Meni osobnih stranica


akademik Davor Krapac

Datum rođenja:

 • 31.08.1947

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Datum smrti:

 • 02.11.2016

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Akademske titule:

 • akademik (10.05.2012. - 02.11.2016)
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • sudac - Ustavni sud Republike Hrvatske (2007. - 2016.)

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik Znanstvenog vijeća - Etičko povjerenstvo (28.11.2014. - 02.11.2016.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za društvene znanosti (10.05.2012. - 02.11.2016.)
 • član suradnik - Razred za društvene znanosti (20.05.2004. - 10.05.2012.)

 

 

     Davor KRAPAC rođen je 1947. u Zagrebu, gdje je na Pravnome fakultetu diplomirao, magistrirao i doktorirao. Na matičnome fakultetu posvetio se području kaznenog, odnosno kaznenog procesnog prava i tamo prošao put do danas redovnoga profesora u trajnom zvanju. Sudac je Ustavnog suda RH. Od 2004. je član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
    Rezultati znanstvenog i stručnog rada profesora Krapca nalaze se u 10 knjiga ili samostalnih publikacija te u više od 70 znanstvenih i stručnih članaka u domaćim te nekim inozemnim časopisima (Njemačka, Nizozemska, Italija, Kanada, Slovenija, Makedonija, Španjolska). U izdanjima Hrvatske akademije Krapac je objavio četiri opsežna rada. U nastavničkoj karijeri predavao je na Poslijediplomskom studiju iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na drugim poslijediplomskim studijima (iz autorskog, obiteljskog i europskog prava). Od 2004. godine voditelj je toga studija, koji spada u naše najstarije kontinuirane poslijediplomske pravne studije. U inozemstvu je Krapac predavao na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Mariboru (1992. – 1997.), a pojedinačna predavanja održavao je na pravnim fakultetima sveučilišta u Ljubljani, Sarajevu i Grazu.
     Davor Krapac bio je stipendist Humboldtove zaklade 1986./87./88. boraveći na Institutu za strano i međunarodno kazneno pravo Max-Planck u Freiburgu u SR Njemačkoj. Višekratno je boravio na seminarima Istituto superiore di scienze criminali u Siracusi u Italiji. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim konferencijama i seminarima te na svim međunarodnim kongresima Međunarodne udruge za kazneno pravo (AIDP) od XIII. kongresa u Hamburgu (1979.) do danas, na nekima i kao nacionalni referent.
     Na stručnom planu ističe se Krapčev rad u okviru Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: od 1991. do 2004. bio je predsjednikom toga udruženja.

    Radovi Davora Krapca velik su doprinos hrvatskoj znanosti kaznenog prava, pa je on vodeći teoretičar za to područje u Republici Hrvatskoj i u široj regiji kojoj pripada. Svojim radovima utječe na praksu naših kaznenih sudova. Aktivan je u profesionalnoj udruzi za kazneno pravo organiziranjem godišnjih savjetovanja i sudjelovanjem u cjeloživotnom obrazovanju pravnika i drugih koji se bave kaznenim pravom.    

 

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2012.

 

S adrese: https://www.pravo.unizg.hr/davor.krapac preuzeto 03. studenoga 2016.

prof.dr. sc. Davor Krapac
Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: Trg maršala Tita 14
E-mail: davor.krapac@pravo.hr
Katedra/služba : Kazneno procesno pravo
Godina diplomiranja: 1971
Godina magistriranja: 1973
Godina doktoriranja: 1980
 
Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Akademik Davor Krapac rođen je 31. kolovoza 1947. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1971. godine. Na isom fakultetu stekao je stupanj magistra znanosti iz kaznenopravnih znanosti 1973. godine te znanstveni stupanj doktora znanosti 1980. godine obranivši disertaciju na temu "Neposredni i posredni dokazi u kaznenom postupku". Pravosduni ispit položio je 1973. godine. Trenutno obnaša dužnost suca Ustavnog suda Republike Hrvatske. Objavio je 10 knjiga i preko 60 znanstvenih i stručnih članaka u raznim pravnim časopisima u zemlji i inozemstvu. Radovi se, osim na temeljne kaznenoprocesne teme, odnose na prava čovjeka i uređenje kaznenog postupka, pravo o činjenicama i njihovom utvrđivanju u kaznenom postupku, poredbeno kazneno procesno pravo, pravosudno statusno pravo, međunarodno kazneno pravo i materijalno kazneno pravo.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Krapac, Davor.
Postupak pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske .
Zagreb : Narodne novine, 2014 (monografija).

2. Krapac, Davor; Đurđević, Zlata; Ivičević Karas, Elizabeta; Bonačić, Marin; Burić, Zoran.
Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013 (priručnik).

3. Derenčinović, Davor; Horvatić, Željko; Bojanić, Igor; Krapac, Davor; Seršić, Maja.
Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata i međunarodno kazneno pravo - izazovi i kontroverze .
zagreb : Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2011 (monografija).

4. Derenčinović, Davor; Horvatić, Željko; Bojanić, Igor; Krapac, Davor; Seršić, Maja.
Theory of joint criminal enterprise and international criminal law - challenges and controversies .
Zagreb : Croatian academy of legal sciences, 2011 (monografija).

5. Krapac, Davor.
Zakon o kaznenom postupku i drugi izvori hrvatskog kaznenog postupovnog prava .
Zagreb : Narodne novine, 2008 (priručnik).

6. Josipović, Ivo; Krapac, Davor; Novoselec, Petar.
Stalni Međunarodni kazneni sud .
Zagreb : Narodne novine ; Hrvatski pravni centar, 2001 (monografija).

7. Josipović, Ivo; Krapac, Davor; Novoselec, Petar.
Stalni Međunarodni kazneni sud .
Zagreb : Narodne novine d.d. ; Hrvatski pravni Centar, 2001 (monografija).
spacer.gif
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Krapac, Davor.
Pretpostavke za pokretanje i vođenje ustavnosudskog postupka zaštite individualnih ustavnih prava i sloboda: pravni okviri i stvarne granice ("procesnost") hrvatskog modela ustavne tužbe // Hrvatsko ustavno sudovanje de lege lata i de lege ferenda / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009. Str. 169-207.

2. Krapac, Davor.
Prethodni kazneni postupak pred međunarodnim kaznenim sudovima // Liber amicorum Zvonimir Šeparović: od kaznenog prava do viktimologije / Turković, Ksenija ; Maršavelski, Aleksandar ; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 217-258.

3. Krapac, Davor.
Some Trends in Continental Criminal Procedure in Transition Countries of South-Eastern Europe // Crime, Procedure and Evidence in a Comparative and International Context Essays in honour of Professor Mirjan Damaška / Jackson, John ; Langer, Maximo ; Tillers, Peter (ur.).
Oxford and Portland, Oregon : Hart Publishing, 2008. Str. 119-142.

4. Krapac, Davor Krapac, Davor.
Presuda na zahtjev stranaka u stadiju istrage u hrvatskom kaznenom postupku Presuda na zahtjev stranaka u stadiju istrage u hrvatskom kaznenom postupku // Decennium Moztanicense Zbornik radova / Pavišić, Berislav (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Biblioteka Zavoda za kaznene znanosti Mošćenice, 2008. Str. 137-150.

5. Krapac, Davor.
Reforma mješovitog kaznenog postupka: potpuna zamjena procesnog modela ili preinaka prethodnog postupka u stranački oblikovano postupanje // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta Sveučilišta "Justinijan prvi" u Skopju, posvećen prof. dr. sc. Franji Bačiću / Novoselec, Petar ; Matovski, Nikola (ur.).
Zagreb, Skopje : Pravni fakultet u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta "Justinijan prvi" u Skopju, 2007. Str. 177-198.

6. Krapac, Davor.
Procedural Norms of the Rome Statute in the Context of the Croatian Criminal Legal System // Responsibility for War Crimes (Croatian perspective-selected issues) / Josipović, Ivo (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet, 2005. Str. 235-254.

7. Krapac, Davor.
Verdicts in Absentia // Handbook on the European Arrest Warrant / Blekxtoon, R. ; van Ballegooij, W. (ur.).
The Hague : T.M.C. Asser Press, 2005. Str. 119-136.

8. Krapac, Davor.
Testimonial Evidence in Criminal Trials Excluded for Reasons of National Security, Affairs of State and Public Interest Under Croatian Criminal Procedural Law // National Security and International Criminal Justice / Roggemann, Herwig ; Šarčević, Petar (ur.).
The Hague : Kluwer Law International, 2002. Str. 37-51.
spacer.gif
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Krapac, Davor.
Međunarodno kazneno procesno pravo, Oris postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne Novine d.d., 2012.

2. Krapac, Davor.
Kazneno procesno pravo Knjiga prva: Institucije, V. izmijenjeno i dopunjeno izdanje / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne Novine d.d., 2012.

3. Krapac, Davor.
Kazneno procesno pravo Knjiga prva: Institucije .
Zagreb : Narodne novine d. d., 2007.
spacer.gif
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Puljević, Davor; Brkić, T.; Gregurić, I.; Krznarić, Ž.; Batarelo, V.; Krapac, L.; Jajić, I.
Body mass and rheumatic complaints in working population. // Collegium Antropologicum. 12 (1988) , suppl.; 277-278 (kratko priopćenje, znanstveni).
spacer.gif
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Krapac, Davor.
Napomene o prirodi i ulozi načela pravičnog postupka pred međunarodnim kazenim sudovima. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 3-4; 523-535 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

2. Krapac, Davor.
Trajanje kaznenog postupka i pravo na kazneno suđenje u razumnom roku. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 1; 5-70 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

3. Krapac, Davor.
Međunarodni kazneni sudovi. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. Knjiga IIL (2011) ; 165-232 (članak, znanstveni).

4. Krapac, Davor.
Nezakoniti dokazi u kaznenom postupku prema praksi Europskog suda za ljudska prava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. Vol. 60 (2010) , 3; 1207-1240 (članak, znanstveni).

5. Krapac, Davor; Novosel, Dragan.
Rad državnog odvjetnika u predistražnom postupku i razlozi odbačaja kaznenih prijava prema odredbama Zakona o kaznenom postupku. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. Vol. 17 (2010) , 1; 125-174 (članak, znanstveni).

6. Krapac, Davor.
Zapovjedna odgovornost i zajednički zločinački pothvat kao institucije izvedene osobne kaznene odgovornosti za kolektivna međunarodna kaznena djela: analitički pogled na praksu Međunarodnog kaznenog suda za bivšu SFRJ. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. 45 (2007) ; 155-231 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).
spacer.gif
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Cvjetko, Božica; Kurtović, Anita; Krapac, Davor; Đurđević, Zlata.
XVII. Međunarodni kongres za kazneno pravo (Međunarodno udruženje za kazneno pravo, AIDP), Peking, 12.-19. rujna 2004.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 12 (2005.) , 1; 223-251 (prikaz, ostalo).
spacer.gif
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Krapac, Davor.
Konstitucionalizacija kaznenog procesnog prava u Republici Hrvatskoj // Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske : okrugli stol održan 16. prosinca 2010. u palači HAZU u Zagrebu. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2011..
2010. 169-212 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
spacer.gif
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Krapac, Davor.
Ustavni profili hrvatskog kaznenopravnog sustava i neka njegova otvorena pitanja // Profili hrvatskog kaznenog zakonodavstva / Krapac, Davor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014. 17-46 (objavljeni rad,znanstveni).
spacer.gif
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Mrčela, Marin.
Ispitivanje svjedoka kao dokazna radnja u suvremenom kaznenom postupku / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 30.3. 2012., 336 str. Voditelj: Krapac, Davor.

2. Pajčić, Matko.
Prethodni kazneni postupak u suvremenom međunarodnom i poredbenom kaznenom procesnom pravu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 08. 06. 2011, 365 str. Voditelj: Krapac, Davor.
spacer.gif
 
Profesionalni interesi i članstva

Kazneno procesno pravo

Međunarodno kazneno pravo

Penitencijarno pravo

Povijest zaposlenja

Davor Krapac, redoviti profesor Kaznenog procesnog prava, predstojnik je Katedre za kazneno procesno pravo i voditelj poslijediplomskog specijalističkog odnosno poslijediplomskog doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao (1980) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Profesor Krapac je do sada objavio 10 knjiga ili samostalnih publikacija te preko 70 znanstvenih i stručnih članaka u domaćim te nekim inozemnim (Njemačka, Nizozemska, Italija, Kanada, Slovenija, Makedonija, Španjolska) pravnim časopisima. Bio je  članom Ustavne komisije Sabora koja je pripremila tekst Ustava RH od 22. XII. 1990. godine, članom Državnog sudbenog vijeća (1994-2000), Državnog odvjetničkog vijeća (2001-2005) te članom raznih odbora Hrvatskog sabora. Autor je više nacrta zakonskih propisa Republike Hrvatske sa područja kaznenog prava i kaznenog postupka. Član suradnik je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te dopredsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Utemeljitelj je Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu te glavni urednik «Hrvatskog ljetopisa za kazneno pravo i praksu» od pokretanja (1994) do danas.  U predmetu Ademi&Norac nastupao je 2004/2005. godine kao amicus curiae, zajedno sa profesorom M. Damaškom sa Yale Sveučilišta u SAD, pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu SFRJ.

 
Copyright (C) 2016 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana

novelirano: 03. studenoga 2016.
postavljeno: 1. lipnja 2012.
urednica: D. Torbica