Personal pages menu

Manuals and educational papers

 

 1. Pećina M. Program nastave,kolokvija i ispita iz predmeta anatomija,Medicinska naklada, Zagreb, 1967. (dodiplomska)
 2. Novoselac M, Pećina M. Vegetativni živčani sustav. Medicinar 18 : 3 - 19, 1967.
 3. Pećina M, Rudan P. Pomoćna respiratorna muskulatura. Medicinar 18 : 223 - 236, 1967.
 4. Keros P, Posinovec J, Pećina M, Novoselac M. Funkcionalna anatomija sustava za kretanje, Medicinska naklada, 1968. (dodiplomska)
 5. Pećina M. Upute za vježbe,seminare i kolokvije iz predmeta anatomija čovjeka za studente Medicinskog fakulteta, Medicinska naklada, Zagreb, 1968. (dodiplomska)
 6. Pećina M. Periferni dio autonomnog živčanog sustava, u: Krmpotić-Nemanić J. Funkcionbalna anatomija živčanog sustava i osjetila, Medicinska naklada , Zagreb, 1971., str. 116 - 125. (dodiplomska)
 7. Pećina M, Kostović I. Repetitorij praktične nastave iz anatomije, Medicinska naklada, Zagreb, 1971. (dodiplomska)
 8. Pećina M. Zglobovi lakta, podlaktice, šake, koljena, potkoljenice i stopala. Mišići slobodnog goprnjeg ekstremiteta, u: Krmpotić-Nermanić J. Anatomija čovjeka, Medicinska naklada, Zagreb, 1975. str. (dodiplomska)
 9. Pećina M. Operativni pristupi u ortopediji, vlastita naklada, Zagreb, 1975. (poslijediplomska)
 10. Pećina M. Ortopedski zahvati, u: Ruszkowski I. i sur.:Ortopedija (opći dio), Medicinska naklada, Zagreb, 1976. (dodiplomska)
 11. Kostović I, Pećina M. Priručnik za vježbe i seminare iz anatomije čovjeka, Medicinska naklada, Zagreb, 1977. (dodiplomska)
 12. Pećina M. Krvne žile gornjih i donjih udova, u: Krmpotić-Nemanić J. Anatomija čovjeka (utrobni organi i krvožilni sustav), Medicinska naklada, Zagreb, 1977. (dodiplomska)
 13. Keros P, Pećina M. Temelji anatomije čovjeka, Medicinska naklada, Zagreb, 1977. (dodiplomska)
 14. Pećina M. Ortopedski zahvati, u: Ruszkowski I. i sur.: Ortopedija (opći i specijalni dio), JUMENA, Zagreb, 1979. (dodiplomska)
 15. Pećina M. - urednik udžbenika: Ruszkowski i suradnici. Ortopedija, JUMENA, Zagreb, 1979. (dodiplomska)
 16. Pećina M, Baron V. Koljeno i potkoljenica, u: Ruszkowski I. i sur.: Ortopedija, JUMENA, Zagreb, 1979. (dodiplomska)
 17. Pećina M. Stabilna osteosinteza na dijafizama dugih kostiju kod sviježih prijeloma,u: (grupa autora) :Seminar za usavršavanje instrumentarki u koštanoj kirurgiji, Instrumentaria, Zagreb, 1979. str. 28 - 40, (trajna edukacija)
 18. Pećina M. Operativna tehnika pri meniscektomiji, Instrumentaria, Zagreb,1981. (poslijediplomska)
 19. Pećina M. Koljeno - primjenjena biomehanika, JUMENA, Zagreb, 1982. (poslijediplomska)
 20. Pećina M. Klasifikacija i dijagnostika nestabilnosti koljena, u: Hančević J, Smiljanić B. Traumatologija u suvremenoj medicini.Medicinski fakultet Zagreb,Zagreb,1983., str. 26 - 43, (poslijediplomska)
 21. Pećina M. (editor) Scoliosis and Kyphosis, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1983. (poslijediplomska)
 22. Pećina M. Ozljede prednje ukrižene sveze koljena, u : Hančević J, Smiljanić B. Traumatologija u suvremenoj medicini,Medicinski fakultet Zagreb,Zagreb, 1984., str.73 - 81, (poslijediplomska)
 23. Pećina M, Bilić R, Abu Shiha O, Ljubišić E. Rezultati kirurškog liječenja anteromedijalne nestabilnosti koljena, u:Hančević J, Smiljanić B. Traumatologija u suvremenoj medicini,Medicinski fakultet Zagreb, Zagreb,1985., str. 233 - 247.
 24. Pećina M. Ortopedski zahvati, Skolioze i kifoze, Koljeno i potkoljenica, u: Ruszkowski I. i sur.:Ortopedija,JUMENA, 1986., (dodiplomska)
 25. Keros P, Krmpotić-Nemanić J, Pećina M. Anatomija čovjeka (Lokomotorni sustav), Medicinski fakultet Zagreb, Zagreb, 1986. (dodiplomska)
 26. Pećina M. Pregled kralješnice i udova, Sindromi prenaprezanja na hvatištima tetiva, Ozljede pri skokovima, u: Medved R. Sportska medicina, JUMENA, Zagreb, 1987., str. 266 - 277, 631- 635, 706 - 708, (dodiplomska)
 27. Keros P, Bagi Č, Pećina M. Temelji anatomije čovjeka, Medicinski fakultet Zagreb, Zagreb, 1987. (dodiplomska)
 28. Pećina M, Krmpotić-Nemanić J. Kanalikularni sindromi, Medicinski fakultet Zagreb, Zagreb, 1987. (poslijediplomska)
 29. Pećina M. Degenerativni zglobni procesi, u: Gamulin S, Marušić M, Krvavica S. Patofiziologija,JUMENA, Zagreb,1988., str. 739 (dodiplomska)
 30. Hašpl M, Pećina M. Ultrazvučna dijagnostika koljena i potkoljenice, u: Matasović T. i sur. Ultrazvučna dijagnostika sustava za kretanje ,Školska knjiga,Zagreb, 1988, (poslijediplomska)
 31. Pećina M, Hašpl M. Ultrazvučna dijagnostika koljena i natkoljenice, u: Kurjak A. i sur. Ultrazvuk u kliničkoj medicini, Naprijed, Zagreb,1989. str. 790 - 803 (poslijediplomska)
 32. Hašpl M, Pećina M. Diagnostic ultrasound of the knee and lower leg, u: Matasović T. et al. Diagnostic Ultrasound of the Locomotor System, Školska knjiga, Zagreb, 1990. (poslijediplomska)
 33. Pećina M. Lokomotorni sustav i krvne žile ekstremiteta, u: Krmpotić-Nemanić J. Anatomija čovjeka, JUMENA, Zagreb, 1990. (dodiplomska)
 34. Pećina M, Krmpotić-Nemanić J, Markiewity A.D. Tunnel Syndromes, CRC Press, Boca Raton-Ann Arbor-Boston-London, 1991. (poslijediplomska)
 35. Keros P, Pećina M. Temelji anatomije čovjeka (treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje), Medicinskmi fakultet Zagreb, Zagreb, 1992. (dodiplomska)
 36. Pećina M. Sindromi prenaprezanja sustava za kretanje,Globus,Zagreb, 1992. (poslijediplomska)
 37. Pećina M. Vježbe istezanja - stretching, Globus, Zagreb, 1992. (poslijediplomska)
 38. Pećina M, Bojanić I. Overuse Injuries of the Musculoskeletal System, CRC Press, Boca Raton-Ann Arbor-London-Tokyo, 1993. (poslijediplomska)
 39. Pećina M, Heimer S. Športska medicina( odabrana poglavlja) Naprijed, Zagreb, 1995. (dodiplomska i poslijediplomska)
 40. Pećina M. i. sur. Ortopedija, Naprijed, Zagreb, 1996. (dodiplomska)
 41. Pećina M, Krmpotić-Nemanić J, Markiewitz A.D. Tunnel Syndromes. Peripheral Nerve Compression Syndromes. 2nd Edition, CRC Press, Boca Raton-New York-London-Tokyo, 1997.(poslijediplomska)
 42. Pećina M. Degenerativni zglobni procesi, u: Gamulin S, Marušić M. i suradnici:Patofiziologija,Medicinska naklada , Zagreb, 1998. str. 575 (dodiplomska)
 43. Pećina M, Pećina HI, Obrovac K. Vježbe za stopala, Vlastita naklada, Zagreb, 1998., (poslijediplomska)
 44. Pećina M. Teniski lakat , Medicinar (supl 1) : 41 - 45, 1999.
 45. Keros P, Pećina M, Ivančić-Košuta M. Temelji anatomije čovjeka. Naprijed,  Zagreb, 1999.
 46. Pećina M. i suradnici: Ortopedija, Naklada Ljevak, Zagreb, 2000.
 47. Pećina M. Degenerativni procesi zglobova, u: Gamulin S, Marušić M, Kovač V. Patofiziologija, 5. izd., Medicinska naklada, Zagreb, 2003.
 48. Pećina M. i suradnici, Športska medicina, Medicinska naklada, Zagreb, 2003.
 49. Pećina M. i suradnici, Ortopedija, 3. izdanje, Naklada Ljevak, Zagreb, 2004.
 50. Pećina M. I suradnici, Športska medicina, Medicinska naklada, Zagreb 2004.
 51. Keros P, Pećina M. Funkcionalna anatomija lokomotornog sustava. Naklada Ljevak, Zagreb, 2006.
 52. Pećina M, Ruszkowski I. Ortopedske bolesti, u:Duraković Z. i suradnici: Gerijatrija.Medicina starije dobi. C.T. – Poslovne informacije,d.o.o., Zagreb, 2007., str. 487 – 496.   

updated: 05/27/15
date: 09/09/09
edited by: D. Torbica