HAZU Glasnik br. 2 - page 55

GLASNIK HAZU |
53
IZJAVA PREDSJEDNIŠTVA HAZU
Izjava Predsjedništva
HAZU o hrvatstvu
Bunjevaca
redsjedništvo Hrvatske akademije znanosti
i umjetnosti, jedne od temeljnih institucija
hrvatskog naroda i svih građana Republike Hr-
vatske, čija je uloga i čuvanje identiteta naroda,
na sjednici održanoj 12. rujna 2014. donijelo je
izjavu, u kojoj je poručilo da Bunjevci pripadaju
hrvatskom nacionalnom korpusu:
“Hrvatska etnička skupina Bunjevaca dijeli
se u tri ogranka: dalmatinsko-hercegovački, pri-
morsko-lički i podunavski. Ne zadirući u pravo
pojedinaca da se izjašnjavaju o svojoj nacional-
noj pripadnosti, po podrijetlu, povijesti, tradi-
cijskoj kulturi, običajima i jeziku – zapadnono-
voštokavskom i ikavskom – Bunjevci pripadaju
hrvatskom nacionalnom korpusu.”
he Presidency of the Croatian Academy of
Sciences and Arts, in a session held on 12
September 2014, made the following statement
explaining that the Bunjevci Croats form an inte-
gral part of the Croatian national corpus.
The Presidency of the Croatian Academy of Sci-
ences and Arts, one of the fundamental institutions
of the Croatian nation and of all the citizens of the
Republic of Croatia, among the roles of which be-
longs the preservation of national identity, made
the following statement in a session held on 12
September 2014:
The Bunjevci, a Croatian ethnic group, are made
up of three branches: the Dalmatian-Herzegov-
inian branch; the Primorje-Lika branch; and the
Danube Region branch. Not encroaching on the
right of any individual to express their national af-
filiation based on their origin, history, traditional
culture, customs and language – the western new-
Štokavian and Ikavian – the Bunjevci Croats form
an integral part of the Croatian national corpus
.
Statement by the Presidency
of the Croatian Academy
of Sciences and Arts
regarding the Bunjevci
Croats
P
T
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...84
Powered by FlippingBook