 19, 1, 39‒63.
 • Rječnik Kranjčevićevih pjesama. Razasuto stihovlje ‒ leksikografski postupci u izradi korpusno utemeljenoga rječnika. 2018. Zbornik radova 1. senjskog interdisciplinarnoga simpozija. Zdravo ste nam, braćo, u kamenu Senju! (nova čitanja). Ur. Ana Vukelić. Senj: Grad Senj, 158‒173.
   

Popis radova u publikacijama bez recenzije

 • Dosadašnja dijalektološka istraživanja istočnoga karlovačkoga Pokuplja. 2014. Svjetlo: časopis za kulturu, umjetnost i društvena zbivanja 3−4, 34−43.
 • O jednoj morfološkoj izoglosi u istočnogoranskim kajkavskim govorima. 2014. Goranski zbornik 2 / ur. Dijana Arbanas. Delnice − Čabar: Matica hrvatska, 194−201.
 • Sveobuhvatni svjedoci povijesti − Hrvatski urbari kao predlošci interdisciplinarnih istraživanja. 2015. Pogovor pretisku Hrvatskih urbara iz 1894. (Radoslav Lopašić)
 • (s Hrvojkom Božić) Govor kao nematerijalno kulturno dobro – karlovački govori kao jedinstven primjer tronarječnosti i kao velik (nematerijalni) kulturni potencijal. 2018. Svjetlo: časopis za kulturu, umjetnost i društvena zbivanja, 3‒4, 66‒71

Prikazi

 • Nova generacija jezičnih atlasa (Općeslavenski lingvistički atlas: Serija fonetsko-gramatička, Tom 4a, Refleksi *ъ i *ь, Zagreb, 2006.). Kaj 1−2, 2009, 142−143.
 • Očuvanje nematerijalne kulturne baštine: svijetli primjer rada lokalnih kulturnih institucija (Zbornik Lovranšćine, knjiga 3; 2014). Fluminensia 28/1, 2016, 271−275.
 • Čakavska akcentuacija u krupnom planu. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 44 (1), 2018., 340‒345.

 • 'U svim selima ista tužna slika'. Jezična iskustva i izazovi Žumberčana u iseljeništvu. Hrvatski dijalektološki zbornik 22, 2018., 171‒175.