Scientific papers:

 

 • 1976.    Imenički nastavci u prvom libru Marulićeve “Judite”, Suvremena lingvistika 13-14, Zagreb, str. 63-64
 • 1981.    O učeničkim nadimcima, Zbornik referatov, Četrta jugoslovanska onomastična konferenca SAZU, Ljubljana, str. 377-387
 • 1982.    Sustav osobnih imena Milne na Braču, Onomastica Jugoslavica 10, Zagreb, str. 135-141
 • 1985.    Neki štokavsko-čakavski govorni odnosi, Hrvatski dijalektološki zbornik 7/1, Zagreb, str. 169-172
 • 1989.    Glagolski oblici u čakavskom narječju i u hrvatskom književnom jeziku, Filologija 17, HAZU - Razred za filološke znanosti, Zagreb, 81-109.
 • 1992. (1993)    Odnos prezentske i infinitivne osnove u čakavskom, Filologija 20-21, HAZU, Zagreb, str. 299-312
 • 1993.    Elementi drugog sustava u nadimku, Folia onomastica Croatica 2, sv. 2, Zagreb, str.57-66.
 • 1993.    Naglasak imperativa u čakavskom narječju, Fluminensia, god. 5, br. 1/2, Rijeka, str. 125-137
 • 1993-1994.    Naglasni odnosi infinitiva i prezenta u čakavskom narječju, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 28-29, Zagreb, str. 119-120
 • 1995.    Glagolski prilog sadašnji u hrvatskom, Nemzetközi szlavisztikai, napok V, I. ktet, Szombathely, Slavenski filološki odsjek Visoke nastavničke škole u Szombathelyu u Mađarskoj, 194-197
 • 1995.    Naglasak glagolskog pridjeva radnog u čakavskom narječju, Filologija 24/25, Zagreb, str. 247-251
 • 1996.    Milnarski pogled na Božu Babića, Riječ, časopis za filologiju, sv. I., god. 2., str. 40 - 45, Rijeka
 • 1996.    Naglasni odnosi infinitiva i prezenta u čakavskom narječju, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 30-31, Zagreb, str. 9-42
 • 1996.    O nekim imenicama ženskog roda u đurđevečkom, Đurđevečki zbornik 1996., Đurđevec, str. 177-178
 • 1997.    Elementi venecijanskog dijalekta u frazeologiji suvremenih bračkih čakavskih pjesnika, Hrvatski filološki skup, Rijeka, 30. lipnja - 1. srpnja 1997., Riječ, časopis za filologiju, Rijeka, god. 3., sv. 2. (u suaut. s Anticom Menac), str. 54-58
 • 1997.    Glagolski pridjev radni u Murteru, Suvremena lingvistika, godina 23, svezak 1-2. (broj 43 / 44), Zagreb 185-190
 • 1997.    Odnos naglaska i roda u glagolskom pridjevu trpnom, Prvi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova I, (održano: Pula, 19-23. rujna 1995.), Zagreb, str. 77-83
 • l998.    Frazeologija suvremenih bračkih čakavskih pjesnika, Riječki filološki dani, knjiga II, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 5. do 7. prosinca 1996., Rijeka (u suaut. s Anticom Menac), str. 303-312
 • 1998.    Izrazi za 'malo' u čakavskim rječnicima, Filologija 30-31, HAZU - Razred za filološke znanosti, Zagreb, 267- 271
 • 1998.    Neki štokavsko-čakavski govorni odnosi, Prvi libar o Milnoj, Brački zbornik, Biblioteka br. 2, Mlina , str. 223-227
 • 1998.    Sustav osobnih imena Milne na Braču, Prvi libar o Milnoj, Brački zbornik, Biblioteka br. 2, Milna, str. 215-222
 • 2000.    Frazemi s nazivima kukaca u hrvatskim govorima, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje XXVI, Zagreb, 179-195
 • 2002. (2003)    Problemi izrade višedijalektnoga frazeološkog rječnika. Filologija 38-39; 49-55
 • 2003. (2004)    Adaptacija talijanizama u moliškohrvatskom govoru Mundimitra. Hrvatski dijalektološki zbornik 12, 39-47 (u suradnji s A. Sammartinom)
 • 2003. (2005) Hrvatski dijalektni frazemi s antroponimom kao sastavnicom, Folia Onomastica Croatica12/13 Zagreb , 361-385
 • 2006.    Projekt „Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije“, Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah, Zora 41, Maribor, 360-365.
 • 2006. (2007.)    Vokalizam i akcentuacija govora Lovreća, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32, 25-41, u suautorstvu s T. Bošnjak Botica.
 • 2007.    Sveze riječi sa sastavnicom «ruka» u pravnim čakavskim tekstovima od 14. do 18. stoljeća,  U službi jezika, Zbornik u čast Ivi Lukežić, 207-230, (urednica Silvana Vranić), Rijeka, u suautorstvu s B. Kuzmićem.
 • 2007.    Frazeologija i dialektologija v Horvatii, Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah, 593-604 (urednici Erika Kržišnik, Wolfgang Eismann), Ljubljana.
 • 2007.    Iz bračke frazeologije, Brački zbornik 22, Akademiku Petru Šimunoviću povodom 75. obljetnice života, 411-417 (glavni urednik Ivo Šimunović), Split.
 • 2007.    Iz frazeologije slavonskoga dijalekta, Šokačka rič 4, 107-124 (urednik Anica Bilić), Vinkovci.
 • 2007. (2008.) Internacionalni frazemi sa sastavnicom uho u hrvatskim i slovenskim dijalektnim sustavima, Slavenska frazeologija i pragmatika, Knjigra, Zagreb, 148-153, u suautorstvu s V. Smole
 • 2007. (2008.)     Hrvatski dijalektni frazemi sa sastavnicom mačak, mačka, mače i sl., Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku L, Novi Sad, 505-516
 • 2007. (2008.)    O frazeologiji križevačko-podravskih kajkavskih govora, Hrvatski, Godina V, Broj 2, Zagreb, 23-38.
 • 2008.    Strano u slavonskoj frazeologiji, Šokačka rič 5, 127-137 (urednik Anica Bilić), Vinkovci.
 • 2008.    Frazeologija A. B. Šimića, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću, Drinovci, 255-268.
 • 2008.    O nekim karakteristikama novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj, Hrvatski dijalektološki zbornik, Knjiga 14, Zagreb, 33-48 .
 • 2008.    Fonologija govora Studenaca, Studenački rječnik, Studenci, 539-552
 • 2009.    Govor Pitava od Hraste do danas, Hrvatski dijalektološki  zbornik, knjiga 15, Zagreb, 27–33. i Celinić, Anita
 • 2010.     Mali razlikovni rječnik milnarskoga govora, Ce, Općina Milna: Milna, 82-119
 • 2010.     Određeni i neodređeni oblik pridjeva u štokavskim i kajkavskim frazemima, Jezična skladnja, Zbornik o šezdesetgodišnjici prof. dr. Ive Pranjkovića,179-192
 • 2009 (2010). Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 9, Человек, Krakov, karta N° L 1446 ‘rame, dio tijela od vrata do ruke’(u suradnji s dr. I. Dolinjskim), str. 88-89
 • 2010 (2011). Zapisi hrvatskih organskih govora, Jazykovedné  štúdie XXVIII (u suradnji s Anitom Celinić), Bratislava, 221-226
 
 

 


date: 10/19/11
edited by: D. Torbica