Bibliography

See also: Hrvatska znanstvena bibliografija ; Academia.edu and ResearchGate.


Book

 • 2013 Rječnik crikveničkoga govora (u suautorstvu s Đurđicom Ivančić-Dusper). Crikvenica: Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić.

Original scientific papers

 • 2017   Nove spoznaje o prijedlogu zi u sjevernočakavskom arealu. Hrvatski dijalektološki zbornik 21, 1–13.
 • 2016   Varijabla G jd. NA mn.imenica ženskoga roda u crikveničkome govora. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42/2, 289–307.
 • 2016   Čakavski markeri senjskoga govora. Hrvatski dijalektološki zbornik 20, 1–12.
 • 2015  Fonološke jezične značajke neobjavljene pjesničke zbirke mladoga griškoga pjesnika i šansonijera Nevena Barca. Vinodolski zbornik 16, 61–71.
 • 2015   Fonem /ď/ – hod po rubu čakavskih ekavskih konsonantskih inventara.  odVišejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja - Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 25. do 27. travnja 2014. godine u Zagrebu. [Ur. Udier, Sanda Lucija; Cergol Kovačević, Kristina]. Zagreb: Srednja Europa – Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.
 • 2015   Inovacije i ujednačavanja u nekim množinskim oblicima imenica u crikveničkome govoru. Hrvatski dijalektološki zbornik 19, 1–23.
 • 2012  Crikvenički poredbeni frazemi i njihovi ekvivalenti u hrvatskome jezičnom standardu (u suautorstvu s Barbarom Kovačević). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 38/2, 357–384.
 • 2009   Crikvenička toponimija. Folia onomastica Croatica 18, 1–52.
 • 2008   Pomicanje naglasaka na prednaglasnicu u imenskih riječi u mjesnome govoru Crikvenice. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34, 1–14.

Review papers

 • 2016  Hrvatska dijalektološka istraživanja - ščȇra, danȁs, jȕtra (u suautorstvu s Marijom Malnar Jurišić). Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 40/60, 63–74.

Notice

 • 2015  Đurđica Ivančić Dusper – Pripovesti i legendi zi Kirije (Crikvenica: Centar za kulturu" Dr. Ivan Kostrenčić" Crikvenica). Vinodolski zbornik 16, 124–126.
 • 2008  Čekavski rječnik (Ivan Mahulja: Rječnik omišaljskoga govora. Rijeka – Omišalj: Riječki nakladni zavod – Općina Omišalj, 2006.). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34, 484–490.

Other works

 • 2012  Dokument crikveničkoga čakavskoga govora (Đurđice Ivančić-Dusper: Crkvenica po svoju. Crikvenica: Centar za kulturu "Dr. Ivan Kostrenčić", 2012).

 


date: 11/21/17
edited by: D. Torbica