Biografija


Ante Gulin

Datum rođenja:

 • 06.11.1944

Mjesto rođenja:

 • Innsbruck

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • upravitelj u miru - Odsjek za povijesne znanosti, Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu, HAZU (01.01.2011. - ...)

Funkcije u Akademiji:

 • upravitelj - Odsjek za povijesne znanosti (1995. - 2011.)


Ante Toni Gulin rođen je 6. studenog 1944.g. u Innsbrucku, R. Austrija. Osnovno školovanje pohađao je u Lozovcu kod Šibenika, a kl. gimnaziju “Natko Nodilo” u Splitu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1971. povijest i arheologiju.

 • 1973. arhivist je u Arhivu grada Zagreba
 • 1973. asistent je u Historijskom institutu JAZU/danas Odsjek za povijesne znanosti  HAZU;  1973. – 1975. Upisao je i završio poslijediplomski studij iz pomoćnih povijesnih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zadru
 • 1977. magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Zadru  s temom Srednjovjekovni pečati Zagrebačkog kaptola i zagrebačkih biskupa
 • 1985. doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Zadru s temom Srednjovjekovna crkvena sfragistika u Hrvatskoj

Izbor u zvanja

U Razredu za društvene znanosti JAZU/HAZU prošao je sve izbore:

 • 1977.  izabran je za znanstvenog asistenta
 • 1985. izabran je za znanstvenog suradnika
 •  1990. izabran je za višeg znanstvenog suradnika
 •  1998. izabran je za znanstvenog savjetnika
 •  2003. izabran je za znanstvenog savjetnika u trajno zvanje
 • 1995. - 2011. upravitelj je Odsjeka za povijesne znanosti HAZU.
 • 1995. izabran je za člana Povjerenstva Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave u postupku odobravanja grba i zastave jedinica lokalne samouprave
 • 2001.Vlada R. Hrvatske imenovala ga je članom Znanstvenog savjeta za praćenje projekta Domovinskog rata
 • 2011. Predsjedništvo HAZU imenovalo ga je zaslužnim znanstvenikom Akademije.

Predavanja

 • Predavao je kolegij crkvene sfragistike na poslijedimplomskom studiju Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 • Drži poslijediplomsku nastavu na Katoličko-bogoslovnom fakultetu u Zagrebu iz dva kolegija:
 1. Hrvatski srednjovjekovni kaptoli kao loca credibilia
 2. Sigillographia ecclesiatica croatica
 • 2015. bio mentor kandidatu pri obrani licencijata na Katoličko-bogoslovnom fakultetu u Zagrebu

Sudjelovao  je na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, te  organizirao nekoliko domaćih znanstvenih skupova.

Napisao popularnopovijesne eseje o Franji Račkome i drugim uglednicima koji su emitirani na  III. programu Radio Zagreba.

Istraživač

Istraživao je i proučavao u našim i inozemnim arhivima i bibliotekama izvore za srednjovjekovnu hrvatsku povijest, posebice crkvenu, s posebnim osvrtom na hrvatska loca credibilia – vjerodostojna mjesta.

1996. – 2006. suradnik je i voditelj znanstvenog projekta:  Izvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest od srednjega vijeka do 19. stoljeća pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa R. Hrvatske

2006.- 2013. nositelj je znanstvenog projekta Izvori i studije za povijest kaptola u srednjem i novom vijeku pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa R. Hrvatske;

Uredništvo

Urednik je nekoliko povijesnih edicija: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU (vol. 16-27);
Rasprave iz hrvatske kulturne povijesti Odsjeka za povijesne znanosti HAZU (knj. 1-2); Zbornik općine Dugopolje (sv. I, 2001.); Zbornik radova
Hrvatsko-bugarskog društva
(sv. I, Zagreb, 2003.), Zbornik radova Sv. Ivan Zelina i zelinski kraj u prošlosti (sv. I, 2003.); Zbornik radova -Sela
šibenskog zaleđa župa Konjevrate i Mirlović zagora u prošlosti
(2004.),  Zbornik radova Sv. Ivan  Zelina – povijest i kultura (sv. II, 2010.)

Recenzirao je na desetke znanstvenih knjiga, monografija, znanstvenih priloga, zbornika, članaka i sinteza s područja srednjovjekovne i novovjekovne hrvatske povijesti.

Područje njegova znanstvenog istraživanja je hrvatska srednjovjekovna crkvena i pravna povijest, napose povijest kaptola na hrvatskom srednjovjekovnom prostoru, te povijest crkvenih pečata. S toga je područja napisao šest knjiga i oko sedamdeset znanstvenih radova  i priloga u
uglednim časopisima i publikacijama (Zbornik Historijskog instituta JAZU, Starine JAZU, Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu,
Krbavaska biskupija u srednjem vijeku, Senjski zbornik, Kninski zbornik, Jadranski zbornik, Zagrebačka biskupija i Zagreb (1094.-1994.), Gunjačin zbornik, Šanjekov zbornik, te u časopisima s međunarodnom recenzijom: Croatica Christiana Periodica i u drugima.
U proteklom razdoblju njegova rada svojim je djelima i prilozima oblikovao prepoznatljivo i znanstveno utemeljeno istraživačko područje srednjovjekovne hrvatske povijesti, posebno crkvene, te dao značajan znanstveni doprinos  hrvatskoj historiografiji.

 

 


novelirano: 14. ; 13. siječnja 2016.
novelirano: 18. prosinca 2008.
urednica: D. Torbica