Bibliografija (izbor)


Knjige i poglavlja u knjizi

 1. Nikolić-Hoyt, A. (2004). Konceptualna leksikografija: prema tezaurusu hrvatskoga jezika, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 264 str.
 2. Nikolić-Hoyt, A. (2005). Hrvatski u dodiru s engleskim jezikom u: Hrvatski jezik u dodiru s europskim jezicima-Prilagodba posuđenica, Zagreb: Nakladni zavod Globus, 179-206; 250-255.

Znanstveni radovi:

 1. Nikolić-Hoyt, A. (1994). How to Present Yourself in Everyday Life: Indirect Speech Acts, Akten des 28. Linguistischen Kolloquiums, Graz, Band 2, Tübingen: Max Niemayer Verlag , str. 125-132.
 2. Nikolić-Hoyt, A. (1994). Kulturne i povijesne komponente značenja riječi, Filologija 22-23, str. 253-257.
 3. Nikolić-Hoyt, A. (1996). U potrazi za boljom riječi, Suvremena lingvistika, god. 22, br. 41-42, str. 483-488.
 4. Nikolić-Hoyt, A. (1996). Komunikacijska protočnost kulturnoga identiteta, Riječ, god. 2, sv. 2, str. 42-46.
 5. Nikolić-Hoyt, A. (1997). O sličnostima i razlikama među frazemima hrvatskog i engleskog jezika, Riječ, god. 3, sv. 2, str. 71-75.
 6. Nikolić-Hoyt, A. (1998). Odgovarajući obrazac kategorizacije izvanjezičnoga univerzuma kao polazišna faza u izradi tezaurusa, Filologija, 30-31, str. 91-104.
 7. Nikolić-Hoyt, A. (1999)."Transmorfemizacija anglicizama" u: Filipović, R., Dabo-Denegri, Lj., Dragičević, D., Menac, A., Nikolić-Hoyt, A., Sočanac, L., Žagar-Szentesi, O., Transmorfemizacija modela šest europskih jezika u hrvatskom, Filologija, 33, 36-41.
 8. Nikolić-Hoyt, A. (2000). "Adaptacija ortografije engleskih posuđenica u hrvatskom jeziku" u: Menac, A., Dabo-Denegri, Lj., Dragičević, D., Nikolić-Hoyt, A., Sočanac, L., Žagar-Szentesi, O., Ortografska adaptacija modela šest europskih jezika u hrvatskom, Filologija, 34, 158-160.
 9. Nikolić-Hoyt, A. (2002). Iz povijesti višejezičnih tezaurusa, Filologija, 38-39, str. 101-114.
 10. Nikolić-Hoyt, A. (2002). Izrada tezaurusa hrvatskoga jezika, Suvremena lingvistika, 53-54, str. 73-83.
 11. Nikolić-Hoyt, A. (2003). Hrvatski u dodiru s engleskim jezikom, Riječ, god. 9, sv. 1, str. 48-56.
 12. Nikolić-Hoyt, A. (2003 (2004)). "Semantička adaptacija engleskih posuđenica u hrvatskom jeziku", u: Sočanac, L., Dabo-Denegri, Lj., Dragičević, D., Menac, A., Nikolić-Hoyt, A., Žagar-Szentesi, O., Adaptacija modela šest europskih jezika u hrvatskom na semantičkoj razini, Filologija, 41, 169-180.
 13. Nikolić-Hoyt, A. (2005). Struktura semantičkog polja: odnosi značenja i registri, SEMANTIKA prirodnog jezika i metajezik semantike: zbornik, ur. Jagoda Granić, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, str. 525-534.
 14. Nikolić-Hoyt, A. (2005 (2003)). Englesko-hrvatski jezično-kulturni dodiri, Jezik u društvenoj interakciji: zbornik, ur. Diana Stolac, Nada Ivanetić, Boris Pritchard, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, str. 353-360.
 15. Nikolić-Hoyt, A. (2006). Uloga popularnih i novih medija u jeziku globalnih tinejdžera, Jezik i mediji: Jedan jezik: više svjetova: zbornik, ur. Jagoda Granić, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, str. 495-502.
 16. Nikolić-Hoyt, A. (2006). Hrvatska dvojezična i višejezična leksikografija u 20. stoljeću, Hrvatski jezik u XX. stoljeću: zbornik, (glavna urednica Jelena Hekman), ur. izd. Marko Samardžija, Ivo Pranjković, Matica Hrvatska, (Biblioteka XX stoljeće), str. 491-505.
 17. Nikolić-Hoyt, A., Sočanac, L. (2006). English in Croatia: Past and Present, in: Innovation und Kontinuität in Sprache und Kommunikation verschiedener Sprachkulturen/Innovation and Continuity in Language and Communication of Different Language Cultures, ed. Rudolf Muhr, Peter Lang Verlag, 305-322.
 18. Nikolić-Hoyt, A. (2007). "Ovaj Balkan je ljudi stvoren za rep": jezik konfrontacijskog identiteta, Jezik i identiteti: zbornik, ur. Jagoda Granić, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 377-386.
 19. Nikolić-Hoyt, A. (2008). "Potential Applications of Conceptually Arranged Thesauruses for Translation Purposes", Germanistische Linguistik: Wörterbuch und Übersetzung, 195-196, eds. Vida Jesenšek, Alja Lipavic Oštir, Georg Olms Verlag, Hildescheim-Zürich-New York, 308-322.