Martina Bašić

Datum rođenja:

  • 19.01.1979

Mjesto rođenja:

  • Rijeka

Adrese:

  • Adresa: Zavod za lingvistička istraživanja HAZU - Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Telefon: +385(0)14698241

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • znanstvena suradnica - Zavod za lingvistička istraživanja HAZU (2016. - ...)

Životopis

 

Martina Bašić (r. Kovačević), rođena je 19. siječnja 1979. godine u Rijeci. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Crikvenici.

Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1999. godine studij fonetike i informatologije (smjer opća informatologija). Diplomirala je u studenome 2004. godine. U rujnu 2006. godine upisala je poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike, smjer jezik, na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je u svibnju 2012. godine s temom Kvantitativna sociolingvistička analiza crikveničkoga idioma pod mentorstvom prof. dr. Mira Menac Mihalić (članovi povjerenstva: akademik Milan Moguš, prof. dr. Damir Kalogjera i prof. dr. Mira Menac Mihalić).

U ožujku 2005. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja (asistentica) u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u suradničko je zvanje više asistentice za znanstveno polje filologije u području humanističkih znanosti izabrana u studenome 2012. godine, a u znanstveno je zvanje znanstvene suradnice za znanstveno polje filologije u području humanističkih znanosti izabrana u studenome 2013. godine. Od prosinca 2016. godine zaposlena je na radnome mjestu znanstvene suradnice u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

U Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od svojega dolaska 2005. godine radi na projektu Istraživanje hrvatskih dijalekata, voditelja akademika Milana Moguša, a od 2010. godine voditeljice dr. sc. Jele Maresić. Odlukom Razreda za filološke znanosti i Uprave Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti iz studenoga 2018. godine imenovana je voditeljicom projekta Istraživanje hrvatskih dijalektata i povijesti hrvatskoga jezika.

Od listopada 2018. godine, odlukom Uprave Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, voditeljica je projekta Suvremeni dijalektološki opis mjesnoga govora Bribira, Grižana, Triblja, Drivenika, Križišća i Kraljevice koji od 2016. godine financijski podupire Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

U prosincu 2018. godine dr. sc. Martina Bašić priključila se, kao član radne skupine, međunarodnome projektu Općeslavenski lingvistički atlas (OLA).

Tehnička je i mrežna urednica redovitih publikacija Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Filologija, Folia onomastica Croatica i Hrvatski dijalektološki zbornik  i tajnica uredništva Hrvatskoga dijalektološkog zbornika.

Znanstveni je interes Martine Bašić usmjeren na različita područja dijalektologije (fonologija, morfologija, frazeologija, leksikografija čakavskih govora), a posebno zanimanje pokazuje za sjeverozapadno čakavsko područje i za dijalektološka i sociolingvistička istraživanja proučavanja jezičnih promjena i varijabilnosti u organskim govorima te metodologiju dijalektoloških i sociolingvističkih terenskih istraživanja.

 

Izobrazba

2012. - doktorat Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike, smjer jezik; tema Kvantitativna sociolingvistička analiza crikveničkoga idioma

2005. - diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dvopredmetni studij fonetike i informatologije (smjer opća informatologija)

Akademski razvoj

                            2013. –  Znanstvena suradnica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

                            2012. – 2013. Viša asistentica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

                            2005. – 2012. Asistentica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Znanstvenoistraživački projekti

Nacionalni projekti (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)

                             2018. – Istraživanje hrvatskih dijalektata i povijesti hrvatskoga jezika (voditeljica projekta)

                             2016. – Suvremeni dijalektološki opis mjesnoga govora Bribira, Grižana, Triblja, Drivenika, Križišća i Kraljevice                                                  Zavoda za lingvistička istraživanja (od 2018. godine voditeljica projekta)

                             2005. – 2018. Istraživanje hrvatskih dijalekata (MZOS br. 0101213), voditelj akademik Milan Moguš (suradnica na                                                      projektu), te od 2006. na projektu istoga imena (MZOS, br. 101-1012676-2675), voditelja akademika                                                     Milana Moguša, a od 2010. godine voditeljice dr. sc. Jele Maresić  (suradnica na projektu).

Međunarodni projekti

                             2018. – Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) (član radne skupine)

                             2015. – 2017. zamjenica članova Upravljačkoga odbora europskoga projekta COST Action IS1306 New Speakers                                                      in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges uime Republike Hrvatske

Usavršavanja

2019. - radionica Računalni korpusi u frazeološkim istraživanjima i frazeografiji, Zagreb, 6. veljače (u okviru projekta Digitalni frazeološki rječnik hrvatskoga jezika)

2018. - ljetna škola Limits of Variability in Language, Potsdam (Njemačka), 18. – 22. lipnja (u organizaciji Collaborative Research Centre SFB 1287 Limits of Variability in Language: Cognitive, Grammatical, and Social Aspects)

2018 - 3. simpozij SCIMETH Etička pitanja u suvremenim lingvističkim istraživanjima, Rijeka, 2. svibnja (u suorganizaciji Centra za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci i Hrvatskoga društva za primjenjenu lingvistiku)

2018. - dvodnevna radionica Obrada statističkih i korpusnih podataka te programiranje umjetnih neuronskih mreža, Zagreb, 29. – 30. siječnja (u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost HRZZ-IP-2016-06-1210 Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture)

2017. - stručni skup SCOPUS seminar za uredništva hrvatskih znanstvenih časopisa za časopise Hrvatski dijalektološki zbornik i Folia onomastica Croatica, Zagreb, 30. lipnja (u suorganizaciji Elsevier, Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost Ministarstva znanosti o obrazovanja RH, Knjižnice Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišne knjižnice u Splitu)

2017. - predavanja i radionice iz povijesne sociolingvistike, Zagreb, 28. travnja (u suorganizaciji Odjela za sociokulturnu lingvistiku HFD-a i Zavoda za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

2017. - ReLDI ZG2 seminar Analiza podataka u istraživanju jezika (2), Zagreb, 23. – 26. veljače

2016. - 1. simpoziju SCIMETH Metodologija znanstvenih istraživanja: statistika u filološkim istraživanjima, Rijeka, 11. svibnja (u suorganizaciji Centra za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci i Hrvatskoga društva za primjenjenu lingvistiku)

2009. - CARNetov online tečaj Obrada audio video zapisa, 7. listopada – 4. studenoga

Javna predavanja, predstavljanja i radionice

2018. - radionica Uvod u hrvatska narječja na Danu otvorenih vrata HAZU (6. studenoga)

2016. - predavanje Frazeološko i dijalektološko „ubijanje dosade“ na Danima otvorenih vrata HAZU (12. i 13. travnja)

2015. - predavanje Primjena kvantitativne sociolingvističke teorije u opisima hrvatskih idioma      u organizaciji Zagrebačkoga lingvističkog kruga Hrvatskoga filološkog društva (14. travnja)

2013. - lingvistička radionica Metoda varijacijske kvantitativne sociolingvistike na Danima otvorenih vrata HAZU (19. i 20. studenoga)

2010. - predavanje Od *crьky do crikva – razvoj čakavskih jezičnih značajki od ishodišnoga jezika do suvremenoga crikveničkog govora u suorganizaciji Katedre čakavskoga sabora Kotor Crikvenica i Centra za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić (3. prosinca)

2009. - predavanje Nȁ more u Crĩkvu – dijalektološke osobitosti crikveničkoga govora u organizaciji Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva u sklopu ciklusa Hrvatski dijalekti (30. studenoga)

Uredništva, tajništva i članstva

                          2015. - tajnica uredništva Hrvatskoga dijalektološkog zbornika, redovite publikacije Razreda za filološke znanosti                                              Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

                          2014. - članica uredničkoga odbora Vinodolskoga zbornika, časopisa Centra za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić

                          2012. - članica Odbora za dijalektologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

                          2010. - članica Katedre čakavskoga sabora Kotor Crikvenica

                          2009. - tajnica organizacijskoga odbora V. međunarodnoga leksikološko-leksikografskoga znanstvenoga skupa u                                            organizaciji Hrvatske akademije i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (3. i 4. prosinca)

                          2005. – 2006. - tajnica uredništva Filologije, časopisa Razreda za filološke znanosti HAZU

Ostali rad

2018. - izradila dijelektološke i onomastičke karte za sudionike šestoga panela Linguistic diversity and linguistic geography na međunarodnoj jezikoslovnoj konferenciji CLARC 2018 Perspektive jezične raznolikosti u organizaciji Centra za jezična istraživanja pri Filozofskom fakultetu u Rijeci održana u Rijeci (od 8. do 10. lipnja)

2013. - kao tehnička urednica računalno pripremila za tisak knjigu Đurđice Ivančić-Dusper i Martine Bašić Rječnik crikveničkoga govora (Crikvenica: Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić)

2012. - kao tehnička urednica računalno pripremila za tisak pretisak članka Stjepana Ivšića Jezik Hrvata kajkavaca (Zagreb: HAZU)

2012. - kao tehnička urednica računalno pripremila za tisak knjigu dr. sc. Barbare Kovačević Hrvatski frazemi od glave do pete (Zagreb: Institut za jezik i jezikoslovlje)

2011. - sudjelovala u prijepisu tekstova za knjigu Čakavska čitanka akademika Petra Šimunovića (Zagreb: Golden marketing)

2011. - kao tehnička urednica računalno pripremila za tisak knjigu dr. sc. Jele Maresić i Vladimira Miholeka Opis i rječnik đurđevečkoga govora (Đurđevac: Gradska knjižnica)

2010. - izradila kazalo pojmova za knjigu akademika Milana Moguša Povijesna fonologija hrvatskoga jezika (Zagreb: Školska knjiga)

 

Suradnja s Odjelom za izdavačku djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

             Filologija

Od rujna 2018. godine (u suradnji s dr. sc. Mariom Grčevićem) obavlja poslove tehničke urednice i računalne pripreme Filologije, redovite publikacije Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

             Folia onomastica Croatica

Od svibnja 2015. godine obavlja poslove tehničke urednice i računalne pripreme za tisak časopisa Folia onomastica Croatica, redovite publikacije Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Urednica je mrežnoga izdanja časopisa Folia onomastica Croatica na središnjem portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak. Digitalizirala je sve objavljene brojeve časopisa Folia onomastica Croatica.

Hrvatski dijalektološki zbornik

Od siječnja 2009. godine obavlja poslove tehničke urednice i računalne pripreme za tisak Hrvatskoga dijalektološkoga zbornika, redovite publikacije Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a od 2015. godine i poslove tajnice Zbornika. S podrškom urednice, dr. sc. Mire Menac-Mihalić, povećala je znanstvenu vidljivost Hrvatskoga dijalektološkog zbornika (nalazi se u svim, za humanističke znanosti, relevantnim sekundarnim izvorima publikacija Web of Science Core Collection – Emerging Sources Citation Index (ESCI) (od 2016.) i SCOPUS – SJR. SCImago Journal & Country Rank (od 2016.) i tercijarnim bazama podataka Hrčak (od 2015.), The European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH) (od 2016.), Directory of Open Access Journals DOAJ (od 2017.), MLA Directory of Periodicals (od 2016.), MLA International Bibliography (od 2016.), Brill Online Bibliographies – Linguistic Bibliography (od 2016.)), te je radila na postizanju uvjeta potrebnih za njegovu kategorizaciju u znanstvene časopise najvišega ranga (a1) što je Područno vijeće za humanističke znanosti Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj potvrdilo na sjednici u siječnju 2018. Urednica je mrežnoga izdanja Hrvatskoga dijalektološkog zbornika na središnjem portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak. Digitalizirala je sve objavljene brojeve Hrvatskoga dijalektološkog zbornika.

Sudjelovanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima

2018. - 1. Senjski interdisiplinarni simpozij: Fenomen Kranjčević, 27. – 28. travnja, Senj; izlaganje: Trũncić o cakavizmima u "Metli i škavaceri"

2017. - XXXI. međunarodni znanstveni skup Jezik i njegovi učinci, 4. – 6. svibnja, Rijeka; izlaganje: Primjena teorije društvene mreže u sociolingvističkom istraživanju

2016. - 13. međunarodni znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, 29. – 30. rujna, Zagreb; izlaganje: Nove spoznaje o prijedlogu zi u sjevernočakavskom arealu

2016. - međunarodni znanstveni skup Slavofraz 2016 International conference „Phraseology and (naive) psychology“, 7. – 10. travnja, Graz (Austrija); izlaganje: Frazeološko ubijanje dosade

2015. - znanstveni skup povodom 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu Zaboravljeni počeci. Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici, 26. – 27. studenoga, Zagreb; izlaganje: Hrvatska dijalektološka istraživanja - ščera, danas, jutra (u suautorstvu s dr. sc. Marijom Malnar Jurišić)

2015. - znanstveni skup Čakavština: čakavski idiomi i hrvatski jezični identitet, 21. rujna, Split; izlaganje: Jezične značajke neobjavljene pjesničke zbirke mladoga griškog pjesnika i šansonijera Nevena Barca

2015. - XXIX. međunarodni znanstveni skup Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, 24. – 26. travnja, Zadar; izlaganje: Sociolingvističke/dijalektološke transkripcijske metode

2014. - VIII. Skokovi etimološko-onomastički susreti, 23. – 25. listopada, Zadar; izlaganje: Ima li dalmatskih/veljotskih ostataka na Kirije? (u suautorstvu s dr. sc. Alemkom Gluhakom)

2014. - Šesti hrvatski slavistički kongres, 10. – 13. rujna, Vukovar i Vinkovci; izlaganje: Utječe li metoda istraživanja mjesnoga govora na dobivene dijalektološke rezultate?

2014. - XXVIII. međunarodni znanstveni skup Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja, 25. – 27. travnja, Zagreb; izlaganje: Fonem /ď/ – hod po rubu čakavskih ekavskih konsonantskih inventara

2008. - 11. međunarodni znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, 15. – 17. svibnja, Zagreb; izlaganje: O skakanju akcenta na proklitiku u mjesnom govoru Crikvenice

2007. - VI. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanje govora, 6. – 8. prosinca, Zagreb; izlaganje: O akcentuaciji arhileksema u budućem sintetskom rječniku izvornih čakavskih govora

2005. - IV. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup Jezikoslovno nazivlje; Dijalekatna leksikografija, 1. – 2. prosinca, Zagrebu; izlaganje: Multimedijski pristup u proučavanju dijalektologije