Meni osobnih stranica


akademik Božidar Finka

Datum smrti:

 • 17.05.1999

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • znanstveni savjetnik u miru - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • član - Predsjedništvo Akademije

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za filološke znanosti (19.05.1988. - 17.05.1999)
 • izvanredni član - Razred za filološke znanosti (07.06.1977. - 19.05.1988.)
 • član suradnik - Razred za filološke znanosti (06.06.1975. - 07.06.1977.)

POPIS ZNASTVENIH I STRUCNIH RADOVA

A. RADOVI OBJAVLJENI U CASOPISIMA I KNJIGAMA

1954.
 • Posuditi i pozajmiti (uzajmiti), Jezik, II, 88-90.
 • O jezicnim elipsama, Jezik, II, 144-148.
 • Tridesetogodisnjica Mareticeva Jezicnog savjetnika, Jezik, III, 29-31.
1955.
 • Porijeklo naziva Citorij, Radovi Instituta JAZU u Zadru, 2, 401-410.
 • Napomene uz nekoliko dosad nepotrvrdenih starogrckih elemenata u jadranskom ihtioloskom nazivlju, Zadaraska revija, 4, 279-282.
 • Oko godine prvog izdanja Barakoviceve Vile Slovinke, Zadarska revija, 4, 294.
 • Ribarska terminologija, Morsko ribarstvo, 8.
 • Ribarska terminologija (nastavak), Morsko ribarstvo, 10.
 • Skupni nazivi za ribarsko osoblje, Morsko ribarstvo, 12.
1956.
 • Srdela i srodni nazivi, Zadarska revija, 2, 128-132.
 • Neka pitanja nase ribarske terminologije, Jezik, V, 11-17.
 • Posebni nazivi za neke povlacne mreze, Morsko ribarstvo, 1.
 • Nekoliko umjetno napravljenih ribarskih termina, Morsko ribarstvo, 2.
 • Tuna i srodni nazivi, Morsko ribarstvo, 3.
 • Dr. Petar Skok (nekrolog), Morsko ribarstvo, 4.
 • Ribarska terminologija i pravopis, Morsko ribarstvo, 5.
 • Nazivi za glavonosce, Morsko ribarstvo, 7.
 • Nazivi za sitnu plavu ribu, Morsko ribarstvo, 9.
 • Lokarda, skusa i snjur, Morsko ribarstvo, 10.
 • Trlja, oslic i cipal, Morsko ribarstvo, 11.
 • Gira, gavun i bukva, Morsko ribarstvo, 12.
1957.
 • Izvje{taj o prikupljanju narodnih pomorskih naziva i izraza na obalnom podru~ju od Zadra do Obrovca, Ljetopis JAZU, 62, 387-403.
 • Izvje{taj o ispitivanju govora na Dugom otoku, Ljetopis JAZU, 62, 381-387.
 • [krpun i {krpina, Morsko ribarstvo, 1.
 • Nazivi za plosnatice, Morsko ribarstvo, 2.
 • Kanjac, arbun i pirka, Morsko ribarstvo, 3.
 • [arag, crno{ijac i pic, Morsko ribarstvo, 4.
 • Dr. Miroslav Hirz: Ribe (osvrt), Morsko ribarstvo, 5.
 • U{ata, kantar i {par, Morsko ribarstvo, 6.
 • Ra`a i drhtulja, Morsko ribarstvo, 7.
 • Grdobina, pauk i bezmek, Morsko ribarstvo, 8.
 • Industrija za preradu ribe (terminolo{ki problemo), Morsko ribarstvo, 10.
 • Upitnik za srpskohrvatski dijalektolo{ki atlas, Beograd, 1-130 (suradnja na izradbi).
1958.
 • Dugooto~ki ~akavski govori, I-IX + 1-179 (s prilozima).
 • Novigradska madrikula Skule Bla`ene Divice Marije od svetoga Luzarja, Starine JAZU, 46, 169-187.
1959.
 • Rad na prikupljanju obalne toponomastike u sjvernoj zadarskoj regiji, Ljetopis JAZU, 63, 423-430.
 • Odjeci strojnoga prevo|enja u Jugoslaviji, Na{e teme, 6, 249-260.
1960.
 • Obalna toponomastika u sjvernoj zadarskoj regiji, Radovi instituta JAZU u Zadru, 6-7, 427-451.
 • U{aljev glagoljski natpis, Ljetopis JAZU, 64, 352-356.
1961.
 • Izvje{taj o radu u Dr`avnom arhivu u Zadru, Ljetopis JAZU, 65, 351-352.
 • Stanje i razvojne perspektive hrvatsko-srpske onomastike, PAN, Prace onomastyczne, 5, 21-27.
 • Neki dijalekatski problemi u obalnoj toponomastici sjeverne zadarske regije, PAN, Prace onomastyczne, 5, 161-170.
1962.
 • ^akavske stilisti~ke studije, I - Infinitiv u slu`bi imenice, Filologija, 3, 49-52.
 • Stilistika u dijalektologiji, Suvremena lingvistika, 1, 1-11.
 • U~e{}e na I. me|unarodnoj konferenciji slavenskih onomasta u Krakovu, Ljetopis JAZU, 66, 352-355.
 • Izvje{taj o radu u Dr`avnom arhivu u Zadru, Ljetopis JAZU, 66, 356.
 • Izvje{taj o radu na {ibenskom oto~ju (s A. [ojatom), Ljetopis JAZU, 66, 357-358.
 • Rje~nik najmla|eg ju`noslavenskoga knji`evnog jezika, Jzeik, X, 59-61.
1963.
 • Toponomasti~ka istra`ivanja na obalnom potezu Privlaka - Rogoznica (s D. Mali} i A. [ojatom), Ljetopis JAZU, 67, 305-306.
 • Izvje{taj o prou~avanju ~akavskih govora u Brinju i okolici (sa Slavkom Pave{i}em), Ljetopis JAZU, 67, 307-309.
 • Izvje{taj o istra`ivanju govora u podru~ju izme|u planine Zvijezde i rijeke Krivaje u Bosni (sa S. Pave{i}em), Ljetopis JAZU, 68, 291.
 • Istra`ivanje govora otoka @irja i Kaprija (s A. [ojatom), Ljetopis JAZU, 68, 299-303.
 • Izvje{taj o dijalektolo{kom istra`ivanju u predjelu od Modru{a do Tounja u Lici (sa S. Pave{i}em), Ljetopis JAZU, 68, 308-309.
 • Strojno prevo|enje i na{i neposrdeni zadaci (s B. Lászlom), Jezik, X, 117-121.
 • O pisanju slo`enih toponima, Jezik, XI, 21-26.
 • Prilog utvr|ivanju onomasti~ke terminologije, Jezik, XI, 60-62.
 • ^akavski dijalekat, u: Stjepan Babi}, [kolski leksikon - Jezik, 3, 72-75.
 • Izvje{taj o boravku u Poljskoj, Ljetopis JAZU, 69, 342.
 • Izvje{taj o istra`ivanju Lukovdola u Gorkom kotaru (s. V. Barac), Ljetopis JAZU, 69, 346-348.
 • Stjepan Iv{i} o dana{njoj dubrova~koj akcentuaciji, Filologija, 4, 221-222.
 • Leksi~ki problemi u toponomastici, Zbornik za filologiju i lingvistiku MS, VI, 117-123.
 • Novi bugarski etimolo{ki rje~nik, Filologija, 4, 253-256.
1964.
 • O suvremenomu pristupu jezi~noj znanosti, Jezik, XI, 72-75.
 • Svakome potrebna knjiga, Jezik, XII, 27-30.
 • Rad na povijesnom rje~niku hrvatskoga kajkavskoga knji`evnog jezika, Jezik, XII, 62-64.
1965.
 • Ispitivanje govora u Gorskom kotaru (s V. Barac), Ljetopis JAZU, 70, 385-389.^M
 • O povijesnom rje~niku hrvatskoga kajkavskoga knji`evnog jezika, Ljetopis JAZU, 70, 403-414.
 • Izvanjezi~ne izra`ajne kategorije, Zbornik za filologiju i lingvistiku MS, VII, 53-58.
 • Utvr|ivanje kvantitativnih odnosa u hrvatskosrpskom jeziku, Jezik, XII, 86-88 i 111-117.
 • O uskla|ivanju jezi~ne norme s jezi~nom prirodom, Jezik, XII, 129-137.
 • ^akavsko narje~je, u: Stjepan Babi}, [kolski leksikon - Jezik, 2, 29-34.
 • Saljske dje~je igre i obi~aji: Etnografsko-jezi~no-melografski prinos, Zbornik za narodni `ivot i obi~aje, 42, 85-152.
 • Včme Congrčs des slavisants yougoslaves, Buletin scientifique - Section B - Tome I (10), No 7-8, 196-197.
 • O jezi~noj normi i jezi~noj slobodi, Jezik, XIII, 46-50.
 • Jedna usporedba dijalekatskog izgovora s knji`evnim, Radovi Nau~nog dru{tva BiH, XXVI, 141-147.
1966.
 • Jo{ jednom o knjizi "Knji`evni jezik u teoriji i praksi", Jezik, XIII, 122-123.
 • O pokupskim govorima oko Vukove Gorice (s. V. Barac), Ljetopis JAZU, 71, 315-323.
 • Zagreba~ki lingvisti~ki krug, Zbornik MS za filologiju i lingvistiku, IX, 155-175.
 • Voprosnik ob{~eslavjanskogo lingvisti~eskogo atlasa, Moskva, 1-270 (suradnja na izradbi).
1967.
 • I jedinstvo jezika i knji`evne varijante, Jezik, XIV, 65-75.
 • Rje{avanje jezi~nih pitanja u odostra`nom rje~niku (s B. Lászlom), Jezik, XIV, 115-128.
 • O tvorbi nesvr{enih glagola s umecima -áva- i -íva-, Jezik, XIV, 141-144.
 • ^akavske stilisti~ke studije, II. Funkcioniranje gramati~kih lica u direktnom obra}anju, Filologija, 5, 51-54.
 • O ju`noslavenskim nazivima rijeka u vezi sa slavenskim toponomasti~kim atlasom, Filologija, 3, 47-50.
 • Rje~nik hrvatskosrpskoga knji`evnog jezika MH i MS, knjiga prva, A-F (suautorstvo).
 • Rje~nik hrvatskosrpskoga knji`evnog jezika MH i MS, knjiga druga, G - K (suautorstvo).
 • O govoru Delnica i Broda na Kupi u Gorskom kotaru (s V. Barac), Ljetopis JAZU, 72, 431-436.
1968.
 • Prilog akcenatskoj tipologiji u imenica, Jezik, XV, 143-150.
 • Hrvatsko-srpska dijalektologija i lingvisti~ki atlasi, Zbornik pra{kog slavisti~kog kongresa.
 • Questionar zur Erforschung und Bearbeitung polnischer Dialekte in Deutschland, Ruhr-Universität Bochum: Veröffentlichungen des Seminars für Slavistik, 1, 1-40.
 • Der ~akavische Dialekt der serbokroatischen Sprache, Ruhr-Universität Bochum: Veröffentlichungen des Seminars für Slavistik, 2, 1-89.
1969.
 • Slavische Akzentuation, Veröffentlichungen des Seminars für Slavistik der Ruhr-Universität Bochum, 1-23 (umno`eno xerox-tehnikom).
 • Rad na prou~avanju ~akavskih govora u Brinju i okolici (sa S. Pave{i}em), Rasprave Instituta za jezik JAZU, 1, 5-44.
 • Govor otoka @irja (s A. [ojatom), Rasprave Instituta za jezik JAZU, 1, 121-220.
 • Prilozi studiji o Dugom otoku, Starohrvatska prosvjeta, serija III, 10, 165-179.
 • Das Akzentverhalten im Serbokroatischen - dargestellt an den Substantiven (s W. Lehfeldtom), Die Welt der Slaven, XIV, 1, 26-46.
 • Das Akzentverhalten im Serbokroatischen - dargestellt an den Verben (s W. Lehfeldtom), Die Welt der Slaven, XIV, 2, 176-192.
 • Pizych na otoku @irju, Onomastica Jugoslavica, 1, 57-61.
 • Naglasna tipologija i njena primjena u standardnim rje~nicima, Jezik, XVII, 33-36.
 • Re~nik srpskohrvatskoga knji`evnog jezika MS, knjiga tre}a, K - O (suradnja).
1970.
 • Parda na otoku I`u, Onomastica Jugoslavica, 2, 91-94.
 • Naziv "ad Capisam" na Dugom otoku, Onomastica Jugoslavica, 2, 95-98.
 • O pisanju imena trgova i ulica, Jezik, XVIII, 27-28.
 • Stjepan Iv{i}, Hrvatska dijaspora u 16. st. i jezik Hrvata Gradi{}anaca - Priredio i dijelom obradio Bo`idar Finka, Zbornik akcentolo{kih djela S. Iv{i}a, 723-798 + 6 karata, München.
 • Stjepan Iv{i} o dana{njoj dubrova~koj akcentuaciji, Ib., 720-722.
 • Rje~nik Matica ili glas usnulih i probu|enih savjesti, Kolo MH, 2, 221-230.
 • O na{im jezi~nim atlasima i dijalektolo{kim istra`ivanjima, Jezik, XVIII, 108-112.
1971.
 • Re~nik srpskohrvatskoga knji`evnog jezika MS, knjiga ~etvrta, O-P (suradnja).
 • Jastog i hlap u na{oj terminologiji, Morsko ribarstvo, 3.
 • Promjena uredni{tva (sa S. Babi}em), Jezik, XIX, 33.
 • Otkazivanje Novosadskoga dogovora, Jezik, XIX, 139-140.
 • Slavenska poredbena gramatika (osvrt), Jezik, XIX, 156-157.
 • ^akavsko narje~je, ^akavska ri~, 1, 11-71.
 • Upotreba nepromjenjivih rije~i u ~akavskim govorima na Dugom otoku, ^akavska ri~, 2, 29-40.
1972.
 • ^akavske stilisti~ke studije III, IV, V, Suvremena lingvistika, 5-6, 15-18.
 • Milan Mogu{, Fonolo{ki razvoj hrvatskog jezika (prikaz), Suvremena lingvistika, 5-6, 85.
 • Seminar u @eljeznom: O izradi rje~nika i gramatike gradi{}anskohrvatskoga knji`evnog jezika, Suvremena lingvistika, 5-6, 89.
 • Bibliografija, Suvremena lingvistika, 5-6, 91-96 ( u suautorstvu).
 • Nazivi za rakove, Morsko ribarstvo, 1.
 • Nazivi za jeguljaste ribe, Mosrko ribarstvo, 2.
 • VII. kongres jugoslavenskih slavista, Jezik, XX, 27-31.
1973.
 • Naputak za ispitivanje i obra|ivanje ~akavskih govora, Hravatski dijalektolo{ki zbornik, 3, 5-76 + dijalektolo{ka karta ~akavskog narje~ja.
 • O govorima zadarskog oto~ja, Ljetopis JAZU, 76, 261-268.
 • ^akavske stilisti~ke studije VI, Filologija, 7, 69-72.
 • Stilistika u dijalektologiji, Prilozi za VII. me|unarodni slavisti~ki kongres u Warszawi, 35-47.
 • Stylistyka w dialektologii, VII mie,dzynarodowi kongres slawistów (sa`etak), 206-207.
 • O nazivima riba smokvica i ov~ica, Mosrko ribarstvo, 1.
 • O nazivima pagar i salpa, Morsko ribarstvo, 2.
 • O nazivima polanda, trupac i luc, Morsko ribarstvo, 3.
 • Ugotice, Morsko ribarstvo, 4.
 • Prilog utvr|ivanju na{e ribarske terminologije, Jezik, XX, 79-83.
 • O upotrebi tu|ica u hrvatskom knji`evnom jeziku, Jezik, XX, 97-106.
 • Pristup jezi~nostilskoj analizi Krle`ina djela, Dometi, 3-4, 14-17.
 • Pristup jezi~nostilskoj analizi Krle`ina djela, Kaj, VI, 8-9, 78 (odlomak).
 • Pristup jezi~nostilskoj analizi Krle`ina djela, Jezik, XXI, 33-37.
 • O rje~niku hrvatskoga kajkavskoga knji`vnog jezika, Rasprave Instituta za jezik, 2, 193-202.
 • Upute za obra|ivanje Kajkavskog rje~nika, Rasprave, 2, 255-260.
 • Znastveni skup: O kajkavskom narje~ju i knji`evnosti, Suvremena lingvistika, 7-8, 85.
 • Sedmi me|unarodni slavisti~ki kongres, Suvremena lingvistika, 7-8, 83-84.
 • Bibliografija, Suvremena lingvistika, 7-8, 87-96 (u suautorstvu).
 • O slavosnkom dijalketu ekavskoga izgovora u okolici Vinkovaca (s A. [ojatom), Rasprave Instituta za jezik, 2, 7-20.
 • Karlova~ki govor (s A. [ojatom), Hrvatski dijalketolo{ki zbornik, 3, 77-150 + karta tipova karlova~ke akcentuacije.
 • Re~nik srpskohrvatskoga knji`evnog jezika MS, knjiga peta (suradnja).
1974.
 • Hrvatski ekavski govori jugozapadno od Vinkovaca (s A. [ojatom), Radovi Centra za znanstveni rad JAZU u Vinkovcima, 3, 1-131.
 • Gradi{}anskohrvatski jezik i njegovi priru~nici, Jezik, XXI, 142- 146.
 • Znanstveni skup o gradi{}anskohrvatskom rje~niku i gramatici, Suvremena lingvistika, 10, 38-39.
 • Bibliografija, Suvremena lingvistika, 10, 40-48 (u suautorstvu).
 • Gorskokotarska kajkav{tina u na{em dijalekatskom mozaiku, Kajkavski zbornik, Zlatar, 29-43.
 • Obalna toponimija zadarsko-{ibenskoga kopna i {ibenskog oto~ja (s A. [ojatom). Onomastica Jugoslavica, 3-4, 27-64.
1975.
 • Pristup jezi~nostilskoj analizi Krle`ina djela, Zbornik - Miroslav Krle`a 1973, 147-150.
 • Stube ili stepenice, prijem i pothodnik, Jezik, XXIII, 26-28.
 • Dvadeset godina brige za kulturu hrvatskoga knji`evnog jezika - Predgovor Bibliografiji Jezika, I-XX. godi{te.
 • Bibliografija, Suvremena lingvistika, 11, 42-48 (u suatorstvu).
1976.
 • \akovo i \akov{tina kao lingvisti~ki i dijalektolo{ki problem, Zbornik \akov{tine, 1, 431-435.
 • Slavko Pave{i} (nekrolog), Jezik, XXIII, 65-66.
 • VIII. kongres jugoslavenskih slavista, Suvremena lingvistika, 12, 41-42.
 • Simpozij Krste P. Misirkov i nacionalnokulturni razvoj makedonskoga naroda od oslobo|enja, Suvremena lingvistika, 12, 43.
 • Bibliografija, Suvremena lingvistika, 12, 47-48 (u suautorstvu).
 • Slavko Pave{i}, Akademijin Rje~nik, 97, Dodatak, 128-135.
 • Re~nik srpskohrvatskoga knji`evnog jezika MS, knjiga {esta (suradnja).
 • Ocat i(ili) kvasina, Jezik, XXIII, 122.
 • Sudjelovati i(ili) u~estvovati, Jezik, XXIII, 122-124.
 • Inokosan, Jezik, XXIV, 27-28.
 • Slavko Pave{i} (1912 - 1975) - In memoriam, Zbornik za filologiju MS, XIX/2, 187-191.
 • Bibliografija, Suvremena lingvistika, 13-14, 93-96 (u suautorstvu).
 • Sve~ano obilje`en zavr{etak objavljivanja Rje~nika hrvatskoga ili srpskoga jezika JAZU, Suvremena lingvistika, 13-14, 98.
1977.
 • O ~akavskom dijalektu gradi{}anskih Hrvata, ^akavska ri~, 2, 65- 81.
 • Dugooto~ki ~akavski govori, Hrvatski dijalektolo{ki zbornik, 4, 1-178, s tabelama.
 • O komi{kom govoru i njegovoj primjeni u Marde{i}evu rje~niku, Hrvatski dijalektolo{ki zbornik, 4, 265-269.
 • [tokavski ijekavski govori u Gorskom kotaru, Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XX/1, 145-172.
 • [tokavski ikavski govori u Gorskom kotaru, Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XX/2, 167-197.
 • O pisanju velikoga po~etnoga slova, Jezik, XXIV, 81-90.
 • Bibliografija, Suvremena lingvistika, 15-16, 94-95 (u suautorstvu).
 • Pedesetih godina, Jezik, XXIV, 128.
 • Jo{ i opet o na{im javnim natpisima, Jezik, XXIV, 157-158.
 • Uz jubilarno dvadesetpeto godi{te Jezika, Jezik, XXV, 1-2 (uredni{tvo).
 • Gradi{}anskohrvatski knji`evni jezik: problemi i rje{enja, Rasprave Instituta za jezik, 3, 37-41.
 • Slavko Pave{i} (1912-1975), Rasprave Instituta za jezik, 3, 5-17.
 • Gradi{}anskohrvatski knji`evni jezik: problemi i rje{enja, Prilozi - VIII kongres jugoslavenskih slavista, Hrvatsko filolo{ko dru{tvo, 29-34.
 • Problem oblikovanja mjesnih imena tipa Kali i Sali, ANU BiH, Posebna izdanja, XXXIV/6, Sarajevo, 103-107.
 • Bo`idar Finka i Milan Mogu{, Karta ~akavskog narje~ja, Objavljeno u knjizi: Milan Mogu{, ^akavsko narje~je, [kolska knjiga, Zagreb, 99-104 + Karta ~akavskog narje~ja.
1978.
 • Pogledi na jezik u pismima [imi Ljubi}u, Filologija, 8, 107-115.
 • Svjetlo ili svijetlo, Jezik, XXV, 117-118.
 • Rasprave Instituta za jezik (prikaz), Jezik, XXV, 126.
 • Napomene uz ~lanak I. Kastropila, Jezik, XXV, 127-128.
 • Reljef ili relijef, Jezik, XXV, 156-157. Osmi me|unarodni slavisti~ki kongres, Jezik, XXVI, 30-32.
 • Novije tendencije i pojave u ~akavskom narje~ju, Knjiga referata - VIII me|unarodni slavisti~ki kongres, 250.
 • Gruzijski ~aj osobita mirisa i ~ega jo{, Jezik, XXVI, 56-57.
 • Ko{arka{i Jerkov i Grgin u jezi~noj retorti, Jezik, XXVI, 57-58.
 • [jor i {jora Pave i Na{a koza Sura. ^akavska ri~, 2, Split, 29- 33.
 • Znanstveni skup posve}en 150. obljetnici ro|enja \ure Dani~i}a, Suvremena lingvistika, 13-14, 91.
 • Znanstveni skup Kajkavsko narje~je, Suvremena lingvistika, 17- 18, 81-82.
 • Bibliografija, Suvremena lingvistika, 17-18, 85-88 (u suautorstvu).
1979.
 • Predgovor Iv{i}evu Prilogu (Stjepan Iv{i}, Prilog za kvantitetu u hrvatskom jeziku, 10-39, priredio B. Finka). Rad JAZU, 19, Zagreb, 5-9.
 • Trideset godina djelovanja Instituta za jezik (Sada: Zavod za jezik IFF) 1948-1978. Rasprave Zavoda za jezik, 4-5, Zagreb, 5-13.
 • Anita Sujold`i}, Lajos Szirovicza, Konstantin Momirovi}, Bo`idar Finka, Milan Mogu{, Petar [imunovi}, Pavao Rudan, Primjena taksonomskih algoritama na numeri~ke varijable u prou~avanju lingvisti~ke mikrorevolucije, Rasprave Zavoda za jezik, 4-5, Zagreb, 61-68.
 • O "I{kom kralju" i njegovu jeziku, ^akavska ri~, 2, Split, 101- 105.
 • Hrvatsko jezikoznanstvo u poslijeratnom razdoblju, Suvremena lingvistika, 19-20, 39-58.
 • Veliko djelo ~akavske dijalektologije, Suvremena lingvistika, 19- 20, 79-80.
 • Bibliografija, Suvremena lingvistika, 19-20, 90-96 (u suautorstvu).
 • Mate Hraste und Petar [imunovi}, ^akavisch-deutsches Lexikon, I. Slavistische Forschungen, 22/11, Böhlau Verlag Köln-Wien, I-LX + 1-1416 stupaca. An der Ausarbeitung des Materials haben mitgewirkt: Prof. Dr. Bo`idar Finka, Jost-Gert Glombitza MA, Wolfgang Kessler MA, Angelika Lauhus MA, Mijo Lon~ari} Mgr.
1980.
 • Osnova tepl - u toponimiji slovenskog, hrvatskosrpskog i makedonskog jezika, Vtora jugoslovenska onomasti~ka konferencija, Skopje, 381-390.
 • O novim tendencijama i pojavama u ~akavskom narje~ju, Filologija, 9, JAZU, Zagreb, 145-148.
 • Uvodne napomene uz Rje~nik u knjizi: Ivo Fur~i}, Narodno stvarala{tvo {ibenskog podru~ja, I. [ibensko oto~je, Muzej grada [ibenika, [ibenik, 361.
 • O zlarinskom govoru, Narodna umjetnost, Godi{njak Zavoda za istra`ivanje folklora IFF, Zagreb, 203-215.
 • Zagreba~ki lingvisti~ki krug, Spomenica Hrvatskoga filolo{koga dru{tva, 1950-1980, Znanstvena biblioteka Hrvatskoga filolo{kog dru{tva, 12, Zagreb, 31-49.
 • Sekcija za kulturu hrvatskoga knji`evnog jezika Hrvatskoga filolo{kog dru{tva, Spomenica Hrvatskoga filolo{kog dru{tva 1950-1980, Znanstvena biblioteka Hrvatskoga filolo{kog dru{tva, 12, Zagreb, 55-57.
 • Odnos naglaska i zna~enja u rije~i govornik i govornica, Jezik, XXVIII, 16-18.
 • Traka za preticanje? Jezik,XXVIII, 24-25.
 • Bibliografija, Suvremena lingvistika, 21-22, 93-94 (u suautorstvu).
1981.
 • Sali u prostoru i vremenu, @upa Sali - o 400. obljetnici dogradnje `upne crkve svete Marije: 1581-1981, Sali, 5-19.
 • Vida Barac-Grum, Francka Benedik, Ivka Brki}, Dalibor Brozovi}, Snje`ana ]eri}, Drago ]upi}, Bo`idar Finka, Nevenka Go{i}, Pavle Ivi}, Albinca Lipovec, Josip Lisac, Tine Logar, Mijo Lon~ari}, Gerhard Neweklowsky, France Novak, Martina Oro`en, Kosta Peev, Dragoljub Petrovi}, Slobodan Remeti}, Jakob Rigler, Petar [imunovi}, Antun [ojat, Jo`e Topori{i}, Bo`idar Vidoeski, Dragomir Vuji~i}, Vesna Ze~evi}, Fonolo{ki opisi srpskohrvatskih/ hrvatskosrpskih, slovena~kih i makedonskih govora obuhva}enih Op{teslovenskim lingvisti~kim atlasom, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja, LV, Odjeljenje dru{tvenih nauka, 9, Sarajevo (kratica: FO).
  Brinje (OLA 34), FO, 251-252.
  Sali (OLA 37), FO, 252-257.
  Valpovo, (OLA 41), FO, 378-392 (s A. [ojatom).
  Gradi{te (OLA 52), FO, 443-447 (s A. [ojatom).
 • Valentin Putanec - o 65. obljetnici `ivota, Rasprave Zavoda za jezik, 6-7, Zagreb, 5-6.
 • Hidronimi u obalnoj toponimiji zadarsko-{ibenskoga podru~ja, ^etrta jugoslovanska onomasti~na konferenca, Zbornik referatov, SAZU, 67-76. Hrvatska dijalektologija danas, Hrvatski dijalektolo{ki zbornik, 5, JAZU - Razred za filologiju, Zagreb, 39-47.
 • Bo`idar Finka i Milan Mogu{, Karta ~akavskog narje~ja, Hrvatski dijalektolo{ki zbornik, 5, JAZU - Razred za filologiju, Zagreb, 49-58 + karta.
 • Vida Barac i Bo`idar Finka, Govori i nazivlje, Gorski kotar, Delnice, 418-431.
 • \uro Dani~i} i kajkavsko narje~je, Zbornik o \uri Dani~i}u, SANU i JAZU, Beograd, 157-164.
 • Matko Rojni} (nekrolog), Vijesti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, II, 3, Zagreb, 31.
1982.
 • Nikolaus Bencsics, Bo`idar Finka, Antun [ojat, Josef Vlasits, Stefan Zvonarich, Deutsch-burgenländischkroatisch-kroatisches Wörterbuch / Nim{ko-gradi{}anskohrvatsko-hrvatski rje~nik, Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv - Landesbibliothek + Komisija za kulturne veze s inozemstvom SR Hrvatske, Zavod za jezik IFF, Edition Roetzer, Eisenstadt - Zagreb, 1-637.
 • Re~nik srpskohrvatskog knji`evnog jezika, I - IV, drugo izdanje (pretisak), Matica srpska, Novi Sad (oko 5700) (suurednik Bo`idar Finka).
 • Rije~ Bo`idara Finke, predsjednika Odbora za dijalektologiju (na znanstvenom skupu "Kajkavsko narje~je", odr`anom 15-17. o`ujka 1978. u Zagrebu), Hrvatski dijalektolo{ki zbornik, 6, JAZU - Razred za filologiju, Zagreb, 7.
 • Akcenatski odnosi na kajkavsko-~akavskom podru~ju isto~no od Karlovca, Hrvatski dijalektolo{ki zbornik, 6, JAZU - Razred za filologiju, Zagreb, 161-167.
 • Rje~nik jezika hrvatske kajkavske pisane rije~i, Leksikografija - Zbornik referata, Beograd - Novi Sad, 325-331.
 • Josip Mate{i}, Frazeolo{ki rje~nik hrvatskoga ili srpskog jezika, Redakcija: Dr. Bo`idar Finka, dr. Josip Sili}, dr. Antun [ojat, [kolska knjiga, Zagreb, I-XX + 1-808.
 • Pi{e li se rije~ godina ispred brojke ili iza nje, Jezik, XXX, 58-59. Lingvisti~ki atlasi, Vijesti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, III, 5, Zagreb, 5-6.
 • Makedonsko ime u starijoj hrvatskoj pisanoj rije~i, Makedonski jezik, XXXII-XXXIII, Skopje, 765-768.
1983.
 • @ivi jezik ne treba nikad umrtvljivati, Jezik, XXX, 91-93. Lingvisti~ke udaljenosti na otoku Hvaru, Rasprave zavoda za jezik, 8-9, 197-214 (u suautorstvu).
 • O na{oj dijalekatskoj geografiji, Zbornik za narodni `ivot i obi~aje JS, 49, 179-194 + 2 karte.
 • [^akavski tekstovi i karte:] @irje (s A. [ojatom) 147-148, Sali 167-169, Kamenjak 196, Prozor (u Lici) 244-245, Brinje (sa S. Pave{i}em) 247-250, Der 'jat'-Reflex in den ~akavischen Mundarten 520, Ehemalige und heutige Verbreitung des ^akavischen 521, Wesensmerkmale des ^akavischen und ihre Verbreitung (s M. Mogu{em) (u prilogu karta br. 13), Pregledna karta rasprostranjenosti govora u Gorskom kotaru i na ogulinsko-zagorskom podru~ju (u prilogu karta br. 15), - ^akavisch-deutsches Lexikon, Teil III, ^akavische Texte, Herausgegeben von P. [imunovi} und R. Olesch, Böhlau Verlag, Köln-Wien.
1984.
 • Analiza kulturnog vokabulara otoka Hvara kao pokazatelja jezi~ne mikrorevolucije (u suautorstvu), Zbornik MS za filologiju i lingvistiku, XXVII-XXVIII, 767-780.
 • Gradi{}anskohrvatska jezi~na kodifikacija u Nim{ko-gradi{}anskohrvatsko-hrvatskom rje~niku, Gradi{}anski Hrvati 1533-1983, Zagreb, 109-119.
 • Rusko-hrvatski diferencijalni rje~nik Stjepana Iv{i}a, Leksikografija i leksikologija - Zbornik radova, MS, 217-221.
 • Rje~nik hrvatskoga kajkavskoga knji`evnog jezika, 1, 1, 1-240; Bo`idar Finka, glavni redaktor i urednik.
 • Jezik na{ svagda{nji, Jezik, XXXI, 145-150.
 • Ime i naziv, Jezik, XXXII, 14-15.
 • Ojkonim - ojkonimija, Jezik, XXXII, 15-16.
 • Nedoumice u vezi s pisanjem velikog i malog slova, Jezik, XXXII, 60-61.
 • Pomorski rje~nik Radovana Vidovi}a, Jezik, XXXII, 27-18.
 • Starohrvatska "Subotnja pjesma" (Cantilena pro Sabatho), Vijesti JAZU, V, 9-10, 37.
 • Objavljen prvi svezak Rje~nika hrvatskoga kajkavskoga knji`evnog jezika (a - cenina), Vijesti JAZU, V, 11, 33-34.
 • Napomene o Rje~niku, u: Ivo Fur~i}, Narodno stvarala{tvo {ibenskog podru~ja, II, Mjesta uz obalu, [ibenik, 485.
 • Napomene o Rje~niku, u: Ivo Fran~i}, Navodno stvarala{tvo Primo{tena, [ibenik, 133.
 • O Rje~niku hrvatskoga kajkavskoga knji`evnog jezika, Rje~nik hrvatskoga kajkavskoga knji`evnog jezika, knjiga prva, svezak I, 7-10.
 • O popisu izvora za Kajkavski rje~nik, Rje~nik hrvatskoga kajkavskoga knji`evnog jezika, knjiga 1, svezak 1, 11-12.
 • Opis obradbe i upute za slu`enje Rje~nikom, Rje~nik hrvatskoga kajkavskoga knji`evnog jezika, knjiga 1, svezak 1, 49-56.
1985.
 • Rje~nik hrvatskoga kajkavskoga knji`evnog jezika, 1, 2, 241-480: Bo`idar Finka, glavni redaktor i urednik.
 • Odakle sveza prijeki posao, Jezik, XXXII, 92-93.
 • Pozdravna rije~ predstojnika Zavoda za jezik Instituta za filologiju i folkloristiku iz Zagreba dr. Bo`idara Finke, Zbornik o Marijanu Lanosovi}u, Osijek, 11-12.
 • Rije~ Bo`idara Finke predsjednika Odbora za dijalektologiju Razreda za filologiju JAZU, Hrvatski dijalektolo{ki zbornik, 7/1, 9-10.
 • Glasovni i naglasni odnos u (srpskim) {tokavskim ijekavskim govorima na podru~ju izme|u Kupe i Velebita i u hrvatskom knji`evnom jeziku, Hrvatski dijalektolo{ki zbornik, 7/1, JAZU - Razred za filologiju, Zagreb, 99-110.
 • O Rje~niku Jure i Pere Dul~i}a i o njegovu jeziku, Hrvatski dijalektolo{ki zbornik, 7/1, JAZU - Razred za filologiju, Zagreb, 373-380.
 • Bibliografija, Suvremena lingvistika, 25-26, 78-84 (u suautorstvu).
 • Svensk-kroatiskt lexikon - [vedsko-hrvatski rje~nik, Stockholm, 1-570 + prilozi (suradnja na prire|ivanju).
 • Kulturni leksik otoka Hvara kao pokazatelj jezi~ne mikrorevolucije, Zbornik za filologiju i lingvistiku 37-38, Matica srpska, Novi Sad, 265-280. - 6 sur. (suautor).
 • Popis radova objavljenih od 1954. do 1985. g. tiskan je u Raspravama Zavoda za jezik IFF 10-11, Zagreb, 11-25.
1986.
 • Ima li pridjev sveobuhvatan komparaciju, Jezik 33, 4-5, Zagreb, 120-121.
 • Naglasak rije~i dukala, Jezik 33, 4-5, Zagreb, 121-122.
 • Jezi~ni vokabular otoka Kor~ule kao pokazatelj jezi~ne mikroevolucije, Filologija 14, Razred za filolo{ke znanosti JAZU, Zagreb, 313-328. - 4 sur. (suautor).
1987.
 • Jezi~na mikroevolucija otoka Silbe i Oliba. Analiza bazi~nog vokabulara, Rasprave Zavoda za jezik IFF 13, Zagreb, 107-116. - 5 sur. (suautor).
 • Jezik i porijeklo stanovnika naseobina u pokrajini Molise, Italija, Rasprave Zavoda za jezik IFF 13, Zagreb, 117-146 s prilozima. - 4 sur. (suautor).
 • Antropolo{ka istra`ivanja isto~nog Jadrana 1. Biolo{ka i kulturna mikrodiferencijacija seoskih populacija Kor~ule i Pelje{ca, Antropologijska biblioteka - HAD, Zagreb 1987, 232. - 14. sur. (suautor).
 • Linguistics Microdifferentiation on the Island of Kor~ula. Yugoslavia, Anthropological Linguistic 28, 1987, 405-432, - 4. sur. (suautor).
 • O radu i znanstvenoistra`iva~kim zadacima Zavoda za jezik u Zagrebu, Nau~ni skup »Lingvistika i lingvisti~ke aktivnosti u Jugoslaviji«, Sarajevo, 147-150.
 • Zagreba~ki lingvisti~ki krug, Nau~ni skup »Lingvistika i lingvisti~ke aktivnosti u Jugoslaviji«, Sarajevo, 151-154.
 • Mjesto govora otoka Pa{mana me|u obli`njim govorima, Pa{manski zbornik, Zadar, 212-217.
1988.
 • Rje~nik hrvatskoga kajkavskoga knji`evnog jezika, JAZU i Zavod za jezik IFF, Zagreb: I, 3/1986; II, 4/1988 (urednik i glavni redaktor).
 • Afirmacija lingvisti~ke geografije, Vijesti JAZU IX, 21, Zagreb 42-50.
 • Sli~nosti i razlike u govorima otoka Bra~a kao odraz migracijskih kretanja, Rasprave Zavoda za jezik IFF 14, Zagreb, 163-184. - 4 sur. (suautor).
 • Luka u svojim po~ecima. @upa Luka na Dugom otoku. O stotoj obljetnici obnove `upne crkve svetoga Stjepana Prvomu~enika, @upni ured Luka, Zagreb, 5-12. Ob~eslavjanskij lingvisti~eskij atlas, Serija fonetiko- grammati~eskaja. Vypusk 1. Refleksy *_, Me`akademi~eskij komitet po dialektologi~eskim atlasam SFRJu. Serbskaja akademija nauk i iskusstv, Belgrad 1988: Karta _ 15 l-ptc sg m *(j)_dl; Karta _ 43 Dsg *mn_; Karta _ 473 sg praes *m_njajet (s A. [ojatom); Karta _ 55 Nsg *gn_zdo; Karta _ 65 3 sg praes *sm_jet s_ (s A. [ojatom). (I ~lan redakcije).
1989.
 • Jezi~ne udaljenosti na poluotoku Pelje{cu, SAZU, Zbornik rasprav iz slovanskega jezikoslovlja, Ljubljana, 275-291 (u suautorstvu petorice autora).
 • Suko{anski govor kao osnovica jezika suko{anskih glagoljskih rukopisa, @upni ured Suko{an, @upa Suko{an 1289-1989, Zagreb, 95-107.
 • Rad Zavoda za jezik u Zagrebu, Rasprave Zavoda za jezik, 15, Zagreb, 11-24.
1990.
 • S. Babi}, B. Finka, M. Mogu{, Hrvatski pravopis (pretisak), Zagreb, I-VI+1-341 + Dodatak pretisku.
 • Gradi{}anskohrvatski knji`evnojezi~ni izraz, Narodne manj{ine, SAZU, Ljubljana, 121-128.
 • A. Sujold`i}, B. Finka, P. Rudan, P. [imunovi}, Gradi{}anskohrvatski govori u me|usobnom odnosu i prema nekim govorima u Hrvatskoj. Croatica, Slavica, Indoeuropesa. Wiener slavistisches Jahrbuch, Ergänzungsband VIII, Wien, 223-238. Jezik Hrvata u svojim po~ecima. Slavistische Forschungen 60, Gedenkschrift für Reinhold Olesch, Böhlau Verlag, Köln-Wien (1990), 97-105.
 • Biolo{ka i kulturna mikrodiferencijacija seoskih populacija otoka Hvara, Antropolo{ka istra`ivanja isto~nog Jadrana, Antropologijska biblioteka HAD, knj. II, Zagreb, I-XII + 1-194.
 • Biolo{ka i kulturna mikrodiferencijacija seoskih populacija otoka Bra~a, (u suautorstvu). Antropolo{ka istra`ivanja isto~nog Jadrana, Antropologijska biblioteka HAD, knj. III, Zagreb, I-XII + 1-171.
 • Ob~eslovjanskij lingvisti~eskij atlas, Serija fonetiko-grammati~eskaja, Vypusk 2b, Refleksy *o,: B. Finka - A. [ojat, Karta No 17 FPM 707 po,t, 58-58a, Karta No 31 FMP 319 *golo,bo, 86-86a, PAN, Wroclav - Warszawa - Kraków.
 • Ob~eslovjanskij lingvisti~eskij atlas, Serija fonetiko-grammati~eskaja, Vypusk 2a, Refleksy *e,: B. Finka - A. [ojat, Karta No 8 F 328 Nsg *`_dl, 46-47 + 131-132; Karta No 22 F 1543 Nsg p_d, 74-75 + 144-145; Karta No 28 F 1577 Nsg *p_ta, 86-87 + 130-151, Nauka, Moskva.
 • Pogled na govor Biograda i okolice, Biogradski zbornik 1, Zadar, 437-442.
1991.
 • Hrvatski pravopis, Hrvatski obzor, ^akovec, 9.
 • Gradi{}anskohrvatsko-hrvatsko-nim{ki rje~nik / Burgenländischkroatisch-kroatisch-deutsches Wörterbuch, Zagreb/Eisenstadt, 1-842 (suautor, voditelj projekta i glavni urednik).
 • Na gradi{}anskohrvatskim jezi~nim stazama, Senjski zbornik, 18, Senj, 41-46.
 • Blaga rosa (pjesme na ~akavici mjesta Sali na Dugom otoku), Zadarska smotra, god. XL, br. 6, Zadar, 179-194.
 • Dani i ure (pjesme na ~akavici mjesta Sali na Dugom otoku), RIVAL, 1-2-3-4, Rijeka, 14-17.
1992.
 • Naglasne osobine govora mjesta Suko{ana kod Zadra, Studia phraseologica et alia - Festschrift für Josip Mate{i}, Verlag Otto Sagner, München, 147-152.
 • @man u protoku vremena 1260-1992, @upa @man - o 730. obljetnici prvog spomena mjesnog imena @man 1260-1990, Zagreb, 5-11.
 • Gradi{}anskohrvatski knji`evnojezi~ni izraz i njegova dijalekatska osnovica, Studia Slavica Hung., 36/1-4, Akademiai Kiadó, Budapest, 97-103.
 • ^akavsko narje~je i ~akavsko pjesni{tvo u na{e vrijeme, Suvremeno ~akavsko pjesni{tvo zadarskoga kruga, Zadar, 145-151.
 • Hrvatski jezik kao najznatnije hrvatsko obilje`je, Duhovna obnova Hrvatske - Zbornik radova sa savjetovanja odr`anog u Zagrebu 11. i 12. lipnja 1992, Zagreb, 93-96.
 • Josip Ribari} (1988-1954), "Portreti hrvatskih jezikoslovaca", Tre}i program hrvatskog radija, Zagreb, 108-112.
 • Slavko Pave{i} (1912-1975), "Portreti hrvatskih jezikoslovaca", Tre}i program hrvatskog radija, Zagreb, 169-175.
 • Dijalektolo{ka djelatnost Bla`a Juri{i}a, Zbornik radova sa znanstvenog skupa "@ivot i djelo Bla`a Juri{i}a", Zadar, 43-50.
 • Suvremeno ~akavsko pjesni{tvo zadarskoga kruga (zbirka), Zadar, 1-144.
 • Jo{ se ni ~ulo (pjesme na ~akavici mjesta Sali na Dugom otoku), ^akavska ri~ 1, Split, 95-98.
1993.
 • Ojkonimski tip na -jane u zadarskom podru~ju, Suvremena lingvistika 18, Zagreb, 73-80.
 • Hrvatski jezikoslovni i kulturolo{ki doprinosi, Zbornik Slavonija, Srijem, Baranja, Ba~ka, Matica hrvatska, Zagreb, 165-168.
 • B. Finka/A. [ojat, Pogledi na isto~noslavonske govore s posebnim osvrtom na hrvatske ekavske govore u podru~ju Vinkovaca, Zbornik Slavonija, Srijem, Baranja, Ba~ka, Matica hrvatska, Zagreb, 181-190.
 • A. Sujold`i}, A. Markovi}, P. [imunovi}, B. Finka, Govori otoka Krka, Uvod u antropolo{ka istra`ivanja, Filologija 20-21, Zagreb 429-447.
 • "Katica" (komedija), Zadarska smotra 4-5, Zadar (1993), 133-164.
 • O djelu Vjekoslava [imina "Jeno jutro va Lipi}u", u: [imin, Vjekoslav, Jeno jutro va Lipi}u, Besede s kamika i mora, knj. 8, Posebna izdanja 115, ICR, Rijeka 103-105.
 • Zatvoren krug (pjesma), Hrvatska revija 43/4, Zagreb, 418.
1994.
 • S. Babi}, B. Finka, M. Mogu{, Hrvatski pravopis, [kolska knjiga, Zagreb, 473. str.
 • Govor otoka @irja, u: @irajski libar, Muzej grada [ibenika, [ibenik, 86-138, pretisak iz godine 1969. (s A. [ojatom)
 • Hrvatski jezik na{a velika skrb i na{e veliko dobro, u: Hrvatska - Stratigrafija razvoja, HAZU, Zagreb, 97-89.
 • O povijesnom rje~niku hrvatskoga kajkavskoga knji`evnoga jezika, u: Kajkavski zbornik. Posebno izdanje "Dani kajkavske rije~i", Zlatar, 9-11.
 • Petar [imunovi}, O 60. godi{njici `ivota i 30. godi{njici znanstvenog rada, Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 19, Zagreb, 7-16.
 • Ob~eslavjanskij lingvisti~eskij atlas, Serija fonetiko-grammati~eskaja, Vypusk 3, Refleksy *r, * r, *l: Me`dunarodnyj komitet slavistov. Komissija Ob{~eslavjanskoga lingvisti~eskogo atlasa. Polskaja akademija nauk - Institut polskogo jazyka, Warszawa, Karta No 10, F 2322 *sm/rt.

B. RADOVI OBJAVLJENI U NOVINAMA

1954.
 • "Slovo" br. 3, Vjesnik, 5.IX.
 • "Jezik" br. 1, Vjesnik, 7.XI.
 • [ezdeseti svezak Akademijina rje~nika, Narodni list, 5.XI.
 • Mareti}ev "Jezi~ni savjetnik", Narodni list, 13.XI.
1955.
 • "Jezik" br. 2, Vjesnik, 23.I.
 • "Jezik" br. 3, Vjesnik, 6.III.
 • ^etrnaest knjiga Akademijina rje~nika, Vjesnik, 17.IV.
 • Radovi Staroslavenskog instituta II, Vjesnik, 10.VII.
 • Jedna korisna knji`ica: Kad }e{ pisati ~ ili }?, Narodni list, 4.I.
 • Dr. Dragutin Borani} (nekrolog), Narodni list, 1.IX.
 • Trista i {ezdeset godina hrvatske leksikografije: Faust Vran~i} prvi hrvatski leksikograf, Narodni list, 15.IX.
 • Dvjesta osamdeset i pet godina kajkavske leksikografije, Narodni list, 23.IX.
 • Dr. Ivan Popovi}: Istorija srpskohrvatskoga jezika, Narodni list, 25.X.
 • "Jezik" br. 1, Narodni list, 5.XI.
 • Dvobroj ~asopisa "Slovo", Narodni list, 28.XII.
1956.
 • Da li su Arbanasi potomci starih Ilira: Porijeklo Arbanasa u svjetlu jezika, Narodni list, 23.II.
 • "Jezik" br. 3, Narodni list, 2.III.
 • "Rje~oslo`je" Joakima Stuli}a: O sto i pedesetoj godi{njici izdanja, Narodni list, 3.III.
 • Osvrt na ~etvrti broj "Jezika", Narodni list, 1.VI.
 • ^etiri godine "Jezika": uz peti ovogodi{nji broj "Jezika", Narodni list, 14.VI.
1961.
 • Tribina za pitanja knji`evnog jezika, Vjesnik, 10.XI.
1964.
 • Metoda supstitucije u nastavi gramatike, [kolske novine, 7, 20.III.
 • Dijalektolo{ka metoda u nastavi gramatike, [kolske novine, 8, 3.IV.
 • U [vedskoj objavljen priru~nik o Jugoslaviji, Vjesnik, 7.III.
1965.
 • Pogledi na nastavu hrvatskosrpskoga jezika, [kolske novine, 7, 2.IV.
 • @ivo raspravljanje o pitanjima jezika i knji`evnosti na Petom kongresu slavista Jugoslavije, [kolske novine, 8.X.
1969.
 • Jezik i njegovo nacionalno ime, Borba, 4.X.
1971.
 • Veliko djelo hrvatske lingvistike u Njema~koj, Vjesnik, 9.XI.
1973.
 • Prvi priru~nici za gradi{}anskohrvatski knji`evni jezik, Vjesnik, 3.XI.
 • Forum moderne lingvistike, Vjesnik, 29. i 30.XI.
1974.
 • Rije~i imaju vi{e zna~enja, Vjesnik u srijedu, 13.XI.
1975.
 • Stube ili stepenice, Vjesnik, 7. i 8.XII.
 • Prijem i pothodnik, Vjesnik, 14. i 15.XII.
 • \uro Dani~i} i kajkavsko narje~je, Vjesnik, 14. i 15.XII.
1976.
 • Uskladiti i(ili) usuglasiti, Vjesnik, 11.I.
 • O upotrebi tu|ica u na{em jeziku, Vjesnik, 27.I.
 • Kali i Sali, Vjesnik, 3.II.
 • Plinofikacija, Vjesnik, 10.II.
 • Odnos izme|u aktivnih i pasivnih re~enica, Vjesnik, 17.II.
 • Zarez u zavisno slo`enim re~enicama, Vjesnik, 24.II.
 • Par i nekoliko, Vjesnik, 2.III.
 • Potaknuti (pota}i) ili podstaknuti (podsta}i), Vjesnik, 16.III.
 • Pretkazati ili predskazati, Vjesnik, 23.III.
 • Osim i pored, Vjesnik, 6.IV.
 • Prije i ranije, Vjesnik, 13.IV.
 • Rekli bismo ..., Vjesnik, 20.IV.
 • Potjecati i poticati, Vjesnik, 27.IV.
 • Rije~ o rije~ima, Vjesnik, 4.V.
 • Ba{ i upravo, Vjesnik, 11.V.
 • Planina na ~ijem vrhuncu ima crnogorice, Vjesnik, 8.VI.
 • Posvojni pridjev ili imenica u genitivu, Vjesnik, 15.VI.
 • O nekim nejasno}ama pri pisanju malog i velikoga po~etnog slova, Vjesnik, 22.VI.
 • O rije~ima ocat i kvasina, Vjesnik, 29.VI.
 • Zaintrigirati, Vjesnik, 6.VII.
 • Deourizacija, Vjesnik, 13.VII.
 • Kugla~ i(ili) kugla{, Vjesnik, 20.VII.
 • Oblik i izraz u knji`evnom jeziku, Vjesnik, 27.VII.
 • Uprostiti i pojednostavniti, Vjesnik, 3.VIII.
 • Opskrba i snabdijevanje, Vjesnik, 10.VIII.
 • ^etvero ili ~etvoro, Vjesnik, 17.VIII.
 • Dobra rije~ na krivom mjestu, Vjesnik, 24.VIII.
 • Su}ut, sau~e{}e i rije~i sli~noga zna~enja, Vjesnik, 31.VIII.
 • U obranu rije~i i njihova zna~enja, Vjesnik, 14.IX.
 • Opona{ati ili podra`avati, Vjesnik, 28.IX.
 • U obranu rije~i dapa~e, Vjesnik, 5.X.
 • Boca ili fla{a, Vjesnik, 12.X.
 • Izra`ajni medij suvremene ~akav{tine, Vjesnik, 19.X.
 • Obrtnik i(ili) zanatlija, Vjesnik, 26.X.
 • Imenice na -ist(a), Vjesnik, 2.XI.
 • Dru{tvena okolina i zagreba~ka okolica, Vjesnik, 9.XI.
 • Kvalifikacijski ispit, Vjesnik, 16.XI.
 • Na {to to sli~i, Vjesnik, 16.XI.
 • Nije isto poru~iti i naru~iti, Vjesnik, 7.XII.
 • Rije~-dvije o stru~nim nazivima, Vjesnik, 14.XII.
 • Stru~ni nazivi u teoriji i praksi, Vjesnik, 21.XII.
 • Znanost i nauka, Vjesnik, 28.XII.
1977.
 • Inokosan, Vjesnik, 4.I.
 • Neke misli o pravopisu, Vjesnik, 11.I.
 • O pisanju ljudskih skupova i radnih jedinica, Vjesnik, 18.I.
 • Jo{ jednom o rije~ima "znanost" i "nauka", Vjesnik, 25.I.
1983.
 • Veliki kulturni probitak (Cantilena pro Sabatho), Vjesnik - Sedam dana, br. 258.
1984.
 • U spomen Josipu Ribari}u: Duboka brazda dijalektologije, Vjesnik, 29.IX.
 • Ipak nastavak rada (U Zagrebu odr`ana me|unarodna konferencija 'Op}eslavenskog lingvisti~kog atlasa'), Vjesnik, 17.XI.
1985.
 • I poseban dobitak - Djelo Lászla Hadrovicsa o ma|arskim elementima u na{em jeziku, Vjesnik, 15.III.

C. OSTALI RADOVI

 • I. Obra|eni punktovi za Hrvatski dijalketolo{ki atlas: ŕ BO@AVA ŕ ^ABAR ŕ DELNICE ŕ GENERALSKI STOL ŕ GEROVO ŕ GOMIRJE ŕ GRADI[TE (s A. [ojatom) ŕ LASTOVO ŕ NEREZINE ŕ SALI ŕ VELI I@ ŕ VUKOVA GORICA
 • II. Obra|eni punktovi za Op}eslavenski lingvisti~ki atlas: ŕ BRINJE ŕ GRADI[TE (s A. [ojatom) ŕ SALI
 • III. Izra|ene karte (s legendama, komentarima i popisima obuhva}ene dijalekatske gra|e sa svih punktova) za Op}eslavenski lingvisti~ki atlas; v. Popis znastvenih radova g. 1988., 1990. (2 priloga) i 1994.

D. Urednički rad

a) u časopisima:

 • - Jezik (~lan uredni{tva)
 • - Suvremena lingvistika (~lan uredni{tva)
 • - Filologija (~lan uredni{tva)
 • - Hrvatski dijalektolo{ki zbornik (urednik)
 • - Rasprave Zavoda za jezik (urednik i ~lan uredni{tva)

b) u knjigama:

 • - Fonolo{ki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovena~kih i makedonskih govora obuhva}enih Op{teslovenskim lingvisti~kim atlasom, ANU BiH, Posebna izdanja, LV, Odjeljenje dru{tvenih nauka, 9, Sarajevo, 1981, 1-828 + karta (~lan uredni{tva)
 • - Deutsch-burgenländischkroatisch-kroatisches Wörterbuch / Nim{ko-gradi{}anskohrvatsko-hrvatski rje~nik. Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landes-archiv - Landesbibliothek + Komisija za kulturne veze s inozemstvom SR Hrvatske - Zavod za jezik IFF, Eisenstadt-Zagreb, 1982, 1-637 (~lan uredni{tva)
 • - Gradi{}anskohrvatsko-hrvatsko-nim{ki rje~nik Burgenländischkroatisch-kroatisch-deutsches Wörlerbuch. Zagreb / Eisenstadt 1991, 1-842. (urednik)
 • - @upa @man - o 730. obljetnici prvog spomena mjesnog imena @man 1260-1990. Zagreb 1992 (^lan uredni{tva).
 • - @upa Luka na Dugom otoku. O stotoj obljetnici `upne crkve sv. Stjepana Prvomu~enika. @upni ured Luka. Zagreb 1988. (~lan uredni{tva).
 • - @upa Suko{an 1289-1989, @upni ured Suko{an, Zagreb 1989. (suurednik).

D. Intervjui

Objavljeno je vi{e intervjua Bo`idara Finke u dnevnim i tjednim listovima, a odnose se na jezi~na i kulturolo{ka pitanja.
Potpisali su ih novinari.