Meni osobnih stranica

Članci

 1. Pravo u Hesiodovu epu Erga kai hemerai, Živa antika, Skopje XII., 1, 1962., 39-49.
 2. Pseudodemostenov govor protiv Leohara i diamartirija. - Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta Rijeka, XII, 3-4, 1962., 260-271.
 3. Dike egzoules u atičkom pravu, Živa antika, Skopje, XIII.-XIV., 1964., 39-65.
 4. Vindicatio in servitutem i vindicatio servi u gortinskom pravu, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu XII., Beograd, 1964., 424-431.
 5. The Judge-Affixer in the Judicial Procedure of Athens, Revue international des Droits de l'Antiquité , Bruxelles, 3° Série, Tome XII., 1965., 149-155.
 6. Ľ eis emfanon katastasin nel diritto attico, Živa antika, Skopje XV., 2, 1966., 371-379.
 7. Pokušaj pravne interpretacije sudske scene na Ahilovu štitu, Zbornik radova posvećen Albertu Vajsu, Beograd 1966., 51-57.
 8. Vindicatio in libertatem kod Platona i u atičkom pravu, Glas Srpke akademije nauka i umetnosti, Beograd CCLXVIII, 1967., 51-61.
 9. Brak na istarski način, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu XV, 1970., 279-309.
 10. Neki pravni problemi u vezi s dopisom podbana Mihajla Živkovića od 5. XI. 1495, Historijski zbornik, Zagreb, XXIII.-XXIV., 1970.-1971., 265-286.
 11. Do sinteze, novi zadaci hrvatske pravne historiografije, Dometi III. 8, Rijeka, 1970., 70-75.
 12. Funkcija i porijeklo službe egzaminatora u srednjovjekovnim komunama Hrvatskog primorja i Dalmacije, Starine JAZU, Zagreb, 55, 1971., 191-210.
 13. Bračno imovinsko pravo prema Krčkom statutu na latinskom jeziku, Krčki zbornik 2, Krk, 1971., 145-177.
 14. Pravo prvokupa i otkupa u srednjovjekovnoj Istri, Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu XVI., 1971., 169-212.
 15. Psefizma o osnivanju grčke kolonije na otoku Korčuli, Živa antika, Skopje, XXI., 1, 1971., 189-204.
 16. Neoporučeno nasljedno pravo u srednjovjekovnoj Istri, Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, XVII., 1972.,159-179.
 17. Aliquid in contentu et benedictione istarskih statuta, Jadranski zbornik VIII., Rijeka-Pula 1972., 185-213.
 18. Darovanje i protudarovanje u bašćanskim ispravama 14. i 15. stoljeća, Krčki zbornik 5., Krk, 1972., 129-141.
 19. Nasljedno pravo descendenata po srednjovjekovnim statutima Šibenika, Paga, Brača i Hvara, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu XXII., Zagreb, 1972., 339-366.
 20. O starom hrvatskom nasljednom pravu descendenata, Historijski zbornik XXV.- XXVI.,1 Zagreb, 1972.-3., 273-279.
 21. Neka pitanja iz najstarijeg društvenog i političkog uređenja Rima, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, Split, 1973., 163-175.
 22. O starogrčkom nasljednom pravu, Živa antika, Skopje XXIII., 1, 1973., 109-139.
 23. O javnoj vjeri i dispozitivnosti srednjovjekovnih isprava s osobitim obzirom na hrvatske primorske krajeve, Radovi Instituta za hrvatsku povijest, 4,  Zagreb, 1973., 5-79.
 24. Preferiranje djeteta po krčkom, rapskom i drugim primorskim statutima, Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, XVIII., 1973., 215-247.
 25. Neka pitanja razvitka srednjovjekovnih liburnijskih općina, Dometi VII., 6, Rijeka, 1974., 5-24
 26. Neka pitanja razvitka srednjovjekovnih liburnijskih općina, Liburnijske teme 1., Opatija, 1974., 95-115.
 27. Rimsko i bizantsko municipalno uređenje i srednjovjekovne općine u našim primorskim krajevima, Godišnjak Pravnog fakulteta Sarajevo, XXIII., 1975., 103-111.
 28. Creske općine u svjetlu isprave od 5. listopada 1283. i pitanje kontinuiteta dalmatinskih gradskih općina, Radovi Instituta za hrvatsku povijest, 7,   Zagreb, 1975., 5-80.
 29. Dioba općinskog zemljišta u nekim srednjovjekovnim dalmatinskim općinama, Starine JAZU, 56., Zagreb, 1975., 5-36.
 30. Tribuni u srednjovjekovnim dalmatinskim gradskim općinama, Zbornik radova Vizantološkog instituta, XVI, Beograd, 1975, 25-52
 31. Neka pitanja društvene diferencijacije i pravnog formiranja vezanih imovinskih masa u vrijeme kasnorimskog carstva, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, XXV., Zagreb, 1975., 15-37.
 32. Neodloživi zadaci istarske pravne historiografije. - Novi list, Rijeka, 18. XII. 1975.
 33. Značenje i porijeklo riječi tepčija i dad, Zbornik radova Vizantološkog instituta, XVII., Beograd, 1976., 55-64.
 34. Dokazna sredstva u sudskom postupku na frankapanskim primorskim posjedima, Krčki zbornik 7., Krk, 1976., 205-222.
 35. Neki aspekti razvoja organa suđenja u hrvatskim primorskim krajevima u XII i XIII stoljeću, Historijski zbornik, XXIX.-XXX., Zagreb, 1976.-1977., 87-100.
 36. Brak na istarski način, Istra god. 15, br. 8-9, Pula, 1977., 25-33.
 37. Hreljinski urbar iz 1700. godine, Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu XXI., 1977., 197-242.
 38. Konstantin Porfirogenet i vrijeme dolaska Hrvata, Zbornik Historijskog zavoda JAZU 8., Zagreb, 1977., 5-88.
 39. Il jus italicum delle comunita' liburniche, Živa antika XXVII./2, Skopje, 1977., 401-409.
 40. Plinio e le comunita` della Liburnia, Atti IX. Centra za historijska istraživanja, Rovinj, 1978.-1979., 301-358, 631-633, 643-644.
 41. Najstarije vijesti o borbi krčkih i creskih pučana za očuvanje svojih prava, Jugoslovenski istorijski časopis 1-4, Beograd, 1978., 54-68.
 42. Ugovori Petra Zrinskog s Grobničanima i Bakranima od 1642. godine, Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu XXII., 1978., 119-161.
 43. O napadačima iz prvog čuda legende o sv. Krištoforu, Jadranski zbornik X, Rijeka-Pula, 1976.-1978., 105-118.
 44. Neobjavljena glagoljska isprava od 1. studena 1614. godine, Jadranski zbornik X, Rijeka-Pula, 1976.-1978., 404-412.
 45. Bizantsko bračno imovinsko pravo u svjetlu Novele XX Lava Mudroga (s osobitim obzirom na razvoj bračnog imovinskog prava u srednjovjekovnim dalmatinskim gradskim općinama), Zbornik radova Vizantološkog instituta XVII., Beograd, 1978., 19-50.
 46. Pristinum-pistrinum, Historijski zbornik XXXI.-XXXII., Zagreb, 1978.-1979., 321-324.
 47. Gregorio I - papa politico, Živa antika XXIX./2, Skopje, 1979., 269-274.
 48. Neka pitanja iz naše ranije povijesti i rimsko pravo, Zbornik Pravnog fakulteta Split, XVI., Split, 1979., 69-77.
 49. Razvod između Kastva i Gotnika 1541, Istra, god. 17, br. 7, Pula, 1979., 83-97.
 50. Riflessioni sull'iscrizione di Curicum CIL III 13295 = Dessau ILS II 5322, Aquileia Nostra a. L. - Aquileia, 1979., 153-172.
 51. Pretkapitalistički oblici vlasništva po Marksovim Grundrissima, Zgodovinski časopis 34, Ljubljana 1980.,157-174.
 52. Vjerodostojnost vijesti Andrije Dandola o Dalmaciji u XI. st., Zbornik radova Vizantološkog instituta XIX., Beograd, 1980., 117-146.
 53. Accenni ai confini augustei del territorio tergestino, Atti X. Centra za historijska istraživanja, Rovinj, 1979.-1980., 75-101, 420, 428-429.
 54. Neke pojave društvene diferencijacije u prošlosti našega sela, Sociologija sela 17, Zagreb 1980., 53-59.
 55. Ekloga iz 726. godine i njezina važnost za našu pravnu povijest, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 1, Rijeka, 1980., 53-78.
 56. Knapi frankapanskih (i zrinskih) primorskih posjeda, Starine JAZU 58., Zagreb, 1980., 177-191.
 57. Odnosi Petra Krešimira i pape prema Korčulanskom kodeksu, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku XXIV., Split, 1980., 219-238.
 58. Venezia, Bisanzio e l'occupazione di Zara nel 1062, Studi veneziani, N. S. IV Firenze, (1980) 1981., 279-290.
 59. Naše najstarije oporuke i rimsko-bizantsko pravo, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu XXXI., Zagreb 1981., 424-436.
 60. Il sistema giuridico delle citta' nelle province bizantine con speciale riguardo alla costa orientale adriatica (Dalmazia e Istria), Akten XVI Internationaler Byzantinistenkongres II./2, Beč,1981., 391-398.
 61. Neka pitanja društvenog uređenja i obiteljskog prava u starih Hebreja, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 2, Rijeka, 1981., 9-38.
 62. Sopaljske zemlje i sopaljšćina. - Jadranski zbornik XI, Rijeka-Pula, 1979.-1981., 255-264.
 63. Novo tumačenje nekih odredaba Vinodolskog zakona. - Jadranski zbornik XI, Rijeka-Pula, 1979.-1981., 51-59.
 64. Nekoliko riječi o zemljišnoj zajednici Praputnjak. - Zbornik Praputnjaka, Praputnjak, 1981., 167-175.
 65. La Legge del Vinodol (1288) e l' Urbario di Grobnico (1700), Atti XII. Centra za historijska istraživanja, Rovinj 1981.-1982., 173-202.
 66. Zemljoradnički zakon (Nomos georgikos), Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 3, Rijeka, 1982., 85-122.
 67. Vijesti Andrije Dandola o Dalmaciji u XII stoljeću i njegovi izvori, Historijski zbornik XXXV., Zagreb, 1982., 209-258.
 68. Neka pitanja u vezi s Istrom (I-VII stoljeće), Živa antika 32, Skopje, 1982., 53- 82.
 69. Kekaumenos Dobronja - ein kroatischer Herrscher des XI. Jahrhunderts, Zbornik radova Vizantološkog instituta XXI., Beograd, 1982., 39-46.
 70. L' esecutore testamentario nei piu' antichi testamenti dalmati, Studi in onore di Arnaldo Biscardi III., 1982., Milano, 511-534.
 71. Histria u dvije vijesti iz prve polovice VII stoljeća, Živa antika 32, Skopje, 1982., 171-176.
 72. Il diritto medievale croato - Diritti reali, Parte prima, Atti XIII. Centra za historijska istraživanja, Rovinj 1982.-1983., 139-214 i kao separat.
 73. Per manupreso i mediator Supetarskog kartulara, Zbornik Pravnog fakulteta u Split XIX., Split, 1982., 49-58.
 74. Iz pazinske prošlosti (u povodu tisućljeća prvog spomena Pazina), Istra 21, br. 5, Pula, 1983., 80-90.
 75. Res publica Nesactiensium. -  Živa antika 33, Skopje, 195-200.
 76. Porijeklo načela paterna paternis u srednjovjekovnim pravnim sustavima na jadranskoj obali, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 33, Zagreb, 1983., 131- 140.
 77. Marginalije uz rad V. Košćaka "Pripadnost istočne obale...", Historijski zbornik XXXVI .(1), Zagreb, 1983., 255-286.
 78. Uzmak Bizanta na Krku sredinom XI stoljeća, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 4, Rijeka, 1983., 79-97.
 79. Tarsatica. Izvori za pravnu povijest Rijeke. - Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci  4, Rijeka, 435-458.
 80. Diritto medievale croato, Diritti reali. Parte prima. - Atti, XIII. Centra za historijska istraživanja, Rovinj,  1982.-1983., 139-214.
 81. Općinsko uređenje Cresa u rimsko doba, Otočki zbornik Cres-Lošinj 5, M. Lošinj,1984., 243-250.
 82. Marginalije uz novopronađenu glagoljsku ispravu od 17. travnja 1567. godine, Dometi XVII., 1-3, Rijeka, 1984., 63-72 .
 83. Il diritto medievale croato, Diritti reali, Parte seconda, Atti XIV.  Centra za historijska istraživanja, Rovinj,  Centra za historijska istraživanja, Rovinj, 1983.-1984., 77-161) i kao separat).
 84. Pravni i povijesni aspekti pohoda mletačkog dužda Petra II Orseola u Dalmaciju u 1000. godini, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 5, Rijeka, 1984., 145-156.
 85. Pravna osnova crkvene desetine na hrvatskim pravnim područjima, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu XX.-XXI., Split, 1983.-1984., 57-83.
 86. Bizantsko pravo prvokupa i otkupa i njegov utjecaj na hrvatsko pravo, Starine JAZU 59, Zagreb, 1984., l-41.
 87. Prilog diskusiji o Marxovom shvaćanju antičkog tipa zemljišnog vlasništva, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu XXXV., Zagreb, 1984., 425-434.
 88. La "pace provinciale" tra gli Istriani e il margravio W., Atti XV. Centra za historijska istraživanja, Rovinj, 1984.-1985., 49-60.
 89. Međunarodni položaj Hrvatske oko 1075. godine (Petar Krešimir IV i Amico), Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 6, Rijeka, 1985., 97-110.
 90. Pretkapitalističke formacije u Marxovim Grundrissima, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 6, Rijeka, 1985., 197-222.
 91. Odgovornost kurijala za ubiranje poreza u kasnom rimskom carstvu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu XXXV., Zagreb, 1985., 419-428.
 92. Događaji u Hrvatskoj i Dalmaciji (1092-1094) u svjetlu do sada neiskorištene vijesti o Rabu, Jadranski zbornik 12, Rijeka-Pula, 1982.-1985., 225-252.
 93. Accenni ad alcuni istituti del diritto privato sulle due sponde adriatiche nell'Alto medio evo, "Le relazioni tra le due sponde adriatiche", Roma- Spoleto, 1985., 35-54.
 94. Isprava o zemaljskom miru između istarskog stanovništva i markgrofa W., Problemi sjevernog Jadrana, Zbornik radova Zavoda za povijesne i društvene znanosti JAZU 5, Rijeka, 1985., 33-49.
 95. Proposta per una nuova interpretazione del PSI VI 648, Živa antika 35, Skopje, 1985., 87-93
 96. Još o dolasku Hrvata, Historijski zbornik XXXVIII., Zagreb, 1985., 227-240.
 97. O nastanku i razvoju službe defensor civitatis, Živa antika 35, Skopje, 1985., 95-116.
 98. Neki pravni problemi kolonata u kasnom rimskom carstvu, Anali Pravnog fakulteta Beograd XXXIV., 4, Beograd 1985., 285-308.
 99. Što je TARSA [ ...] u CIL 14579, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu XXXVI., Zagreb, 1986., 585-590.
 100. Djelo profesora Josipe Čaval, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci7, Rijeka, 1986., 1-5.
 101. Trgovački odnosi između dvije jadranske obale u ranom srednjem vijeku i uloga mediatora, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 7, Rijeka, 1986., 81-97.
 102. Bilješke o starijoj povijesti Zagreba, Historijski zbornik XXXIX., Zagreb, 1986., 243-252.
 103. Toparque, tep'ci (topoteretes) et dad en Croatie au 11° siecle, Revue des é tudes byzantines 44, Paris, 1986., 257-262.
 104. Neiskorištene vijesti o krčkome knezu Dujmu II, Starine JAZU 60, Zagreb, 1987., 45-51.
 105. Ususret 700. obljetnici Vinodolskog zakona, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 8, Rijeka, 1987., 1-20.
 106. Seljačke općine po Koparskom statutu iz 1423. godine, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 8, Rijeka, 1987., 119-127.
 107. O natpisu o gradnji krčkih gradskih bedema sredinom 1. st. pr. n. e., Arheološki radovi i rasprave 10, Zagreb, 1987., 171-183.
 108. Litisdenuncijacija ranoga postklasičnog doba, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu XXXVII., Zagreb, 1987., 679-695.
 109. Le droit croate au moyen age - principes, textes, pratiques, Annales de l'Institut franç ais de Zagreb, Zagreb, 1987., 211-236.
 110. Povijesno-pravni aspekti staroga Lovrana, Liburnijske teme 7, Opatija, 1987., 55-57.
 111. Pozadina prvoga ugarskog napada na Rab (1071), Historijski zbornik XL, Zagreb, 1987., 75-119.
 112. Iz starije pravne povijesti Raba, Rapski zbornik, Zagreb, 1987., 199-211.
 113. Osnove istarskoga srednjovjekovnog obveznog prava, Rad JAZU 433, Zagreb, 1987., 1-64.
 114. Pozdravna riječ u ime JAZU. - U: Sabor Vinodolski, 6. siječnja 1988., 19.
 115. Matko Laginja o Kastavskom statutu i Vinodolskom zakonu, Pazinski memorijal god. 12, knj. 6, sv. 1, Pazin, 1988., 75-82.
 116. Noviji pogledi na stariju povijest Vinodola, Krka i Senja, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 9, Rijeka, 1988., 1-19.
 117. Neka pitanja starijega mletačkog porodičnog prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 9, Rijeka, 1988., 107-116.
 118. Još o pitanju vremena dolaska Hrvata, Zgodovinski časopis, 42, Ljubljana, 1988., 234-240.
 119. Grobnički urbar iz 1700. godine, Grobnički zbornik 1, Rijeka, 1988., 25-39.
 120. Nekoliko riječi o Senjskom statutu iz 1388., Senjski zbornik 13, Senj, 1988., 3-14.
 121. Ugovor Mletaka i italskih gradova contra generationes Sclavorum (840.), Historijski zbornik XLI., Zagreb, 1988., 217-235.
 122. Iz starije buzetske pravne prošlosti, Buzentski zbornik 12, Buzet 1988., 55-61.
 123. Quelques aspects du Plaid de Rižana, Revue des é tudes byzantines 46, Paris, 1988., 125-134.
 124. Note ai "Miracula s. Demetrii", Studi medievali, 3° Serie, XXIX., Spoleto, 1988., 755-760.
 125. Pravni položaj Istre u doba rimske vlasti, Relationes Polenses, Zagreb, 1988., 93-103.
 126. Najstariji glagoljicom pisani vinodolski urbar (1544), Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu XXX., 1988., 63-78.
 127. O Krčkom statutu, "Krčke novine" 56, rujan 1988. (god.VI), 13.
 128. Vinodolski zakon. - Prošlost i baština Vinodola", tekst na hrv. i engl., Zagreb, 1988., 29-39.
 129. O Vinodolskom zakonu. - U: Sabor Vinodolski 6. siječnja 1988. Prilog dokumentariju proslave 700. obljetnice Vinodolskog zakona, Novi Vinodolski, 1988., 20-27.
 130. Mletačka repromissa, "dar u ponedjeljak" i grosina (pellicia vidualis), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu XXXIX., Rijeka, 1989., 163-172.
 131. Pravnopovijesni korijeni ranosrednjovjekovna mletačkog vadimonium comprobandi s mediatorom, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu XXXVII., Beograd, 1989., 461-473.
 132. La Legge Agraria, Rivista di studi bizantini e slavi (1985), Bologna, 1989., 103-135.
 133. Osnove obveznog prava na kvarnerskom području u srednjem vijeku, Rad JAZU 445, Zagreb, 1989., 73-134.
 134. Isprava kralja Milutina za manastir Sv. Georgija - prilog poznavanju društva u srpskoj državi XIV. stoljeća, Historijski zbornik XLII., Zagreb, 1989., 71-76.
 135. O nekim vrelima hrvatske povijesti XI. stoljeća (s osobitim obzirom na Osor), Historijski zbornik XLII., Zagreb, 1989., 111-135.
 136. Branimirov natpis iz 888. i međunarodni položaj Hrvatske, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 40, Zagreb, 1990., 17-37.
 137. Porijeklo i osnovne značajke srpske pronije, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, XXXVIII, Beograd, 1990., 419-435.
 138. O nekim pitanjima naše ranosrednjovjekovne povijesti, Zgodovinski časopis 44, 1990., Ljubljana, 119-124.
 139. Cetinski sabori 1527., Senjski zbornik 17, Senj, 1990., 35-44.
 140. Iz ranije povijesti Trogira, Historijski zbornik XLIII., Zagreb, 1990., 5-15.
 141. Sjećanja na prof. dr. Jaroslava Šidaka, Historijski zbornik XLIII., Zagreb, 1990., 3-4.
 142. Prijelaz od božjeg suda na torturu prema neobjavljenoj rapskoj ispravi iz 1281., Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci 32, Rijeka, 1990., 103-109.
 143. Nekoliko napomena o etnogenezi jugoslavenskih naroda, Rad JAZU, 451, 1990., 1-11.
 144. Počeci prošteništa i Franjevačkog samostana na Trsatu, Croatica Christiana Periodica XIV., Zagreb,1990., 25, 66-67.
 145. Gli aspetti principali del diritto delle obbligazioni nell'Istria medioevale, Atti XX. Centra za historijska istraživanja, Rovinj, , 1989.-1990., 11-83 .
 146. Trsatski zakon i crkva. - Dometi, 24, 1-3, Rijeka, 1990.,  97-102.
 147. Bilješke o meropsima, sokalnicima i otrocima, Zbornik Pravnog fakulteta XXV., Novi Sad, 1991., 91-115.
 148. "Statut grada i otoka Korčule iz 1224. godine", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 41, Zagreb 1991., 106-108.
 149. "Provincijalni arhonti" Taktikona Uspenskog (s osobitim obzirom na arhonta Dalmacije), Zbornik radova Vizantološkog instituta XXIX-XXX, Beograd, 1991., 45-59.
 150. Tragedija Petra Zrinskog i Franje Krste Frankopana u svjetlu habsburške politike prema Hrvatskoj, Fluminensia god. 3, br. 1-2, Rijeka, 1991., 48-52.
 151. U povodu novog izdanja Dubrovačkog statuta. Historijski zbornik, XLIV, Zagreb, 1991., 177-184.
 152. Neka pitanja crkvene desetine u Dalmaciji, Croatica Christiana Periodica 27, god. XV., Zagreb, 1991., 175-181.
 153. O dalmatinskim servima, Rad HAZU, 459, 1991., 59-103.
 154. Trsatski zakon i Crkva, Dometi 24, Rijeka, 1991., 97-104.
 155. Tradicija bitke s Tatarima (1242. god.), Grobnički zbornik 2, Rijeka, 1992., 11-17.
 156. Izvještaj Ivana Tomašića o grobničkoj bici, Grobnički zbornik 2, Rijeka, 1992., 28-34.
 157. Vijesti iz vjerodostojnih i krivotvorenih isprava o provali Tatara u hrvatske primorske krajeve (1242), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest sv. 25, Zagreb, 1992., 5-14.
 158. La "litisdenuntiatio" del primo periodo postclassico, Archivio giuridico "Filippo Serafini", vol. CCXII., Modena, 1992., 485-513.
 159. O katernama zagrebačkog Gradeca (u povodu 750. obljetnice Zlatne bule Bele IV.), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 42, Zagreb, 1992., 123-139.
 160. O popisu kurija zagrebačkog Gradeca iz 1368. god., Zbornik Pravnog fakulteta u zagrebu 42, Zagreb, 1992., 489-504.
 161. O novijim tumačenjima naziva Zagreb, Historijski zbornik XLV., Zagreb, 1992., 195-200.
 162. Osnove obveznog prava na području srednjovjekovne Slavonije, Rad HAZU, 461, 1992., 25-68.
 163. Osnove obveznog prava srednjovjekovne uže Hrvatske, Rad HAZU, 461, 1992., 69-93.
 164. Istra 751.-791., Croatica Christiana Periodica god. XVI., br. 30, Zagreb, 1992., 1-10.
 165. Neka pitanja boravka Langobarda u Sloveniji, Arheološki vestnik 43, Ljubljana, 1992., 149- 173.
 166. Il diritto u: Storia di Venezia, vol. I, Roma, 1992., 677-692.
 167. "Provincijski arhonti" Taktikona Uspenskog (s osobitim obzirom na arhonta Dalmacije), Zbornik Zavoda za povijesne znanosti HAZU 34, Zadar, 1992., 53-73.
 168. Pogibija Petra Zrinskog i Frane Krste Frankopana (30.IV.1671.), "Ivan Matečić Ronjgov", Zbornik 2, Rijeka, 1993., 221-224.
 169. Iz starije sušačke prošlosti, Zbornik radova s dvodnevnog znanstvenog skupa uz 365. godinu osnutka Gimnazije "Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci 1627.-1992.", Rijeka, 1993., 1-5.
 170. Neka pitanja u svezi s pet isprava iz Pule (X.-IX. stoljeće) objavljenih u Codice diplomatico istriano, Dometi god. 26, sv. 1/2, Rijeka, 1993., 29-31.
 171. O nekim pitanjima Rižanskog placita, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 43, Zagreb, 1993., 407-438.
 172. Odnosi Liburnije i Istre u antici i ranom srednjem vijeku, Zbornik Zavoda za povijesne znanosti u Zadru sv. 35, Zadar, 1993., 37-61.
 173. Bilješke uz Trpimirovu ispravu (CD I, 3-8), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu god. 30, Split, 1993., 47-51.
 174. 360. obljetnica visokoškolske nastave u Rijeci, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 14, 1993., 1-10.
 175. Grižanski urbar iz 1700. godine (suautor Anelise Margetić), Vjesnik Povijesnog arhiva sv. XXXIII.-XXXIV., Rijeka, 1993., 25-57.
 176. Zagrebački monasterij, Croatica Christiana Periodica god. XVII., br. 31, Zagreb, 1993., 1-10 .
 177. Osnove srednjovjekovnog obveznog prava u Dalmaciji, Rad HAZU, 465, 1993., 17-114.
 178. O vjerodostojnosti isprava unesenih u potvrdnice pape Grgura IX. iz 1227. godine, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest sv. 26, Zagreb, 1993., 7-16.
 179. Neka pitanja tzv. Zagrebačke kronike i Popisa biskupa, Croatica Christiana Periodica god. XVII, 32, Zagreb, 1993., 1-16.
 180. Doprinos Danila Klena pravnopovijesnoj znanosti. - Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, Posebna izdanja 11/93., Rijeka, 1993., 43-50.
 181. O posjedovnim katernama zagrebačkog Gradeca, Zbornik "Zagrebački Gradec 1242-1850", Zagreb, 1994., 103-107.
 182. Neka pitanja u svezi sa Zlatnom bulom Bele IV. (1242.), Zbornik "Zagrebački Gradec 1242-1850", Zagreb, 1994., 61-73.
 183. Iločka pravna knjiga (tzv. Iločki statut), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 44 (1-2), Zagreb, 1994., 93-116.
 184. Kada je Hrvatskoj oteta Brseština, Liburnijske teme, 8, Opatija, 1994., 31-38.
 185. Grobničani u notarskoj knjizi Antuna de Renno de Mutina (sredina XV. stoljeća), Grobnički zbornik 3, Rijeka, 1994., 11-19.
 186. Još o vijestima Konstantina Porfirogeneta o dolasku Hrvata, Zbornik Zavoda za povijesne znanosti HAZU sv. 36, Zadar, 1994., 7-23.
 187. Zakon grada Kastva iz 1400., Zbornik Zavoda za povijesne znanosti u Zadru sv. 36, Zadar, 1994., 283-308.
 188. Knjige riječkih notara - nezaobilazno vrelo riječke pravne povijesti, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 5, Rijeka,1994., 1-13.
 189. Neka pitanja prijelaza vlasti nad Istrom od Bizanta na Franke, Acta Histriae II., Koper, 1994., 5-24.
 190. O vjerodostojnosti darovanja krčkoga biskupa po ispravama iz 1186. i 1188. godine, Riječki teološki časopis, god.3, br. 1, 1995., 75-84.
 191. Hrvatski pravni običaji, Arhivski vjesnik 37, Zagreb, 1994., 147-159.
 192. Antička Tarsatica i počeci Rijeke, Rijeka, sv. 1, 1994., 29-34.
 193. Kastavski zakon na njemačkom jeziku (XVIII. stoljeće), Vjesnik Povijesnog arhiva u Rijeci 35-36, Rijeka, 1994., 21-41.
 194. Iz starije povijesti Kraljevice, Vjesnik Povijesnog arhiva u Rijeci 35-36, Rijeka, 1994., 145-156.
 195. Pitanja iz najstarije povijesti zagrebačke biskupije i Slavonije, Croatica Christiana Periodica god. XVIII., br. 34, Zagreb, 1994., 1-50.
 196. O nekim podacima iz novoobjavljenih vrela za stariju povijest Krka, Vjesnik Istarskog arhiva sv. 2-3, Pazin, 1994., 15-40.
 197. Položaj Barbana i Planje 1199. godine, Vjesnik istarskog arhiva sv. 2-3 Pazin, 1994., 41-48.
 198. Rijeka u drugoj polovici XIV. stoljeća, Zbornik Sveti Vid, Rijeka, 1995., 11- 20.
 199. Srednjovjekovna Slavonija do osnivanja zagrebačke biskupije, Vjesnik HAZU, 1-3/1995., 51-59.
 200. Kritička raščlamba vrela najstarije povijesti Zagrebačke biskupije, Zbornik "Zagrebačka biskupija i Zagreb 1094-1994", Zagreb, 1995., 97-101.
 201. Zagrebačka biskupija prema Arpadovićima i Anžuvincima, Zbornik "Zagrebačka biskupija i Zagreb 1094-1994", Zagreb, 1995., 163-168.
 202. Bula "Ad decorum" pape Nikole V. (1447.), Croatica Christiana Periodica god. XIX., br. 35, Zagreb, 1995., 85-92 .
 203. O Kartularu samostana sv. Krševana u Zadru, Zbornik Zavoda za povijesne znanosti u Zadru sv. 37, Zadar, 1995., 147-181.
 204. Veprinački zakon iz 1507., Zbornik Zavoda za povijesne znanosti u Zadru sv. 37, Zadar, 1995., 341-367.
 205. Dva glavna vrela starije novljanske povijesti, Novljanski zbornik, knjiga III, Novi Vinodolski, 1995., 69-88.
 206. Državnopravni položaj Hrvatske u doba krbavske bitke, Rad HAZU, 471, Zagreb, 1995., 5-22.
 207. O sudskom postupku u zagrebačkom Gradecu u XIII. i XIV. stoljeću, Rad HAZU, 471, Zagreb, 1995., 23-52.
 208. Pogibija Petra Zrinskog i Franje Krste Frankopana, Dometi 1-6, Rijeka, 1995., 61-66.
 209. Einige zusätzliche Bemerkungen (zu H. Köpstein, Thessaloniki - Wiege des Nomos Georgikos?), Symposio Byzantine Makedonia 324-1430, 23.- 31.X.1992., Thessalonike, 1995., 162-164.
 210. Neka pitanja etnogeneze Hrvata, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest vol. 28, Zagreb, 1995., 19-56.
 211. La data dell'incoronazione di Zvonimiro, re di Croazia e Dalmazia, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci vol. 16, br. 2, Rijeka, 1995., 231-239.
 212. Mošćenički statut na njemačkom jeziku. - Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka, XXXVII, Rijeka, 1995., 23-65.
 213. O novopronađenom rukopisu Mošćeničkog statuta, Annales 6, Koper, 1995., 215-218.
 214. Srednjovjekovna Slavonija - jedno od vrela hrvatske državnosti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 45, Zagreb 1995., 137-158.
 215. Bilješke u vezi s nastankom hrvatske države u 9. stoljeću. - U: Etnogeneza Hrvata, Zagreb, 144-147.
 216. Numizmatika i arheologija - nezaobilazni elementi povijesne spoznaje, Zbornik radova I. međunarodnog numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, 12.- 15.X.1995., Opatija, 1996., 65-70.
 217. O nekim pitanjima pravnog položaja liburnskih općina u doba principata, Zbornik Zavoda za povijesne znanosti u Zadru sv. 38, Zadar, 1996., 1-12.
 218. Međunarodni položaj Zadra u XII. stoljeću, Rad HAZU, 473, Zagreb, 1996., 47-66.
 219. O sjeverozapadnoj granici Hrvatske prema Istri u doba hrvatskih narodnih vladara, "Spomenica Lj. Bobanu", Zagreb, 1996., 49-59.
 220. Pravni položaj rimskog Nezakcija, Histrica antiqua 2, Pula 1996., 143-146.
 221. Prijevod 24 isprava (840.-1527.) u: A. Glibota, Biljezi hrvatske državnosti 840.-1990., Zagreb, 1996.
 222. Il libro terzo (il diritto penale) di un'inedita versione italiana dello Statuto di Fiume. - Atti Centro de ricerche storiche, XXVI, Rovigno, 1996., 207-242.
 223. Gli inizi dell'ordinamento statutario a Arbe. - Zbrornik Pravnog fakulteta Sveučilišta Rijeka, 17, Rijeka, 1996., 233-242.
 224. Zapovijed (preceptum) - nedovoljno poznata kaznena ustanova našega starijeg prava,. - Zbrornik Pravnog fakulteta Sveučilišta Zagreb, 46, Zagreb, 1996., 343-355.
 225. O Šufflayevu radu Die dalmatinische Privaturkunde. - Historijski zbornik, XLIX, Zagreb, 1996., 33-40.
 226. O nekim osobitostima privilegija za Križevce (1252. god.). - Historijski zbornik, XLIX, Zagreb, 1996.,49-57.
 227. Rapski protostatut iz 1234. godine. - Vijesnik Povijesnog arhiva, Rijeka, sv. XXXVIII., Rijeka, 1996., 105-117.
 228. Iz starije grobničke povijesti. - Grobnički zbornik 4, Rijeka, 1996.,11-29.
 229. O najstarijim riječkim notarskim knjigama. - Zbornik Sveti Vid, II, Rijeka, 1997., 45-52.
 230. Bilješke o međunarodnom položaju Zvonimirove Hrvatske, u: Zbornik "Zvonimir kralj hrvatski", Zagreb, 1997., 11-26.
 231. Napomene uz prijepis Riječkoga statuta i njegov prijevod na talijanski iz sredine XIX. stoljeća, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 18, br. 2, 291-298, Rijeka, 1997.
 232. Dalmacija u drugoj polovici VI. stoljeća i Justinijan, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 47, Zagreb, 1997., 205- 215.
 233. Matko Laginja o Kastavskom statutu, Zbornik Ivan Matetić Ronjgov, sv. V, 1997., 55-65.
 234. O novijim radovima na zakonima Kastavske gospoštije, Zbornik Ivan Matetić Ronjgov, sv. V., 1996.-1997., 357-365.
 235. Nekoliko zapažanja o hrvatskom kralju Zvonimiru, Ljetopis 75 godina srednje škole u Krku, Krk, lipanj 1997., 136-140.
 236. Hrvatska država u doba narodnih vladara u: Hrvatska i Europa, kultura, znanost i umjetnost, svezak I., Srednji vijek, (VII.-XII. stoljeće), Rano doba hrvatske kulture, Zagreb, 1997., 197-214.
 237. Iz povijesne problematike nekih hagiografskih vrela, Croatica Christiana Periodica 40, Zagreb, 1997., 19-26.
 238. O nekim osnovnim značajkama pokretanja kaznenog postupka u srednjovjekovnim dalmatinskim gradskim općinama, Rad HAZU, 475, 1997., 5-53.
 239. Vjerodostojnost šibenskih povlastica (1167.-1322.) Radovi Zbornik Zavoda za povijesne znanosti u Zadru 39, Zadar, 1997., 17-36.
 240. Pravnopovijesne, povijesne, diplomatičke i druge raščlambe - preduvjet daljnjeg napretka hrvatske historiografije, Croatica Christiana Periodica XXI., br. 39, Zagreb, 1997., 89-94.
 241. Državnopravni položaj Hrvatske u doba Krbavske bitke, "Krbavska bitka i njezine posljedice", Novi Vinodolski, 22.-24. X. 1993., 28-35.
 242. O nastavi pravnopovijesnih predmeta u novim uvjetima, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu god. 47, br. 6, Zagreb, 1997.,677-684.
 243. Marcellinus - scolasticus i proconsul Dalmatiae, Historijski zbornik L, Zagreb, 1997., 1-8.
 244. Marcellinus scolasticus e proconsul Dalmatiae, Atti XXVII Centra za historijska istraživanja, Rovinj,1997., 471-481.
 245. Roman Law as a European Phenomenon and Croatian Legal History, Croatian Critical Law Review, vol. 2, no. 3, 1997., 205-250.
 246. Neka pitanja ranosrednjovjekovne povijesti Zadra (u povodu tisućgodišnjice ustupanja prava ribarenja samostanu sv. Krševana). U: Tisuću godina prvoga spomena ribarstva u Hrvata, Zagreb, 1997., 25-37.
 247. Neobjavljeni rukopis Mošćeničkog zakona. - Fontes, 3, Zagreb, 1997., 99-11.
 248. Poruka i datacija tzv. Ljetopisa Popa Dukljanina, Croatica Christiana Periodica 41, godina XXII., Zagreb, 1998., 1-30.
 249. Zagonetka prezimena (o porijeklu Julija Klovića), Novi list, 15.IV.1998.
 250. 700. obljetnica Vinodolskog zakona, u: Vinodolski zakon 1288. g., Studijski materijal i tekst, Osijek, 1998., 2-24.
 251. O nekim osnovnim značajkama pokretanja kaznenog postupka u srednjovjekovnim dalmatinskim gradskim općinama, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 5, br. 1, Zagreb, 1998., 393-449.
 252. O tzv. Lex Romana Curiensis-Utinensis, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu vol. 48. br. 5, Zagreb, 1998, 499-509.
 253. Prilog diskusiji o Bašćanskoj ploči, Croatica Christiana Periodica br. 42, god. XXII., Zagreb, 1998, 247-248.
 254. 'Proziv' na 'tri, šest i devet gradi', Grobnički zbornik 5, Rijeka, 1998., 271-278.
 255. O pravnopovijesnim radovima akademika Vladimira Bayera. - Pravni fakultet u Zagrebu III, Nastavnici fakulteta, sv. 3, Zagreb, 1998., 157-165.
 256. Neka državnopravna pitanja odnosa Hrvatske prema Splitu u ranom srednjem vijeku. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 87-89,Split, 1998., 269-287.
 257. Pozdravna riječ u povodu 700. obljetnice Vinodolskog zakona. - Sabor Vinodolski 6. siječnja 1998., 19.
 258. Marulićeva oporuka, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci vol. 20, br. 1, Rijeka, 1999., 1-14.
 259. Some Notes on the Farmer's Law, an Important Link in the Evolution of Roman-Byzantine Law, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci vol. 20, br. 1, Rijeka, 1999., 227-232.
 260. Brak na riječki način, Rijeka, Zbornik "Sveti Vid" IV, 9-20
 261. O municipiju Andautonia, Rad HAZU 478, 1999., 5-24.
 262. O pravnoj naravi zablude u klasičnom rimskom pravu. - Zbornik Pravnog fakulteta Zagreb, 49, Zagreb, 1999., 167-178.
 263. Hrvati, glagoljica i slavenski apostoli. - Dometi, god. 9., br. VII.-XII. Rijeka, 1999., 51-56.
 264. O Trsatskom zakonu. U: Malo nepresušno vrelo. 180 godina Osnovne škole „Trsat“. - Rijeka, 1999., 11-15.
 265. Godinu dana poslije (Sjećanje na Branka Fučića). - Sušačka revija, 29, Rijeka, 2000., 91-92.
 266. O interpretaciji nekih vrela hrvatske pravne povijesti devetog stoljeća, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 50 (1-2), 2000., 183-205.
 267. Marulićeva oporuka, Radovi međunarodnog skupa Marko Marulić, hrvatski pjesnik i katolički humanist: Prijedlog za Europu trećeg tisućljeća, Književni krug, Colloquia Maruliana IX, Split, 2000., 279-285.
 268. Neka pitanja glagoljice i glagoljanja, Rad 480, Zagreb, 2000., 5-16.
 269. Liber Methodius i pitanje vrela devete glave Ljetopisa Popa Dukljanina, Croatica Christiana Periodica, br. 46., 2000., god. XXIV.,1-9.
 270. Uzori i izvori "Zlatne bule" za zagrebački Gradec, Croatica Christiana Periodica, br. 46, god. XXIV., 2000., 10-20.
 271. Gotnik i Klana, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. XLI.-XLII., 2000., 85-96.
 272. L'Istria bizantina ed alcuni problemi del Placito di Risano, Slovenija in sosedne dežele med antiko in karolinško doba, Ljubljana 2000., 81-95.
 273. Zakoni, pravni običaji, statuti, privilegiji u: Hrvatska i Europa, kultura, znanost i umjetnost, svezak II., Srednji vijek i renesansa, (XIII.-XVI. stoljeće), Zagreb, 2000., 149-166.
 274. O nekim pitanjima starije hrvatske povijesti, Starine 61, Zagreb, 2000., 1-20.
 275. Kulturno-povijesno značenje Bašćanske ploče. - MBU 7, 2000, 11-13.
 276. Kastavski zakon na njemačkom jeziku (XVIII. st.). - Zbornik Kastavštine, 8, 2000., 259-281.
 277. Zakon grada Kastva iz 1400. - Zbornik Kastavštine, 8, 2000., 283-310.
 278. Iz povijesti Klane i glagoljice (u povodu 560. obljetnice Klanjskog natpisa 1439.-1999.), Zbornik Društva za povjesnicu, Klana, sv. 6, 2001., 11-19.
 279. Glagoljica u Rijeci, Zbornik Sveti Vid, VI, Rijeka, 2001., 27-34.
 280. Iz starije hrvatske povijesti, Zbornik radova za povijesne znanosti HAZU, Zadar, 43, 2001.,1-11.
 281. Perspektive daljnjeg rada na srednjovjekovnim statutima, Rad HAZU 482, 2001.,1-53.
 282. Primarna funkcija Bašćanske ploče, "Rijeka", Rijeka 2001., godina VI., sv. 1., 7-15.
 283. Još o …Cinus Dinii (CIL III. 14579), "Rijeka", Rijeka, 2001., godina VI., sv. 2., 145-152.
 284. Neka pitanja ranije hrvatske povijesti (U povodu knjige I. Rendića Miočevića U potrazi za hrvatskom kolijevkom), Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 22, br. 2, Zagreb, 2001., 509-535.
 285. Neka pitanja iz starije povijesti sjevernog Jadrana. - Croatica Christiana Periodica, 48, godina XXV, Zagreb, 2001., 1-54.
 286. Alcune note concernenti lo Statuto di Dignano, Atti Centra za povijesna istraživanja, XXXI, 2001.,363-370.
 287. Kastavski „ekskuzati“. - Zbornik Kastavštine, IX, Kastav, 2001., 11-15.
 288. Društvo, elita, mit – kaznenopravni aspekt (primjer Dekaloga) (suautor V. Grozdanić), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 52, br. 1, Zagreb, 2002., 27-43.
 289. Društveni slojevi u Tarsatici i Rijeci, Izdavački centar (Zbornik Sveti Vid VII), Rijeka, 2002., 29-40.
 290. Kažnjavanje ubojstva u zagrebačkom Gradecu (bilješke uz: Tkalčić, MCZ, V, 6-7), Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 9, broj 1/2002, 117-130.
 291. O privremenom boravku Svete kuće na Trsatu 1291.-1294. god., Teološki časopis, god. 10/2002., br. 2 (20), Rijeka, 2002., 433-440.
 292. Pomorski ugovor (societas) sklopljen u Rijeci 15. svibnja 1449. (iz života uglednoga riječkoga građanina Ivana Babića de Grobinico), Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, suppl. 2, 2002., 1-9.
 293. Loreto i Trsat, Croatica Christiana periodica, br. 49, god. XXVI, 2002., 77-125.
 294. Zaštita povlaštenog položaja elite, Mogućnosti, 2002., br. 4-6, 151-159.
 295. Il carattere della spedizione Orseoliana in Dalmazia. Venezia e la Dalmazia anno mille - Secoli di vicende comuni, Atti del Convegno di studio, Venezia, 2000, 53-61.
 296. O povezanosti rimskoga klasičnog prava s grčkom filozofijom i retorikom,Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 52(5), 2002., 933-982.
 297. Specifične značajke trsatske općine, Tarsatika, god. III., br. 6, Rijeka, 2002., 15-18.
 298. Jeronimov Oppidum Stridonis, Croatica Christiana Periodica, 50, god. XXVI, Zagreb, 2002., 1-9.
 299. Najnovija literatura o tzv. seobi Hrvata, Rad HAZU 485, Zagreb, 2002.,77-128.
 300. Vinodolska općina i vinodolski kmeti, Rad HAZU 485, Zagreb, 2002., 129-169.
 301. La posizione giuridica delle comunitŕ istriane e liburniche durante il principato Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Tomo CLX (2001-2002), Classe di scienze morali, lettere ed arti, Venezia, 2002., 167-193.
 302. Nekoliko napomena o dva važna dokumenta iz veprinačke prošlosti. - Vjesnik Državnog arhiva Rijeka, sv. XLIII-XLIV, Rijeka, 2002., 197-205.
 303. Prva zabilježena hodočašća na području današnjega grada Rijeke, Izdavački Centar, Zbornik Sveti Vid, VIII, Rijeka, 2003., 65-72.
 304. Povezanost strukture hrvatskog društva i političkih odnosa u srednjem vijeku (do pojave staleža), Rad HAZU 487, Zagreb, 2003.,1-150.
 305. Ugovor "soceda" po primorskim statutima te statutima Istre, Kvarnera i Dalmacije, Zbornik Pravnog fakulteta Rijeka, Suppl. 3, Rijeka, 2003., 25-33.
 306. Neke napomene o hrvatsko-ugarskom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta Zagreb, 53(5), Zagreb, 2003., 1091-1114.
 307. Političke osnove pravnih sustava u: Hrvatska i Europa, kultura, znanost i umjetnost, svezak III., Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće), Zagreb, 2003., 141-150.
 308. Iz starije pravne povijesti Mošćenica, Mošćenički zbornik, god. 1., br. 1, 2004., 11-24.
 309. "Rijeka" prije Rijeke, Izdavački centar Rijeka, Zbornik sv. Vid, IX, 2004., 11-20.
 310. Neka pitanja abjuracije iz 1203. godine, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 46, Zadar, 2004., 85-92.
 311. Vidljive i manje vidljive poruke Tomine Historia Salonitana, Toma Arhiđakon i njegovo doba, Zbornik radova, Split, 2004., 13-19.
 312. O nekim pitanjima najstarije hrvatske povijesti, Rad HAZU, 489, Razred za društvene znanosti, knjiga 42, Zagreb, 2004., 19-99.
 313. O Borni, vojvodi Gačana, Zbornik biskupa Mile Bogovića, Rijeka, 2004., 87-102.
 314. Iločka pravna knjiga – važan dokument naše pravne povijesti, Zbornik Pravnog fakulteta Rijeka, vol. 25, br. 2, Rijeka, 2004., 623-632.
 315. Krsni list Hrvatske (Trpimirova darovnica) i međunarodni položaj Hrvatske države narodnih vladara. - Starine HAZU  62, Zagreb, 2004.,1-42.
 316. Pojam grada u starijoj grobničkoj (vinodolskoj) povijesti. - Grobnički zbornik, godina 8, broj 6, Rijeka, 2004., 11-17.
 317. Nekoliko zapažanja u povodu najstarijeg glagoljskog natpisa u Grobniku, Grobnički zbornik, godina 8, broj 6, Rijeka, 2004., 19-20.
 318. O srednjovjekovnom pristavu. - Zbornik Pravnog fakulteta Zagreb, 55(2), Zagreb, 2005., 271-324.
 319. Marulićeva oporuka. - Colloquia Maruliana XIIII, 2005., 5-71.
 320. Tarsatica i Alarik. - Zbornik Sveti Vid X, Rijeka, 2005., 27-33.
 321. Neka pitanja abjuracije iz 1203. godine. - Hrvatska misao, Sarajevo, 2005., 34/25 163-169.
 322. Holistički pristup današnjoj globalizaciji prava. - Predavanja održana u HAZU, sv. 75, HAZU, Zagreb, 2005., 5-17.
 323. Brak na bosanski način ("si sibi placuit"). - Zbornik Pravnog fakulteta Zagreb, 55(3-4), Zagreb, 2005., 717-731.
 324. Neka pitanja abjuracije iz 1203. godine. - Zbornik radova Fenomen "Krstjani" u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, Institut za istoriju u Sarajevu i Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Sarajevo-Zagreb, 2005., 27-103.
 325. Odnosi Hrvata i Mađara u ranije doba (u povodu 900. obljetnice hrvatskog priznanja ugarskog kralja Kolomana za hrvatskog kralja). - ST, 63, Zagreb, 2005., 1-90.
 326. Etnogeneza Slavena. - Rad HAZU, 492, Zagreb, 2005., 89-143.
 327. Moji radovi o ranijoj hrvatskoj povijesti i Narodne novine. - Narodne novine, Zbornik uz 170. obljetnicu neprekinutog izlaženja 1835.-2005., Zagreb, 2005., 225-226.
 328. Gli aspetti giuridici del Placito di Risano. - Acta Histriae 13, Koper, 2005., 1, 79-86.
 329. Pravni aspekti Rižanskog placita. - Zbornik Pravnog fakulteta Rijeka, vol. 26, br. 2, Rijeka, 2005., 627-656.
 330. Frankapansko-Zrinski Patrimonium. - Grobnički zbornik, godina 9, br. 7, Rijeka, 2005., 11-14.
 331. Grobnišćina i druge vinodolske općine. - Grobnički zbornik godina 9, broj 7, Rijeka, 2005., 171-176.
 332. Knjiga prihoda i rashoda Brašćine sv. Marije Tepačke (u povodu predstojećeg objavljivanja knjige dr. sc. Irvina Lukežića). - Grobnički zbornik godina 9, broj 7, Rijeka, 2005., 97-102.
 333. Perspektive znanstvenog istraživanja pravnopovijesnih tema, Zbornik Pravnog fakulteta Split, god. 43, 3-4/2006, 323-330.
 334. Habsburzi prema Rijeci – Sveti Vid XI/2006, 25-32.
 335. O tzv. aktualiziranju istraživanja rimskog prava – Zbornik Pravnog fakulteta Rijeka, vol. 27, br. 2/2006, 637-653.
 336. Dobronja – zadarski dužnosnika ili hrvatski kralj? –Christiana Croatica Periodica, X/2006, broj 56, 1-52.
 337. O pravnoj povijesti zagrebačkog Gradeca. – Zbornik Pravnog fakulteta Zagreb, vol. 57, br. 4-5, Zagreb 2007, 711-725
 338. Srednjovjekovni pojam grada. - Zbornik Pravnog fakulteta Rijeka, vol. 28 – br. 2, Rijeka 2007, 897-904.
 339. La nozione del termine medievale „città“. – Centro di ricerche storiche Rovigno, Atti, vol. XXXVII/2007, 113-120.
 340. Senjski statut iz 1388. – Senjsko muzejsko društvo-Gradski muzej Senj, 2007., god. 34,  5-160.
 341. Habsburgovci prema Europi, Hrvatskoj i Rijeci, 2007., Svid XII, 11-18.
 342. O nekim osnovnim problemima Bašćanske ploče. – CCP, 2007., nr. 60, 1-15.
 343. Njemački rukopis Mošćeničkog statuta iz 1616. – Zbornik „Decennium Moztacense“ 2008, 19-33.
 344. Novigradski Urbar iz 1576. godine. – Vjesnik Državnog arhiva Rijeka 49, 2007.-2008., 9-48.
 345. Sveti Pavao i Karl Marx – dva velikana svjetske povijesti. – Rad HAZU 500, knjiga 46/2008,109-145.
 346. Peter Swarovski: „Indeficienter“ nema nikakve veze s Habsburgovcima. – Sveti Vid XIII/2008, 11-16.
 347. La regola paterna paternis nell'Istria medievale. –  Atti,  2008., vol. XXXVIII, 115-126.
 348. Neka pitanja Povaljske listine. – Archeologia adriatica, 2008., 2, 611-621.
 349. Utjecaj Račkoga na hrvatsku historiografiju – PSJ, sv. 9, 27-40
 350. Rechtskontinuität in der Spätantike und im Mittelalter (mit besobderes berücksichtingung Dalmatinse). – Književni krug, 2009., Zbornik Dioklecijan, tetrarhija io dioklecijanova palača, o 1700. obljetnici postojanja, 541-551.

 


novelirano: 07. svibnja 2009.; 23. lipnja 2010. - šponovno preneseno 22. srpnja 2010.
urednica: D. Torbica