Personal pages menu

Books & booklets

 1. Politička ekonomija (udžbenik za srednje škole) - koautor - autor teksta Kružno kretanje i obrt kapitala, Izd. "Školska knjiga", Zagreb 1951. i 1952. (U natpisu je pogrešno tiskano Karlo umjesto Vlado Stipetić)
 2. Agrama reforma i kolonizacija u FNRJ godine 1945-1948., Zagreb, 1954. "RAD" JAZU (sv. 300). Tiskan posebni otisak.
 3. Proizvodna politika i usmeravanje razvoja poljoprivrede užih područja (s Ljubomirom Veljkovićem), "Poučna biblioteka", Beograd 1958, Zadružna knjiga,
 4. Kretanje i tendencije u razvitku poljoprivredne proizvodnje Hrvatske, (doktorska disertacija obranjena 1956. godine). Građa za gospodarsku povijest Hrvatske Zagreb, 1959, JAZU, sv, 7.
 5. Stočarstvo (informativni prikaz). Publicističko-izdavački zavod "Jugoslavija", Beograd 1959.
 6. Krupno i simo poljoprivredno gazdinstvo, "Agrarne-ekonomska biblioteka", Zadružna knjiga, Beograd 1960.
 7. Uzroci i karakteristike privrednih kretanja u 1961. i 1962. godini (u suradnji s grupom autora). Izd. Saveznog zavoda za privredno planiranje, Beograd 1962.
 8. Ekonomika jugoslavenske poljoprivrede I i II dio (koautor L Karnenečki). Skripta Visoke privredne škole Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1962.
 9. O nekim problemima privrednog sistema (materijal za diskusiju). (u suradnji s grupom autora). izd. Zagreb 1962, str 209 (šapirografirano) II izd. "Ekonomski pregled", Zagreb 3-5/1963.
 10. Razvoj poljoprivredne proizvodnje do 1970. godine (prilog diskusiji za izradu sedmogodišnjeg plana 1964-1970.) - koautor - Studije, analize i prikazi Jugoslavenske poljoprivredne banke, sv. 8, Beograd 1963.
 11. Ekonomika SFRJ, I dio (koautor i kourednik), Zagreb 1964, str. 366, (Pisac teksta na str. 218-292), Skripta Ekonomskog fakulteta Zagreb
 12. Ekonomika Jugoslavije, 1 dio (koautor i kourednik) "Informator" - "Ekonomska bibiloteka", I kolo, knj. 4, Zagreb 1964, str 251. Pisac teksta na str. 133-180.
 13. Jugoslavensko tržište poljoprivrednih proizvoda (tražnja, ponuda, spoljna trgovina i cijene). Izd. "Zadružna knjiga", Beograd, 1964.
 14. Ekonomika Jugoslavije, II dio (koautor i kourednik). "Informator", "Ekonomska biblioteka", [kolo, knj. 5, Zagreb 1964, str. 328. Autor teksta na str. 5-65.
 15. Ekonomski uslovi privređivanja poljoprivrede (koautor) Savezni zavod za privredno planiranje, "Studije", sv. 15, Beograd 1964, str. 154
 16. Ekonomika Jugoslavije, I dio (koautor i kourednikj) - Il dopunjeno izdanje "Informator", "Ekonomska biblioteka", III kolo, Zagreb 1967, str 379. Autor teksta na str. 97-150,195-251 i 320-330.
 17. Ekonomika Jugoslavije, I! dio (koautor i kourednik). "Informator", "Ekonomska biblioteka", ll! kolo, 8-9, Zagreb 1968, str. 406. Autor teksta "Ekonomika poljoprivrede i ribarstva" str. 1-85, (tiskan i posebni otisak).
 18. "Poljoprivreda i privredni razvoj". Izd. "Informator", "Ekonomska biblioteka", kolo V, knj. 1-2, Zagreb 1969, str. XVI + 395. (2. izdanje, prošireno i dopunjeno, Zagreb 1985., str. XVI + 358.
 19. Godišnjak za organe upravljanja 1969. (koautor) "Informator", Zagreb 1969.
 20. lnformatorov poslovni vodič (koautor) "Informator", Zagreb, 1969, str. 368
 21. Ekonomika Jugoslavije, Opći dio (koautor i kourednik))-IlI dopunjeno izdanje. Izd. "Informator", "Ekonomska biblioteka", V kolo, 3-4, Zagreb 1970, str. 472. Autor teksta na str. 162-320. Tiskani posebni otisci: "Ljudski i materijalni uvjeti proizvodnje u jugoslavenskoj privredi" i "Analiza razvoja i strukturnih promjena".
 22. Rezultrati istraživanja o broju stoke i raspoloživim količinama mesa u 1970. godini (projektom rukovodio i studiju napisao V. Stipetić). Izd. Zavod za istraživanje tržišta (ZIT) Beograd, 1970.
 23. Značaj prehrane u privredi Hrvatske i strukturna projekcija potrebne hrane za razdoblje 1971-1975 (koautor). Izd. Prehrambeno-tehnološki institut, Zagreb, 1970, sv. l, str. 161
 24. Politika dugoročnog razvoja poljoprivrede (koautor). Izd. Zavod za ekonomiku poljoprivrede, Univerzitet Novi Sad, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad 1970, str. 189
 25. Rezultati istraživanja o broju stoke i raspoloživim količinama mesa u 1971. godini (koautor s Lj. Jovanovićem). Zavod za istraživanje tržišta (ZIT) Beograd, 1971.
 26. Ekonomika Jugoslavije, Posebni dio (koautor i kourednik) - Ill dopunjeno izdanje, "Informator", "Ekonomska biblioteka" kolo VI, 9-10, Zagreb 1971, str. XII + 540. Autor teksta na str 1-120. Posebni otisak pod naslovom: "Ekonomika poljoprivrede"
 27. Bajqesia dhe zhvillimi ekonomik. Izd. Universitet Enti i Teksteve dhe i mjeteve mesimore i krahines Socialiste autonome te Kosoves, Priština, 1971, str. VIII + 455
 28. Ekonomika .lugoslavije, Opći dio (koautor i kourednik) - IV izmjenjeno i dopunjeno izdanje, "Informator", "Ekonomska biblioteka" kolo IX, knj. 1-3, Zagreb 1973, str. XVI + 508. Autor teksta na str. 183-274 i 277- 369, koji je i posebno otisnut pod naslovima "Analiza razvoja strukturnih promjena u ekonomici Jugoslavije" i "Ljudski i materijalni uvjeti proizvodnje u jugoslavenskoj privredi", Zagreb 1973.
 29. Međurepublički promet poljoprivrednih proizvoda u Jugoslaviji, (koautor s V. Milojković i B. Obradović). Izd. "Zavod za istraživanje tržišta" (ZIT) i "Privredni pregled", Beograd 1974. Izvod objavljen u "Glasniku poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana", Beograd, 4/1974 (god. XXlII).
 30. Razmatranja o nekim aspektima jugoslavenskog tržišta poljoprivrednih proizvoda i politici cijena za poljoprivredne proizvode (koautor sa M. Trkuljom i T. Ungarom). Izd. Ekonomski institut, Zagreb 1975.
 31. Ekonomika Jugoslavije, Posebni dio (koautor i kourednik) - IV dopunjeno izdanje, "Informator", "Ekonomska biblioteka", kolo X, knj. 4-5, Zagreb 1975, str. 524, Autor teksta na str. 3-120. od kojeg je tiskan poseban otisak: "Ekonomika poljoprivrede i ribarstva".
 32. Ekonomika Jugoslavije, Opći dio (koautor) - V izdanje, "Informator", "Ekonomska biblioteka", XI kolo, knj. 3-5, Zagreb 1976, str. 504+XVI, (autor teksta na str. 176- 363). Tiskani i posebni otisci.
 33. Yugoslavia's Agriculture 1945-1975, Socialist Thought und Practice, Beograd 1975, Knjiga je prevedena na francuski, njemački, ruski, talijanski, kineski (Akademija društvenih nauka u Beijingu) i japanski (japansko Ministarstvo poljoprivrede)
 34. ISTO
 35. ISTO
 36. ISTO
 37. ISTO
 38. ISTO
 39. ISTO
 40. Prijeti li glad? Naše i svjetske rezerve hrane do 1985. Svjetska prehrambena kriza i jugoslavenska agrama politika, Izd. "Globus", Zagreb 1976, str. 288
 41. Poljoprivreda u vanjskoj trgovini Jugoslavije 1953-1975 (u suradnji P. Grahovac), "Informator", Zagreb [977, str. 160
 42. Learning and Living Education for Rural Families in Developing Countries (koautor), Izd. FAO, Rome 1977.
 43. Osnove dugoročne strategije razvoja ekonomskih odnosa u SFRJ i koncepcija daljnjeg razvitka Zagrebačkog velesajma, (koautor s A. Bazalom, B. Kubovićem, V. Lončarom, V. Juričićem i V. Pavetičem), Zagreb 1977., str. 210.
 44. Ekonomsko djelo Mije Mirkovića, "Informator" Zagreb 1979.
 45. Seljaštvo Jugoslavije, Delta press, Beograd [979. Reprint (II. izdanje) 1981.
 46. "Ekonomika Jugoslavije", Opći dio (koautor i kourednik) - VI izdanje, Izd. "Informator", Zagreb 1980, autor teksta na str. 181-283 i 298-373, Tiskani i posebni otisci
 47. Ekonomika Jugoslavije, Posebni dio (koautor i kourednik) - VI izdanje, "Informator", Zagreb 1982, str. 548, Autor teksta na str. I - I 20, od kojeg je tiskan poseban otisak pod naslovom: "Ekonomika primarnih djelatnosti", Zagreb 1982.
 48. Ekonomika Jugoslavije, Opći dio (koautor i kourednik) - VII izmijenjeno i dopunjeno izdanje, izdanje "Informator", Zagreb 1984, autor teksta na stranama: 181-286, 300-382
 49. eEkonomika poljoprivrede, (kourednik i koautor) Gornji Milanovac, 1986 str. 720.
 50. Ekonomika Jugoslavije, Posebni dio, sedmo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Redaktori /  J. Sirotković i V. Stipetić, Informator, Zagreb 1988., str. 542, autor teksta na stranama: 7-102 - Reprintirano kao VIII. izdanje, Zagreb 1990.
 51. Studije iz povijesti naše ekonomske misli, Izd. "Zagreb", Samobor, Zagreb 1989.
 52. Tri stoljeća agrarno ekonomske misli na području Hrvatske (voditelj projekta l koautor). Izdavač Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb, 1990.
 53. Ekonomika narodnog gospodarstva (odabrane teme), koautor s Ante Cicvarić i Petar Grahovac, Zagreb 1991. (pisac teksta na stranicama: 13-116, 129-196)
 54. Reorienting the Cooperative Structure in Selected East European Countries, FAO Rome 1992, p. 48, (koautor s H. Melyczek-orn et al.)
 55. Hrvatski farmer - programi razvoja obiteljskog gospodarstva, Globus, Zagreb 1992., str. XVI. + 442., Kourednik (sa I. Vajićem i I. Novakom) i pisac teksta na str. 3-16 i 33-60.
 56. Dubrovčanin Benedikt Kotruljević, (koautor sa M. Habekom), Hrvatski i svjetski ekonomist XV. stoljeća, izd. "Hrvatski računovođa", Zagreb 1996.
 57. Povijest hrvatske ekonomske misli, 1298-1847, Golden Marketing, Zagreb 2001. str. 698.
 58. Povijesna demografija Hrvatske (koautor s Nenadom Vekarićern), HAZU, Zagreb-Dubrovnik, 2004.
 59. Gospodarstvo Hrvalske 1919. - 1940. (Prilog makroekonomskom sagledavanju stupnja i dinamike razvitka Hrvatske). Posebni otisak iz Rad HAZU, knj. 495, Zagreb 2006.

 

Encyclopedias, lexicons and similar publications

 1. Zadružni Leksikon FNRJ.. (The Yugoslav Co-operative Encyclopedia), knjiga I i ll, Zagreb 1956. Veće natuknice: Agrarna politika, Ekonomika agrara, Mješovito seljačko gospodarstvo, Monokultura i druge
 2. Poljoprivredna enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, Veće natuknice: Agrarne krize, Homestead, Cijene poljoprivrednih proizvoda. Tom l, 1968.
 3. Mala politička enciklopedija - natuknice s područja ekonomike poljoprivrede (agrarno pitanje, agrama reforma, kolonizacija i mnoge druge), "Savremena administracija", Beograd, 1966.
 4. Ekonomski leksikon, "Savremene administracije", Beograd 1975. Pisac pedesetak natuknica.
 5. Ekonomska enciklopedija, Savremena administracija, Beograd 1984, Pisac šezdesetak natuknica.
 6. Enciklopedija Jugoslavije, II, izdanje, Zagreb 1979-1990., Izdavač: Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb. Napisao: Adamović, Ivan Kapistranin; Biblioteke (u novoj Jugoslaviji); Čalić, Dušan; Časopisi; Čehoslovačke-jugoslavenski odnosi (1919-1980): Česi; Ćosić, Bogdan; Deželjin, Josip; Dragičević, Adolf; "Ekonomist"; Herkov Zlatko; Horvat Branko; Glad sv. IV. (str. 376-378); broj Hrvata i njihov demografski razvitak sv. V. (str. 50-53); Hrvatska: Stanovništvo; Gustoća naseljenosti (str. 198-206), Prirodni i društveni uvjeti razvoja ekonomike, Privredni razvoj 1800-1918, Privredni razvoj 1918-1941 (str. 237-244), Poljoprivreda (str. 249-251), Građevinarstvo. Stambena djelatnost, SRH u socijalističkoj Jugoslaviji, Eliminacija nepismenosti, Mirovinsko osiguranje, Razvoj naselja i gradova; Ivšić, Milan; Hus, Juraj; Jelen, Ivan; Jelinović, Zvonimir; Jugoslavija - Poljoprivreda, (str. 377-406), Jurković, Pero; Vinski, Ivo; Vojnić, Drago
 7. Ekonomski leksikon, Leksikografski zavod i Masmedia Zagreb 1995. Urednik i pisac 245 natuknica iz područja ekonomike poljoprivrede, gospodarske povijesti i ekonomike uopće.

 

 

 


date: 09/16/11
editor: D. Torbica