HAZU Glasnik br. 2 - page 53

GLASNIK HAZU |
51
Europska znanstvena
zaklada − ESF
MEĐUAKADEMIJSKA SURADNJA
uropska znanstvena zaklada (
European
Science Foundation
– ESF) znanstvena je
organizacija koja okuplja oko 80 organizacija
(akademija znanosti i umjetnosti, nacionalnih
zaklada i istraživačkih instituta) iz 30 europskih
zemalja. Osnovana je 1974. radi promicanja i
podupiranja visokokvalitetne znanosti na eu-
ropskoj razini. Djelovala je preko ureda u Stra-
sbourgu, Bruxellesu i Ostendeu te je pokrivala
sva područja istraživanja: fizičke i istraživačke
znanosti, znanosti o životu, zemlji i okolišu,
medicinske znanosti te humanističke i druš-
tvene znanosti. Hrvatska akademija znanosti
i umjetnosti, uz svesrdno zalaganje pokojnog
akademika Borisa Kamenara, postaje članicom
ESF-a 1. siječnja 2003., a pet godina kasnije,
1. siječnja 2008., članicom postaje i Hrvatska
zaklada za znanost. To članstvo omogućilo je
hrvatskim znanstvenicima sudjelovanje u pro-
jektima Europske znanstvene zaklade u okviru
njezinih instrumenata: Istraživačkih radionica
(ESF Exploratory Workshops),
Istraživačkih pro-
grama umrežavanja
(ESF Research Networking
he European Science Foundation – ESF is a
scientific organisation encompassing approxi-
mately 80 organisations (academies of sciences
and arts, national foundations, and research in-
stitutes) from 30 European countries. It was es-
tablished in 1974 with the aim of promoting and
supporting high-quality science at European level.
It operated via its offices in Strasbourg, Brussels
and Ostend, covering all research fields: physical
and research sciences; life, earth and environ-
mental sciences; medical sciences; humanistic
and social sciences. The Croatian Academy of
Sciences and Arts, thanks to the efforts of the
deceased full Academy member Boris Kamenar,
became member of the ESF on 1
st
January 2003,
while five years later, on 1
st
January 2008, the Croa-
tian Science Foundation joined the ESF as well.
This membership facilitated the participation of
Croatian scientists in projects led by the follow-
ing units of the European Science Foundation: ESF
The European Science Foundation −ESF
T
E
Programmes),
Programa Europskoga kolabora-
tivnog istraživanja
(ESF EUROCORES),
Istraživač-
kih konferencija
(ESF Research Conferences)
te
European young investigator awards, Forward
Looks
i Foruma organizacija članica
(Member
Organisation Fora).
Brojni članovi Hrvatske akademije aktivno
su sudjelovali u odborima Europske znanstvene
zaklade. Akademik Zvonko Kusić, predsjednik
Hrvatske akademije, posljednji je predstavnik
Hrvatske u Upravnom vijeću Europske znanstve-
ne zaklade, a zapaženu ulogu tijekom posljed-
njih 10 godina imala je akademkinja Milena Žic
Fuchs, koja je obnašala funkciju predsjedateljice
Stalnog odbora za humanističke znanosti
(Stan-
ding Committee for the Humanities)
u razdoblju
od 2009. do 2013. te nakon toga, od 2013. do
2015., predsjednice Odbora za prosudbu huma-
nističkih znanosti
(Science Review Group for the
Humanities of the European Science Foundation).
Europska znanstvena zaklada u 2015. go-
dini, nakon 41 godine djelovanja, prestaje po-
stojati
.
Exploratory Workshops; ESF Research Network-
ing Programmes; ESF EUROCORES; ESF Research
Conferences; European Young Investigator Awards;
Forward Looks; and Member Organisation Fora.
Many members of the Croatian Academy were
actively involved in the work of the councils of
the European Science Foundation. Zvonko Kusić,
President of the Croatian Academy, was the last
delegate of Croatia in the Governing Council of
the European Science Foundation, while during
the last decade, a prominent role in the ESF was
played by Milena Žic Fuchs, Full Member of the
Croatian Academy, who – in the period 2009–2013
– held the post of chair of the Standing Committee
for the Humanities, and was later – in the period
2013–2015 – active as chair of the Science Review
Group for the Humanities of the European Science
Foundation.
The European Science Foundation ceased to
exist in 2015, after 41 years of operation.
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...84
Powered by FlippingBook