Meni osobnih stranica

 

BIBLIOGRAFIJA ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA AKADEMKINJE ANICE NAZOR

 

1961.
 • Pisma trojice dalmatinskih preporoditelja J.J. Strossmayeru. // Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru 8(1961), 419-425.

1962.

 • Josip Hamm, Staroslavenska čitanka. Zagreb : Školska knjiga, 1960, str. 160+XX snimaka. // Slovo 11-12(1962), 219-225. (korecenzija).
 • Josip Hamm, Staroslavenska gramatika. Zagreb : Školska knjiga, 1958, str. XIV+203. // Slovo 11-12(1962), 207-219. (korecenzija).
 • N.M. Elkina, Staroslavjanskij jazyk. Učebnoe posobie dlja studentov fi lologičeskih fakultetov pedagogičeskih institutov i universitetov. Moskva : Gosudarstvennoe učebno-pedagogičeskoe izdatel’stvo ministerstva prosveščenija RSFSR, 1960, str. 222. // Slovo 11-12(1962), 201-207. (recenzija).
 • Treći kongres Saveza slavističkih društava FNRJ u Ljubljani. // Slovo 11-12(1962), 244-246. (vijest).

1963.

 • Četvrti kongres Saveza slavističkih društava SFR Jugoslavije. // Slovo 13(1963), 245-250. (vijest).
 • Jezični kriteriji pri određivanju donje granice crkvenoslavenskog jezika u hrvatskoglagoljskim tekstovima. // Slovo 13(1963), 68-86.
 • Leszek Moszyński, Ze studiów nad rękopisem kodeksu zografskiego. Wrocław-Warszawa-Kraków : Zakład narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnyctwo Polskiej Akademii Nauk, 1961, str. 131. // Slovo 13(1963), 213-217. (recenzija).
 • O.V. Gorškova, T.A. Hmelevskaja, Sbornik upražnenij po staroslavjanskomu jazyku. Moskva : Učpedgiz, 1960. Str. 171. // Slovo 13(1963), 217-220. (recenzija).
 • Peti međunarodni slavistički kongres u Sofi ji. // Slovo 13(1963), 252-254. (vijest). SLOVO, sv. 56-57 (2006-’07), 19-38, Zagreb 2008. UDK: 012 Anica Nazor
1964.
 • Južnoslovenski filolog XX-XXV. // Slovo 14(1964), 164-170. (osvrt).
 • Kožičićev bukvar. // Slovo 14(1964), 121-128.

1965.
 • Deveto zasjedanje Međunarodnog komiteta slavista u Beču. // Slovo 15-16(1965), 374. (vijest).
 • Dvanaesteračka legenda o svetom Jeronimu. // Slovo 15-16(1965), 214-224.
 • Peti kongres Saveza slavističkih društava SFR Jugoslavije. // Slovo 15-16(1965), 370-374. (vijest).
1966.
 • O slovare horvatsko-glagoličeskoj redakcii obščeslavjanskogo literaturnogo (cerkovnoslavjanskogo) jazyka. // Voprosy jazykoznanija 5(1966), 99-105.

1967.
 • Leksikografski simpozij u Krakovu. // Slovo 17(1967), 229-233. (vijest).
 • Osvrt na povijest naših najstarijih štamparija. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske XIII, 1-2(1967), 1-22.
 • Slavia XXXIII. // Slovo 17(1967), 212-216. (osvrt).
 • Treći sastanak Međunarodne komisije za Rječnik općeslavenskog književnog (crkvenoslavenskog) jezika. // Slovo 17(1967), 227-229. (vijest).

1968.
 • M. Bošnjak, A Study of Slavic Incunabula. Zagreb-München, 1968. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske XIV,3-4(1968), 296-299. (recenzija).
 • M. Pantelić, Prvotisak glagoljskog misala iz 1483. prema misalu kneza Novaka iz 1368. Radovi Staroslavenskog instituta, knj. 6. Zagreb, 1967. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske XIV, 3-4(1968), 293-296. (recenzija).
 • Praca nad słownikiem języka cerkiewno-słowiańskiego redakcji chorwac kiej w Instytucie Starosłowiańskim im. Svetozara Ritiga w Zagrzebiu. Nadbitka ze sprawozdań z posiedzeń Komisji naukowych oddziału PAN w Krakowie, styczeńczerwiec 1967. Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 1968. // Prace Komisji Słowianoznawstwa XI,1(1968), 176-179.
1969.
 • Hrvatska književnost srednjega vijeka : od XII. do XVI. stoljeća. / priredio Vjekoslav Z. Štefanić i suradnici : Biserka Grabar, Anica Nazor, Marija Pantelić. Zagreb : Zora : Matica hrvatska, 1969. – (Pet stoljeća hrvatske književnosti ; knj. 1).
 • Izložba o glagoljici. // Slovo 18-19(1969), 444-445. (vijest).
 • Rad na Rječniku crkvenoslavenskog (općeslavenskog književnog) jezika . // Slovo 18-19(1969), 439-441. (vijest).
 • Senjski Transit svetoga Jerolima i njegov predložak. // Slovo 18-19(1969), 171-188.
1970.
 • Biskup Mahnić i glagoljica. // Svesci 17-18, siječanj-lipanj(1970), 120-121.
 • Biskup Mahnić i glagoljica. // Vjesnik biskupskog ordinarijata u Krku IX(1970).
 • Byzantinoslavica XXVII,XXVIII. // Slovo 20(1970), 149-150, 154. (osvrt).
 • Géza Sajó et Erszébet Soltész, Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur. Budapestini : In aedibus Academiae scientiarum Hungaricae, MCMLXX. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske XVI, 3-4(1970), 165-168. (recenzija).
 • Moskovski odlomak glagoljskog misala XV st. // Slovo 20(1970), 103-109.
 • Praški simpozij o Konstantinu Filozofu. // Slovo 20(1970), 159-162. (vijest).
 • Simpozij «Glagoljica – jedanaest stoljeća jedne velike tradicije» Zagreb-Rijeka-Pazin-Krk-Senj 22-28. IX 1969. // Slovo 20(1970), 166-170. (vijest).
 • Uz znanstveni skup : Glagoljica - jedanaest stoljeća jedne velike tradicije. // Republika XXVI, 5(1970).
1971.
 • Dalibor Brozović, Standardni jezik. Teorija, usporedbe, geneza, povijest, suvremena zbilja. Zagreb : Matica hrvatska, 1970. // Republika XXVII, 2-3(1971), 246-251.
 • Kulturnopovijesno značenje izdanja glagoljske tiskare u Senju g. 1494-1508. // Slovo 21(1971), 415-442.
 • Nipošto ne napustiti gledište znanstvene argumentacije. (Uz 20. obljetnicu Hrvatskog filološkog društva). // Školske novine I,1-2(1971), 12.
 • Otvorena pitanja oko nastanka misala iz godine 1483. // Misal po zakonu rimskoga dvora 1483. Zagreb : Liber : Mladost, 1971, LXXXI-LXXXIV.
 • Slovo br. 20. // Školske novine XXII,18-19(1971), 22.
1972.
 • Croatica 1-3. // Slovo 22(1972), 183-188. (osvrt).
 • Faksimilirano i kritičko izdanje Hrvojeva misala. // Slovo 22(1972), 192. (vijest).
 • Josef Kurz – istaknuti slavist : (u povodu smrti). // Vjesnik 21. prosinca 1972.
 • Josef Kurz : (3. II 1901 – 6. XII 1972). // Slovo 22(1972), 127-130. (in memoriam).
 • Moshé Altbauer, Psalterium Sinaiticum, an 11th century glagolitic manuscript from St. Catherine’s monastery, mt. Sinai. Skopje : Makedonska akademija nauka i umjetnosti, 1971, XVI + 350 str. // Slovo 22(1972), 146-148 (recenzija).
 • Original Hrvojeva misala sačuvan. // Modra lasta 2(1971/72), 20-21.
 • Riznica glagoljskih rukopisa (Vjekoslav Štefanić, Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije. I, II dio. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1969-1970). // Republika XXVIII,2(1972), 245-248. (recenzija).
1973.
 • Jaroslav Bauer, Syntactica Slavica. Vybrané práce ze slovanské skladby. Brno : Universitá J. E. Purkyně , 1972, str. 471. // Slovo 23(1973), 222-225. (recenzija).
 • Missale Hervoiae ducis Spalatensis croatico-glagoliticum = Hrvatskoglagoljski misal Hrvoja Vukčića Hrvatinića = Croato-glagolitic Missal of Hrvoje, Duke of Split : transcriptio et commentarium. / editionem curaverunt Biserka Grabar, Anica Nazor, Marija Pantelić sub redactione Vjekoslav Štefanić. Zagreb : Staroslavenski institut ; Ljubljana : Mladinska knjiga ; Graz : Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1973. + Faksimil.
 • Najstariji priručnik za «lingua Schiauonescha» (češki slavist Jan Petr pronašao djelce koje početke hrvatske leksikografi je pomiče za deset godina). // Vjesnik, 21. travnja 1973.
 • Pozdravna riječ na simpozijumu «Srednjovjekovna Bosna i evropska kultura», održanom u Zenici 2-5. X. 1971. // Radovi Muzeja grada Zenice III(1973).
 • Raskošna ljepota Crnojevićeva «Oktoiha». // Vjesnik, 24. studenog 1973.
 • Volčićev prijepis «Životopisa sv. Jerolima». // Historijski zbornik XXV-XXVI (1972-1973), 616-617.
1974.
 • Moše Altbauer, Dobromirovo evangelie. Kirilski spomenik od XII vek. Tom I. Priredil Moše Altbauer. Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 1973, str. XVIII + tab. CCCCXXXVIII. // Slovo 24(1974), 237-240 (recenzija).
 • I u ljude treba ulagati. // Vjesnik, 9. ožujka 1974.
 • Kada se Jagić susreo s Hrvojevim misalom. // Vjesnik, 5. siječnja 1974.
 • Nepunih 50 godina nakon Gutenberga. // Vjesnik, 24. i 25. studenoga 1974.
 • Prva knjiga o glagoljaškom pjevanju. // Vjesnik, 16. veljače 1974.
 • Rokopisanie Dobromira popa grešnika. // Vjesnik, 18. i 19. kolovoza 1974.
 • Senjski biseri «crne umjetnosti» - razgovor u povodu 480. obljetnice senjske glagoljske tiskare. // Vjesnik, 21. studenoga 1974.
 • Vjekoslav Štefanić. // Slovo 24(1974), 1-5. (in memoriam).
1975.
 • O potrebi kritičkih ili faksimiliranih izdanja senjske glagoljske tiskare. // Senjski zbornik VI / urednik Ante Glavičić, god. 6(1973-1975), 15-22.
 • Staroslavenski institut «Svetozar Ritig» u Zagrebu. // Zbornik za slavistiku 9 (1975), 207-219.
 • Živio je skromno, ali u duhovnoj raskoši (u spomen Vjekoslavu Štefaniću). // Školske novine XXVI,13(1975), 17.
 • Život u službi glagolizma. U povodu smrti prof. Vjekoslava Štefanića. // Vjesnik, 26. veljače 1975., 11.
1976.
 • Jaroslav Šidak, Studije o «Crkvi bosanskoj i bogumilstvu». Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1975, 400 str. // Slovo 25-26(1976), 440-445. (recenzija).
 • Još jedan latinički tekst Legende o svetom Jeronimu. // Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio filoloških znanosti (9) 14-15(1975-1976), 393-400.
 • Novo o «krstjanima». Jaroslav Šidak, Studije o «Crkvi bosanskoj i bogumilstvu». Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1975. // Vjesnik, 8. siječnja 1976., 11.
 • Značajan spomenik hrvatske kulture. U povodu 480. obljetnice senjske glagoljske Spovidi općene. // Vjesnik, 27. travnja 1976.
1977.
 • Dobromirovo evangelie. B’’lgarski pametnik ot načaloto na XII vek. Podgotvi na izdavane Borjana Velčeva. Sofi ja : B’’lgarska akademija na naukite, Institut za b’’lgarski ezik, 1975, str. 470. // Slovo 27(1977), 191-194. (recenzija).
 • II. Novljanski brevijar : hrvatskoglagoljski rukopis iz 1495. Župni arhiv Novi Vinodolski. Uvod, bibliografija. / Marija Pantelić, Anica Nazor. Fototipsko izdanje. Zagreb : Staroslavenski institut «Svetozar Ritig» : Turistkomerc, 1977.
 • Izdavanje glagoljskih i ćirilskih jezičnih spomenika poslije Nahtigala. // Nahtigalov zbornik / uredil Franc Jakopin. Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Pedagoško-znanstvena enota za slovanske jezike in književnosti, 1977, 293-321.
1978.
 • Knjigopečatanije glagoličeskim šriftom na territorii Horvatii. // Slavjanskie kul’tury i Balkany 1(1978), 375-389.
 • Nahtigalov zbornik. // Vjesnik, 7. veljače 1978., 12.
 • Zagreb – riznica glagoljice : katalog izložbe. / Anica Nazor ; obrada kataloških jedinica B. Fučić… [et al.] Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1978.
1979.
 • André Vaillant (1890 - 1977). // Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 81(1979), 679-682. (in memoriam).
 • Christiaan Alphonsus van den Berk (31.1.1919 – 30.1.1979). // Slovo 29(1979), 139-140. (in memoriam).
 • Pravodobno smo obavijestili o Kongresu slavista. // Školske novine 38-39(1979), 6.
 • Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju. / urednici Anica Nazor i Branko Fučić. Senj : Senjsko muzejsko društvo, 1979 + Pretisak 27. listopada 1978.
 • U Londonu potpun primjerak senjskih Mirakula. // Vjesnik 20. veljače 1979.
1980.
 • A. A. Kruming, Slavjanskie staropečatnye knigi glagoličeskogo šrifta v bibliotekah SSSR. Problemy rukopisnoj i pečatnoj knigi. AN SSSR. Moskva : Vsesojuznaja Gosudarstvennaja biblioteka im. V. I. Lenina, 1976, 101-125. // Slovo 30(1980), 132-137. (recenzija).
 • Ciklus : glagoljska pismenost. // Televizija u školi, školska god. 1980/81, 59-62.
 • Hrvatskoglagoljski rukopisi izvan domovine. // Istra 3-4(1980), 55-68.
 • Ljudevit Jonke (29. VII. 1907 – 15. III. 1979). // Slovo 30(1980), 123-125. (in memoriam).
 • Opisanie staropečatnyh izdanij kirillovskogo šrifta.Vypusk 1. Opisanie izdanij tipografi i Švajpol’ta Fiolja. Sostavitel’ E. L. Nemirovskij. Moskva : Gosudarstvennaja ordena Lenina, Biblioteka SSSR imeni V. I . Lenina. Otdel redkih knig, 1979, 51 str. + tabl. 1. l – 1.8. // Slovo 30(1980), 140-142. (recenzija).
 • Senjska Spovid općena kao izvor Akademijina Rječnika hrvatskoga ili srpskoga jezika. // Senjski zbornik VIII / urednik Ante Glavičić. Senj : Gradski muzej, 1980, 369-375.
1981.
 • Croatian Glagolitic Manuscripts : a Survey of their Repositories. // Polata k’’nigopis’naja, 5 (1981), 54-64.
 • Đuro Daničić kao izdavač srednjovjekovnih bosanskih rukopisa. // Zbornik o Đuri Daničiću / urednici Antonije Isaković i Josip Torbarina. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti ; Beograd : Srpska akademija nauka, 1981, 415-424.
 • Glagoljski rukopisi u koricama i hrptovima knjiga. // Istra 5-6(1981), 51-58.
 • Korizmenjak, Senj 1508 : pretisak 25. studenoga 1981. / urednici Anica Nazor, Branko Fučić. Fototipsko izd. Senj : Senjsko muzejsko društvo, 1981.
 • U Londonu potpun primjerak senjskih Mirakula. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske XXIII(1977-1978),1-4(1981), 151-152.
1982.
 • Divkovićeva djela u glagoljskim rukopisima 17. i 18. stoljeća. // Zbornik radova o Matiji Divkoviću / urednik Herta Kuna. Sarajevo : Institut za jezik i književnost, 1982, 163-173.
 • O pewnych związkach chorwackich głagolaszy z Polską. // Slawistyka 3(1982), 107-112.
 • Rijetka glagoljska inkunabula u samostanu franjevaca konventualaca u Cresu. Zapis o savjetovanju «Izvori za povijest otoka Cresa i Lošinja». // Otočki vjesnik 33, svibanj 1982.
 • U samostanu franjevaca konventualaca u Cresu otkrivena rijetka glagoljska inkunabula. // Naša knjiga 2(1982), 36-37.
1983.
 • Događaj jugoslavenskih razmjera. Branko Fučić, Glagoljski natpisi. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1982, Djela JAZU knj. 57. // Naša knjiga 3(1983), 32-34.
 • 22. veljače 1483. // Jezik 30,5(1983), 157-158.
 • Međašnji datum nacionalne kulture. Uz pola milenija najstarije hrvatske tiskane knjige. // Naša knjiga 3(1983), 5-6.
 • Veliko djelo istarskih glagoljaša. Uz 500. obljetnicu tiskanja prve hrvatske knjige – glagoljskog Misala iz 1483. // UNESCO Glasnik : obrazovanje 36(svibanj 1983), 35-36.
 • Zvjezdani datum kulture. U povodu 500. obljetnice prve tiskane hrvatske knjige. // Školske novine XXXIV, 9(1983), 13.
1984.
 • Cijena glagoljskih kodeksa iz 14. i 15. stoljeća. // Zbornik vo čest Blaže Koneski po povod šeesetgodišninata / urednik Božidar Vidoeski. Skopje : Universitet «Kiril i Metodij», Filološki fakultet, 1984, 193-201.
 • Issledovanie horvatskogo učenogo o glagoličeskih nadpisjah. // Informacionnyj bjulleten’ 10(1984), 88-90.
 • Malo poznati Kožičić. Tko je zadarski svećenik i štampar čiji je pretisak Knjižica krsta sada izdala izdavačka jedinica Cankarjeve založbe u Zagrebu. // Danas 140, 23. listopada 1984.
 • Staroslavjanskij institut im. S. Ritiga v Zagrebe. // Informacionnyj bjulleten’ 10(1984), 73-75. (prijevod na engleski i francuski jezik).
 • Šimun Kožičić, Knjižice krsta, Rijeka 1531 : transkripcija, komentar, rječnik. / priredila Anica Nazor. Ljubljana-Zagreb : Cankarjeva založba, 1984. + Pretisak.
 • Tiskana glagoljska knjiga od prvotiska Misala 1483. do Brozićeva brevijara 1591. // Slovo 34(1984), 5-16.
1985.
 • Ćirilica u glagoljskim rukopisima. // Litterae Slavicae Medii Aevi : Francisco Venceslao Mareš Sexagenario Oblatae / hrsg. von Johannes Reinhart. München : Verlag Otto Sagner, 1985. - (Sagners Slavistische Sammlung ; 8), 241-252.
 • Glagoljska baština. U Lenjingradu i u Odesi pronađeni odlomci iz hrvatskih glagoljskih misala iz 15. stoljeća. // Vjesnik, 12. siječnja 1985.
 • Konferencija o staropečatnyh horvatskih izdanijah (16-18 nojabrja 1983. g., Zagreb). // Informacionnyj bjulleten’ 13(1985), 35-36.
 • La scrittura glagolitica. Presso i Croati. // Tre alfabeti per gli Slavi : catalogo della mostra allestita nella Biblioteca Vaticana per l’undicesimo centenario della morte di san Metodio / [urednik Vittorio Peri]. Rim : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1985, 57-65.
 • O pewnych związkach chorwackich głagolaszy z Polską. Polskie kontakty z piśmiennictwem cerkiewnosłowiańskim do końca wieku XV. // Slawistyka 3(1982), (1985), 107-112.
1986.
 • The Codex of Hval Krstjanin = Zbornik Hvala Krstjanina : transcription and commentary. / edited by Nevenka Gošić, Biserka Grabar, Vera Jerković, Herta Kuna, Anica Nazor. Sarajevo : Svjetlost : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1986. + Faksimil.
 • Crnojevićev Psaltir u pretisku. // «Sedam Dana», 28. VI 1986.
 • Istraživač glagoljaštva. In memoriam Josipu Tandariću. // Vjesnik, 25. I 1986.
 • Josip Tandarić (Kotari 1935 – Zagreb 1986). // Slovo 36 (1986), 228-238. (in memoriam).
 • Obilježavanje 1100. obljetnice Metodijeve smrti u Jugoslaviji. // Slovo 36 (1986), 264-275. (vijest).
 • The Old Testament in Croato-glagolitic Manuscript Translation. // Ninth World Congress of Jewish Studies : Division D, Vol. 1 : Hebrew and Jewish Languages, Other Languages. Jerusalem : World Union of Jewish Studies, 1986, 69-75.
 • Sorabotkata na Staroslovenskiot zavod «Svetozar Ritig» so Rada Ugrinova. // Literaturen zbor XXXIII,5(1986), 19-21.
1987.
 • Ćirilica i glagoljaši. // Brački zbornik 15 : obljetnica Povaljske listine i praga 1184-1984. / urednik Ivo Marinković. Supetar : SIZ za kulturu općine Brač, 1987, 78-83.
 • Glagoljica u benkovačkom kraju. // Benkovački kraj kroz vjekove : zbornik 1 / urednik Julijan Medini. Benkovac 1987, 125-132.
 • Jaroslav Šidak (4. siječnja 1903 – 25. ožujka 1986). // Slovo 37(1987), 185-188. (in memoriam).
 • Josip Hamm (3. XII. 1905 – 23. XI. 1986). // Slovo 37(1987), 7-12. (in memoriam).
 • Još jedna glagoljska verzija legende o svetom Nikoli. // Croatica XVIII,26-27-28(1987), 71-80.
 • Psaltir s posljedovanjem Đurđa Crnojevića 1494. Cetinje : Centralna narodna biblioteka SR Crne Gore «Đurđe Crnojević» ; Ljubljana : Cankarjeva založba, 1986. – (Fototipska izdanja ; knj. 12). // Slovo 37(1987), 206-208 (recenzija).
1988.
 • The Heritage of Cyril and Methodius in the Art of Printing. // Christianity Among the Slavs the Heritage of Saints Cyril and Methodius : Acts of the International Congress held on the Eleventh Centenary of the Death of St. Methodius Rome, October 8-11, 1985. Roma : Pont.Institutum Studiorum Orientalium, 1988. - (Orientalia Christiana Analecta ; 231), 283-290.
 • Ivan Dujčev (1. V. 1907 – 24. IV. 1986). // Slovo 38(1988), 113- 115. (in memoriam).
 • Mjesto Šimuna Kožičića u glagoljaštvu 16. stoljeća. // Krbavska biskupija u srednjem vijeku : zbornik radova znanstvenog simpozija u povodu 800. obljetnice osnutka krbavske biskupije, održanom u Rijeci 23-24. travnja 1986. godine / uredio Mile Bogović. Rijeka : Visoka bogoslovska škola ; Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1988 . – (Croatica Analecta Christiana ; 25), 143-149.
 • Poslijeratna paleoslavistika u Hrvatskoj. // Croatica XIX,29(1988), 7-18.
 • Vladimir Mošin (9. X. 1894 – 3. II. 1987). // Slovo 38(1988), 109-112. (in memoriam).
1989.
 • Brozić, Nikola. // Hrvatski biografski leksikon 2 : Bj – C. Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod «Miroslav Krleža», 1989, str. 372.
 • Još jedan glagoljski fragment legende o mučenju sv. Georgija. // Kliment Ohridski i ulogata na Ohridskata kniževna škola vo razvitokot na slovenskata prosveta / urednik Mateja Matevski. Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 1989, 119-122.
 • Staroslavenski zavod «Svetozar Ritig» u Zagrebu. // Rasprave Zavoda za jezik Instituta za filologiju i folkloristiku u Zagrebu 15(1989), 25-31.
1990.
 • Bibliografi ja znanstvenih i stručnih radova Marije Pantelić. // Slovo 39-40(1989-1990), 18-22.
 • Crnojevićeva štamparija i staro štamparstvo, Cetinje 11 – 12. svibnja 1989. // Slovo 39-40 (1989-1990), 247. (osvrt).
 • Još jedan glagoljski tekst apokrifa o Abrahamovoj smrti. // Filologia e letteratura nei paesi slavi : studi in onore di Sante Graciotti / urednici Giovanna Brogi Bercoff… [et al.]. Roma : Carucci editore, 1990, 55-63.
 • Odlikovan prof. Franjo Većeslav Mareš. // Slovo 39-40 (1989-1990), 256. (vijest).
 • 700. obljetnica Vinodolskog zakona i 600. obljetnica Krčkoga i Senjskoga statuta. Zagreb-Senj-Novi Vinodolski-Vrbnik, 19-22. IX. 1988. // Slovo 39-40(1989-1990), 234-236. (vijest).
 • Treća međunarodna hilandarska konferencija. Beograd, 28 – 30. ožujka 1989. // Slovo 39-40(1989-1990), 245-246 (vijest).
1991.
 • Brevijar po zakonu rimskoga dvora, 1491. Faksimil (faksimilna reprodukcija) jedinoga sačuvanoga originalnoga primjerka Venecija, Biblioteca Nazionale Marciana, «Breviario glagolitico», Inc. 1235. / urednik Anica Nazor. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1991. + Prilozi.
 • Brevijar po zakonu rimskoga dvora [1491] = Das Brevier der römischen Kurie [1491]. // Brevijar po zakonu rimskoga dvora. Prilozi / Ivan Bakmaz, Anica Nazor, Josip Tandarić. Zagreb : Grafički zavod Hrvatske – Izdavačka djelatnost uz suradnju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1991, 5-24.
 • Kožičićeva glagoljska tiskara u Rijeci. // Zbornik radova o Šimunu Kožičiću Benji / urednik Anica Nazor. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti : Razred za filološke znanosti, 1991, 137-149.
 • Literatura o prvotisku glagoljskoga brevijara = Editio princeps of the Croatian Glagolitic Breviary, 1491. // Brevijar po zakonu rimskoga dvora. Prilozi / Ivan Bakmaz, Anica Nazor, Josip Tandarić. Zagreb : Grafi čki zavod Hrvatske – Izdavačka djelatnost uz suradnju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1991, 136-142.
 • Neki primjeri književnih veza u hrvatskim glagoljskim i srpskim ćirilskim rukopisima 13. i 14. stoljeća. // Naučni sastanak slavista u Vukove dane 19/1, Beograd-Priština-Tršić-Novi Sad 13 – 17. 9. 1989. Beograd : Međunarodni slavistički centar, 1991, 113-122.
 • Slavist od formata : in memoriam Josipu Vrani. // Vjesnik, 14. 11. 1991.
1992.
 • František Václav Mareš i Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. // Slavia 61, 4(1992), 519-520.
 • Hrvatskoglagoljski izvori u Miklošičevu Lexiconu palaeoslovenico-graeco-latinum. // Miklošičev zbornik / Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991 ; uredili Jože Toporišič… [et al.]. Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani…, 1992 . – (Obdobja ; 13), 13-19.
 • I libri glagolitici stampati a Venezia. // Il libro nel bacino Adriatico (secc. XVXVIII) / urednik Sante Graciotti. Firenze : Leo S. Olschki, 1992. - (Civilità veneziana studi ; 44), 75-84.
1993.
 • Čučković, Andrija, pisac glagoljaš (XVI. st.). // Hrvatski biografski leksikon 3 : Č-Đ, 1993, 115.
 • Georgievski, Mihajlo, Vrutočko četveroevangelie srpske redakcije, bosanski tip od XIII-XIV vek. // Slovenski rakopisi vo Makedonija, knj. 5. Prilep : Institut za staroslavenska kultura, 1993, 15-16.
 • Hrvatskoglagoljske inkunabule: u povodu 500. obljetnice brevijara Blaža Baromića (1493-1993). // Croatica XXIII/XXIV, 37/38/39(1993), 229-257.
 • Tragom Parčićeva glagoljskoga Misala. // Zadarska smotra 3(1993), 103-120.
1994.
 • Bilješke o hrvatskim banovima Matiji Gerebu i Ivanu Karloviću u glagoljskom rukopisu iz zbirke Phillippica. // Dometi 4,12(1971), (izašlo1994), 25-34.
 • Glagoljska tiskara u Senju. // Forum 11-12(1994), 1050-1061.
 • Josip Vrana (25. veljače 1903 – 7. studenoga 1991). // Slovo 41-43(1991-1993), (izašlo1994), 256-261. (in memoriam).
 • Kašićev Ritual i glagoljaši. // Život i djelo Bartola Kašića : zbornik radova sa znanstvenoga skupa u povodu 340. obljetnice Kašićeve smrti, Zadar-Pag 18-21. travnja 1991. / urednik Nikica Kolumbić. Zadar : Hrvatsko filološko društvo Zadar, 1994. - (Izdanja Hrvatskog filološkog društva u Zadru ; 5), 101-106.
 • Literatura o senjskom glagoljskom Misalu 1494. // Senjski glagoljski Misal 1494. Dodatak uz faksimilni pretisak. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1994, 23-24.
 • O problematici glagoljskih prvotisaka (inkunabula). // Crnojevićeva štamparija i staro štamparstvo : radovi sa naučnog skupa Cetinje, 11. i 12. svibnja 1989. / urednik Jevto Milović. Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 1994, 215-227.
 • O senjskom glagoljskom misalu 1494. // Senjski glagoljski misal 1494. Dodatak uz faksimilni pretisak. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1994, 7-11.
 • Senjski glagoljski misal 1494. / urednici Milan Moguš i Anica Nazor. Faksimilni pretisak. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1994. + Dodatak.
1995.
 • Glagoljske knjige tiskane u Senju (1494-1508) = Glagolitic Books Printed in Senj (1494-1508). // Acta Graphica 7(1995), 1-18.
 • Glagoljski rukopisi s Vinodolskog područja. // Novljanski zbornik 3(1995), 43-68.
 • Osvrt na novija proučavanja hrvatskoglagoljskih rukopisa. // Radovi Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru 37(1995), 183-206.
 • Novija izdanja starih tiskanih glagoljskih knjiga (u povodu 500. obljetnice objavljivanja glagoljskog Misala, Senj 1494.). // Nemzetközi Szlavisztikai 5,1. kötet(1995), 215-232.
 • Proučavanje hrvatskoglagoljskih rukopisa u poslijeratnom razdoblju = Post war studies of croatian glagolitic manuscripts. // Proučavanje srednjovekovnih južnoslovenskih rukopisa. Beograd, 1995, 331-344.
 • Zbirke glagoljskih spomenika u Zagrebačkoj biskupiji. // Zagrebačka biskupija i Zagreb 1094-1994. : zbornik u čast kardinala Franje Kuharića / urednik Antun Škvorčević. Zagreb : Nadbiskupija zagrebačka : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1995, 493-503.
1996.
 • Bašćanski ostrišci iz 12. stoljeća ! Otkriće. // Vjesnik, subota 2. studenoga 1996.
 • Dvije stare tiskane glagoljske knjige na izložbi u Kraljevskoj biblioteci u Haagu (1. X. – 3. XII. 1993.). // Slovo 44-46(1996), 275-276. (vijest).
 • František Václav Mareš (20. prosinca 1922. – 3. prosinca 1994.). // Slovo 44-46(1994-1996), 211-219. (in memoriam).
 • Glagoljaški Očenaš. // Očenaš iz Hrvatske / sabrala i priredila Đurđica Ivanišević. Zagreb : Teovizija, 1996. - (Biblioteka Svjedočenja ; 5), 211-228.
 • Još jedan glagoljski tekst Legende o 12 petaka. // Croatica XXVI, 42/43/44(1995-1996), 289-302.
 • Neki primjeri Kopitarova odnosa prema hrvatskim glagoljskim spomenicima. // Kopitarev zbornik / urednik Jože Toporišič. Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1996. – (Obdobja ; 15), 265-276.
 • A Note on the 1494 Senj Glagolitic Missal. // Journal of Croatian Studies XXXVIX-XXVII (1995-1996), 9-18.
 • O hrvatskoj glagoljskoj inkunabuli Spovid općena, Senj 25. IV. 1496. // Vjesnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 5,1-3(1996), 157-158.
 • O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare. // Pola milenijuma Crnojevića štamparije : zbornik radova / urednik Milorad Nikčević. Zagreb : Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, 1996, 53-66.
 • Rječnik crkvenoslavenskoga jezika. // Slavia 65,1-2(1996), 35-36.
 • Sjećanje na Josipa Hamma. // Vjesnik, srijeda 27. studenoga 1996.
 • Staroslavenska akademija i Staroslavenski institut. // Slovo 44-46(1994-1996), Prilozi, 300-311.
 • Štefanija s. Alojzija Caratan (8. veljače 1905. – 4. srpnja 1995.). // Slovo 44-46(1994-1996), 220-223. (in memoriam).
1997.
 • Hrvatski glagoljski brevijar iz 1493. godine čitavo stoljeće opisivan kao ćirilski časoslov (Breviarium slavicum). // Suvremena lingvistika 23,1-2(43-44), 1997, 233-239.
 • Ivšićevo zanimanje za hrvatske glagoljske tekstove. // Prvi hrvatski slavistički kongres : zbornik radova / urednik Stjepan Damjanović. Zagreb : Hrvatsko fi lološko društvo, 1997, 35-46.
 • Napomene o izvorima Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. // Zbornik vo čest na Radmila Ugrinova-Skalovska po povod sedumdesetgodišninata / urednik Mito Miovski… [et al.]. Skopje : Universitet «Sv. Kiril i Metodij» : Filološki fakultet, 1997, 195-200.
 • Novija izdanja hrvatskih glagoljskih književnih tekstova. // Croatica XXVII,45-46(1997), 311-335.
 • The Old Church Slavonic Academy and the Old Church Slavonic Institute. // Journal of Croatian Studies XXXVI-XXXVII(1995-1996),(1997), 63-74.
 • Uz obilježavanje 600. obljetnice Brevijara Vida Omišljanina. // Nova Istra II,5,2(1997), 16-21.
1998.
 • The Bible in Croato-Glagolitic Liturgical Books. // Interpretation of the Bible =…Interpretacija Svetega pisma : International Symposium on the Interpretation of the Bible…,17-20 September 1996 Ljubljana / editor, urednik Jože Krašovec. Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti ; Sheffield : Sheffield Academic Press, 1998, 1031-1037.
 • Franjevci trećoredci glagoljaši i Staroslavenski institut : pozdravni govor na proslavi 75. obljetnice dolaska franjevaca trećoredaca glagoljaša u Zagreb. // Vjesnik franjevaca trećoredaca 35,4(1998), 77-78.
 • Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima. // Senjski glagoljaški krug 1248. – 1508. : zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga u Zagrebu 21. i 22. studenoga 1994. godine u povodu 500. obljetnice senjskoga glagoljskoga Misala 1494. / urednik Milan Moguš. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1998, 121-127.
 • Tekst «Očenaša» u hrvatskim glagoljskim spomenicima. // Tematy : księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Leszka Moszyńskiego / urednik Maria Mosiewicz. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998. - (Slawistyka; 9), 382-400.
1999.
 • Akademik Eduard Hercigonja i Staroslavenski institut. // Dometi VII-XII(1999), 23-25.
 • Another Copy of the Dubrovnik Prayer Book. // Journal of Croatian Studies XL (1999), 3-9.
 • Još jedan dubrovački molitvenik. // Vjesnik, subota 27. studenoga 1999., 20.
 • Pronađeni Bašćanski ostrišci iz 12. stoljeća. // Slovo 47-49(1997-1999), 359-360. (vijest).
 • Senjski Transit svetoga Jerolima i Hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 25(1999), 249-255.
2000.
 • Discovering the Glagolitic Script of Croatia : exhibition in Trinity College Library Dublin, November 20, 2000 – February 20, 2001. / izložbu osmislila Anica Nazor ; urednik Srećko Lipovčan. Zagreb : Erasmus, 2000.
 • The Glagolitic Script of Croatia. Bibliography. Glagolitic Today. // Discovering the Glagolitic Script of Croatia. Zagreb : Erasmus, 2000, 17-105, 124-125.
 • [Uvodna riječ]. // Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci / priredila Svetlana O. Vialova…; glavni urednik Anica Nazor. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Staroslavenski institut ; Petrograd : Ruska nacionalna biblioteka, 2000, 2 knj.
 • Horvatskie glagoličeskie rukopisi. Issledovanija v period posle Vtoroj mirovoj vojny i nekotorye iz aktual’nyh zadač. // Current State and Futher Perspectives of Slavonic Studies in Central Europe… / urednik Vladimir Vavřínek. Prague : CEU : Slavonic Institute, 2000, 49-53.
 • Jezikoslovac Fran Kurelac moli đakovačkoga biskupa Josipa Jurja Strossmayera da mu pomogne oko ponovnoga izdanja stare glagoljske knjige o svetom Jeronimu. // Đakovački vezovi : revija 2000. Đakovo, 30. lipnja 2000, 49-50.
 • Nedo Grbin (5. II. 1928. – 21. I. 1999.). // Slovo 50(2000), 205-208. (in memoriam).
 • Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru. // Hrvatska i Europa : kultura, znanost i umjetnost. Svezak 2 : Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI. stoljeće) / urednik Eduard Hercigonja. Zagreb : HAZU : Školska knjiga, 2000, 288-297.
 • Uvod. Popis izvora. Askupa-Atir’. Bubnanie-bês. Bêsnovati-bêt’. // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije = Lexikon linguae Slavonicae redactionis Croaticae = Slovesa knig’ slovênskih’ ezikom’ hr’vatskim’ angliiskim’ gr’čskim’ i latinskim’ skazaema. I. svezak : a-vrêd’. / znanstveni urednik Anica Nazor ; glavni urednici Biserka Grabar… [ et al.]. Zagreb : Staroslavenski institut, 2000[i.e. 2002], str.: I-III, XXXI-XXXIX, 92-97, 245-256, 257-258.
2001.
 • Ivan Berčić (Zadar 9. I. 1824 – 24. V. 1870). // Zadarska smotra L,5-6(2001), 478-485.
 • Još jedan glagoljski tekst Očenaša. // O kraljevstvu nebeskom – staro i novo : zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i 50. godina svećenstva / uredio Mario Cifrak. Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2001. – (Teološki radovi ; 34), 397-400.
 • Novija izdanja hrvatskih glagoljskih liturgijskih rukopisa. // Drugi hrvatski slavistički kongres : zbornik radova / urednik Dubravka Sesar. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001, 253-262.
 • Prijevod «Lucidara» Honorija Augustodunensisa u glagoljskom prijepisu. // Godišnik na Sofijskija universitet «Sv. Kliment Ohridski» 89(8)(1997), 2001, 85-112.
 • Šimun Kožičić Benja ( u povodu 470. obljetnice rada njegove glagoljske tiskare u Rijeci, 1530 – 1531.). // 5. stručni simpozij grafičara : zbornik radova. Senj, 2001, 4 -16.
2002.
 • Drei Schriften - Drei Sprachen : Kroatische Schriftdenkmäler und Drucke durch Jahrhunderte : Ausstellung Staatsbibliothek zu Berlin – Preussicher Kulturbesitz, 26. April – 8. Jun 2002. / die Autoren der Ausstellung Anica Nazor… [et al.] ; Chefredakteur Srećko Lipovčan. Zagreb : Erasmus naklada, 2002.
 • Ausstellungskatalog : Inschriften – Handschriften – Drucke. / Autoren der Legenden..., Anica Nazor… [et al.] // Drei Schriften – Drei Sprachen… Zagreb : Erasmus naklada, 2002, 102-104, 106-107, 108-109, 110-115, 116-120, 122-126, 128-131, 138-140.
 • Die glagolitische Schrift. Die kyrillische Schrift. Die Glagoliza heutzutage. // Drei Schriften – Drei Sprachen… Zagreb : Erasmus naklada, 2002, 31-51, 51-55, 233-238.
 • Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci. // Vjesnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti X,1-2(2001), 2002, 51-56.
 • Grgur Senjanin. // Hrvatski biografski leksikon 5 : Gn – H. / gl. urednik Trpimir Macan. Zagreb : Leksikografski zavod «Miroslav Krleža», 2002, 194.
 • Henrik Birnbaum : dobitnik nagrade «Vatroslav Jagić». / [obrazloženje odluke i izrada bibliografije Anica Nazor]. Zagreb ; Zadar : Slavistički komitet Hrvatskoga filološkog društva, 2002.
 • Hval, pisar (XIV – XV. st.). // Hrvatski biografski leksikon 5 : Gn – H. / gl. urednik Trpimir Macan. Zagreb : Leksikografski zavod « Miroslav Krleža», 2002, 773-775.
 • Milčetićev odnos prema ćirilici. // Zbornik o Ivanu Milčetiću - književnom povjesničaru, filologu i etnologu : zbornik radova sa znanstvenoga skupa Varaždin - Malinska, 19. – 20. travnja 2001., Varaždin, 16. studenoga 2001. / urednik Tihomil Maštrović. Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2002, 149-153.
 • Milčetićev opis tiskanih glagoljskih knjiga u petrogradskoj zbirci Ivana Berčića. // Zbornik o Ivanu Milčetiću – književnom povjesničaru, fi lologu i etnologu : zbornik radova… / urednik Tihomil Maštrović. Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2002, 33-38.
2003.
 • Glagoljske tiskane knjige. // Hrvatska i Europa : kultura, znanost i umjetnost. Svezak 3 : Barok i prosvjetiteljstvo (XVII – XVIII. stoljeće) / urednik Ivan Golub. Zagreb : HAZU : Školska knjiga, 2003, 274-283.
 • Budi volja Tvoja : hrvatski Očenaši u glagoljskim rukopisima = Thy will be Done: the Croatian Lord’s Prayers in Glagolitic manuscripts. / priredila Anica Nazor ; crteži Vjera Reiser… Zagreb : Erasmus, 2003.
 • Milčetić i Berčićeva glagoljska zbirka u Petrogradu. // Republika LIX,3(2003), 113-115.
2004.
 • Branko Fučić (8. rujna 1920. – 31. siječnja 1999.). // Slovo 52-53(2002-2003), (2004), 127-136. (in memoriam).
 • Drei Schriften – Drei Sprachen : Kroatische Schriftdenkmäler und Drucke durch Jahrhunderte : Eine Ausstellung der… Württembergische Landesbiothek Stuttgart 22. April bis 12. Jun 2004, Museum für Literatur am Oberrhein Karlsruhe 17. Jun bis 15. Jul 2004. // die Autoren der Ausstellung Anica Nazor… [et al.] ; Autoren der Aufstellung Srećko Lipovčan, Zlatko Rebernjak… Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica : Erasmus naklada, 2004.
 • Die glagolitische Schrift. Die kyrillische Schrift. Ausstellungskatalog. Die Glagoliza heutzutage. Gesamtbibliographie. // Drei Schriften – Drei Sprachen : Kroatische Schrift denkmäler und Drucke durch Jahrhunderte… Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica : Erasmus, 2004, 33-55, 99-101, 103-104, 106-107, 108-125, 127-130, 137-140, 232-237, 238-245.
 • L’ecriture glagolitique = Glagolitic Script. L’ecriture cyrillique = Cyrillic Script. Catalogue de l’exposition = Exibition Catalogue. L’ecriture glagolitique aujourd’hui = The Glagolitic Script Today. Bibliographie = Bibliography. // Trois ecritures – trois langues : pierres gravées, manuscrits anciens et publications croates à travers les siècles : Exposition , Bibliothèque Royale, Bruxelles, du 23 janvier au 28 février 2004 = Three Scripts – Three Languages : Croatian Written Monuments, Manuscripts and Publications through Centuries : Exhibition, The Royal Library, Brussels 23th January – 28th February 2004 / [urednici Srećko Lipovčan i Zlatko Rebernjak]… Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica : Erasmus, 2004, 27-63, 118-120, 122-125, 127-136, 138-139, 140-144, 145-147, 149-157, 161-167, 179-184, 265-269.
 • Horvatskij tekst Molitvy Gospodnej Otče naš v interpretacii Jozefa Dobrovskogo. // Josef Dobrovský fundator studiorum slavicorum : sborník příspěvků z mezinárodní konference Praha 2003 / vydali Vladimir Vavřínek… [et al.]. Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2004, 298-304.
 • Izdavačka djelatnost Staroslavenskoga instituta. // Glagoljica i hrvatski glagolizam : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk 2.-6. listopada 2002.) / uredili Marija-Ana Dürrigl, Milan Mihaljević, Franjo Velčić. Zagreb – Krk : Staroslavenski institut : Krčka biskupija, 2004, 25-35.
 • Vojtěch Tkadlčík (8. veljače 1915. – 25. prosinca 1997.). // Slovo 52-53(2002-2003),(2004), 123-125. (in memoriam).
2005.
 • Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. // Drugi Hercigonjin zbornik / uredio Stjepan Damjanović. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005, 321-326.
 • Ešče odin ekzempljar dubrovnickogo Molitvenika 1512 goda. // Fedorovskie čtenija 2005 / otvetstvennyj redaktor V. I. Vasil’jev. Moskva : Nauka, 2005, 166-172.
 • Hrvatske glagoljske knjige tiskane u Veneciji u XV. i XVI. stoljeću. // Zbornik radova: 9. međunarodno savjetovanje tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija, Lovran – Hrvatska 15. – 16. rujna 2005. / urednici Zdenka Bolanča… [et al.]. Zagreb : Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Senj : Ogranak Matice hrvatske Senj ; Ljubljana : Inštitut za celulozo in papir, 2005., 11-16.
 • Jakovčić Pero (Petar), notar i prevoditelj. // Hrvatski biografski leksikon 6 : I– Kal / urednik Trpimir Macan… Zagreb : Leksikografski zavod «Miroslav Krleža», 2005, 268-269.
 • Lobkovicov psaltir : senjski glagoljski rukopis iz 1359. godine. / Anica Nazor ; urednik Vjera Reiser. Zagreb : Vjera Reizer – vlastita naklada, 2005.
 • Molitva sv. Brigite u Oficiju rimskom Šimuna Kožičića iz 1530. godine. // Od indoeuropskoga do hrvatskoga : zbornik radova u čast Daliboru Brozoviću… (u pripremi).
 • L’interpénétration de l’ecriture glagolitique et cyrillique sur le sol croate. // CROATIE : Trésors du Moyen Âge et de la Renaissance (XIIIe-XVIe siècle) / sous la direction de Eduard Hercigonja et Ivan Supičić avec les contributions de Anđelko Badurina… [et al.]. Zagreb : Školska knjiga ; Paris : Somogy éditions d’art, 2005. – (La Croatie et l’Europe / Acadèmie croate des sciences et des arts ; vol. 2), 271-279.
 • Josip Bratulić-Stjepan Damjanović, Hrvatska pisana kultura. Izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. do XXI stoljeća. 1. svezak : VIII – XVII. stoljeće, VEDA, Križevci-Zagreb 2005. // Republika LXI, 10(2005), 115-121.
 • Rešetar i dubrovački ćirilski molitvenik iz godine 1512. : zbornik o Milanu Rešetaru književnom kritičaru i filologu. // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Beč, 25. rujna 2004. – Dubrovnik, 1. - 2. listopada 2004. / urednik Tihomil Maštrović. Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2005, 57-67.
 • Rukopisi Crkve bosanske.// Fenomen «krstjani» u srednjovjekovnoj Bosni i Humu : zbornik radova. Sarajevo : Institut za istoriju u Sarajevu ; Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2005, 539-562.
 • Tekstovi molitve Oče naš u rukopisima Crkve bosanske. // Raukarov zbornik : zbornik u čast Tomislava Raukara / [ured. Neven Budak]. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest, 2005, [115]-126.
2006.
 • Ante Glavičić (Senj, 19. siječnja 1931. – Senj, 26. travnja 2003.). // Slovo 54-55(2004-2005), 212-214. (in memoriam).
 • Biskup Strossmayer, papa Lav XIII. i slavenski apostoli Ćiril i Metod. // Međunarodni znanstveni skup Josip Juraj Strossmayer povodom 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti. Zagreb, 19. svibnja 2005. – Đakovo, 20. svibnja 2005. : zbornik radova. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2006, 67-80.
 • František Václav Mareš i Staroslavenski institut. // Slavica mediaevalia in memoriam Francisci Venceslai Mareš / Hrsg. Johannes Reinhart. Frankfurt am Main… : Peter Lang : Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2006, 89-93. – (Schriften über Sprachen und Texte / hrsg. von Georg Holzer ; Bd. 8)
 • Nikola Rodić (1. prosinca 1940. – 7. veljače 2003.). // Slovo 54-55(2004-2005), 209-211. (in memoriam).
 • Šime Jurić (18. svibnja 1915. – 27. listopada 2004.). // Slovo 54-55(2004-2005), 222-226. (in memoriam).
2007.
 • Josip Hamm kao urednik Slova i suradnik u izdanjima Staroslavenskoga instituta. / Josip Hamm i njegovo djelo : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma, Zagreb, 2. – 3. prosinca 2005. Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2007, 189-196.
 • Slovo uz otkrivanje spomen-ploče Josipu Hammu u Gatu. / Josip Hamm i njegovo djelo : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma, Zagreb, 2. – 3. prosinca 2005. Zagreb : Hrvatski studiji, 2007, 271-272.
 • Šimun Kožičić Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov. Rijeka, 1531. Knjiga 2 : latinička transkripcija glagoljskoga teksta (s predgovorom i uvodom). / priredila Anica Nazor. Rijeka : Sveučilišna knjižnica Rijeka, 2007. + Faksimil.
2008.
 • Radosavljeva bosanska knjiga : Zbornik krstjanina Radosava iz XV.stoljeća. / priredila Anica Nazor. – Sarajevo : Međunarodni Forum Bosna, 2008. // Forum Bosnae 42(2008).

Priredila: Zlata Majer, Staroslavenski institut, Zagreb
Časopis SLOVO, sv. 56-57 (2006-’07), 19-38, Zagreb 2008.
preuzeto sa hrcak.srce.hr

2008.
 • Knjiga o hrvatskoj glagoljici „Ja slovo znajući govorim...“ Priredili Srećko Lipovčan i Zlatko Rebernjak  -. Zagreb 2008: Erasmus naklada.
 • Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije iniciran na IV. međunarodnom slavističkom kongresu u Moskvi 1958. godine. (U povodu 50. obljetnice inicijative) // Vidjeti Ohrid / Da go vidime Ohrid: Predavanje hrvatskih sudionika na XIV. međunarodnom slavističkom kongresu, Ohrid 10.-16. rujna 2008.)/ urednik Marko Samardžija. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, Hrvatska sveučilišna naklada, 2008, 65-82.
 • Glagolitic books printed in Senj 1508 // Blaž Baromić, 12th International conference on printing, design and graphic communications. Proceedings, Split, 2008, 23-39.
 • Horvatskie izdanija Assemanieva evangelija // Jews and Slavs, vol. 20. The Holy Land and the manuscript legacy of Slavs, Jerusalem-Sofia 2008, 254-270.
2009.
 • Šimun  Kožičić: Od bitija redovničkoga knjižice, Rijeka 1531. // Faksimil i latinička transkripcija glagoljskoga teksta (s uvodom, rječnikom i literaturom) / Priredila Anica Nazor. Rijeka: Državni arhiv u Rijeci – Družba Braće hrvatskoga zmaja, Stol Riječko-bakarski, Rijeka 2009.
 • Pjesma nad pjesmama u glagoljskom Humskom brevijaru // Transkripcija glagoljskoga teksta (latinicom) Anica Nazor; slike i crteži Vjera Reiser. Zagreb: vlastita naklada Vjere Reiser i Kršćanska sadašnjost. Biblioteka: Bibliofilska izdanja i radni reprinti, Zagreb, 2009.
 • Glagolitic Breviary of Blaž Baromić 1493. // 13th International Conference on Printing, Design and Graphic Communications Blaz Baromic, Proceedings, Senj, 30. rujna – 2. listopada 2009, 11-20.
2010.
 • Manuscripts of the Bosnian Church. // Unity and Plurality in Europe „Multiculturalism and Tradition, Forum Bosnae 49/10, Sarajevo 2010, 123-174.
 • Hrvatski glagolizam u XIX. stoljeću. // Hrvatska i Europa: Moderna hrvatska kultura od preporoda do moderne (XIX. stoljeće) / urednik Mislav Ježić. Zagreb: HAZU: Školska knjiga, 2009. 305-316.
 • Levakovićeva glagoljska izdanja. // Zbornik o Rafaelu Levakoviću. Zagreb / urednik Pavao Knezović: Hrvatski studiji, 2010, 317-334.
2011.
 • Još glagoljskih Pazinskih fragmenata iz početka XIV. stoljeća // Slovo 69 (2011), 575-608.
 • Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa // Az grišni diak Branko pridivkom Fučić: Radovi međunarodnoga znanstvenoga skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1929-1999), Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. siječnja – 1. veljače 2009. / priredio Tomislav Galović. Malinska – Rijeka – Zagreb, 2011, 599-614.
 • Mala glagoljska akademija „Juri Žakan u Roču i akademik Josip Bratulić // Knjige poštujući, knjigama poštovan / ur: D. Dukić – M. Žagar. Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića: Matica Hrvatska, Zagreb 2010, 33-40.
 • Akademija i glagolitika // 150 godina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1861-2011., Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011, 160-165.
 • Glagolitika u zbirci Kezele // Izložba ex lirbis Kezele, Muzej Mimara, Zagreb, srpanj 2011. Katalog, 5-10.
 • Predgovor // Knjiga Rijetkosti u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća: sastavila i bilješkama popratila Tamara Runjak / urednica Anica Nazor Zagreb, HAZU, 2011, 7-15.
 • Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci // Vijenac, god. XIX, br. 449, Zagreb, 19. svibnja 2011, 16-17.

2012.

 • Pjesma nad pjesmama iz glagoljskoga Ljubljanskoga (Beramskog) brevijera (slike i crteži Vjere Reiser), Erasmus naklada d.o.o., Zagreb 2012., 64 str.
 • Šimun Kožičić Benja i njegova tiskara u istraživanjima Petra Kolendića, Fluminesia, 24/1, Rijeka, 2012., 29-39.

2013.

 • komentar uz faksimil: Hrvatski ćirilički molitvenik 1512., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Matica hrvatska, Zagreb 2013., 28 str. (prevedeno na engleski, njemački i francuski)
 • Molitva sv. Brigite, u: Od indoeuropeistike do kroatistike. Zbornik u čast Dalibora Brozovića, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb. 2013., 417-428
 • Zoe Hauptová (nekrolog), Slovo 62 (2012.) 278. - 283.


2014.
Iz: Izvješće o radu za 2014. godinu

Objavila je članke: O prvotisku glagoljskoga Misala i primjerku iz Sikova. Zbornik radova: Glagoljica i glagoljaštvo u biogradskom kraju, Biograd – Zadar, 2014, 19-28; Glagoljica u Hrvatskoj. Glagoljica u zadarskom kraju (Zadarskoj nadbiskupiji), Katalog izložbe Svjetlost glagoljice Željke i Borisa Rogića, Zadar, 2014, 7-41; Ante Glavičić i glagoljska tiskara u Senju, Senjski zbornik 40 (2013), 19-24 (objavljeno 2014.).

Nastavlja s istraživanjem hrvatskih glagoljskih tekstova.

Recenzirala je više rukopisa članaka i knjiga za Akademijina i druga izdanja. Predstavljala je knjige i otvarala izložbe s tematikom o glagoljaštvu. Sudjelovala je na tribini Društva prijatelja glagoljice u Zagrebu i govorila o nizu: Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae u nakladi Stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru. U nizu je objavljeno 16 volumena (18 knjiga), pretežno glagoljskih matičnih knjiga: krštenih, vjenčanih, umrlih i nekoliko bratovštinskih madrikula.

Iz prvotiska glagoljskoga Misala po zakonu rimskoga dvora (1483.) izabrala je biblijske novozavjetne odlomke, koje je olovnim slovima složio profesor i grafičar Frane Paro na ručnoj preši u Glagoljskoj tiskari Juri žakan u Roču. Tiskaru je utemeljila Katedra čakavskog sabora Roč da polaznicima Male glagoljske akademije Juri žakan Roč i turistima pokaže kako su se nekoć tiskale knjige (prema željama izabrani će se tekst otiskivati kao kulturni suvenir).

Sudjelovala je u Akademijinim manifestacijama: Noć knjige 2014. (23. travnja) i govorila o Hrvatskom ćiriličkom molitveniku iz 1512. godine (tim povodom priredila je tekst deplijana: Hrvatski ćirilički molitvenik, 1512.); Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 25.-26.XI.2014. i govorila o glagoljskoj tiskari u Senju, 1494.-1508. (povodom 520. obljetnice; priredila tekst deplijana o senjskoj tiskari). Održala je više javnih predavanja u zemlji i inozemstvu (u organizaciji Matice hrvatske u Beču održala je predavanje o hrvatskoj glagoljici 22. svibnja 2014. u Hrvatskom centru).

2015.
Iz: Izvješće o radu za 2015. godinu

Objavila je članke: Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkubunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. U: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju (uredili: Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić). Staroslavenski institut, Zagreb 2015, 69-85; O senjskoj tiskari i njezinim izdanjima (1494.-1508.), objavljen u Vijencu 8. siječnja 2015. povodom 520. obljetnice njezina djelovanja. Dio članka Još Pazinskih fragmenata iz početka XIV. stoljeća, preuzet iz časopisa Slovo 60 (2010), objavljen je i dopunjen sažetkom na talijanskom jeziku u : Glagoljaštvo v Istri in Kopru s srednjeveškim iluminiranimi  glagolskimi kodeksi in fragmenti. Bibliotheca iustinopolitana n. 7. Koper Capodistria 2015, 69-85.

Sudjelovala je na Monaldovim danima u Kopru (5.-8. studenog 2015.) i govorila o spomenutim glagoljskim Pazinskim fragmentima iz početka 14. stoljeća, naknadno pronađenima na koricama knjiga u franjevačkom samostanu u Pazinu. Na znanstvenom kolokviju, upriličenom 4. prosinca 2015. o 50. obljetnici smrti Josipa Turčinovića govorila je o Josipu Turčinoviću i Rječniku crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, za koji je J. T. u početnom razdoblju ekscerpirao građu iz glagoljskih izvora.

Na poslijediplomskom sveučilišnom studiju licencijata i doktorata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održala je kolegij: Hrvatski glagoljski liturgijski kodeksi.

Obavlja završne radove za izdanja - faksimila i transliteracije teksta – glagoljskoga Berčićeva zbornika br. 5 iz 15. st., (Ruska nacionalna biblioteka u Sankt-Peterburgu), koje je priredila Svetlana O. Vjalova, a u obavljanju završnih radova spriječila ju je smrt (koncem srpnja 2015.) Između ostaloga potrebno je usporediti s originalom (fotokopijama) autoričinu transliteraciju teksta zbornika iz glagoljice u latinicu; prirediti popis literature kojom se autorica služila; revidirati uvod; urediti rukopis za tisak (kao glavna urednica izdanja).

U informativnom biltenu Bugarske akademije nauka obilježena je 80. obljetnica života A. N. s izborom bibliografije: Anica Nazor na 80. godini. Margaret Dimitrova, Simeon Stefanov. Bьlaristika – Bulgarica. Informacionen bjuletin 30/2015. Sofija. 2015. Izdatelstvo na BAN  „ Prof. Marin Drinov“, str. 61-69. U Bašćini, glasilu Društva prijatelja glagoljice. Broj 16, Zagreb, studeni 2015., str 54-61 u rubrici: Velikani glagoljaštva objavljen je tekst: Anica Nazor i hrvatska glagoljaška baština (skraćeni tekst Ivanke Petrović iz časopisa Slova 55-57 s aktualiziranim dodatcima).

Na izložbi Lijepa stvorena jesi, prijateljnice moja, koju su u Zagrebu priredili Nadbiskupijski pastoralni institut i Društvo prijatelja glagoljice u okviru projekta Hrvatska glagoljska baština (Zagreb 11. 02. 27. 02. 2015.) bio je izdvojen stup s pitanjima i odgovorima iz njezine knjige o hrvatskoj glagoljici Ja slovo znajući govorim… (2008.).

2016.
Izvještaj o radu u 2016. godini

Objavila je priloge: O glagoljskoj tiskari u Senju i njezinim izdanjima (1494. - 1508.). U: Senjski zbornik god. 41, str. 211-244; O otkriću glagoljskoga Senjskog misala i njegovih rijetkih primjeraka. U : Hrvatski dijalektološki zbornik 20 (2016.), str. 171-177. Obavila je završne radove i uredila izdanje (faksimila i latiničke transliteracije teksta) glagoljskoga Berčićeva zbornika br. 5 iz 15. stoljeća, koje za života nije dospjela dovršiti Svetlana O. Vialova (preminula koncem srpnja 2015.) Zbornik je izdašno vrelo hrvatskih srednjovjekovnih književnih tekstova, među kojima su neki jedinstveni (npr. Legenda o sv. Mavru). Izdanje izlazi u Zadru kao 20. vol. niza Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae u nakladi Stalne izložbe crkvene umjetnosti i Sveučilišta u Zadru.
Na međunarodnom znanstvenom skupu u Zagrebu: Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija govorila je o početcima rada na Rječniku crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije.
Na  znanstvenom skupu posvećenom Josipu Turčinoviću povodom 25. obljetnice smrti govorila je o njegovoj suradnji sa Staroslavenskim institutom, napose o doprinosu u pripremi Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Predstavljala je izdanja s područja glagoljaštva i surađivala s Hrvatskom radio-televizijom.
Nastavlja istraživanja hrvatskih glagoljskih tekstova, napose Korizmenjaka tiskanoga u Senju 1508. g.

 

 


novelirano: 30. ožujka 2017.
novelirano: 8. prosinca 2015.
novelirano: 10. prosinca ; 17. rujna 2014.
novelirano: 18. lipnja; 17. svibnja 2012.
urednica: D. Torbica