Bibliografija

Poveznice: Hrvatska znanstvena bibliografija, Google Scholar, Academia.edu, ResearchGate.

Autorske knjige

2013. - Rječnik crikveničkoga govora. Crikvenica: Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić. (u suautorstvu s Đurđicom Ivančić-Dusper).

 

Znanstveni radovi

(u tisku) - The analysis of the social network from the quantitative sociolinguistic research of the local vernacular of Crikvenica. Language and Mind –Proceedings from the CALS Conference 2017. Edited by Brala Vukanović, Marija; Memišević, Anita. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH

2017. - Nove spoznaje o prijedlogu zi u sjevernočakavskom arealu. Hrvatski dijalektološki zbornik 21, Zagreb. 1–13.

2016. - Varijabla G jd. NA mn.imenica ženskoga roda u crikveničkome govora. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42/2, Zagreb. 289–307.

2016. - Čakavski markeri senjskoga govora. Hrvatski dijalektološki zbornik 20, Zagreb. 1–12.

2016. - Hrvatska dijalektološka istraživanja – ščȇra, danȁs, jȕtra. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 40/60, Zagreb. 63–74. (u suautorstvu s Marijom Malnar Jurišić).

2015. - Fonološke jezične značajke neobjavljene pjesničke zbirke mladoga griškoga pjesnika i šansonijera Nevena Barca. Vinodolski zbornik 16, Crikvenica. 61–71.

2015. - Fonem /ď/ – hod po rubu čakavskih ekavskih konsonantskih inventara. Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja - Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 25. do 27. travnja 2014. godine u Zagrebu. Ur. Udier, Sanda Lucija; Cergol Kovačević, Kristina. Zagreb: Srednja Europa – Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. 479–492.

2015. - Inovacije i ujednačavanja u nekim množinskim oblicima imenica u crikveničkome govoru. Hrvatski dijalektološki zbornik 19, Zagreb. 1–23.

2012. - Crikvenički poredbeni frazemi i njihovi ekvivalenti u hrvatskome jezičnom standardu. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 38/2, Zagreb. 357–384. (u suautorstvu s Barbarom Kovačević)

2009. - Crikvenička toponimija. Folia onomastica Croatica 18, Zagreb. 1–52.

2008. - Pomicanje naglasaka na prednaglasnicu u imenskih riječi u mjesnome govoru Crikvenice. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34, Zagreb. 1–14.

Prikazi i radovi u publikacijama bez recenzije

2018. - Mjesni govori Grada Crikvenice. (Grad Crikvenica Kamik, more i čovik. 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Ur. Sanja Škrgatić. Crikvenica: Grad Crikvenica – Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić, 2018.). 147.

2018. - O neocirkumfleksu na sjeverozapadnom čakavskom području (Sanja Zubčić: Neocirkumfleks u čakavskom narječju. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci, 2007.). Hrvatski dijalektološki zbornik 22, Zagreb. 157–160.

2018. - Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću: sv. Martin, simbol dijeljenja / Sur les chemins européens du patrimoine immatériel au XXIe siècle: Saint Martin, symbol du partage (Ur. Antonija Zaradija Kiš i Ines Sabotič. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Kulturni centar sv. Martin – Hrvatska, 2016.). Folia onomastica Croatica 26, Zagreb. 157–161.

2015. - Đurđica Ivančić Dusper – Pripovesti i legendi zi Kirije. (Đurđica Ivančić Dusper: Pripovesti i legendi zi Kirije. Crikvenica: Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić Crikvenica, 2015.). Vinodolski zbornik 16, Crikvenica. 124–126.

2012. - Dokument crikveničkoga čakavskoga govora (Đurđice Ivančić-Dusper: Crkvenica po svoju. Crikvenica: Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić, 2012.). 89–93.

2008. - Čekavski rječnik (Ivan Mahulja: Rječnik omišaljskoga govora. Rijeka – Omišalj: Riječki nakladni zavod – Općina Omišalj, 2006. - Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34, Zagreb. 484–490.

Doktorska disertacija

2006. - Bašić, Martina. Kvantitativna sociolingvistička analiza crikveničkoga govora. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. Doktorska disertacija u rukopisu.