Bibliografija


Autorske knjige

 • 2016. -- U suton kajkavskoga književnog jezika. Povijesnosociolingvistička analiza jezika Ivana Krizmanića. Srednja Europa, Zagreb, 2016., 264 str.
 • 2016. --  (s Ivanom Lupićem) Prvi hrvatski Shakespeare. Pučko otvoreno učilište „Dragutin Novak“, Ludbreg, 2016., 111 str.


Poglavlja u knjizi

 • 2019. -- (s Barbarom Štebih Golub) Norma i praksa: prakticiraju li kajkavski gramatičari-pisci normu iz svojih gramatika u vlastitim književnim djelima? Zbornik radova Od norme do uporabe 2 (u tisku)
 • 2018. --   „Senjani u Benešićevu rječniku iliti o lijevoj strani Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića“. (ur.) Vukelić, Ana. Zbornik radova 1. senjskog interdisciplinarnog simpozija „Zdravo ste nam, braćo, u kamenu Senju! (nova čitanja)“. Grad Senj, godina 1, 2018, str. 212–234.
 • 2017. -- Rječničke natuknice spužvica-srodstvo i škrljak-švrljuga. Julije Benešić: Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, sv. 14. Urednici Milan Moguš i Anja Nikolić-Hoyt, priređivači Ivana Filipović Petrović, Anja Nikolić-Hoyt i Bojana Schubert. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.
 • 2013. -- Rječničke natuknice sedra-sijač; sjaviti-skorovečernjak i sljubovan-smućenost. Julije Benešić: Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, sv. 13. Urednici Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt i Josip Vončina, priređivači Ivana Filipović Petrović, Alemko Gluhak, Bojana Markovići Anja Nikolić-Hoyt. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.
 • 2013. -- (s Ivanom Filipović Petrović) „O revidiranju popisa pisaca i djela iz kojih su uzimani citati“ (s Ivanom Filipović Petrović). Julije Benešić: Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, sv. 13. Urednici Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt i Josip Vončina, priređivači Ivana Filipović Petrović, Alemko Gluhak, Bojana Markovići Anja Nikolić-Hoyt. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, XI-XIV.

Znanstveni i stručni radovi

 • 2019. -- (s Barbarom Štebih Golub) Participi u tekstovima pisanima kajkavskim književnim jezikom krajem 18. i u 19. stoljeću. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, 31, 1, 223–251
 • 2018. -- Kamen po kamen palača – o prijevodu druge tiskane gramatike kajkavskoga književnog jezika – Kroatische Sprachlehre... Franje Korniga iz 1795. KAJ: časopis za književnost, umjetnost, kulturu, 3/4, 2018, 36–46.
 • 2015. -- Odnos gramatičke norme i jezične prakse u suton kajkavskoga književnog jezika, Jezikoslovlje, 16/1, 2015, 47–67.
 • 2014. -- (s Jelom Maresić) Kajkavski jezični izraz u djelima Frana Galovića, Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, 26/2, 2014, 25–40.
 • 2013. -- Kreativna upotreba frazema u djelima Mladena Kerstnera – mogućnosti i namjere. Jezikoslovlje, 14/1, 2013, 129–159.
 • 2012. --  Kajkavsko-štokavska jezična prožimanja u povijesti hrvatskoga književnog jezika (na primjeru Kanižlićeve i Krizmanićeve Svete Rožalije). Prolínání Slovanských Prostředí. Urednici Marcel Černý, Kateřina Kedron, Marek Příhoda, Červený Kostelec, Russia Altera, Praha, 2012., 269–281.
 • 2011. --  Pridjevske sintagme tipa gol golcat u jezičnim priručnicima i rječnicima hrvatskoga standardnog jezika i čakavskoga narječja. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, 23/1, 2011, 23–38.
 • 2010. --   Kajkavski prijevod drame o Osmanu. Hrvatsko zagorje: časopis za kulturu, 16/3-4, 2010, 171–185.
 • 2008. --   Djelo Mladena Kerstnera. Podravski zbornik 2008, 35, 2008, 347–370.
 • 2007. --   Zimsko ljetovanje Vladana Desnice. Mogućnosti, 54/7-9, 2007, 221–230.

Prikazi i bibliografija

 • 2018.  --  Matijavićeva, kao četvrta po redu gramatika kajkavskoga književnog jezika. 
  Croatica et Slavica Iadertina, 14, 2, 479–487 
 • 2018. -- Mistero nastajanja hrvatskih lekcionara (Vuk Tadija Barbarić, Nastajanje i jezično oblikovanje hrvatskih lekcionara, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2017.). Zadarska smotra, 67/4, 2018, 362–367.
 • 2016. --    (s Ivanom Filipović Petrović) Bibliografija radova akademika Milana Moguša. Hrvatski dijalektološki zbornik, 20, 2016, XIX–XXXIV.
 • 2014. -- Iz povijesti kajkavske gramatikografije (Ignacije Szentmártony, Uvod u nauk o horvatskome jeziku / Einleitung zur kroatischen Sprachlehre für Teutsche, 1783. (prijevod i pretisak) Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2014.). Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, 26/2, 2014, 159–163.
 • 2014.  --   Povijesna sociolingvistika za svakoga (The Handbook of Historical Sociolinguistics. 2012. Ur. Hernández-Campoy, Juan Manuel; Conde-Silvestre, Juan Camilo. Blackwell Publishing. 674 str.). Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 40/1, 2014, 213–220.

Doktorska disertacija

 • 2014.  --   Jezik Ivana Krizmanića (povijesno-sociolingvistička analiza), 2014. Filozofski fakultet, Rijeka.