Bibliografija

 

Autorska znanstvena knjiga:

 • Književni prsten. Gradišćanskohrvatske i druge kroatističke teme. Biblioteka „Manualia Universitatis“, sv. XV, ur. Radoslav Katičić, Erasmus naklada, Zagreb, 2012., br. str. 230

Priređene knjige:

 • Theatralia I. Sabrana djela Milana Begovića, sv. XVIII, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Naklada Ljevak, Zagrebu, 2003., br. str.: 578 /suautorstvo N. Vinski/

 • Theatralia II. Sabrana djela Milana Begovića, sv. XIX, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Naklada Ljevak, Zagreb, 2003., br. str.: 326  
 • Eseji, kritike, polemike, miscelanea, intervjui, Sabrana djela Milana Begovića, sv. XX/1, knj. I., Eseji, kritike, polemike, miscelanea, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Naklada Ljevak, Zagreb, 2005., br. str.: 512 /suautorstvo T. Maštrović/
 • Eseji, kritike, polemike, miscelanea, intervjui, Sabrana djela Milana Begovića, sv. XX/2, knj. II.,  Intervjui, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Naklada Ljevak, Zagreb, 2006., br. str.: 550 /suautorstvo T. Maštrović/


Uredništva:

 • Zbornik o Stanku Vrazu, hrvatskom pjesniku i književnom kritičaru, zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Samoboru 5. studenoga 2010. povodom 200. godišnjice rođenja Stanka Vraza (1810.-2010.), gl. urednica A. Sapunar Knežević,  Gradska knjižnica u Samoboru, Samobor, 2011.


Znanstveni radovi:

 • Biblische Apokrypha bei den burgenländischen Kroaten im achzehnten Jahrhundert, Wiener Slavistisches Jahrbuch, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Band 44, Wien 1998, S. 199-208.
 • Preblažene Divice Marie sanja. (Apokrifni tekstovi gradišćanskih Hrvata), Forum, god. XXXVIII. knj. LXX. br. 9-10, Zagreb, 1998., str. 1239-1250.
 • Apokrifni tekstovi gradišćanskih Hrvata u XVIII. stoljeću, Mostariensia (časopis za humanističke znanosti), Sveučilište u Mostaru, god. V., br. 9., Mostar, 1998., str. 71.-79.
 • Das Apokryph “Unser lieben Frauen Traum” bei den burgenländischen Kroaten, Studia Slavica Akademiae Scientiarum Hungaricae, god. 45, br. 1.-4., Akadémiai Kiadó, Budimpešta, 2000., str. 39-48.  
 • Milčetićev putopis o Hrvatima Moravske, Donje Austrije i zapadne Ugarske, u: Zbornik o Ivanu Milčetiću, zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog u Varaždinu i Malinskoj (o. Krk) od 19. do 20 travnja 2001. i u Varaždinu 16. studenoga 2001., Hrvatski književni povjesničari, sv. 7., gl. urednik T. Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al., Zagreb, 2002., str. 135.-148.
 • Stilska obilježja Babićeva “Cvita razlika mirisa duhovnoga” (1726.), u: Zbornik o Tomi Babiću, zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Fra Toma Babić i njegovo vrijeme" održanog u Skradinu i Visovcu 26. i 27. listopada 2001., Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Šibenik-Zagreb, 2002., str. 115.-121.
 • Eberhard Maria Kragel: Csetvero-versztni duhovni persztan (1763.), u zborniku: Croato-Hungarica. Uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza, Katedra za hungarologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Matica hrvatska, Zagreb, 2002., str. 291.- 303.
 •  “Cvit razlika mirisa duhovnoga” Tome Babića, Mostariensia, Sveučilište u Mostaru, br. 16, Mostar, 2002., str. 177.-182.
 • Prohaskina studija o problemu slavenske kulture, u: Zbornik o Dragutinu Prohaski, književnom povjesničaru i književnom kritičaru, zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog u Osijeku 16. i 17. svibnja 2002., Hrvatski književni povjesničari, sv. 8., gl. urednik T. Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al., Zagreb, 2003., str. 139.-146.
 • Muka Kristova u apokrifnim molitvama gradišćanskih Hrvata u XVIII. stoljeću, u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanog u Vrbniku i Krku od 25. do 28. travnja 2002. s temom: Križni putevi, Kalvarije i Velikotjedne procesije kod Hrvata, Zagreb, 2003., str. 175.-184.
 • Narativno-deskriptivna struktura Nazorove putopisne proze, u: Nazorovi dani, zbornik radova sa znanstvenih skupova održanih u Postirama od 1996. do 2002., uredili Josip Bratulić i Tonko Maroević, Postira (o. Brač), 2003., str. 91.- 98.
 • Die Auswirkungen des Jahres 1848 auf die Sprache der kroatischen Presse in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Beispiel der Verwendung von Wörtern für “Föderation“ und “Konföderation“, u zborniku: “Herrschaft“ und “Staat“. Untersuchungen zum Zivilisationswortschatz im südosteuropäischen Raum 1840-1870. Eine erste Bilanz, Herausgegeben von Radoslav Katičić, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Schriften der Balkan-Kommission, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2004, S. 67-75
 • Csetvero-versztni duhovni persztan (1763) im Kontext des mtteleuropäischen Barocks im 18. Jahrhundert, Anzeiger für Slavische Philologie, Band XXXII, Hrsg. von W. Eismann und K. Trost, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz (Institut za slavistiku Sveučilišta Karl Franzens u Grazu), Graz 2004., S. 131.- 150.
 • Zur Herausbildung der kroatischen Zeitungssprache im austroslawischen Kontext der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, u zborniku: Beiträge zu Sprache und Sprachen 5. Vorträge der 11. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GESUS), Lívia Adamcová (Hrsg.), Lincom Europa, München 2004, S. 307-312
 • Die barocke Prosa des burgenlandkroatischen Autors E. M. Kragel, Wiener Slavistisches Jahrbuch, Band 49, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Slawistik der Universität Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2004, S. 157-170
 • Barokne propovijedi Eberharda M. Kragela (s osvrtom na lik Blažene Djevice Marije), u: Marija u propovijedima hrvatskih katoličkih obnovitelja, zbornik radova s nacionalnoga znanstvenog skupa održanog u Splitu od 31. svibnja do 1. lipnja 2002., uredio Vlado Košić, Kršćanska sadašnjost i Hrvatski mariološki institut, Zagreb, 2004., str. 117.-126.
 • Milčetićev doprinos znanstvenom proučavanju povijesti i kulture gradišćanskih Hrvata, Mostariensia, br. 19, Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2004., str. 107.-118.
 • Milan Begović kao kazališni kritičar i teatrolog, Croatica et Slavica Iadertina, Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Zadar, 2006., str. 287.-296.
 • Šime Ljubić o hrvatskim piscima zapadne Ugarske i Doljnje Austrije, u: Zbornik o Šimi Ljubiću, zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o Šimi Ljubiću održanom u Zadru i Starom Gradu na Hvaru, od 3. do 6. listopada 2007., Hrvatski književni povjesničari, sv. 11., gl. urednik T. Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al., Zagreb, 2009., str. 309.-322.
 • Ljubićeva povijest književnosti i Hrvati na gradišćanskohrvatskome govornom području, Hum, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, br. 5., Mostar, 2009., str. 162.-180.
 • Kazališnokritički i teatrološki rad Milana Begovića, Hum, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, br. 6., Mostar, 2010., str. 28.-46.
 • Stanko Vraz kao folklorist. Vrazov prinos poznavanju hrvatske i slovenske usmene književnosti, Croatica et Slavica Iadertina, god. VII./I., Sveučilište u Zadru, Zadar, 2011., str. 193.-218. /suautorstvo M. Togonal/
 • Prinos Ivana Kukuljevića Sakcinskog proučavanju usmenoknjiževne i etnografske građe moravskih, zapadnougarskih i doljnjoaustrijskih Hrvata, Zbornik o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom, zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom održanom u Varaždinu i Varaždinskim Toplicama od 15. do 17. travnja 2010., Hrvatski književni povjesničari, sv. 12., gl. urednik T. Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al., Zagreb, 2011., str. 193.-214.
 • Uloga Stanka Vraza i Ivana Kukuljevića Sakcinskog u istraživanju usmenoknjiževnog stvaralaštva zapadnougarskih i doljnjoaustrijskih Hrvata, u: Zbornik o Stanku Vrazu, hrvatskom pjesniku i književnom kritičaru, zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Samoboru 5. studenoga 2010. povodom 200. godišnjice rođenja Stanka Vraza (1810. – 2010.), gl. urednica A. Sapunar Knežević, Gradska knjižnica u Samoboru, Samobor, 2011., str. 73.-93.
 • Djelovanje i značenje Stanka Vraza u kontekstu hrvatske preporodne folkloristike, u:  Zbornik o Stanku Vrazu, hrvatskom pjesniku i književnom kritičaru, zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Samoboru 5. studenoga 2010. povodom 200. godišnjice rođenja Stanka Vraza (1810. – 2010.), gl. urednica A. Sapunar Knežević, Gradska knjižnica u Samoboru, Samobor, 2011., str. 56.-72.
 • Jezična obilježja novinarsko-publicističkog stila u hrvatskim tiskanim informativnim medijima, u: Zbornik radova s Prvog bosanskohercegovačkog slavističkog kongresa održanog od 26. do 28. svibnja 2011. u Sarajevu, knjiga 1/ Lingvistika, gl. urednik Senahid Halilović, Slavistički komitet, Sarajevo, 2012., str. 637.-644. /suautorstvo M. Togonal/  
 • Kuhačev putopis o zapadnougarskim Hrvatima u kontekstu dotadašnjih filoloških i etnografskih istraživanja, Arti musices – Hrvatski muzikološki zbornik, god. 43., br. 2., Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb, 2012., str. 223.-235. /suautorstvo M. Togonal/
 • Hrvatski jezik i mediji. Trebaju li mediji biti čuvari hrvatskoga standardnog jezika? Peti hrvatski slavistički kongres, zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010., knj. 1., ur. Marija Turk / Ines Srdoč-Konestra, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2012., str. 493.-500. /suautorstvo M. Togonal/
 • Hrvatski jezik i mediji, Kolo, god. XXII, br. 5.-6. (tema broja: Položaj hrvatskoga jezika – jučer, danas, sutra), Matica hrvatska, Zagreb, 2012., str. 182.-188. /suautorstvo M. Togonal/
 • Hrvatski jezični standard u jeziku javne komunikacije / Uloga medija u oblikovanju hrvatske jezične svijesti i kulture, Medianali (znanstveni časopis za medije, novinarstvo, masovno komuniciranje, odnose s javnošću i kulturu društva), god. VI., br. 12., Sveučilište u Dubrovniku, 2012., str. 17.-34. /suautorstvo M. Togonal/
 • Franjo Ksaver Kuhač as a Travel Writer /Medju ugarskimi Hrvati - putopisna crta [Among Hungarian Croats - A Travelogue] 1878/, u zborniku: Franjo Ksaver Kuhač /1834-1911/. Glazbena historiografija i identitet / Musical Historiography and Identity, ur. V. Katalinić i S. Tuksar, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb, 2013., str. 67-75. /suautorstvo M. Togonal/
 • Frangešova „Geschichte der kroatischen Literatur (1995.)“, Zbornik o Ivi Frangešu, zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o Ivi Frangešu održanom u  Zagrebu i Trstu, od 19. do 21. travnja 2012., Hrvatski književni povjesničari, sv. 13., gl. urednik T. Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al., Zagreb, 2013., str. 409.-414.
 • Književnost zapadnougarskih i donjoaustrijskih Hrvata u Ljubićevom "Ogledalu književne poviesti" (1869.), Virtualni časopis ZIGH-a, Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov u Trajštofu/Trausdorf, Austrija - http://www.zigh.at; 2013.
 • Književnokritički prilozi iz poljske književnosti i kulture u dalmatinskoj periodici u XIX. i početkom XX. stoljeća, u zborniku: Spotkania miedzykulturowe, Tom I (Literaturoznawstwo, Kultura), zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa «Međukulturni susreti / Spotkania miedzykulturowe» održanog od  25. do 26. listopada 2011. u organizaciji Instituta za slavensku filologiju Sveučilišta u Šleskoj u Sosnowiecu (Katowice),  ur. K. Jarzabek, A. Ruttar, S. Sojdy, Katowice, 2014., str. 137.-146.
 • Akademik Nikola Benčić kao povjesničar književnosti gradišćanskih Hrvata, u: Akademik Nikola Benčić – 75 ljet života i 50 ljet znanstvenoga djelovanja, zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Akademik Nikola Benčić – 75 ljet života i 50 ljet znanstvenoga djelovanja, održanog 22. i 23. studenoga 2013. u Hrvatskome centru u Beču (pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti), Hrvatski centar, Beč, 2015.
 • Djelo baroknog pisca Hilariona Gašparotija u hrvatskoj književnoj historiografiji XIX. i XX. stoljeća, u: Hilarion Gašparoti (1714.-1762.) i njegovo doba, zbornik radova sa znanstvenoga skupa Hilarion Gašparoti (1714.-1762.) i njegovo doba, održanog u Samoboru 25. listopada 2012., Gradska knjižnica Samobor, Samobor, 2015.

 

 


postavljeno 27. travnja 2015.
urednica: D. Torbica