Personal pages menu

Books

 • Osnovni problemi postupka u bračnim sporovima. Doktorska disertacija, Zagreb 1956, str. 301.
 • Komentar Zakona o parničnom postupku. Sv. I-II. U suradnji sa prof. dr. Srećkom ZUGLIA. S. Triva napisao je komentar koji se odnosi na čl. 65-309. ZPP (sv.I, str. 155-614 i sv.II, str. 5-63). Narodne novine, Zagreb 1957/58.
 • Sudska nagodba. Habilitacijska radnja, Zagreb 1958, str. 145.
 • Talijansko građansko procesno pravo - opći dio i parnični postupak. PostdiplomskI studij iz privrednopravnih disciplina na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Zagreb 1962, str. 100.
 • Građansko procesno pravo I, Parnično procesno pravo. (ZPP od 8.12.1956) Narodne novine Zagreb 1964, str. XXI+ 672.
 • Francusko građansko procesno pravo. Postdiplomski studij iz privrednopravnih disciplina na Pravnome fakultetu u Zagrebu. Zagreb 1966, str. 159.
 • Rječnik građanskog procesnog prava. Informator. Pravni rječnici, Zagreb 1968, str. 488.
 • Građansko procesno pravo I, Parnično procesno pravo. 2. prerađeno izdanje. Narodne novine. Zagreb 1972, str. XXI+ 700.
 • O arbitraži, njenoj pravnoj prirodi i o arbitražnom ugovoru - Arbitražno rešavanje sporova, Zavod za naučno-istraživački rad Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad 1973, str. 5-44. (Autori ostalih poglavlja: B. Poznić, T. Varady, N. Vorgić).
 • Novo parnično procesno pravo. S. Triva obavio je opću redakciju zbornika i napisao: 1) Novi Zakon o parničnom postupku; 3) Nedopuštene dispozicije stranaka u parnici; 4) Pravo stranaka da budu saslušane; 5) Jezik suda i stranaka; 16) Stranačka sposobnost; 17) Parnična sposobnost; 19) Rokovi; 21) Troškovi postupka: 24) Eventualno i supsidijarno suparničarstvo; 32) Izvanredni pravni lijekovi; 33) Revizija protiv presude; 34) Revizija protiv rješenja; 38) Prijedlog za ponavljanje postupka; 42) Postupak pred izbranim sudovima (arbitražama); 44) Stvarna nadležnost sudova u privrednim sporovima; 46) Esej o “otvorenom pravosuđenju” prerađen prema novom ZPP od 24.12.1976, Informator, Zagreb 1977, str. 233. (Autori ostalih poglavlja: V. BELAJEC i M. DIKA.)
 • Građansko parnično procesno pravo I, - parnično procesno pravo. 3. prerađeno i dopunjeno izdanje. (Važeći novi ZPP od 24.12.1976), Narodne novine. Zagreb 1978, str. XXIII+ 701.
 • Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi s napomenama i komentarskim bilješkama. Narodne novine. Zagreb 1980, str.XIX+540. – (Autori ostalih poglavlja: V. BRAJKOVIĆ, I. ČOLOVIĆ, V. FILIPOVIĆ, B. JAKAŠA, N. KATIČIĆ, E. PALLUA i V. TOMAŠIĆ.) - S. TRIVA obavio je redakciju svih rukopisa, a sam je napisao tekstove uz čl. 239-337 - o upisivanju brodova i prava na njima u upisnike, čl. 397-423 - o postupku ograničavanja brodareve odgovornosti, čl. 815-831 - o postupku likvidacije zajedničkih avarija, te uz čl. 867-993 - o izvršenju i osiguranju potraživanja na brodovima.
 • Vanparnično procesno pravo. Pravni fakultet u Zagrebu. Zagreb 1980, str. 60.
 • Građansko parnično procesno pravo. 4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, u kojemu su implikacije donošenja i stupanja na snagu novih zakona o obveznim odnosima i zakona o izvršnom postupku. Narodne novine. Zagreb 1980, str. XXIII+ 703.
 • Sudsko izvršno pravo - Opći dio. Informator. Zagreb 1980, str. XV+396. S. Triva obavio je redakciju svih tekstova, a sam je napisao poglavlja: 3) Izvori sudskog izvršnog prava; 4) Književnost sudskog izvršnog prava; 9) Izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka; 12) Načelo strogog formalnog legaliteta; 19-21) Stranke i sudionici; 37-48) Pravna sredstva (osim o protuizvršenju); 50-53) Osiguranje potraživanja. (Autori ostalih poglavlja V. BELAJEC i M. DIKA.)
 • Izvanparnično procesno pravo - 2. prerađeno izdanje Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb 1982, str. 72.
 • Građansko parnično procesno pravo - 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, u kojemu su obrađene implikacije donošenja i stupanja na snagu novog Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (međunarodnog privatnog prava), a u njemu su registrirana i kritički obrađena bogata recentna sudska praksa i sistemska djela i studije o parničnom procesnom pravu, Narodne novine, Zagreb 1983, str. XXIII+689.NAPOMENA: Za peto izdanje autor je dobio 1985. Republičku nagradu Sabora SRH Božidar Adžija za istaknuto znanstveno djelo.
 • Sudsko izvršno pravo - opći dio, 2. izmijenjeno i prošireno izdanje. S. Triva obavio je redakciju svih tekstova, a sam je napisao poglavlja: 3) Izvori sudskog izvršnog prava; 4) Književnost sudskog izvršnog prava; 9) Izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka; 12) Načelo strogog formalnog legaliteta; 19-21) Stranke i sudionici; 37-48) Pravna sredstva (osim o protuizvršenju); 50-53) Osiguranje potraživanja. - U ovom drugom izdanju građa je obrađena i na temelju anketnih istraživanja rezultata primjene novog zakona, uz kritičku obradu radova objavljenih o tom zakonu. Informator, Zagreb 1984, str. XVI+449. (Autori ostalih poglavlja: V. BELAJEC i M. DIKA)
 • Građansko parnično procesno pravo - 6. temeljito izmijenjeno i dopunjeno izdanje, čijoj su izradi pristupili kao koautori suradnici Katedre za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu dr. V. BELAJEC i dr. M. DIKA, Narodne novine, Zagreb 1986, str. XXXIV+ 730.
 • Međunarodna trgovačka arbitraža - Informator, Zagreb 1987, str. XI+567. - Knjiga je napisana u suradnji s prof. dr. Aleksandrom GOLDŠTAJNOM. S.Triva napisao je kritički komentar relevantnih odredaba Ustava SFRJ (2.1), Zakona o parničnom postupku (2.2), drugih jugoslavenskih tzv. unutrašnjih zakona (2.3-6, 2.8-11) te Pravilnika Vanjskotrgovinske arbitraže pri PKJ (2.7), multilateralnih i bilateralnih konvencija i ostalih sporazuma o arbitraži koje je Jugoslavija ratificirala (3.1-6, 4.1-13), Pravila UNCITRAL-a o arbitraži (5.1) i o mirenju (5.2) te Model zakona UNCITRAL-a o međunarodnoj trgovačkoj arbitraži (5.3), a uz to je priredio sinoptičke tabele o državama članicama međunarodnih sporazuma o arbitraži te stvarno kazalo. - NAPOMENA: Autori su dobili nagradu Službenog lista SFRJ za najbolje djelo iz oblasti pravnih nauka objavljeno 1987.
 • Građansko parnično procesno pravo / Siniša Triva, Mihajlo Dika. - 7. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. - Zagreb: Narodne novine, 2004. - XXXVIII, 958 str.; 25 cm. - (Pravna biblioteka. Udžbenici; 189) (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Univesitatis studiorum Zagrebiensis)