Meni osobnih stranica

Posebni podaci

 

 1. ukupan broj radova: 113
 2. broj znanstvenih radova: 71
 3. broj znanstvenih radova u međunarodno važnim časopisima: 12
 4. popis najboljih radova: specifikacija u točki 5 dopisa
 5. “impact factor” časopisa u kojima su radovi objavljeni: sekundarne publikacije i baze podataka koje referiraju članke objavljene u časopisima: Transportation Research Documentation – TRIS; International Road Research Documentation – IRRD; International Co-operation in Transport Economics Documentation – CEMT/ICTED
 6. broj citata u SCI, CAB, TRIS, IRRD, CEMT/ICTED: 64
 7. broj citata radova u stranim udžbenicima: 7
 8. monoautorske knjige: 11
 9. multiautorske knjige: 3
 10. recenzije projekata: 15
 • Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka, voditelj Edna Mrnjavac, Ministarstvo znanosti i tehnologije
 • Sigurnost prometa s aspekta odnosa sudionika i okoline, voditelj Ivan Dadić, Ministarstvo znanosti i tehnologije
 • Etapna izgradnja cestovne mreže u Republici Hrvatskoj, voditelj Dražen Topolnik, Ministarstvo znanosti i tehnologije
 • Usklađenost razvoja prometnih grana, voditelj Ivan Marković, Ministarstvo znanosti i tehnologije
 • Željezničke pruge velikih brzina, voditelj Antun Stipetić, Ministarstvo znanosti i tehnologije
 • Balastne vode, voditelj Josip Lovrić, Ministarstvo znanosti i tehnologije
 • 135001 Kontejnerski terminali i RTS, voditelj Čedomir Ivaković, Ministarstvo znanosti i tehnologije
 • 135002 Koncepcija razvoja zračnog prometa Hrvatske, voditelj Željko Radačić, Ministarstvo znanosti i tehnologije
 • 135003 Razvoj željeznice u sklopu prometnog sustava Hrvatske, voditelj Blaž Bogović, Ministarstvo znanosti i tehnologije
 • 135004 Povezivanje prometnih sustava RH i Fed. BiH, voditelj Adolf Malić, Ministarstvo znanosti i tehnologije
 • 135005 Promet i zaštita okoliša, voditelj Jasna Golubić, Ministarstvo znanosti i tehnologije
 • 135006 Kvantitativne metode u prometu, voditelj Husein Pašagić, Ministarstvo znanosti i tehnologije
 • 135007 Riječni promet i plovni putovi, voditelj Damir Božičević, Ministarstvo znanosti i tehnologije
 • 135008 Opći modeli ITS i njihovo modalno preslikavanje, voditelj Ivan Bošnjak, Ministarstvo znanosti i tehnologije
 • Model organizacije prijevoza putnika na području Krapinsko-zagorske županije, Institut prometa i veza, Zagreb, 1995.

Akademik Josip Božičević je član Prosudbene komisije za znanstvene projekte pri Ministarstvu znanosti i tehnologije.
recenzije knjiga: 15

 • prof.dr.sc. Ivan Županović: Tehnologija cestovnog prometa. FPZ, Zagreb, 1998.
 • prof.dr.sc. Blaž Bogović, prof.dr.sc. Alojz Brkić: Ekonomika željezničkog prometa, FPZ, 1998.
 • prof.dr.sc. Adolf Malić: Geoprometna obilježja svijeta. FPZ, Zagreb, 1998.
 • prof.dr.sc. Čedomir Ivaković, doc.dr.sc. Teodor Perić: Zaštita u prometnom procesu. FPZ, Zagreb, 1996/7.
 • prof.dr.sc. Damir Šimulčik: Ekonomika riječnog prometa. FPZ, Zagreb, 1996.
 • prof.dr.sc. Damir Šimulčik: Ekonomika PT prometa, FPZ, Zagreb, 1996.
 • doc.dr.sc. Antun Stipetić: Željeznički kolodvori. FPZ, Zagreb, 1996.
 • prof.dr.sc. Željko Radačić, prof.dr.sc. Damir Šimulčik: Ekonomika prometnog sustava. FPZ, Zagreb, 1995.
 • prof.dr.sc. Blaž Bogović, dr.sc. Mijo Luketić: Prijevoz robe. FPZ, Zagreb, 1995.
 • prof.dr.sc. Josip Zavada: Uputa za izradbu seminarskog zadatka iz “Vuče vlakova”. FPZ, Zagreb, 1994.
 • doc.dr.sc. Antun Stipetić: Riječnik željezničkog nazivlja. Zagreb, 1995.
 • prof.dr.sc. Damir Šimulčik: Ekonomika cestovnog prometa. FPZ, Zagreb, 1994.
 • prof.dr.sc. Željko Radačić, I. Suić: Tehnologija zračnog prometa. FPZ, Zagreb, 1993.
 • prof.dr.sc. Blaž Bogović: Organizacija željezničkog prometa. FPZ, Zagreb, 1988.
 • prof.dr.sc. Blaž Bogović: Tehnologija prijevoza robe u željezničkog prometu. Zagreb, 1987.

recenzije radova: Časopis Promet-Traffic-Traffico, Bilten HAZU, Časopis Suvremeni promet

 1. uvodna, pozvana predavanja:
 1. na međunarodnim skupovima: 7
 2. na domaćim skupovima: 6
 1. član uredništva znanstvenog časopisa: Promet-Traffic-Traffico, Bilten HAZU.
 2. broj i kvaliteta učenika:
 1. voditelj magisterija: Dr.sc. Gordana Štefančić
 2. voditelj doktorata: Dr.sc. Jasna Golubić, Dr.sc. Dragan Badanjak
 3. ugledni znanstvenici koji su započeli istraživački rad pod vodstvom predloženika: Prof.dr.sc. Ivo Marković, Prof.dr.sc. Tomislav Mlinarić, Prof.dr.sc. Blaž Bogović, Prof.dr.sc. Čedomir Ivaković, Prof. dr.sc. Ivo Dadić itd.
 1. utjecaj na razvoj područja/specijalnosti: osnivanje Fakulteta prometnih znanosti, osnivanje Hrvatske akademije tehničkih znanosti, osnivanje Instituta prometa i veza
 2. osnivanje katedri, instituta, referalnih centara i slično: osnivanje Zavoda za aeronautiku (znanstveni i stručni dodiplomski studij za vojne pilote, civilne pilote i kontrolore letenja), osnivanje poslijediplomskog studija
 3. važni udžbenici na hrvatskom jeziku:
 1. Elementi tehnike cestovnog saobraćaja. Sveučilište u Zagrebu, Viša škola za cestovni saobraćaj, Zagreb.
 2. Ceste i cestovni objekti. Sveučilište u Zagrebu, Viša škola za cestovni saobraćaj, Zagreb, 1974.
 3. Ceste i čvorišta. Sveučilište u Zagrebu, Viša škola za cestovni saobraćaj, Zagreb, 1976.
 4. Osnove tehnike građenja željezničkih prometnica. Sveučilište u Zagrebu, Viša škola za cestovni saobraćaj, Zagreb, 1977.
 5. Ceste. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 1985.
 6. Ceste I i II. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1993.
 7. Infrastruktura cestovnog prometa I i II. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1996.
 1. organiziranje znanstvenih skupova:
 1. međunarodnih: 12
 2. domaćih: 6
 1. nagrade i priznanja: Odličje “Ruđera Boškovića” za znanost, Odličje “Blaža Lorkovića” za razvoj gospodarstva, Odličje “Ante Starčevića” za razvoj hrvatske državnosti, Red hrvatskog pletera, Spomenica Domovinskog rata 1990.-1992., Nagradu za životno djelo s područja tehničkih znanosti itd.
 2. članstvo u akademijama: redoviti član i član Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, počasni predsjednik i tajnik Odjela za promet Hrvatske akademije tehničkih znanosti
 3. voditeljstvo znanstvenih projekata: 13 (Ministarstva znanosti i tehnologije, HAZU, Instituta prometa i veza)
 • 1.7.2. Razvoj kopnenog, zračnog i poštanskog prometa, Ministarstvo znanosti i tehnologije, od 1986. do 1990.
 • 2-10-315 Razvoj prometa u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti i tehnologije, 1991.-1994. i 1994.-1997.
 • 193001 Strategija razvitka prometnog sustava Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti i tehnologije, od 1997.
 • Prometna studija izgradnje kanala “Dunav-Sava” od Vukovara do Šamca, Institut prometa i veza, Zagreb, 1994.
 • Znanstvena i ekonomska naliza postojeće dokumentacije nove željezničke pruge Zagreb-Rijeka, Institut prometa i veza, Zagreb, 1995.
 • Strategija razvoja željezničkog prometnog sustava RH, Institut prometa i veza, Zagreb, 1996.
 • Studija izgradnje Jadranske željezničke pruge Trst-Rijeka-Split-Dubrovnik sa čvorištima, Institut prometa i veza, Zagreb, 1996.
 • Desetogodišnji plan razvitka Luke Rijeka, Institut prometa i veza, Zagreb, 1998.
 • Prijedlog strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske, Institut prometa i veza, Zagreb, 1998.
 • Generalni plan uređenja grada Rijeke, Prometni dio – ocjena stanja i funkcioniranja sustava, Institut prometa i veza, Zagreb, 1996.
 • Koncepcija razvitka prometnog sustava grada Međimurske županije, Institut prometa i veza, Zagreb, 1998.
 • Prometna studija grada Varaždina, Institut prometa i veza, Zagreb, 1998.
 • Studija opravdanosti izgradnje brze ceste Vrbovec-Bjelovar-Virovitica, Institut prometa i veza, Zagreb, 1993.
 1. patenti: -
 2. realizacija otkrića u proizvodnji/gospodarstvu: konstrukcija dvostruko-elastičnog pričvršćenja na tračnicama, betonski pragovi Z.1 i Z.2, konstrukcija pokusnog kolosijeka za izbacivanje tračnica itd.

NAJVAŽNIJI RADOVI

 1. Studija o mogućnosti zavarivanja kolosijeka s oštrim lukovima u duge trakove na dijelu pruge Knin – Split. JAZU, Tehnička sekcija II. razreda, Zagreb, 1966, 66 p.
 2. Neue Jugoslawische Betonschwelen Z.1 und Z.2. Rad, 343, JAZU, Zagreb, 1968, p. 275- 344.
 3. Novo dvostruko elastično pričvršćenje ZEL.8 na jugoslavenskim betonskim pragovima Z.1.e. JAZU, Tehnička sekcija II. razreda, Zagreb, 1968, 25 p.
 4. Schienenbefestigung auf Holzschwellen mit Federnaegeln DS 18. Der Eisenbahn Ingenieur, 10, Frankfurt/Main, 1970, p. 304-308.
 5. Prometna valorizacija Hrvatske. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveni savjet za promet, Zagreb, 1992, 64 p.
 6. Entwicklungsstrategien des Eisenbahnverkehrs in Kroatien. Oesterreichische Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 1-2, Wien, 1993, p. 41-46.
 7. Road and Railway Traffic Corridors on the Territory of Croatia and Bosnia and Herzegovina. (Podloga za raspravu o prometnim koridorima na Trećoj paneuropskoj konferenciji Ministara prometa u Helsinkiju, 1997.). Croatian Academy of Arts and Science, Scientific Council for Traffic, Zagreb, 1996, 27 p.
 8. Traffic Linkage of the Republic Croatia and the Republic/Federation of Bosnia and Hercegovina. HAZU i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Znanstveni skup “Revalorizacija geoprometnog položaja Hrvatske i Bosne i Hercegovine u interesu obiju država”, Zbornik radova, Zagreb, 1996, p. 13-35.
 9. Integration of Croatia and Bosnia and Herzegovina into the European TransportRoutes. University of Sarajevo, Faculty of Traffic and Communications & CroatianAcademy of Sciences and Arts, Scientific Council for Traffic, Symposium “Position and Role of Bosnia and Herzegovina and Croatia in the European Transport and Communication Corridors”, Proceedings, Sarajevo, 1997, p. 7-11.

 


novelirano: 17. veljače 2015.
urednica: D. Torbica