Articles

 
 1. Naznake fonologije čakavskih govora otoka Paga, Fluminensia, god. 5., br. 1-2, Rijeka, 1993., ISSN 0353-4642, str. 109.-124.
 2. Fonološki sustav mjesnoga govora Novalje na otoku Pagu, Fluminensia, god. 6., br. 1-2, Rijeka, 1994., ISSN 0353-4642, str. 79.-93.
 3. Koliko je fonološki sustav mjesnoga govora Lisca čakavski?, Fluminensia, god. 7., br. 2, Rijeka, 1995., ISSN 0353-4642, str. 39.-59.
 4. Za dijalekatnu kartu čakavskih ikavsko-ekavskih govora u Istri, Riječ, br.1/2, Rijeka, 1995., ISSN 1330-917X, str. 71.-83.
 5. Dijalektološki pogled na mjesni govor Lisca, Zbornik Društva za povjesnicu Klana, sv. 2., Klana, 1996., ISBN 953-96373-1-7, str. 55.-67.
 6. Pokušaj utvrđivanja čakavskih značajki u Kurelčevim tekstovima, Zbornik Riječkih filoloških dana, sv. 1., Rijeka, 1996., ISBN 953-6104-02-4, str. 119.-130.
 7. Realizacija finalnoga slogovnoga /l/ u govorima čakavskoga narječja, Hrvati i Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika, priopćenja hrvatskih sekcija III. međunarodnog slavističkog skupa pod naslovom “Teorija i praksa nastave slavenskih jezika”, Bibliotheca Croatica Hungariae, knj. 2., Pečuh, 1996., ISBN 963 04 6436 5, ISSN 1416 0692, str. 275.-291.
 8. Mjesni govor Škalnice u jezičnomu okružju, Zbornik Društva za povjesnicu Klana, sv. 3., Klana, 1997., ISBN 953-96373-2-5, str. 9.-20.
 9. Idiom Breze - dio liburnijskoga podsustava ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja, Zbornik Društva za povjesnicu Klana, sv. 4., Klana, 1998., ISBN 953-96373-3-3, str. 9.-20.
 10. Udio dijalektizama "iz srodnih razrečjah" u Šulekovim rječnicima, Zbornik o Bogoslavu Šuleku, HAZU, Zagreb, 1998., ISBN 953-154-367-4, str. 191.-205.
 11. Neke morfonološke (i morfološke) značajke sjeverozapadnočakavskih rubnih govora, Hrvatski dijalektološki zbornik, knj. 11, HAZU, Zagreb, 1999., ISSN 0439-691X, str. 49.-61.
 12. O lokativu i instrumentalu jednine m. i s. r. zamjeničke deklinacije u čakavskim ekavskim govorima, Riječ, Rijeka, 1999., ISSN 1330-917X, str. 80.-90.
 13. Čakavština riječkoga prigrađa u drugoj polovini 19. st. u odnosu na današnju, Zbornik Riječkih filoloških dana, sv. 3, Rijeka, 2000., ISBN 953-6104-02-4, str. 495.-503.
 14. Jezične značajke mjesnoga govora Lipe, u suautorstvu s Irenom Drpić, Fluminensia, god. 12., br. 1-2, Rijeka,  2000., ISSN 0353-4642, str.17.-35.
 15. O nekim ikavskim čakavskim govorima uz zapadnu granicu ekavskoga čakavskoga dijalekta, Riječ, Rijeka, 2001., god. 7., sv. 2., ISSN 1330-917X, str. 58.-69.
 16. Podsustavi unutar ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja, Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova I., Zagreb, 2001., ISBN 953-175-113-7, str. 651.-658.
 17. O fonološkome sustavu mjesnoga govora Metajne, Čakavska rič, XXX, br. 1-2, Split, 2002., ISSN 0350-7831, str. 111.-136.
 18. Općehrvatska jednadžba /ǫ/ > /V/ < /ḷ/ u govorima ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja, Zbornik Riječkih filoloških dana, sv. 4, Rijeka, 2002., ISBN 953-6839-17-2, str. 555.-569.
 19. Čakavsko u Parčićevoj književnojezičnoj koncepciji, Fluminensia, god. 15, br. 1, Rijeka, 2003., ISSN 0353-4642, str. 25.-42.
 20. Iz sintakse paških čakavskih govora, Hrvatski dijalektološki zbornik, knj. 12., HAZU, Zagreb, 2003., ISSN 0439-691X, str. 151.-167.
 21. Glagolski oblici u govoru Metajne na otoku Pagu, Radovi Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2004., knj. 30., ISSN 1331-6745, str. 203.-241.
 22. O govorima čakavskoga ekavskog dijalekta na području grada Rijeke, Sv. Vid IX, Rijeka, 2004., ISBN 953-6066-11-4, str. 73.-85.
 23. O kontaktu hrvatskih čakavskih i slovenskih južnonotranjskih idioma u graničnome području, u suautorstvu s Irenom Drpić, Zbornik Riječkih filoloških dana, sv. 5., Rijeka, 2004., ISBN 953-6839-17-2, str. 567.-577.
 24. Iz kostrenske frazeologije, Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene, Katedra Čakavskoga sabora Kostrena, Kostrena, 2005., ISBN 953-7073-03-3, str. 139.-152.
 25. Odnos infinitiva i prezenta u govorima sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, Časopis Croatica et Slavica Iadertina, II, 2006., ISSN 1845-6839, str. 57.-72.
 26. O govoru Staroda, Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah, Slavistično društvo Maribor, Maribor, 2006., ISBN 961-6320-35-1, str. 124.-130.
 27. Prilog istraživanju govora Karojbe, u suautorstvu s Ivom Močibob, Fluminensia, 2006., br. 2, ISSN 0353-4642, str. 23.-36.
 28. Riječka cakavica u Strohalovu djelu, Rudolf Strohal i njegovo djelo, Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa povodom 150. obljetnice rođenja Rudolfa Strohala, Karlovac, 2006., ISBN 978-953-6928-21-7, str. 179.-188.
 29. Kostrenska čakavština u pjesmama Katje Šepić Usmiani, Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene, Katedra Čakavskoga sabora Kostrena, Kostrena, 2007., ISBN 978-953-7073-07-7, str. 141.-154.
 30. Čakavsko-štokavski odnosi u govorima jugoistočnoga makrosustava na otoku Pagu, Hrvatski dijalektološki zbornik, 14, Zagreb, 2008., ISSN 1330-0695, ISBN 978-953-154-829-8, str. 119.-134.
 31. Grobnički govori u svjetlu novijih istraživanja, u suautorstvu sa Sanjom Vulić, Čakavska rič XXXVI, 1-2, Split, 2008., ISSN 0350-7831, str. 145.-157.
 32. Fonološke napomene o govoru Brovinja u Istri, u suautorstvu s Ivanom Nežić, Fluminesia, 20, 2008., 2, ISSN 0353-4642, str. 39.-50.
 33. Iz fonologije govora Mrkoplja, u suautorstvu s Mirjanom Crnić, Čakavska rič XXXVI, 1-2, Split, ISSN 0350-7831, 2008., ISSN 0350-7831, str. 119.-131.
 34. Obradba glagola u samostalnim rječnicima čakavskih govora objavljenim u 21. st., Hrvatski dijalektološki zbornik, 14, Zagreb, 2008., ISSN 1330-0695, ISBN 978-953-154-829-8, str. 247.-257.
 35. Prilog istraživanju govora Brgudca, Zbornik Riječki filološki dani, Zbornik radova 7, Rijeka, 2008., ISBN 978-953-6104-64-2, str. 753.-761.
 36. Prilog istraživanju govora Obrova, Obdobja 26, ur. Smole, Vera, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2009., ISBN 978-961-237-332-0, str. 109.-118.
 37. 46.    Hrastini prilozi o otočnim govorima sjevernoga hrvatskoga primorja, Hrvatski dijalektološki zbornik, 15, 2009., ISSN 0439-691X, ISBN 978-953-154-871-7, str. 125.-141.
 38. Kriteriumi za klasifikacija na hrvatskite i makedonskite organski idiomi vo dijalektološkite trudovi / Klasifikacijski kriteriji hrvatskih i makedonskih organskih idioma u dijalektološkim raspravama, Makedonsko-hrvatski književni i kulturni vrski, Zbornik na trudovi 2, ur. Tocinovski, Vasil; Georgievska-Jakovleva, Loreta, Skopje: Institut za makedonska literatura, 2009., ISBN 978-9989-886-79-9, EAN 9789989886799, str. 335.-352.
 39. Govori Lovranšćine u dosadašnjoj dijalektološkoj literaturi (u suautorstvu s Ivanom Nežić), Zbornik Lovranšćine, ISSN 1847-5922, Lovran, 2010., str. 301.-312.
 40. Naglasni tipovi imenica u govoru Novalje na otoku Pagu, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 36/1, Zagreb, 2010., ISSN 1331-6745, str. 203.-222.
 41. Naglasni tip b u imenica govora sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Peti hrvatski slavistički kongres, Filozofski fakultet, Rijeka, 2012., knjiga I., str. 357.-364., izvorni znanstveni članak

 

 


date: 09/12/12
edited by: D. Torbica