Scientific Papers

 1. Jedan prilog naseljivanju Istre u XVII. stoljeću, Historijski zbornik, god. XIX.-XX., Zagreb 1966.-1967., str. 467.-483.
 2. O nekim problemima tzv. druge slavenske kolonizacije Istre, Radovi Pedagoške akademije u Puli, I, Pula 1968., str. 96.-121.
 3. Pisma Carla De Franceschija Šimi Ljubiću, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. XIII., Rijeka 1968., str. 119.-136.
 4. Antroponimija dvigradskog područja od 1400. do 1750., Jadranski zbornik, sv. VII., Rijeka-Pula 1969., str. 177.-205.
 5. Pisma Jakova Volčića Kazimiru Jelušiću 1876.-1888., Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. XIV., Rijeka 1969., str. 267.-296.
 6. Dvigradsko područje prema nekim dokumentima iz XVI. - XVIII. stoljeća, Jadranski zbornik, sv. VII., Rijeka-Pula 1969., str. 161.-175.
 7. Etnička struktura Pule od 1613. do 1797. s posebnim osvrtom na smjer doseljivanja njezina pučanstva, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XV., Rijeka 1970., str. 53.-130. (I. dio); sv. XVI., Rijeka 1971., str. 53.-89. (II. dio).
 8. Jakov Volčić i njegova prepiska s kulturnim radnicima u Hrvatskoj u drugoj polovici XIX. stoljeća, Historijski zbornik, god. XXIII.-XXIV., Zagreb 1970.-1971., str. 325.-346.
 9. Valle d’Istria durante la dominazione veneziana con speciale riguardo alla struttura economica ed etnica del Castello e del suo territorio, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. III, Trieste-Rovigno 1972., str. 59.-207.
 10. Antifašistička obrana Proštine 1921. Labinska Republika, Problemi sjevernog Jadrana - Zbornik Sjeverojadranskog instituta JAZU, sv. 2., Rijeka 1972., str. 315.-347.
 11. Prinos proučavanju etničke strukture i kolonizacije Mletačke Istre u XVI. i XVII. stoljeću, U: Susreti na dragom kamenu - Zbornik radova posvećen akademiku Miji Mirkoviću, sv. IV., Pula 1972., str. 192.-206.
 12. Istarski fragment itinerara mletačkih sindika 1554. godine, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XVII., Rijeka 1972., str. 39.-44.
 13. Još o jednom prilogu naseljivanju Istre u XVII. stoljeću, Historijski zbornik, god. XXV.-XXVI., Zagreb 1972.-1973., str. 439.-460.
 14. Hajdučka epizoda naseljivanja Puljštine (1671.-1675.). Prilog problematici organizirane kolonizacije Mletačke Istre, Jadranski zbornik, sv. VIII., Rijeka-Pula 1973., str. 105.-160.
 15. Mletačke arhivske vijesti o buni seljaka u Pazinskoj grofoviji god. 1653., Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XVIII., Rijeka 1973., str. 153.-160.
 16. Due progetti veneti per sistemare i porti di Parenzo e di Rovigno nella seconda metà del secolo XVII, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. IV, Trieste-Rovigno 1973., str. 179.-203.
 17. Ivan Kukuljević Sakcinski e l’Istria. In appendice: frammenti superstiti del carteggio P. Kandler - I. Kukuljević”, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. V, Trieste-Rovigno 1974., str. 135.-169.
 18. Pogledi Carla Combija na povijest Istre i etnički sastav njezina pučanstva, Časopis za suvremenu povijest, VI, 3, Zagreb 1974., str. 25.-37.
 19. La guerra degli Uscocchi e la rovina dell’economia istriana, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. V, Trieste-Rovigno 1974., str. 35.-127.
 20. Uskočki rat i slom istarskog gospodarstva, Jadranski zbornik, sv. IX., Pula-Rijeka 1975., str. 239.-286.
 21. Pučanstvo Labina u Vlačićevo doba (s prilozima o labinskoj onomastici XVI. i XVII. stoljeća). Prema građi staroga kaptolskog arhiva u Labinu, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XX., Rijeka 1975., str. 107.-149.
 22. Alcuni dati sulla costruzione della fortezza di Zaule, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. VI, Trieste-Rovigno 1975.-1976., str. 139.-155.
 23. Sommario della storiografia istriana dal 1965 al 1975 in Jugoslavia (sul periodo storico dal VI alla fine del XVIII secolo), Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. VI, Trieste-Rovigno 1975.-1976., str. 213.-228.
 24. Neki podaci o pučanstvu Barbana i Barbanštine u daljoj prošlosti, U: Barban i Barbanština, Zavičajna knjiga, 3, Pula 1976., str. 129.-138.
 25. L’Istria veneta nel Cinquecento e nel Seicento, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. VII, Trieste-Rovigno 1976.-1977., str. 137.-160.
 26. Gospodarsko stanje u Istri nakon Uskočkog rata, Historijski zbornik, god. XXIX.-XXX., Zagreb 1976.-1977., str. 209.-223.
 27. Carlo Combi i njegovi pogledi na povijest Istre i etnički sastav njezina pučanstva, Pazinski memorijal, Katedra Čakavskog sabora u Pazinu, sv. 7., Pazin 1977., str. 179.-201.
 28. Dva katastika istarskih šuma iz god. 1698., Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XXI., Rijeka 1977., str. 243.-262.
 29. Osvrt na etničke i demografske prilike u Istri u XV. i XVI. stoljeću, Bulletin Razreda za likovne umjetnosti JAZU, serija III., god. I., 1, Zagreb 1977., str. 89.-99.
 30. I catastici di Umago e di Cittanova (1613-1614). La modesta realizzazione di un grandioso disegno nell’Istria Veneta (XVI-XVII sec.), Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. IX, Trieste-Rovigno 1978.-1979., str. 413.-487.
 31. L’iniziativa ecologica di un rettore veneto dell’Istria negli anni 1623-1624, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. IX, Trieste-Rovigno 1978.-1979., str. 489.-502.
 32. Neki povijesni i statistički podaci o demografskim kretanjima u Istri u XVI. i XVII. stoljeću, Radovi Instituta za hrvatsku povijest, sv. 11., Zagreb 1978., str. 103.-129.
 33. La crisi economica di Venezia nei secoli XVI e XVII alla luce della recente storiografia italiana, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. VII, Trieste-Rovigno 1978., str. 187.-219.
 34. La difesa antifascista della Proština nel 1921. La Repubblica di Albona nell’anno 1921, Problemi sjevernog Jadrana, sv. 2., Rijeka 1979., str. 345.-380.
 35. Un tentativo di insediamento di Bolognesi nella Polesana (1560-1567), Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. 10, Trieste-Rovigno 1980., str. 157.-213.
 36. Arhivski podaci o postanku i razvitku jedne kolonizacijske ruralne aglomeracije u južnoj Istri: selo Premantura (1585.-1797.), Problemi sjevernog Jadrana, sv. 3., Rijeka 1981., str. 1.-113.
 37. Un episodio della colonizzazione organizzata dell’Istria veneta: gli aiduchi a Pola e nel Polese”, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. XI, Trieste-Rovigno 1981., str. 295.-359.
 38. „Model pobijeđenih” ili historiografija kao „ancilla politicae” između prošlosti i perspektive (Etnički odnosi i kolonizacija u svjetlu historiografsko-publicističkog razmatranja talijanskog i hrvatskog etničkog kruga), Problemi sjevernog Jadrana, sv. 4., Rijeka 1982., str. 35.-81.
 39. Socijalni sukob ili farsa? Jedan događaj na Cresu godine 1718., Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XXV., Rijeka-Pazin 1982., str. 303.-313.
 40. L’equilibrio nel processo di acculturazione in Istria: tra interazioni e opposizioni (Ipotesi di lavoro preliminari: un esempio dell’Istria meridionale), Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. XII, Trieste-Rovigno 1982., str. 99.-127 (I. dio); vol. XIII, 1983., str. 237.-292. (II. dio).
 41. Nemirne granice Knežije (Građa u Državnom arhivu u Veneciji o graničnim sporovima i sukobima između mletačke pokrajine Istre i Istarske knežije), Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XXVI., Pazin-Rijeka 1983., str. 9.-79.
 42. Luka Kirac – povjesničar, Prilozi o zavičaju, sv. 3., Pula 1983., str. 87.-97.
 43. Frammento di una autotestimonianza (Pietro Stancovich nel 1850 - par lui meme), Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. XIV, Trieste-Rovigno 1984., str. 245.-249.
 44. Mletački žitni tranzit i zapadnoistarske luke: izvještaj iz god. 1528., Starine JAZU, sv. 59., Zagreb 1984., str. 109.-127.
 45. Povjesničar Pietro Kandler i njegov list „L’Istria” (uz jednu tršćansku nakladničku inicijativu), Radovi Instituta za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, sv. 17., Zagreb 1984., str. 87.-100.
 46. O nekim odrednicama razvitka mletačke Pokrajine Istre u XVI. i XVIII. stoljeću, Dometi, XVII, 1-3, Rijeka 1984., str. 41.-56.
 47. Između gospodarske kategorije i socijalne napetosti (Sukobi na mletačko-austrijskoj granici u Istri od XVI. do XVIII. stoljeća), Problemi sjevernog Jadrana, sv. 5., Rijeka 1985., str. 89.-146.
 48. Neotkriveni svijet istarske subalterne kulture (Arhivska sondiranja, teze i problemi), Forum, XXIV, 9, Zagreb 1985., str. 458.-477.
 49. Istarsko akulturacijsko ravnotežje druge polovice XIX. stoljeća, U: Istarski preporoditelj Juraj Dobrila (1812.-1882.), Pazin 1985., str. 76.-97.
 50. “Sudditi di natura prava”: Banditismo nel Parentino nel Seicento e nei primi decenni del Settecento, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. XVI, Trieste-Rovigno 1986., str. 263.-302.
 51. Povijesni događaj, naracija i političko u „novoj historiji”, Politička misao, XXIII, 3, Zagreb 1986., str. 107.-118.
 52. Osnovne smjernice povijesnog razvoja Premanture u doba Venecije, Prilozi o zavičaju, sv. 4, Pula 1986., str. 365.-370.
 53. Il mondo sommerso della cultura subalterna istriana (Sondaggi archivistici, tesi e problemi), Metodi e ricerche, vol. VI, Udine 1987., str. 25.-43.
 54. I porti istriani e rifornimenti di cereali a Venezia nell’anno 1528, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. XVII, Trieste-Rovigno 1987., str. 154.-171.
 55. Migracije i antagonističke grupe: Starosjedioci i doseljenici između sukoba i suživota (Odrednice „istarskog modela” od XVI. do XVIII. stoljeća), Jugoslovenski istorijski časopis, XXIII, 3-4, Beograd 1988., str. 7.-26.
 56. „Dies illa”: Thanatos kao literarna i vizualna predstava. Esej o nekim makabralnim segmentima srednjovjekovnog mentaliteta, Istra, XXVI, 5-6, Pula 1988., str. 173.-179.
 57. Neki podaci o krijumčarenju (i uzgoju) duhana u Istri u XVIII. stoljeću, Problemi sjevernog Jadrana, sv. VI., Rijeka 1988., str. 83.-108.
 58. Povijesni „model” Istre mletačkog doba (XVI.-XVIII. stoljeće) i „nova historija”, Historijski zbornik, XLI, Zagreb 1988., str. 77.-88.
 59. Quale “paradigma” microstorico per un corpo sociale “moribondo” (Storia dell’Istria veneta e la “nuova storia”, Metodi e ricerche, n. s., VII, 2, Udine 1988., str. 71.-79.
 60. Povijest i etnologija u „novoj historiji”, Naše teme, XXXII, 6, Zagreb 1988., str. 1572.-1582.
 61. Obiteljska memorijalistika i povijesno svjedočanstvo. Zapisi uz istarske uspomene Carla De Franceschija”, Forum, XXVII, 5-6, Zagreb 1988., str. 484.-500.
 62. Carlo De Franceschi - istarski povjesničar, Pazinski memorijal, sv. 7., Pazin 1977., str. 65.-74.
 63. Talijanski etnički mikrokozmos u Istri: između „crne rupe” i „antejske opstojnosti”, U: Jezici i kulture u doticajima - Lingue e culture in contatto, Zbornik I. Međunarodnog skupa - Atti del I. Convegno Internazionale, Pula-Pola, 14.-15. IV. 1988., str. 9.-14.
 64. Glad i kriza mortaliteta god. 1817: istarski mikrokozmos i evropski kontekst (Obavijest o arhivskim sondiranjima i metodama elaboracije. Prethodne teze za buduću raspravu), Rad JAZU, knj. 445., Zagreb 1989., str. 3.-53.
 65. Lienteria cronica e fame consuntiva (La fame, il tifo petecchiale e la morte a Cittanova nel 1817), Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. XIX, Trieste-Rovigno 1989., str. 181.-195.
 66. I “travagli” di una convivenza difficile: “habitanti vecchi” e “habitanti novi” nell’Istria veneta dal XVI al XVIII secolo, U: Popoli e culture in Istria: interazioni e scambi, Atti del Convegno di Muggia, 20-21 novembre 1987. Serie Quaderni V, Circolo di Cultura Istro-Veneta “Istria”, Trieste 1989., str. 25.-36.
 67. Naseljivanje i etnička struktura Glavinićeva istarskog zavičaja (XVI.-XVII. stoljeća), U: Zbornik radova o Franji Glaviniću, JAZU, Zagreb-Rijeka, 25.-28. rujna 1986., Zagreb 1989., str. 13.-22.
 68. Più storie per una storia: Una considerazione sulla storiografia del periodo postbellico, Il Territorio - Studi sociali e note di intervento culturale quadrimestrale dalla Bisiacaria alla Mitteleuropa, XII, 25, Ronchi dei Legionari 1989., str. 158.-161.
 69. Pod uništavajućim brdožderom povijesti, Istra, sv. XXVIII., n. s., 3, Pula 1990., str. 70.-78.
 70. Uno scontro drammatico nel Consiglio comunale di Cherso nell’anno 1718, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. XX, Trieste-Rovigno 1990., str. 217.-228.
 71. Migrazioni e mutamenti sociali nell’Istria veneta (secoli XV-XVII), U: Spazio alpino: area di civiltà, regione cerniera (a cura di Gauro Coppola e Pierangelo Schiera), Europa Mediterranea - Quaderni 5, Napoli 1991., str. 223.-231.
 72. Biskupske vizitacije kao izvor za društvenu povijest Poreštine u XVII. stoljeću, Vjesnik Istarskog arhiva, god. I., sv. 1., Pazin 1991., str. 75.-84.
 73. „Tutamen civitatis & provinciae” („Štit gradu i provinciji”). Vojni inženjer Antoine De Ville i njegova tvrđava u Puli u spletu povijesnih okolnosti XVII. i XVIII. stoljeća, Istra - Časopis za kulturu, XXIX, n. s., 1-2, Pula 1991., str. 26.-45.
 74. Aspetti demografici della carestia e della pestilenza nell’Istria del primo Ottocento, Proposte e ricerche - Economia e società nella storia, XXVII, 2, Università degli Studi di Ancona, Camerino, Macerata, Perugia, Siena, Urbino; Ancona 1991., str. 226.-247.
 75. Le radici degli “sradicati”, U: Atti ed Inchieste di Quaderni veneti del Centro Interuniversitario di Studi Veneti, Ravenna 1991., str. 121.-127.
 76. “Libercolo che descrive ...” - vademecum di un rettore di Pola, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. XXII, Trieste-Rovigno 1992., str. 237.-254.
 77. Medici e chirurghi eletti dal popolo, La Ricerca - Bollettino del Centro di Ricerche Storiche, III, 6, Rovigno 1993., str. 17.-20.
 78. Buzetska arhivska vrela u fondovima mletačkog Frarija (XV-XVIII. stoljeće)”, Buzetski zbornik, knj. 18., Buzet 1993., str. 27.-36.
 79. Istarski diplomatički kodeks i „nova historija”, Dometi, XXVI, 1-2, Rijeka 1993., str. 45.-48.
 80. Crisi e ristagni di un “microcosmo immobile”: Istria 1815-1847, U: Atti ed Inchieste di Quaderni Veneti. Istria e Dalmazia nel periodo asburgico dal 1815 al 1848, Longo Editore, Ravenna 1993., str. 213.-218.
 81. Mletačka stoljeća Marčane, U: Marčanski zbornik: zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 750. obljetnice postojanja Marčane i 100. obljetnice osnutka hrvatske čitaonice, Marčana, 18. travnja 1993., Knjižnica Acta I, Pula 1994., str. 43.-48.
 82. Katastik prisvojenih dobara u južnoj Istri u drugoj polovici XVIII. stoljeća (I. dio: Marčana), Vjesnik Istarskog arhiva, sv. 2.-3., Pazin 1994., str. 165.-182.  
 83. Istarski pabirci o kolonizaciji, etnocentrizmu, integraciji i dezintegraciji (XVI.-XVIII. stoljeće), Gazophylacium - Časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, I, 3-4, Zagreb 1994., str. 195.-202.
 84. Povijesni fragmenti o Lindaru (od srednjega vijeka do početka XIX. stoljeća), Historijski zbornik, god. XLIX, Zagreb 1996., str. 177.-192.
 85. Hrvatski etnički element u Koparskom primorju u doba Venecije (XVI. - XVIII. stoljeće), U: Hrvati u Sloveniji (Zbornik), Zagreb 1997., str. 29.-43.
 86. Naseljivanje i etnička struktura Glavinićeva istarskog zavičaja (XVI.-XVII. stoljeća), U: Kanfanar i Kanfanarština, Zbornik radova sa znanstvenog skupa povodom 900. obljetnice prvog pisanog spomena Kanfanara (Kanfanar, 5. listopada 1996.), Dvegrajci - Udruga za čuvanje i promociju naslijeđa – Kanfanar, Kanfanar 1998., str. 69.-76.
 87. Teritorijalno-gospodarski prijepori i međunarodno dogovaranje: jedan primjer srednjovjekovne diplomacije, Zbornik Diplomatske akademije, god. IV., br. 2, Zagreb 1999., str. 43.-57.
 88. Hrvatski identitet u ozračju ranoga novovjekovlja, Historijski zbornik, god. LII., Zagreb 1999., str. 127.-138.
 89. Pabirci o povijesti Medulina (Od srednjega vijeka do polovice XIX. stoljeća), Problemi sjevernoga Jadrana – Zbornik Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci i Područne jedinice u Puli, sv. 7., Rijeka 2000., str. 37.-86.
 90. Fragmenti vizitacije puljskoga biskupa Eleonora Pagella iz godine 1690., Croatica Christiana Periodica, br. 46., Zagreb 2000., str. 29.-48.
 91. Matične knjige – arhivsko vrelo o demografskim previranjima predindustrijske Europe, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. XLI.-XLII., Rijeka 2000., str. 315.-352.
 92. Carnizza, Gallesano e Fasana nel 1690: tre villaggi istriani durante la visita pastorale di Eleonoro Pagello, vescovo della Diocesi di Pola, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. XXX, Trieste-Rovigno 2000., str. 223.-250.
 93. Tra piaceri e guadagni: „Erba santa“ dall’uso all’abuso (Contributo alla storia del tabacco nell’Istria del Settecento), Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. XXXI, Trieste-Rovigno 2001., str. 9.-35.
 94. Arhivsko iščitavanje toponima. Dva istarska primjera: Livade i Rušnjak, Folia Onomastica Croatica, knj. 10., Zagreb 2001., str. 23.-31.
 95. Turski trgovci u luci Poreč: Tri dokumentirana fragmenta iz prve polovice XVII. stoljeća, U: Zbornik uz 70. obljetnicu života Dragutina Pavličevića, Zagreb 2002., str. 108.-118.
 96. Istarski povjesničar na prijelazu dvaju stoljeća: Bernardo Benussi, U: Bernardo Benussi, Povijest Pule u svjetlu municipalnih ustanova do 1918. godine, Pula 2002., str. 7.-18.
 97. Huizingin san i europska mora tridesetih godina XX. stoljeća: Vizije znamenitoga nizozemskog povjesničara o europskoj moralnoj i intelektualnoj krizi u hrvatskome prijevodu iz godine 1944., U: Hereditas rerum croaticarvm: ad honorem Mirko Valentić, Zagreb 2003., str. 403.-415.
 98. L’Adriatico orientale e il Mediterraneo tra il XVI e il XVIII secolo: Abbozzo storico-antropologico, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. XXXII, Trieste-Rovigno 2002., str. 183.-227.
 99. Hrvatska i Sredozemlje: sjeverni i srednji Jadran, U: Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, Svezak III.: Barok i prosvjetiteljstvo (XVII.-XVIII. stoljeće), Zagreb 2003., str. 61.-78.
 100. Žitarice s agrarne margine: kukuruz: „formenton“ / „grano turco“ ili „trukinja“ u Istri od 17. do početka 19. stoljeća, U: Zbornik Mire Kolar Dimitrijević, Zagreb 2003., str. 145.-155.
 101. Le vicende di „Zea Mays“ in Istria. Alcuni dati archivistici tra il secolo XVII e l’inizio del secolo XIX, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. XXXIII, Trieste-Rovigno 2003., str. 227.-244.
 102. Prijepori oko liječničke „condotte“ u Rovinju (Primjeri iz XVII.-XVIII. stoljeća), Problemi sjevernog Jadrana, sv. 8., Rijeka-Pula 2003., str. 65.-71.
 103. Europski paradoks Hrvatske: integracijska „dezintegracija“ XVI. i XVII. stoljeća, Historijski zbornik, god. LVI.-LVII., Zagreb 2003.-2004., str. 133.-138.
 104. „Pastori dell’herbadego“ nelle „differentie“ veneto-arciducali, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. XXXIV, Trieste –Rovigno 2004., str. 127.-156.
 105. Od „naroda bez povijesti“ do povijesnog naroda: jedno istarsko svjedočanstvo iz godine 1847., U: D. A. Fachinetti, O istarskim Slavenima, Labin 2005., str. 5.-14.
 106. Sustavi moći u jadranskome prostoru od XVI. do XVIII. stoljeća: od društvenih skupina do individualnih sudbina, U: Statuimus et ordinamus quod …: sustavi moći i mali ljudi na jadranskome prostoru, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, sv. 1., Poreč 2005., str. 41.-47.
 107. Transhumancije i granice. Gospodarski život i granične napetosti na istarskome sjeveru (mikropovijesna epizoda iz 1571.-1572.), U: Raukarov zbornik: zbornik u čast Tomislava Raukara (uredio Neven Budak), Zagreb, FF Press, 2005., str. 421.-441.
 108. Doba kliofobije: ideološke opsjene i osobna iskustva: neke uspomene na historiografiju druge polovice prošloga stoljeća, U: Hrvatska historiografija XX. stoljeća: između znanstvenih paradigmi i ideoloških zahtjeva (uredili Srećko Lipovčan i Ljiljana Dobrovšak), Zagreb, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, 2005., str. 99.-109.
 109. „Zanimam se pisanjem povijesnih rasprava o mojemu narodu“: nastojanja Ivana Kukuljevića Sakcinskog oko istraživanja zapadnih tragova hrvatskog etnosa, Kolo – Časopis Matice hrvatske, god. XV., br. 3, Zagreb 2005., str. 285.-292.
 110. Puljska luka u doba Venecije (od XIV. do XVIII. stoljeća), U: Iz povijesti puljske luke: zbornik radova (uredio Mladen Černi), Pula, Lučka uprava Pula 2006., str. 45.-70.
 111. Mali svijet u previranju: suci, svećenici i župljani jedne seoske općine u Istri druge polovice XVII. stoljeća: fragmenti o Krnici iz biskupske vizitacije Eleonora Pagella god. 1690., U: Krnica od prapovijesti do danas, Zbornik radova znanstvenostručnog skupa održanog 1996. godine (uredila Klara Buršić-Matijašić), Rakalj, Čakavski sabor – Katedra Susreti na dragom kamenu, 2006., str. 37.-44.
 112. Iz ugla povjesničara: toponimi, antroponimi i nadimci u Labinu i na Labinštini u drugoj polovici XVIII. stoljeća, Folia Onomastica Croatica, knj. 12.-13., Zagreb 2003.-2004. (tiskano 2006.), str. 41.-60.
 113. U znaku plurala: višebrojni i višeslojni identiteti istarski (Kroki ranoga novovjekovlja XVI.-XVIII. stoljeća), U: Identitet Istre – ishodišta i perspektive (ured. Marino Manin et al.), Zagreb, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“ – Zagreb, Hrvatski institut za povijest – Zagreb, Centar za promicanje socijalnog nauka crkve HBK – Zagreb, Filozofski fakultet u Puli, 2006., str. 15.-32.
 114. Istra u osvitu XVIII. stoljeća: politički, društveni i gospodarski život, U: Franjevci u Rovinju kroz povijest, Zbornik priređen u povodu 300. obljetnice samostana sv. Franje u Rovinju (uredio Aldo Kliman), Pula, 2006., str. 23.-35.
 115. Pietro Predonzani: filozof-ekonomist, osebujni fiziokrat, svećenik i habsburški lojalist u Istri prve polovice XIX. stoljeća, U: Pietro Predonzani, Gospodarska rasprava s praktičnim uputama ratarima (uredio Vladimir Stipetić, preveo Slaven Bertoša), Zagreb, Dom i svijet - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007., str. 7.-38.
 116. Arhivski podaci o zatreskanom libertinu i nadobudnoj pohotnici, Nova Istra – Časopis za književnost, kulturološke i društvene teme, god. XII., br. 1-2, sv. XXXV., Pula 2007., str. 15.-20.
 117. Puljsko ulično nazivlje: civilizacijski slojevi, tragovi identiteta, u: Stradarij Grada Pule – Stradario della Città di Pola (ured. Attilio Krizmanić), Pula 2008., str. 5.-29.
 118. „Habbino da venire alla total distruttione dell'Istria“. Le vicende istriane durante la Guerra di Gradisca (1615-1618), U: „Venezia non è da guerra“. L'Isontino, la società friulana e la Serenissima nella Guerra di Gradisca (1615-1618), a cura di Mauro Gaddi e Andrea Zannini,  Udine 2008., str. 225.-242.
 119. “Non è d’uopo che gli agricoltori sieno filosofi, ma pure in certo senso dovrebbero esserlo”, Atti del Centro di Ricerche Storiche, vol. XXXVIII, Rovigno 2008., str. 179.-214.
 120. The European Paradox of Croatia: Integrative “Disintegrations” of the XVI and XVIII Centuries,  Croatian Studies Review / Časopis za hrvatske studije, vol. 5., Split-Sydney-Waterloo-Zagreb 2008., str. 33.-42.
 121. Uz Dragonju i preko nje: hrvatski etnički element u slovenskom dijelu Istre u razdoblju 16.-18. stoljeća, U: Studija-ekspertiza hrvatsko-slovenskih odnosa, ured. Ivan Rogić, Zagreb 2009., str. 30.-41.
 122. Fortifikacijska arhitektura ratne luke: grad Pula: konstituiranje urbanog prostora, preobrazba identiteta, U: Attilio Krizmanić, Pulska kruna, knj. I., Pula 2008., str. 9.-24. 
 123. (koautor Slaven Bertoša) Posljednja matura i život u egzodusu. Iz privatne arhive zadnjeg maturanta stare Pazinske gimnazije, u: Prva hrvatska gimnazija u Istri: Spomen-knjiga 1899.-1999.-2009., Pazin 2009., str. 61.-77.
 124. „Pietra bianca detta d’Istria”: povijesni esej o iskorištavanju, trgovanju i krijumčarenju istarskoga kamena od XVI. do XVIII. stoljeća, Histria Antiqua – Časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju: In honorem ad quadragesimum anniversarium Vesnae Girardi Jurkić dicata, sv. 18/2, Pula 2009., str. 383.-388.
 125. (koautorice Rina Kralj-Brassard i Jelena Obradović-Mojaš) Stanovništvo Buzeta (1870.-1880.): početak tranzicije mortaliteta, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. 47., Zagreb-Dubrovnik 2009., str. 115.-142.
 126. Iz moje prepiske s mons. Božom Milanovićem, U: Narodi ostaju, režimi se mijenjaju, Zbornik radova o 100. obljetnici rođenja mons. Bože Milanovića (1890.-1980.) sa simpozija održanog u Zagrebu i Pazinu 11.-13- listopada 1990., Pazin 2010., str. 120.-127.
 127. Habitat u pokretu i apoteoza obilja: monografijski prikaz prošlosti Vodnjana, južnoistarskog trgovišta – Habitat in movimento e apoteosi d’opulenza: rassegna monografica del passato di Dignano, terra della Bassa Istria, U: Vodnjanski statut – Statuto di Dignano, Kolana od statuti – Collana degli Statuti, knjiga II. – Volume II, Vodnjan-Pazin-Zagreb 2010., str. 34.-82.

 


date: 11/23/10
editor: D. Torbica