Books

 • 2005.    Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj (S Rječnikom frazema i Značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga, 506 stranica (recenzije D. Brozović, V. Zečević)
 • 2008. (2009.)    Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, (recenzije P. Šimunović i V. Zečević), u suautorstvu s J. Maresić.

  Suradnica u izradi knjiga:
 • 1982.    Deutsch - burgenländischkroatisch - kroatisches Wörterbuch, Nimško - gradišćanskohrvatsko - hrvatski rječnik, Eisenstadt - Zagreb, 637 stranica.
 • 1991.    Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik, Komisija za kulturne veze s inozemstvom R Hrvatske, Zavod za hrvatski jezik, Ured Gradišćanske Zemaljske Vlade, Zemaljski arhiv - Zemaljska biblioteka, Zagreb - Eisenstadt, 842 stranice.
 • 1991.    Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, Knjiga druga, svezak 6, FINKA, B. (ur.), HAZU i Zavod za hrvatski Jezik HFI, Zagreb, 481-720.
 • 1995.    Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, Knjiga druga, svezak 7, FINKA, B. (ur.), HAZU i Zavod za hrvatski jezik HFI, Zagreb., 1-240.
 •  2000.    Dizionario dell'idioma croato-molisano di Montemitro / Rječnik moliškohrvatskoga govora Mundimitra, Montemitro - Zagreb, 325 stranica
 • 2003. (2004).    Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 8, Профессии и общественная жизнь, Varšava, karta N° 59 L 2164 'čovjek koji prosi milostinju', str. 150-151
 • 2003. (2004)    Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 8, Профессии и общественная жизнь, Varšava, karta N° 61 L 2166 ‘prositi milostinju’(u suradnji s dr. J. Liscem), str. 154-157
 • 2003. (2004)    Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 б, Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје, karta N° 37 *st/ь/klo (FSm) (1038) (u suradnji s А. Pančevskom), str. 98-99.
 • 2003. (2004)    Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 б, Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје, Nekartografirani materijali NM 5-6 */lъ/bъ, */lъ/ba (F 3330 N sg, F3331 G sg), str. 135-136.
 • 2003. (2004)    Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 б, Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје, Nekartografirani materijali NM 9 *teklъ (F 2613), str. 139.
 • 2007.    Kulturni bestijarij O nekim hrvatskim dijalektnim frazemima sa zoonimskom sastavnicom, Hrvatska sveučilišna naklada, 389-400.
 • 2006. (2007.)    Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 a, Рефлексы *ъ, *ь. Zagreb,  N 61 F1266 *kortъkъjь, 146-147.
 • 2006. (2007.)    Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 a, Рефлексы *ъ, *ь, Zagreb,  Uopćavajuća karta Fonetski refleksi*ъ i *ь, 158-159, u suautorstvu s Vesnom Zečević.
 • 2008. (2009.)    Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 5, Рефлексы *o, Moskva,  F2602 *v/o/da, 92-93, u suautorstvu s Božidarom Finkom.

 

 

 


date: 10/19/11
editor: D. Torbica