Meni osobnih stranica

Ivo Frangeš objavio je 549 jedinica – radova

IZBOR

STILISTIČKE STUDIJE. – Naprijed, Zagreb, 1959. (301 str.)
Sadržaj: I. Stilistička kritika - Vrijednosti i granice; Stilistička metoda Lea Spitzera; Lingvis­tička stilistika Giacoma Devota; Postile: Devotova Povijest talijanskog jezika; Stilsko odre­đenje realizma; O pjesničkoj slici; Je li moguće prevoditi?; II. Giovanni Verga; Jedan aspekat Vergina dijaloga; Kritika ili apologija?; III. Buđenje Ivice Kičmanovića; Vojnović između Šenoe i Flauberta; Antun Gustav Matoš: Jesenje veče; Stvarnost i umjetnost u Krležinoj prozi; (Napomena; Registar imena).

REALIZAM KOD HRVATA. - Rad, Beograd,1960. (Radnički univerzitet, Književnost; kolo II.) Latiničko izd. 44 strane.; ćiriličko izd. 46 strana. Drugo redigirano izdanje tiskano je 1962.

PRISTUP KNJIŽEVNOM DJELU: čitanka za
I. razred gimnazije / Ivo Frangeš, Miroslav Šicel, Dragutin Rosandić. Školska knjiga,  Zagreb, 1962.  (259 strana). Do godine 1969. izašlo 8 izdanja, a 1970. izašlo je 9. izd. (1. prerađeno), 1974. izašlo posljednje 13. (5. prerađeno) izdanje.
Frangešovi prilozi: Uvodna riječ; Predmet nastave
književnosti; Glasovna analiza; Miroslav Krleža: Čežnja, Nemir; Miroslav Krleža: Je­senja samoća  ili Lirska varijacija o jesenjem sutonu; Antun Gustav Matoš: Jesenje veče; Vladimir Vidrić: Pejzaž II; Silvije Strahimir Kranjčević: Moj dom; Silvije Strahimir Kranjčević: Excelsior; Antun Gustav Matoš: Cvijet sa raskršća; Miguel de Cervantes: Don Quijote; Honore de Balzac: Eugenie Grandet; Miroslav Krleža: Povratak Filipa Latinovicza; Dante: Pakao; Marijan Matković: Heraklo.

PRISTUP KNJIŽEVNOM DJELU: priručnik za nastavnike uz čitanku za I. razred gimnazije. Ivo Frangeš, Miroslav Šicel, Dragutin Rosandić. Školska knjiga, Zagreb, 1962. (l83 str). Izašlo i 1963. i 1964. ...

STUDIJE I ESEJI. Naprijed, Zagreb, 1967. (355 str.). Jugoslavenski pisci
Sadržaj: Evropski romantizam i hrvatski narodni preporod; Mažuranić klasik; Mažuranićev spis Hrvati Mađarom; Usputna umjetnost Matije Mažuranića; Rani Kranjčević; Stil Matoševe novelistike; Poezija Vladimira Vidrića: Vidrićeva Pomona, Zvuk i prostor u pjesmi Ambrozijska noć, Rađanje pjesme. Uz Vidrićevo Jutro, O Vidrićevu atributu, O jednom kontrastu u Vidrićevoj poeziji, Vladimir Vidrić: Pejzaž II. Interpretacija, Značenje varijanata. Uz Vidrićevu pjesmu Notturno; Cesarčeva Careva kraljevina; Djelo Antuna Barca; Napomena; Registar imena.

TALIJANSKE TEME. Naprijed, Zagreb,1967. (327 str.) Biblioteka: Jugoslavenski pisci
Sadržaj: Čitaocu; I. Dante pjesnik; Uz Kombolov prijevod "Čistilišta"; Leonardo da Vinci -strateg protiv Turaka; Machiavelli i makjavelizam; Machiavellijeva "Mandragola"; II. Proza talijanskog Ottocenta; Foscolov ljubavni roman; Temelji Manzonijeve poetike; Leopardijeva proza; Francesco De Sanctis; Jedan Manzonijev epigon; Giovanni Verga, majstor verizma; O Pirandellovim novelama; III. Književnost talijanskog Novecenta; Suvremeni talijanski pripovjedači; Suvremeni talijanski pjesnici; Dvije antologije poezije Novecen­ta; Lampedusino posmrtno remek-djelo; Salvatore Quasimodo; Dokumentarna umjet­nost Carla Levija; Dva zapisa o Bigiarettiju; Tužna farsa Vitaliana Brancatija; Alberto Moravia satiričar; Moravijine "Rimske priče"; Cesare Pavese; Lirska proza Elija Vittorinija; Posljednji Vittorini; Lirik Alfonso Gatto; Pjesnik Firence — Vasco Pratolini; Jedan prijevod Pratolinija; Neorealistički novelist Domenico Rea; Napomena; Registar imena.

PREGLED KNJIŽEVNOSTI S ČITANKOM: za treći razred gimnazije. Ivo Frangeš, Miroslav Šicel, Vice Zaninović. Školska knjiga, Zagreb, 1967. (423 str.) Izašlo također 1968., 1969., 1970., 1971. i 1972. godine.

MATOŠ. VIDRIĆ. KRLEŽA. - Liber, Zagreb, 1974. (385 str.)
Sadržaj: Stil Matoševe novelistike; Antun Gustav Matoš: Jesenje veče; Poezija Vladimira Vidrića; Vidrićeva Pomona; Zvuk i prostor u pjesmi Ambrozijska noć; O Vidrićevu stvaralačku postupku; Rađanje pjesme: uz Vidrićevo Jutro; O Vidrićevu atributu; O jed­nom kontrastu u Vidrićevoj poeziji; Vladimir Vidrić: Pejzaž II; Značenje varijanata; Uz Vidrićevu pjesmu Notturno; "I svu noć je plako i pjevo..."; Vidrić u kritičkom izdanju; Riječ okrenuta zvijezdama; Djelo Miroslava Krleže; Krležina lirika; Četiri čitanja Krležine lirike; Jedna osobina Davnih dana; U potrazi za izgubljenim djetinjstvom; Stvarnost i umjetnost u Krležinoj prozi; Iz najnovijeg Krleže; Cesarčeva Careva kraljevina; Indeks imena; Napomena; Bilješka o piscu.

ILIRIZAM / REALIZAM. (Povijest hrvatske književnosti, knjiga 4)
REALIZAM / Ivo Frangeš
. ILIRIZAM / Milorad Živančević. Liber, Mladost, Zagreb 1975. (502 str.)

ANTUN BARAC. Zavod za znanost o književnosti; Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1978. (95 str.)
Kritički portreti hrvatskih slavista
Frangeš je autor teksta o Antunu Barcu. Bibliografiju Barčevih djela sastavili su: Vida Barac i Miroslav Vaupotić, a Literaturu o Barcu sastavio je M. Vaupotić

IZABRANA DJELA. Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1980. (493 str.)
Pet stoljeća hrvatske književnosti, knjiga 149.
Sadržaj: Ivo Frangeš (Aleksandar Flaker); Bibliografija (A. F); Eseji, studije, kritike: Drevni glasi: nacrt hrvatske književnosti do preporoda; Položaj dijalekata u hrvatskoj književnosti; Umjetnost Ivana Mažuranića; Šenoina baština u hrvatskom realizmu; Buđenje Ivice Kičmanovića; Vojnović između Šenoe i Flauberta; Janko Leskovar; Kranjčević - jedno poglavlje europ­ske astralne lirike
XIX stoljeća; Antun Gustav Matoš: Jesenje veče; Vladimir Vidrić: Pejzaž II — interpretacija; Stvarnost i umjetnost u Krležinoj prozi (Novela: Veliki meštar sviju hulja); Jedna estetska osobina Davnih dana (Slobodni neupravni govor); U potrazi za izgubljenim djetinjstvom; Nekoliko paralela uz Povratak Filipa Latinovicza; Stilisti­čka kritika: vrijednost i granice; Stilistička metoda Lea Spitzera; Dante pjesnik; Machiavelli i makjavelizam; U avliji, u prokletoj; Priča i egzistencija u Andrićevoj umjetnosti; Napomena  (A. F.)

NOVE STILISTIČKE STUDIJE. Globus, Zagreb, 1986. (420 str. ) Biblioteka Glo­bus
Sadržaj: I. Stilistička kritika (Vrijednosti i granice); Odstupanje od norme kao mogućnost određenja stilistike; Stilistička metoda Lea Spitzera; Lingvistička stilistika Giacoma Devota; II. Jedna stilska osobina Davnih dana (Slobodni neupravni govor); Slobodni neuprav­ni govor u prijevodima rimskih klasika na hrvatski književni jezik; Mažuranićev spis Hrvati Mađarom; Stil Matoševe kritike; Matošev Cvijet sa raskršća; Buđenje Ivice Kičmanovića; Stvarnost i umjetnost u Krležinoj prozi (Novela: Veliki meštar sviju hulja); III. Sunt lacrimae rerum (Mažuranić i Vergilije); Antun Gustav Matoš: Jesenje veče; Vladimir Vidrić: Pej­zaž
II (Interpretacija); "I svu noć je plako i pjevo..." (Vidrićeva Ex Pannonia); Tinova Provansa (O nekim staroeuropskim komponentama Ujevićeve rane lirike); "Noćas se moje čelo žari..." Ujević i Verlaine; A. B. Šimić i Wiesner; Dragutin Tadijanović: Večer nad gra­dom; Napomena; Bibliografija; Kazalo imena.

POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI. Nakladni zavod Matice hrvatske, Cankarjeva založba, Zagreb - Ljubljana, 1987. (563 str.)
Biblioteka C.

SJAJ BAŠTINE - Hommage à Ivan Mažuranić, 1814. - 1890. / Ivo Frangeš, Dubravka Babić, edition Biškupić, Zagreb 1990.
Biblioteka "Tempora", sv. 7
.

SUVREMENOST BAŠTINE. August Cesarec,  Matica hrvatska, Zagreb, 1992. (390 str. )
Kritika, kultura, komunikacija
Sadržaj: Dike ter hvaljenja Meštra Marula; Gundulić i hrvatski narodni preporod; Pri­
pomene o Pavlinovićevu stilu; Sto godina Zlatarova zlata; Gjalski prema Šenoi (Tema Prijana Lovre); Modernost Ante Kovačića; Ljepota tuge (Uz Vidrićevu pjesmu Mrtvac); Barčevo "pravdanje" sa Šimićem (Vidrićeva Mrtva ljubav); Kranjčevićeva Mletačka elegija (Slom Campanila, 1902); Seljačka buna kao hrvatski književni motiv; Mihovil Kombol kao povjesničar novije hrvatske književnosti; Nastup Tina Ujevića (1909 - 1914); Krleža - kodifikator hrvatskoga književnog izraza; Duh Miškinine proze; Neprolaznost prolaznosti. Lirika Dragutina Tadijanovića; 'A pokojna Pavulina...? (Šegedinova um­jetnost novele); Ranko Marinković; Dvije Badesse Slobodana Novaka; Bibliografija; Po­pis imena; Napomena.

GESCHICHTE DER KROATISCHEN LITERATUR: von den Anfängen bis zur Gegenwart von Ivo Frangeš. [Ubersetzung von Claudia Schnell nach einer Rohübersetzung von Jutta Božić]. Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien, 1995. (989 str.)
Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte: Reihe A, Slavistische Forse Hungen. Neue
Folge; Band l5.

HRVATSKA NOVELA: interpretacije. Ivo Frangeš, Viktor Zmegač. Školska knjiga, Zagreb, 1998. (512 str.)
Frangešove interpretacije: Prema realističnoj poetici: Prijan Lovro Augusta Šenoe; Cvjetak ljubavi, rodoljublju i čovjekoljublju: Karamfil s pjesnikova groba Augus­ta Šenoe; Trpnja užitka i užitak trpnje: U magli Iva Vojnovića; Cesta i dom kao životni antipodi: Bez doma Janka Leskovara; Suze ljudi i suze stvari: Po buri Josipa Draženovića; Susret sna i jave na raskršću života: Cvijet s raskršća Antuna Gustava Matoša; Utjeha zajed­ničke nevolje: Voda Vladimira Nazora; Studija o dosegnutome miru: Doktorova noć Milutina Cihlara Nehajeva; Vrijeme kao nadahnuće: Romeo i Julija i druge proze iz zbirke Pričanje Petra Segedina; Oblik riječi kao bit književnosti: Mrak na svijetlim stazama Iva­na Gorana Kovačića; Zbilja i mašta u zagrljaju: Zagrljaj Ranka Marinkovića; Glas us­pomena: Badessa Madre Antonia Slobodana Novaka. Predgovor i Uvod potpisuju oba autora.

Izašlo posthumno

IVO FRANGEŠ – L' «elegia veneziana» di Kranjčević : Il crollo del Campanile, 1902.; a cura di Silvio Ferrari, Edizioni San Marco dei Giustiniani in Genova, lulio 2004. (55 str.).
Quaderni del Tempo

IVO FRANGEŠ - RIJEČ ŠTO TRAJE : Književne studije i rasprave. Priredili i predgovor napisali Dunja Fališevac i Krešimir Nemec, ŠK, Zagreb 2005, (513 str.).
Tragovi
Sadržaj: Ploča nad vratima književnog početka; Dike ter hvaljenja meštra Marula; Marulićeve Quinquaginta parabolae kao tematsko iskrište baroknom i suvremenom pjesništvu (parobala XXXIX: De morte omnibus communi); Utemeljenost metaforičkog određenja: Marulić «otac umjetnog hrvatskog pjesništva» - Marulić u hrvatskoj književnoj historiografiji; Gundulić i Hrvatski narodni preporod; Pjesmotvor trajnoga sklada – Smrt Smail-age Čengića Ivana Mažuranića; Cvijetak ljubavi, rodoljublju i čovjekoljublju Karanfil sa pjesnikova groba Augusta Šenoe; Modernost Ante Kovačića; Silvije Strahimir Kranjčević; Vojnović između Šenoe i Flauberta; Antun Gustav Matoš: Jesenje veče; Susret sna i jave na raskršću života – Cvijet sa raskršća Antuna Gustava Matoša; Vladimir Vidrić: Pejzaž II – Interpretacija; Tinova Provansa – O nekim staroeuropskim komponentama rane lirike Tina Ujevića; «Noćas se moje čelo žari...»; U avliji, u prokletoj  Priča i egzistencija u Andrićevoj umjetnosti; U potrazi za izgubljenim djetinjstvom. Nekoliko paralela uz Povratak Filipa Latinovicza; O jednom simbolu Krležine umjetnosti; Neprolaznost prolaznosti. Lirika Dragutina Tadijanovića; Ranko Marinković; Dvije Badesse Slobodana Novaka; Novo (postmoderno) iskustvo jezika i stara čakavska tradicija u primjerima pjesničkog trolista: Petrasov Marović, Mrkonjić i Maroević.
Životopis Ive Frangeša, Bibliografija.
Knjiga je u Puli dobila nagradu KIKLOP 2006. g.

 


postavljeno: 18. prosinca 2008.
novelirano: 19. prosinca 2008.