HAZU Glasnik br. 2 - page 49

GLASNIK HAZU |
47
IZLOG IZDANJA HAZU
oslije duge stanke nastavljen je rad na
Rječniku hrvatskoga književnoga jezika od
Preporoda do I. G. Kovačića
, koji je koncem če-
trdesetih i u pedesetima, s poticajem Miroslava
Krleže, ondašnjega potpredsjednika Akademije,
osmislio i započeo veliki hrvatski književnik i
prevoditelj Julije Benešić. No i poslije Beneši-
ćeve smrti (1957.) trebala su proći gotovo tri
desetljeća da se njegovo djelo objelodani.
Benešićev je rječnik spomenik jezika razdo-
blja kako je opisano u njegovu naslovu, što je
nešto više od jednoga stoljeća. Taj je rječnik “in-
formativan”, u njemu se “daju poučni primjeri
kako se do danas pisalo”, i on “ne može biti nor-
mativan kao naputak, kako valja pravilno pisa-
ti” (Benešić, 1955.). Posebna su vrsta rječnikâ
oni s navodima iz književnih i drugih djela, kao
primjerima uporabe objašnjenih riječi. Od rječ-
nikâ općega jezika, takvih navodskih od druge
polovice XIX. stoljeća naovamo imamo tri.
Rječnik naše Akademije,
Rječnik hrvatskoga
ili srpskoga jezika
, objavljivan od 1882. do 1976.
u 97 svezaka u 23 dijela (rad na njemu počeo
je već prije, 1866.), povijesni je hrvatski rječnik
s navodima iz raznih tekstova od početaka pi-
smenosti do u XIX. stoljeće. Djelomice i zbog
toga, hrvatski pisci XIX. stoljeća, osim nekoli-
cine, u tom rječniku zapravo i nisu zastupljeni.
Kako na početku izrade rječnika među izvo-
rima nema kajkavskih tekstova (osim rječnikâ),
od 1984. se objavljuje
Rječnik hrvatskoga kaj-
kavskoga književnog jezika
, s navodima iz široka
raspona tekstova od XVI. do sredine XIX. stolje-
ća i kajkavske književnosti XX. stoljeća.
Rječnik hrvatskoga
književnoga jezika
Julija Benešića
Alemko Gluhak
P
Navodi u
Rječniku hrvatskoga jezika
Ivana
Broza i Franje Ivekovića, iz 1901., nisu primjere-
ni ni vremenu ni stanju hrvatske kulture – nema
odgovarajućih primjera iz hrvatske književno-
sti, i u tom je smislu taj rječnik siromašan. Pri
njegovoj izradbi polazilo se od
narodnoga jezika
i stava da književni jezik mora biti jednak oda-
branu dijalektu.
Rječnik hrvatskosrpskoga književnoga jezika
Matice hrvatske i Matice srpske, zbog poznatih
omalovažavajućih odnosa prema hrvatskim ri-
ječima i zbog nametanja srpskoga težišta, za
hrvatsko je izdanje objavljen u samo dva sveska
(A – K,
Adok
), 1967. je dovršeno srpsko izdanje
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...84
Powered by FlippingBook