HAZU Glasnik br. 2 - page 62

60
| GLASNIK HAZU
and the Developmental Agency North – DAN,
a round table on Croatian food dependence was
held in Varaždin. It was warned there that Croatia
was between 45 and 48 percent dependent on food
imports, while in other European countries, the
equivalent figure was only eight per cent. Annually,
approximately 4.3 billion euro are spent on food
in Croatia; the share of imported food is around
2 billion euro. Should domestic replace only ten
percent of imported food, this would be equivalent
to an annual investment of 200 million euro and
would result in the creation of new jobs. Further-
more, it was stated that Croatia should rely on its
own capacities and people rather than on major in-
vestments from abroad, and that it ought to increase
its production. Additional criticisms were made of
the uneven system for awarding subsidies. A further
message from the round table was that Croatian
production capacities were four times bigger than
the actual production, which means that realisti-
cally, the needs of three times more inhabitants
could be fulfilled.
STOTA OBLJETNICA SMRTI
IVANA ZAJCA
Obilježavanje stote obljetnice smrti Ivana Zajca
(Rijeka, 3. kolovoza 1832. – Zagreb, 16. prosinca
1914.), najznačajnijeg hrvatskog skladatelja druge
polovice XIX. stoljeća, utemeljitelja zagrebačke
Opere kao institucije, njezina ansambla, skladate-
lja nacionalnih opera i drugih skladbi te ravnatelja
i nastavnika u školi Hrvatskoga glazbenog zavoda,
organizirali su Hrvatsko muzikološko društvo i
Akademijin Odsjek za povijest hrvatske glazbe me-
đunarodnim znanstvenim skupom
Glazbene migra-
cije i kulturni transferi u srednjoj Europi u “ dugom”
XIX. stoljeću
održanim u Zagrebu 16. – 18. listopa-
da 2014. Istovremeno je održan i koncert Zajčevih
skladbi u Preporodnoj dvorani Narodnog doma.
Zajc je pravi glazbenik-migrant: rođen je u Rijeci
od oca Čeha, studirao je u Milanu, radio u Beču,
a u Zagrebu je spojio svoja ranija iskustva s nacio-
nalnim težnjama u idejnom i glazbenom pogledu.
Sudionici simpozija, njih 28 iz Hrvatske, Slove-
nije, Austrije, Mađarske, Češke, Slovačke, Poljske,
Bugarske, Irske, Izraela, Koreje i SAD-a, referirali
su o dosad nedovoljno poznatim Zajčevim sklad-
bama, o fenomenu diseminacije njegova djela, oso-
bito u slavenskom svijetu, ali i o srodnim pojavama
vezanima uz migracije i kulturni transfer u glazbi
općenito. Ukazali su na neka idejna strujanja ka-
rakteristična za glazbenu kulturu šireg razdoblja, u
odnosu na koja se i Zajčevo djelovanje može sma-
trati važnim i posebnim, ne samo u nacionalnim
okvirima nego i šire. Sudionici su imali prilike po-
sjetiti Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu i čuti
Zajčevu najpoznatiju operu
Nikola Šubić Zrinjski
te
njegova vokalna i instrumentalna djela, što je rezul-
tiralo njihovim zadovoljstvom i stvorilo potpuniju
sliku njegova djelovanja. Dodatno je oduševljenje
izazvala prisutnost Zajčeve praunuke Vere Wantur
pl. Dolovćak, koja je za tu prigodu doputovala iz
Njemačke, te prisutnima ispričala nekoliko crtica
iz života svojega znamenitog pretka. (V. K.)
THE 100
TH
ANNIVERSARY OF
THE DEATH OF IVAN ZAJC
The Croatian Musicological Society and the
Academy Division for the History of Croatian
Music marked the 100
th
anniversary of the death
of Ivan Zajc (Rijeka, 3
rd
August 1832 – Zagreb, 16
December 1914) – the most prominent Croatian
composer in the second half of the 19
th
century,
founder of the institution of opera in Zagreb and
its ensemble, author of Croatian national operas
and other compositions, teacher and director of the
Croatian Music Institute – by organizing an inter-
national scientific symposium entitled
Music Migra-
tions and Cultural Transfers in Central Europe in the
”Long” 19
th
Century
, which was held 16–18 October
2014 in Zagreb. The symposium programme in-
cluded a concert of compositions by Zajc, which
was put on in the National Revival Hall in Zagreb.
Ivan Zajc was a true musician-migrant: he was born
in Rijeka from a Czech father, he studied in Milan
and worked in Vienna; in Zagreb, he integrated his
previous experiences involving the ideological and
musical aspects of his national strivings.
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...84
Powered by FlippingBook