Bojana Schubert

Datum rođenja:

 • 1984

Mjesto rođenja:

 • Čakovec

Adrese:

 • posao: Zavod za lingvistička istraživanja, Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)14698242

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • znanstvena suradnica - Zavod za lingvistička istraživanja HAZU (2017. - ...)


Životopis
 

Bojana Schubert (r. Marković) rođena je 1984. godine u Čakovcu. Osnovnu školu završila je u Ludbregu, gimnaziju u Varaždinu, a studij Hrvatskoga jezika i književnosti 2007. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zadru.
U travnju 2008. godine upisala je poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gdje je 30. siječnja 2014. godine obranila doktorski rad naslova Jezik Ivana Krizmanića (povijesno-sociolingvistička anliza) pred stručnim povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Diana Stolac (mentorica), dr. sc. Amir Kapetanović i dr. sc. Barbara Štebih Golub, čime je stekla akademski stupanj doktorice znanosti.

Od 2008. godine Bojana Schubert zaposlena je na suradničkome radnom mjestu i u suradničkome zvanju znanstvene novakinje/asistentice u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Godine 2014. odobreno joj je zvanje i radno mjesto u statusu poslijedoktorandice, a 2017. izabrana je u zvanje znanstvene suradnice.

Svoj novački staž započela je u veljači 2008. godine radom na znanstvenome projektu Istraživanje hrvatskih dijalekata voditeljice dr. sc. Jele Maresić. Tijekom 2008. i 2009. godine radila je na Somatskome rječniku čakavskoga narječja (u rukopisu) te 2010. i početkom 2011. godine na knjizi Opis i rječnik đurđevečkoga govora Jele Maresić i Vladimira Miholeka, kao stručni suradnik. Potonja je knjiga tiskana i predstavljena u lipnju 2011. Nadalje se na projektu bavi istraživanjem kajkavskoga književnog jezika s povijesnosociolingvističkog aspekta obrađujući jezik manje poznatih i zaboravljenih kajkavskih pisaca iz razdoblja od 16. do 19. stoljeća. 

Drugi projekt, na kojem radi od lipnja 2011., dovršavanje je Rječnika hrvatskoga jezika od preporoda do I. G. Kovačić, voditelja akademika Milana Moguša. Za prvi u nizu novih svezaka Benešićeva rječnika, 13. svezak: s – spužvast, sa suradnicima je leksikografski obrađivala natuknice i pripremala rukopis za tisak. Obradila je dijelove: sedra – sijač; sjaviti – skorovečernjak i sljubovan – smućenost. Za isti je svezak s dr. sc. Ivanom Filipović Petrović temeljito revidirala popis pisaca i djela iz kojih je Julije Benešić crpio rječničke citatne potvrde. Svezak je objavljen u studenome 2013. godine. Za sljedeći 14. svezak Benešićeva rječnika (spužvica – švrljuga) leksikografski je obradila dijelove: spužvica – srodstvo i škrljak – švrljuga. Svezak je objavljen u ožujku 2017. godine. Nastavlja s radom na građi slova T (tresuckati tvrtka) koja ulazi u planirani 15. svezak Rječnika.  

Bojana Schubert bavi se poviješću hrvatskoga jezika s naglaskom na kajkavskome književnom jeziku, povijesnom sociolingvistikom i leksikografijom. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te dvije knjige. Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima i stručnim radionicama. Održava predavanja, daje stručne intervjue i recenzira radove za jezikoslovne časopise i zbornike.  

Izobrazba

 • 2014.     Doktorat Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, poslijediplomski sveučilišni doktorski studij povijesti i                                  dijalektologije hrvatskoga jezika; tema Jezik Ivana Krizmanića (povijesno-sociolingvistička analiza)
 • 2007.     Diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zadru, jednopredmetni studij kroatistike.

Akademski razvoj

 • 2017. –             Znanstvena suradnica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2014. – 2017.    Poslijedoktorandica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2008. – 2014.    Znanstvena novakinja/asistentica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i                              umjetnosti

Suradnja na projektima

 • 2019. -  Popunjavanje bjelina na suvremenoj i povijesnoj kajkavskoj jezičnoj karti
 • 2011. –  Benešićev Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
 • 2008. –  Istraživanje hrvatskih dijalekata i povijesti hrvatskoga jezika


Usavršavanje

 • 2019.    Povijesnosociolingvistička radionica naziva Historical Sociolinguistics Young Researchers Forum pri                               Sveučilištu u Leidenu, Nizozemska
 • 2011.   Tromjesečno znanstveno-istraživačko usavršavanje u VESTIGIA Manuscript Research Centre pri Karl-                          Franzens-Universitätu u Grazu, Austrija.
 • 2010.   Ljetna škola Interdisciplinary Summer School, Workshop and Round Table in Computational Linguistics,                        Cognitive and Information Science u Zadru
 • 2010.   Radionice povodom Konferencije i sastanka članova Konzorcija "Text Encoding Initiative": TEI u primjeni:                      Digitalni tekst i jezični resursi u Zadru

Javna predavanja i radionice

 • 2019. Predavanje Kajkavština i/ili prestiž, Zadarska lingvistička srida, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru

 • 2019. Radionica Kaej is OK!, Dani otvorenih vrata Prve gimnazije u Varaždinu (s Marinom Marinković)

 • 2018.   Radionica Povijesni i suvremeni dijalekti u nastavi hrvatskoga jezika, Dan otvorenih vrata Hrvatske                                akademije znanosti i umjetnosti (voditeljica)
 • 2016.    Predavanje Prvi hrvatski Shakespeare u sklopu manifestacije Shakespeare u Mariji Bistrici
 • 2016.    Predavanje Uspon i pad kajkavskoga književnog jezika u 19. stoljeću, Dani otvorenih vrata Hrvatske                               akademije znanosti i umjetnosti
 • 2011.    Radionica Povijesna leksikografija: Benešićev književnojezični rječnik, Dani otvorenih vrata Hrvatske                             akademije znanosti i umjetnosti (voditeljica s Ivanom Filipović Petrović)
 • 2011.   Pozvano predavanje Kajkavski idiomi u prošlosti i danas na studiju Bosnisch/Kroatisch/Serbisch pri Institutu za              slavistiku u Grazu.

Popularizacija znanosti (intervjui, gostovanja na radiju i televiziji)

 • 2018.   Surađuje na ludbreškome projektu „Kajkavski poetski gartlic“ u sklopu kojeg odabire citate ponajboljih                            kajkavskih književnika, koji se (citati) u dogovoru s gradskim vlastima grafitiraju po ludbreškim ulicama. 
 • 2017.   Intervju za znanstveno-popularni časopis Hrvatski jezik (god. 4 br. 1) na temu O jednoj Flundri
 • 2017.   Gostovanje u emisiji Bilješke o jeziku (HRT 3) na temu knjiga Prvi hrvatski Shakespeare i U suton                                  kajkavskoga književnog jezika
 • 2016.    Intervju za emisiju Jezik i predrasude (Hrvatski radio 1) na temu Prvi prijevod Shakespearea u Hrvata
 • 2012.    Intervju za emisiju Kajkaviana (Radio Aktiv) na temu Ludbreški govori
 • 2011.    Intervju za emisiju Jezik i predrasude (Hrvatski radio 1) na temu Jezik Kerstnerovih Gruntovčana

Ostali rad

Bojana Schubert sudjelovala je u radu na pripremi Akademijinih časopisa: Hrvatski dijalektološki zbornik kao korektor knjiga 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22 te  Filologija brojevi 70, 71.

Sudjelovanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima

 • 2018.   Senjski interdisciplinarni simpozij 2018. Fenomen Kranjčević: Zdravo ste nam, braćo, u kamenu Senju! (nova                čitanja), Senj, 27. i 28. travnja 2018. s temom Senjani u Benešićevu rječniku
 • 2018.    2nd International Conference on Sociolinguistics – ICS2 – Budimpešta, 6. – 8. rujna 2018. s temom Strike                    while the iron's hot: Standard language ideology as it reveals itself in Croatian readers and school dictionaries
 • 2018.     Od norme do uporabe 2, Osijek, 28. i 29. rujna 2018. s temom Norma i praksa: prakticiraju li kajkavski                            gramatičari-pisci normu iz svojih gramatika u vlastitim književnim djelima?
 • 2014.    Šesti hrvatski slavistički kongres Vukovar i Vinkovci, 10. – 13. rujna 2014. s izlaganjem Odnos gramatičke                      norme i jezične prakse u suton kajkavskoga književnog jezika.
 • 2014.   Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja / Multidisciplinary Approaches to Multilingualism                      XXVIII. međunarodni znanstveni skup 28th International Conference 25. – 27. travnja / 25 – 27 April 2014 s                  izlaganjem Štokavsko-kajkavski i obrnuti prijevodi Ivana Krizmanića – „književne igrarijei zimnje zabavice“ ili                  odličan primjer utjecaja društvenih okolnosti na jezični identitet pojedinca.
 • 2013.   Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća, Krapina 2013. s izlaganjem Važnost novootkrivenih                            prijevodnih tekstova Ivana Krizmanića (sociolingvistička perspektiva).
 • 2011.     Conference of Young Slavists, Prag 2011. s izlaganjem Kajkavsko-štokavska jezična prožimanja u povijesti                    hrvatskoga književnog jezika (na primjeru Kanižlićeve i Krizmanićeve Svete Rožalije).
 • 2010.    Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća, Krapina 2010. (s Marinom Valenčić) s izlaganjem Sunčece                 ti presvetlo! (usporedba Kerstnerovih i ludbreško-podravskih frazema).
 • 2008.     Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća, Krapina 2008. s izlaganjem Jezična obilježja kajkavske                      verzije Noćnog viđenja sv. Bernarda.