Meni osobnih stranica

Knjige:

 • Metričko zakoračenje u Homera (daktilografirana dok. dis.), Zadar, 1964;
 • M. Maruli Davidias (lat. tekst V. Gortan), Zagreb, JAZU, 1974;
 • Hesiod, Postanak bogova, Homerove himne, Sarajevo, V. Masleša, 1975;
 • I. Boni Racusaei, De raptu Cerberi, De vita exactus tribuni gestis Christi, Zagreb, JAZU, 1978;
 • Marulićeva latinska djela I, Split, Čakavski Sabor, 1979;
 • Marulić, Starozavjetne ličnosti, Zagreb, Liber, 1984;
 • M. Marulić, Pouke za čestit život s primjerima, Zagreb, Globus, 1986;

U okviru edicije Marulićeva opera omnia Književnog kruga Split:

 • Davidijada (2. izd.), 1984;
 • Evanđelistar I – II, 1985;
 • Institucija I – III, 1986-1987;
 • De humilitate, 1989;
 • Starozavjetne ličnosti (2. izd.), 1991;
 • Latinska manja djela I (2. izd.), 1992;
 • Marulićev latinski rječnik, 1997;
 • Repertorium I – III, 1998-2000;
 • Versifikacija hrvatskih latinista (u tisku).

Prilozi:

 • U obranu lekcije OINOISI TE PASI, Živa antika, 16/1966, 81-121;
 • Struktura stiha i strukura rečenice u Hesioda, Živa antika, 21/1971, 65-102;
 • Važnost i proučavanje Marulićeve Davidijade, Radovi FF Zadar, 13/1974-75, 107-134;
 • O Marulićevu alegorijskom tumačenju Davidijade, Dani hvarskog kazališta XV, 1989, 97-114;
 • Podrijetlo Marulićeva učenja o laži, Colloquia Maruliana III, 1994, 67-72.